Hotărârea nr. 149/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 04.06.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Sectorului 1 in comisia de concurs, respectiv comisia pentru solutionarea contestatiilor, precum ocuparea functiei publice de conducere vacante director general adjunct protectie sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de concurs, respectiv comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, consolidată, Ținând seama de prevederile Anexei nr. 1- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului din 08.11.2017 aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017,

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, nr. 13051/15.05.2018;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- (1) Se desemnează reprezentant în comisia de concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, domnul Dănuț Ioan Fleacă, numit în funcția de conducere director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

(2) Se desemnează reprezentant în comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, doamna Cristina Silvia Gâju, numită în funcția de conducere șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 și persoanele nominalizate la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 149 Data: 04.06.2018