Hotărârea nr. 148/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 04.06.2018 privind implementare de catre DIrectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 a Proiectului "Transilvania - meleaguri romanesti de poveste"


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului „Transilvania - meleaguri românești de poveste”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului „Transilvania-meleaguri românești de poveste”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Valoarea totală a proiectului este de 6.888 lei, costurile fiind suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3 -(1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 148 Data: 04.06.2018

Anexa nr.l


la Hotărârea Consiliului Local nr. 148/04.06.2018


ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTl „TRANSILVANIA - MELEAGURI ROMÂNEȘTIZiua I

7.00 - plecarea din fața Bisericii ortodoxe Basilescu, Bd. Bucureștii Noi nr.l 16, sector 1 10.00 - vizitarea Dino Parc Râșnov

13.00 - vizitarea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus - popas - servirea gustării

14.30    - Cetatea Făgărașului

15.00 - Catedrala de la Făgăraș

18.30    - cazare la Pensiunea Casa Românească

19.00 - servirea cinei la pensiune

Ziua II

8.00 - 8.30 - mic dejun la pensiune

10.00 - vizitarea Cetății Sarmizegetusa Regia și a Bisericii Densuș

12.00 - servirea prânzului la pensiune

14.30    - vizitarea cetății Deva

16.30    - 19.00 - vizitarea castelului Corvinilor, muzeul de arheologie istorie și etnografie Hunedoara,

Casa Breslelor

20.00 - servirea cinei la pensiune

Ziua III

8.00- 8.30 - mic dejun la pensiune

9.30 - 12.00 - rezervația de zimbri Hațeg - Zimbrăria Neagră

12.30 - servirea mesei de prânz la pensiune 13.00 - plecarea spre București

17.00 - popas mănăstirea Lainici - servirea gustării

22.00 - sosirea în fața Bisericii ortodoxe Basilescu, Bd. Bucureștii Noi nr.l 16, sector 1

Pe durata deplasării persoanele vor primi o gustare în ziua de 08.06.2018, ora 13.00 și una în data de 10.06.2018 ,ora 17.00.

Cazarea, mesele de prânz, cina și micul dejun vor fi luate la Pensiunea „Casa Românească” în orașul Hațeg.

Cazare:    35 lei / persoană / noapte = 35 lei x 23 persoane x 2 nopți = 1.610 lei

Micul dejun:    15 lei x 2    zile = 30 lei / persoană x 23    persoane =    690    lei

Prânz:    30 lei x 2    zile = 60 lei / persoană x 23    persoane =    1.380    lei

Cină:    23 lei x 2    zile = 46 lei / persoană x 23    persoane =    1.058    lei

Total costuri cazare, micul dejun, mesele de prânz și cina este de 4.738 lei.

Total costuri vizitare obiective turistice: 1.150 lei.

Total costuri în vederea servirii gustări: 1.000 lei (alimente și materiale igenico-sanitare)

Costul total al proiectului : 6.888 lei.