Hotărârea nr. 147/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 04.06.2018 privind aprobarea continuarii implementarii Proiectulu-Pilor de catre Complexul Multifunctional Caraiman si Politia Locala Sector 1 in scopul asigurarii de catre Politia Locala Sector 1, in caliate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucrarilor din cadrul Politiei Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2018 - 31 mai 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profdactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2018- 31 mai 2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de Specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 avizat de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 186-187 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 142/30.05.2017, privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2), art. 81 alin.(2) lit.j), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 2 15/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L- Se aprobă continuarea implementării Proiectului- Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1, în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1.

Art 2.- Proiectul se va implementa în perioada 1 iunie 2018-31 mai 2019.

Art. 3.- (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 147 Data: 04.06.2018