Hotărârea nr. 145/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 17.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G1560/10.05.2018 întocmit de Direcția Management Economic;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) si b) si art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere amendamentul formulat de domnul Alexandru Ștefan Deaconu și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1.

în temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 1.356.990,51 mii lei se majoreaza cu 70,45 mii lei, devenind 1.357.060,96 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

04.05.2017

BUGET

RECTIFICAT

17.05.2018

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.356.990,51

1.357.060,96

+70,45

Secțiunea de funcționare

1.071.680,67

1.071.751,12

+70,45

Secțiunea de dezvoltare

285.309,84

285.309,84

0,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.118.022,57

1.118.022,57

0,00

Secțiunea de funcționare

1.047.122,23

1.047.122,23

0,00

Secțiunea de dezvoltare

70.900,34

70.900,34

0,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII

25.047,44

25.117,89

+70,45

Secțiunea de funcționare

24.558,44

24.628,89

//)

Secțiunea de dezvoltare

489,00

489,00

VENITURILE BUGETELOR DIN

195.294,00

195.294,00

r șȚ îwos

■    A' ' M

ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.118.022,57 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 în sumă de 25.047,44 mii lei se majoreaza cu 70,45 mii lei, devenind 25.117,89 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1);

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, nerectificandu-se ;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei nerectificandu-se.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 1.455.330,55 mii lei se majoreaza cu 70,45 mii lei, devenind 1.455.401,00 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

04.05.2018

BUGET

RECTIFICAT

17.05.2018

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.455.330,55

1.455.401,00

+70,45

Secțiunea de funcționare

1.078.746,05

1.078.816,50

+70,45

Secțiunea de dezvoltare

376.584,50

376.584,50

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.209.297,23

1.209.297,23

0,00

Secțiunea de funcționare

1.047.122,23

1.047.122,23

0,00

Secțiunea de dezvoltare

162.175,00

162.175,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

32.112,82

32.183,27

+70,45

Secțiunea de funcționare

31.623,82

31.694,27

+70,45

Secțiunea de dezvoltare

489,00

489,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

l.    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66.mii ..

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din l^g'eSăJC(j, nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioaf^Sșst&JLf^V' “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pc c'^e’douăi V? ' secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale^d^etiiHiT \

de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a)    ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (..

b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.297,23 mii lei se rectifica, ramanand la aceeași valoare, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.209.297,23 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei

nr. 1.2.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.047.122,23 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de'162.175,00 mii lei.

(2)    76.460,72 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 72.148,72 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.312,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);

(3)    46.399,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.756,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 643,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1);

(4)    18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.178,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se;

(5)    1.091,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 391,00 mii lei, nerectificandu-se;

(6)    50.382,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.026,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, rectificandu-se rectificandu-se

conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);    ---

(7)    271.532,14 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:    /fcf ----Olr '


-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 253.295,14 mii lei;    ! o"

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,00 mii lei, nerectificandu-se;

(8)    59.236,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.423,00 mii Iei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, nerectificandu-se;

(9)    171.517,61 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 114.432,61 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 57.085,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ; 1.2.1.3.2);

(10)    221.401,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 211.617,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, nerectificandu-se;

(11)    82.352,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din

care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 61.710,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 20.642,00 mii lei, nerectificandu-se;

(12)    170.599,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 163.750,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(13)    40.148,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.085,76 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.063,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 este în sumă de 32.183,27 mii lei, conform anexei nr. 1.4.

(1)    32.183,27 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 31.694,27 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 489,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1;

(2)    16.014,27 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.834,27 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 180,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

nr. 1.4.1.1;

(3)    16.169,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.860,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 309,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 mii lei și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;


- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 nerectificandu-se;


(2)    195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, nerectificandu-se;

(2)    18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 376.384,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

04.05.2018

BUGET

RECTIFICAT

17.05.2018

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

161.975,00

161.975,00

0,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

489,00

489,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Art. 4.

(1)    Primarul Sectorului 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Politia Locala Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 17.05.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    _


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Oliver Leon

CONTRAS,

SEC

Daniela Nicbl


Nr.: 145

Data: 17.05.2018

Unitatea administrativ-teritorială: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


ANEXĂ LA HOIaRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.


I    Buget 2018

II    Estimări 2019

III    Estimări 2020


IV Estimări 2021


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019 - 2021 BUGET RECTIFICAT 17 MAI


Bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate din \ enituri proprii si subvenții din bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veni tun proprii


Bugetul împrumuturilor externe și interne


Bugetul fondurilor exteme nerambursabile


VENITURI TOTAL Ird.02+18+19+20+23)


Venituri curente (rd .03+17)


Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)


Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:


Impozit pe profit


Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:


t

ii

iii

Iv


Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal *)


!$' 17 MAY 20131.118.022,57

1 118.022.57 1.426.975.00


l_372.23l.00

1,323.288.30


1.075 168,00


1.075.168,00


1 .380.265,00 1 322 521 00


1.268.578.30


1.046.681.05


1 046.681,05


1 350 226.00 1.290.770,00


1.235 241,30


620 000,00 620 000.00


908.947,00


824.184,00


744.825.30


0.00


620.000,00


620.000,00

908.947,00

824 184.00


744.825,30


0,00


25.117,89


25.117,89


23.680.70

24.362.70

24.995.70


25 117,89


25.117,89


23.680/70

24.362,70


24.995,70


0ȘI0

0.00

0,00

0,00

0.00


0,00


0,00


0,00


213.920,50


213.920,50


141 000.00 0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


1.357.060,96


1 100 285,89


1 046.681,05


620.000,00


0,00


620.000,00


0,00


1.357.060,96


1 100 285,89


I 046.681,05


620 000.00


0.00


620.000.00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


213 920,50 141.000.00

0,00

0,00


Subvenții (rd.21+22)


42.795.00


0,00


0,00


0,00


0.00


42 795,00


42795.00


42.795,00


46 710,00 49 710,00


54710.00


0,00

J),00

0.00

o.oo


Subvenții de la bugetul de stat


42.795.00


42.795,00

46,710,00


49.710,00


54.710,00


42.795,00


42,795,00


Subvenții de la alte administrații


0,00


0.00


0,00

0,00

0,00

0.00


0,00


0.00


Sume primite de la UE în contul plăților efectuate


0,00


0.00


0,00

0,00


0,00


0,00


CHELTUIELI-TOTAL (rd.25+36+37+40+41)


1.209.29743


32.183,27


0,00


213.920,50


0,00


1.209 297.23


1.426,835,00


32 183.27 23.680,70


213.920,50


Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)


25

I

li

III

IV


Cheltuieli de personal


Bunuri si servicii


Dobânzi


28

I

II

III

IV


Subvenții


1.372.091,00

148,30


987.892.84


987.892.84


973.882,68


_l_.O65.458,00 1.119.930.30


205.966,90


205.966,90


207.543,00


208.638,00


211.882,00


617.895,91


617.895,91

617531.05


701 284.37


753.737,67


18.178,00


18.178.00


17.600,00


17 000.00


15 700.00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


24 362,70


24.995.70


30 185,27


30.185,27


23.029,70


23.029,70


23.029,70


3.514.14


3.514.14


3.127.46

3.127.46


3.127,46


24.327,79


24 327.79


18 930,2-1


18530.24 18 930,24


2.300,00


2.300,00


972,00


972,00

972,00


0,00


<1,00


141.000,00

0,00

0.00


0,00


0,00

0.(111

0.00

0,00


0,00


Jl.455.401,00

1.455 401,00 1 591 515,70


1.455.401,00


1 455 401,00 1 591.515.70


I 396 453.70 1.348.144,00


J.018.078,11

1.018.078,11

996.912.38


1.088 487,70 1 142 960.00


209.481,04


209    481,04

210    670,46


211 765,46


215.009.46


642.223,70


642 223.70 636 461 29


720 214.61 772.667,91


20.478,00


20 478.00


18.572,00

17.972,00

16.672,00


L396 453.70 1.348.144,00


14)18.078,11


I 018 078,11 996.91238


1.088.487,70 I 142.960,00


209.481,04

209 481.04


210.670.46 211 765.46 215.009,46


642.223.70

642.223.70 636.46 Q9


720.214.61 772 tm-.vFonduri de rezerva

30

1

ii

iii

IV

500/    0.00

500,00

500,00

500,i.

500,00

500.00

500,00

500,00

500,00

500,00

500.00

500,00

500,00

500.00

500.00

Transferuri intre unitari ale administrației publice

31

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

I

U

II,

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

IV

0,00

0.00

0.00

0,00

Alte transferuri

32

1

II

tu

IV

17.555,00

0,00

17.555.00

17.555,00

17.555,00

17.555.00

17.555,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

1

II

III

IV

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Asistenta sociala

34

1

II

III

IV

94.347,63

10,22

94.357,85

94.357.85

94.347,63

10,22

94.357,85

94.357.85

105.628.63

0,00

105.628,63

105.628,63

112 935,63

0,00

112.935,63

112 935,63

113.010,63

0,00

113.010.63

113.010,63

Alte cheltuieli

as

,1

Ui

IV

33.249,40

33.12

33.282,52

33.282.52

33 249,40

33,12

33 282,52

33.282,52

25.080.00

25.080,00

25 080,00

25.100,00

25.100.00

25.100,00

25.100,00

25.100.00

25.100,00

Cheltuieli de capital

36

I

II

III

IV

161.975,00

489.00

213.920,50

376.384.50

376.384.50

161 975,00

489,00

213.920,50

376 384.50

376 384,50

386.952,32

445.00

141.000,00

528.397,32

528.397,32

237.133.00

1.127,00

0,00

238.260,00

238 260.00

133.718,00

1.760,00

0.00

135.478,00

135.478.00

Operațiuni financiare (rd.38+39)

37

1

1,

,11

IV

60.000.00

1.559,00

61.559,00

61.559,00

60.000,00

1 559,00

61.559,00

61.559,00

66.000.00

206,00

66 206,00

66 206,00

69.500,00

206,00

69.706,00

69 706,00

69.500,00

206.00

69.706.00

69 706,00

împrumuturi acordate

36

II

III

IV

0,00

0.00

Rambursări de credite externe si interne

39

1

II

1,1

IV

60.000.00

1.559.00

61.559.00

61.559,00

60.000.00

1.559,00

61.559,00

- '    61.559.00

66.000.00

206,00

66 206,00

v.'3Ucy/;->.. 66206,00

69 500,00

206.00

69.706.00

jiOi. z.,    •    69 706,00

69.500.00

206,00

69.706,00

69 706,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

1

U

(II

IV

-570.61

-50,00

-50,00

-570,61

El (

0,00

U    V

•>    ...J.. •

0,00

ZL\* \

0.00


•) Numai restanje din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat


DIRECTOR EXECUTIV,    SEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARA,    ÎNTOCMIT,