Hotărârea nr. 144/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 04.05.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“, în perioada iunie-noiembrie 2018.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță — punte către viitor!“, în perioada iunie-noiembrie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 București;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Având în vedere adresa formulată de Clubul Sportul Studențesc Studențesc și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București, cu nr. 15647/19.04.2018, Clubul Sportul Studențesc, reprezentat prin Gabriela Mitroi-Banu, în calitate de Director, prin care se solicită aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea desfășurării Proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“, în perioada iunie-noiembrie 2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), si art. 81 alin. (2) lit. k) si q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc în vederea acordării unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului comun “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitori".

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși