Hotărârea nr. 143/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 04.05.2018 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31.03.2018.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31.03.2018

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018;

Ținând seama de art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin (4) litera b) din Legea nr.215/2001 - legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art.45 alin (2) litera a), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexelor :

Venituri-buget local, conform anexei nr.l (1.1 ; 1.2) ;

Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1( 2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr.2.1.3 ; nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr.2.1.6(2.1.6.1;    2.1.6.1.1;    2.1.6.1.1.1;    2.1.6.1.1.2;    2.1.6.1.2;    2.1.6.1.2.1;

2.1.6.1.2.2 ;2.1.6.1.2.3;2.1.6.1.3 ; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3);

nr.2.1.7;(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6 ; 2.1.8.7); nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1 ); nr.2.1.13(2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4).

Art.2.- Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2);

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ); nr. 4.1.3 (4.1.3.1)

Art.3. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1;).

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TOTAL VENITURI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ANE)^.H0?B?SAr;C,;SiLiULUI Al ShCWULUi!

N r.    —--

A5


0 4 MAY 20’8


z/


Anei a 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.03.2018

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte câ^ decât încasări \\

DVeptUȚ). \ : ]

■ constqtatcda -încasat, _ ~ <*

ifl.

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

'^nr

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+

00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

1.117.987.220,00

352.515.220,00

927.848.569,00

337.562.566,00

590.286.003,00

496.607.788,00

3.494.494,00

/ ' Ur

427.746.287.D0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

985.539.220,00

314.814.220,00

891.828.644,00

337.562.566,00

554.266.078,00

460.587.863,00

3.494.494,00

427.746.287,00

L VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

1.075.168.000.00

341.665.000.00

827.400.419,00

246.267.908,00

581.112.511,00

396.159.638,00

3.494.494,00

427.746.287,00

A VENITURI FISCALEfcod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

1.046.750.000,00

334.363.000,00

785.306.381,00

213.844.631,00

571.461.750,00

388.355.833,00

3.357.490,00

393.593.058,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL    (cod

00.05+00.06+00.07)

00.04

620.000.000,00

143.969.000,00

194.764.768,00

0,00

194.764.768,00

194.764.768,00

0,00

0,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0,00

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00 06

620.000.000,00

143.969.000,00

194.764.768,00

0,00

194.764.768,00

194.764.768,00

0,00

0,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02 17

0.00

0.00

llmpozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

620.000.000,00

143.969.000,00

194.764.768,00

0,00

194.764.768,00

194.764.768,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02 01

620.000.000.00

143.969.000,00

194.764.768.00

0,00

194 764.768.00

194.764.768,00

0,00

0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod

05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital    (cod

05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0,00

A3. IMPOZfTE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

271.187.000,00

132.592.000,00

464.073.151,00

169.737.924.00

294.335.227.00

133.333.069,00

2.033.531,00

328.706.551,00

Impozite și taxe pe proprietate    (cod

07.02.01 la 07.02.03+ 07.02.50)

07.02

271.187.000,00

132.592.000,00

464.073.151,00

169.737.924,00

294.335.227,00

133.333.069,00

2.033.531,00

328.706.551,00

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

223.031.000,00

112.790.000,00

411.605.366,00

152.390.417,00

259.214.949,00

110.513.936,00

1.523.318,00

299.568.112,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.659.000.00

22.290,000.00

43 797.125,00

12.646.352.00

31.150.773.00

21 246 870.00

617 168,00

21.933.087.00

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07 02.01.02

189.372.000,00

90.500.000.00

367 808.241,00

139.744.065,00

228 064 176,00

89.267.066.00

906.150,00

277.635.025.00

Impozit și taxă pe teren (cod 07,02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

26.916.000,00

15.702.000,00

41.770.056,00

15.130.891,00

26.639.165,00

14.593.041,00

418.642,00

26.758.373,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02 02.01

12.098.000,00

8.500.000.00

16.668.560,00

4.736.177,00

11.932 383,00

8.518 567.00

257.695.00

7.892.298.00

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

14 816.000.00

7200.000,00

25.064.135.00

10.369 403,00

14.694.732,00

6070.092,00

157.747,00

18.836.296,00

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul aqricol-

07.02.02.03

2.000.00

2.000,00

37.361,00

25.311,00

12 050.00

4.382,00

3.200,00

29.779,00

Taxe judiciare de limbru și alte taxe de timbru

07.02.03

21 240.000.00

4 100.000,00

10.696.902,00

2.216 616.00

8.480.286,00

8.225.265,00

91.571.00

2.380 066,00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0.00

0,00

827.00

0,00

827,00

827,00

0,00

0,00

A4.IMP0ZJTE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

153218.000,00

57.102.000,00

120.525.141,00

39.526.568,00

80.996.573,00

59.466.348,00

1270.948,00

59.787.845,00

Sume defalcate din TVA    (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

89.684.000,00

26.906.000,00

26.906.000,00

0,00

26.906.000,00

26.906.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ja nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și

Municipiului București

11.02.02

76.629.000,00

22.989.000,00

22.989.000,00

0,00

22.989.000,00

22.989.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

13.055.000,00

3.917.000.00

3.917.000,00

0,00

3.917.000,00

3.917.000,00

0,00

0,00

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii    (cod

12.02.07)

12.02

100.000,00

100.000,00

130.197,00

62.594,00

67.603,00

2.175,00

0,00

128.022,00

Taxe hoteliere

12.02.07

100.000.00

100.000.00

130.197.00

62.594.00

67.603.00

2.175.00

0.00

128.022.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1.880.000,00

396.000,00

2.019.043,00

1.295.691,00

723.352,00

528260,00

3.451,00

1.487.332,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.880.000,00

396.000,00

2.019.043,00

1.295.691.00

723.352,00

528.260,00

3.451.00

1.487.332.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

61.554.000,00

29.700.000,00

91.469.901,00

38.168.283,00

53.301.618,00

32.029.913,00

1267.497,00

58.172.491,00

Impozit pe mijloacele de transport    (cod

16,02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

47.809.000,00

27.700.000,00

86.247.753,00

36.970.852,00

49.276.901,00

28.451.630,00

1.224.594,00

56.571.529,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02 02.01

17.890.000,00

11.200.000,00

34.572.103,00

15.066.536,00

19.505.567,00

11.640.899,00

668.886,00

22.262.318,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

29.919.000,00

16.500.000,00

51.675.650,00

21.904.316,00

29.771.334,00

16.810 731,00

555.708,00

34.309 211,00

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0,00

0,00

12.164,00

0,00

12.164,00

12.164,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

13.745.000,00

2.000.000,00

5.209.984,00

1.197.431,00

4.012.553,00

3.566.119.00

42.903,00

1.600.962,00

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2.345.000.00

700.000,00

5.943.321.00

4.580.139,00

1.363.182,00

791.648.00

53.011.00

5.098.662,00

Alte impozite și taxe fiscale (cod 16.02.50)

18.02

2.345.000,00

700.000,00

5.943.321.00

4.580.139.00

1.363.182.00

791.648.00

53.011.00

5.098.662,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.345.000.00

700.000.00

5.943.321,00

4.580.139.00

1.363.182.00

791.648.00

53.011.00

5.098.662.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

28.418.000,00

7.302.000.00

42.094.038.00

32.443.277.00

9.650.761,00

7.803.805,00

137.004,00

34.153229.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.409.000,00

1289.000,00

1.662.499,00

1.328.00

1.661.171.00

1.659.868.00

1264.00

1.367,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

4.395.000,00

1285.000,00

1.662.499,00

1.328,00

1.661.171,00

1.659.868,00

1.264,00

1.367,00

Vărsăminte din profitul net al reaiilor autonome

30.02 01

0,00

0,00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4.395.000,00

1.285.000,00

1.662.499.00

1.328.00

1.661.171,00

1.659.868,00

1264,00

1.367.00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02 05.30

4.395.000,00

1.285.000,00

1.662.499,00

1.328,00

1.661.171,00

1.659.868,00

1.264,00

1.367,00

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

OITT'-

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

14.000.00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

14.000.00

4.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

șTiF

C2.VÂNZARI DE BUNURI Șl SERVICII    (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24.009.000,00

6.013.000,00

40.431.539,00

32.441.949,00

7.989.590,00

6.143.937,00

135.740,00 j ,

34.1 ?1862,Q&.

t aab

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0224+33.0227 +33.0228+ 33.02.50)

33.02

3.988.000,00

1.102.000,00

890.412,00

30.132,00

860.280,00

860.580,00

!

444,00

• l

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

1.366.000.00

700.000.00

182.329,00

0.00

182.329.00

181.885.00

444.00

•\&'Q.OO

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02 10

550.000,00

100.000,00

136.106,00

0,00

186.108,00

186.108,00

0,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

2.062.000.00

300.000,00

491.794,00

0,00

491.794,00

491.794.00

0.00

0.00

Taxe din activități cadastrale si aaricultură

33.02.24

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputași și despăgubiri

33.02.28

10.000,00

2.000,00

30.181 00

30.132,00

49,00

793,00

0,00

29.388,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

33.02.50

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

60.000,00

15.000,00

16.521.00

3,00

16.518,00

16.396,00

122,00

3,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

60.000.00

15.000.00

16.521.00

3,00

16.518,00

16.396,00

122.00

3.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Amenzi, penalități și confiscări    (cod

35 02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14.098.000,00

3.324.000,00

34.347.492,00

31.025.636,00

3.321.856,00

3.459.501,00

122.552,00

30.765.439,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02 01.02)

35.02.01

14.098.000,00

3.324.000,00

34.347.212,00

31.025.636,00

3.321.576,00

3.459.501,00

122.272,00

30.765.439,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

14.098.000,00

3.324.000,00

34 347.212,00

31.025.636,00

3.321.576,00

3.459.501,00

122.272,00

30.765.439,00

Penalrtăy pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaratei de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

280,C0

0,00

280,00

0,00

280,00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate 'Ddată cu confiscarea potrivit leoii

35.02,03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Diverse venituri (cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36,02.50)

36.02

5.863.000,00

1.572.000,00

5.177.114,00

1.386.178,00

3.790.936,00

1.807.460,00

12.622,00

3.357.032,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

666.000,00

666.000,00

734.549 00

0.00

734.549,00

734.549,00

0,00

0,00

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

4.960.000.00

840.000,00

1.145.261,00

131-836.00

1.013.425,00

1.028.425,00

113.00

116.723.00

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02 22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de Tjnctionare

36.02.32.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

237.000.00

66.000,00

3.296.904.00

1.254.342.00

2.042.562,00

44.086,00

12.509.00

3.240.309,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-70.045.120,00

-54.673.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcGonare

37.02.04

70.845.120,00

54.673.120,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

55.220,00

55.220,00

59.567,00

0,00

59.567,00

59.567,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

55220,00

55220,00

59.567,00

0,00

59.567,00

59.567,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

55.220.00

55.220,00

59.567,00

0,00

59.567.00

59.567.00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților adminislrativ-teritoriale

39.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

IIII.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

91.274.658.00

91274.658,00

0,00

91.274.658,00

0.00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02,14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

91274.658,00

91274.658,00

0,00

91.274.658,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii

publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

91274.658.00

91.274.658.00

0,00

91.274.658,00

0.00 /Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01 +41.02.05.02)

41.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor nstituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor nstituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02,05.02

0,00

0,00

V- SUBVENȚII (cod 00-18)

00.17

42.764.000.00

10.795.000.00

9.113.925,00

0,00

9.113.925.00

9.113.925,00

0.00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

42.764.000,00

10.795.000,00

9.113.925,00

0,00

9.113.925,00

9.113.925,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat    (cod 42.02.01+42.02.05+

42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+ 42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

42.02

42.764.000,00

10.795.000,00

9.113.925,00

0,00

9.113.925,00

9.113.925,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0.00

Planuri si reoulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.0210

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și Gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții lin sănătate

42.02.16.03

0,00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

4^-

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18 02

0,00

si

Q.00

I

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0^Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

41.049.000,00

9 080.000.00

9.-03.205,00

0,00

9.103.205,00

9.103.205,00

0,00

0.00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0,00

0,00

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0,00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

5.000,00

5.000,00

220,00

0,00

220,00

220,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0,00

0,00

Subventfi de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02,41

0.00

0,00

10.500 00

0.00

10.500,00

10.500,00

0,00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42,02.44

0,00

0,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de i nteres național { cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a buqetului local

42.02.51.01

o.oc

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51,02

o.oc

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

o.oc

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

1.710.000.00

1.710.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0.00

0.00

Finanțarea Proqramului Naționa' de Dezvoltare Locală

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat alocate ccnform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0,00

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe neram bursa bile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații    (cod.

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0,00

cu.!U/

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

/R

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02 08

0,00

■ (

f

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0,00

\y

Sume primite de la Agenția Na^onală de Cadastnj și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0,00

0,00 \ >nr.d\. JCri


1/


Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0,00

0,00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă oraanizate în unitădle de învățământ special

43.02.24

0,00

0,00

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.0228

0,00

0,00

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare imDlementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0.00

0,00

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

o,co

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite In contul plătitor efectuate în anul curent

45.02.01.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Sume pnmite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Prefinanțare

45.02.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Corecții financiare

45.02.01.04

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Prefinanțare

45.02.02.03

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Corecții financiare

45.02.02.04

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Fondul de Coeziune fcod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii antenon

45 02.03 02

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.03.04

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

o.co

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0,00

0.00

Prefinanțare

45.02.04.03

0,00

0.00

'Corecții financiare

45.02.04.04

0,00

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02 05.01

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.05.03

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.05.04

0,00

0.00

nstrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efeciuate în anul curent

45.02.07.01

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02.07 02

0.00

0,00

Prefinanțare

45.02.07.03

0,00

0.00

Corecții financiare

45.02.07.04

0.00

0.00

i nstrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (cod 45.02.08.01

lla 45.02.08.04)

45.02.08

o.eo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0,00

0.00

Prefinanțare

45.02.08.03

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.08.04

0.00

0,00

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    (cod 45.02.15.01 la

45.02.15.04)

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.15.04

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul olătilor efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02.16.02

0,00

0.00

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

0,00

Corecții financiare

45.02.16.04

0,00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45 02.17.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

xXo'țj1-

Prefinanțare

45.02.17.03

0,00


Corecții financiare


eo0.00


/


Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primire în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0.00

0.00

Sume Drimite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.18.03

o.oo

0,00

Corecții financiare

45.02.18.04

0.00

0.00

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparități lor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0.00

0.00

Sume orimite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.19.04

0,00

0.00

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE    (cod

45.02.20-01 la 45.02.20.04)

45.0220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0,00

0.00

Sume Drimite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

o.oo

0,00

Prefinanțare

45.02 20.03

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.20.04

0.00

0.00

IFondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE i[cod 45.02.21.01 la 45.0221.04)

45.0221

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0,00

0.00

Sume orimite în contul olătilor efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.21.03

0,00

0.00

Corecții financiare

45.02.21.04

0.00

0,00

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergentă

46.02.03

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)    (cod

-18.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

o.oc

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

o.oc

0.00

Prefinanțare

48.02.01.03

o.oc

0.00

IFondul Social European (FSE)    (cod

-48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume Drimite în contul olătilor efectuate în anul curent

48.02.02.01

o.oc

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

o.oc

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

o.oc

0,00

IFondul de Coeziune (FC)    (cod

-48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0,00

0.00

Prefinanțare

48.02.03.03

0.00

0,00

IFondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la -48.02.04.03)

48.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0,00

0,00

Sume Drimite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0,00

0.00

Prefinanțare

48.02.04.03

0.00

0,00

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05,03)

48.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48 02.05.01

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0,00

0,00

LG


Prefinantare

48.02.05.03

0.00

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)    (cod

48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0.00

0.00

Prefinantare

48.02.11.03

0.00

0.00

llnstrumentul European de Vecinătate (ENI)    (cod

48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

48.02 12.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0.00

0.00

Prefinantare

48.02.12.03

0.00

0.00

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.15.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii antenori

48.02.15.02

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE    (cod

OO.OZ+OO.16+00.17) - TOTAL

00.01

1.047.066.880,90

297.786.880,00

83&514344,00

246387.908,00

590326.436,00

405373.563,00

3.494.494,00

427.746.287,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

985.484.000.00

314.759.000.00

800.494.419.00

246387.908.00

554306.511,00

369353.638,00

3.494.494,00

427.746^87,00

II. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

1.004.322.880,00

286.991.880.00

827.400.419,00

246.287.908.00

581.112.511.00

396.159.638.00

3.494.494.00

427.746.287,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

1.046.750.000,00

334.363.000.00

785306.381.00

213.844.631,00

571.461.750,00

388.355.833.00

3.357.490.00

393.593.058,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00+06+00.07)

00.04

620.000.000,00

143.969.000,00

194.764.768,00

0,00

194.764.768,00

194.764.768,00

0,00

0,00

A1.1. IMPOZIT PE VENÎT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEI cod 03.02+04.02)

00.06

620.000.000,00

143.969.000,00

194.764.768,00

0,00

194.764.768,00

194.764.768,00

0,00

0,00

impozit pe venit (cod 03.02,17+ 03.02 .18)

03.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Impozit pe onorariul avocațîlor și notarilor publici

03.02.17

0.00

0,00

o.oc

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit    (cod

04.02.01+04.02.04)

04.02

620.000.000,00

143.969.000,00

194.764.768,00

0,00

194.764.768,00

194.764.768,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

620.000.000.CO

143.969.000,00

194.764.768.00

0.00

194.764.768.00

194.764.768,00

0.00

0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0,00

0,00

O.OC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod

05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital    (cod

05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alle Impozite pe venii, profit ți câîbfluri din capital

05.02.50

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

A3. IMPOZfTE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

271.187.000,00

132.592.000,00

46^.073.151,00

169.737.924,00

294.335.227,00

133.333.069,00

2.033.531,00

328.706.551,00

Impozite și taxe pe proprietate    (cod

07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

271.187.000,00

132.592.000,00

46^.073.151,00

169.737.924,00

294.335327,00

133.333.069,00

2.033.531,00

328.706.551,00

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07,02.01.02)

07.02.01

223.031.000,00

112.790.000,00

41'.605.366,00

152.390.417,00

259314.949,00

110.513.936,00

1.523.318,00

299.568.112,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.659.000,03

22.290.000.00

43l797. 125,00

12.646.352,00

31.150.773,00

21.246.870.00

617.168.00

21.933.087,00

Impozit si taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

189.372.000,00

90.500.000.00

367.808.241,00

139.744.065,00

228.064 176,00

89.267.066,00

906.150.00

277.635.025.00

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

26.916.000,00

15.702.000,00

41.770.056,00

15.130.891,00

26.639.165,00

14.593.041,00

418.642,00

26.758.373,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

12.098.000.03

8.500.000,00

16L668.560 00

4.736.177.00

11.932.383.00

8.518.567.00

257.695.00

7.892.298.00

Impozit și taxă pe le ren de la persoane juridice

07.02.02.02

14.816.000.03

7.200.000.00

25.064 135.00

10.369.403,00

14.694.732.00

6.070.092.00

157.747.00

18.836.296 00

Impozitul pe terenul extravilan*) + Restanțe anii anteriori dm impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

2.000,00

2.000.00

37.361,00

25.311,00

12.050,00

4 382,00

3 200,00

29.779,00

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

21.240.000.00

4.100000.00

10.696.902,00

2.216.616.00

8.480.286,00

8.225.265,00

91.571.00

2 380.066,00

Alte impozite șt taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0.00

827,00

0.00

827,00

827.00

0,00

A4 IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

153.218.000,00

57.102.000,00

128.525.141,00

39.526.568,00

80.998.573,00

59.466.348^

270348,00

59.787.845,00


o


/


Sume defalcate din TVA    (cod

11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

89.684.000,00

26.906.000,00

26.906.0CO,00

0,00

26.906.000,00

26.906.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul iudetelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și

Municipiului București

11.02.02

76.629.000.0C

22.989.000,00

22.989.000,00

0,00

22.989.000,00

22.989.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

13.055.000.0C

3.917.000,00

3.917.003,00

0,00

3.917.000,00

3.917.000,00

0,00

0,00

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii    (cod

12.02.07)

12.02

100.000,00

100.000,00

130.197,00

62.594,00

67.603,00

2.175,00

0,00

128.022,00

Taxe hoteliere

12.02.07

100.000,00

100.000,00

130.197.00

62.594.00

67.603.00

2.175,00

0,00

128.022,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1.880.000,00

396.000.00

2.019.043,00

1.295.691,00

723.352,00

528.260,00

3.451,00

1.487.332.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.880.000,00

396.000,00

2.019.043,00

1.295.691,00

723.352,00

528.260.00

3.451.00

1.487.332.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

61.554.000,00

29.700.000,00

91469.901,00

38.168.283,00

53.301.618,00

32.029.913,00

1.267.497,00

58.172.491,00

Impozit pe mijloacele de transport    (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

47.809.000,00

27.700.000,00

86.247.753,00

36.970.852,00

49.276.901,00

28.451.630,00

1.224.594,00

56.571.529,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17.890.000.00

11.200.000,00

34572.103,00

15.066.536,00

19.505.567,00

11.640.899,00

668.886,00

22.262.318,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

29.919.000,00

16.500.000,00

51.675.650,00

21.904.316,00

29.771.334,00

16.810.731,00

555.708,00

34.309.211,00

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0,00

0,00

12.164.00

0,00

12.164,00

12.164,00

0,00

0,00

.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

13.745.000,00

2.000.000,00

5.209.984,00

1.197.431,00

4.012.553,00

3.566.119,00

42.903,00

1.600.962,00

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2.345.000.00

700.000,00

5.943.321.00

4.580.139,00

1.363.182.00

791.648.00

53.011.00

5.098.662.00

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2.345.000.00

700.000,00

5.943.321,00

4.580.139,00

1.363.182,00

791.648,00

53.011,00

5.098.662.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

2.345.000.00

700.000,00

5.943.321,00

4.580.139,00

1.363.182.00

791.648.00

53.011.00

5.098.662,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-42.427.120.00

-47.371.120.00

42.094.038.00

32.443.277,00

9.650.761,00

7.803.805,00

137.004.00

34.153.229.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.409.000,00

1^89.000,00

1.662.499.00

1.328.00

1.661.171.00

1.659.868.00

1.264,00

1.367,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4.395.000,00

1.285.000,00

1.662.499,00

1.328,00

1.661.171,00

1.659.868,00

1.264,00

1.367,00

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

O.OC

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4.395.000,00

1.285.000,00

1.662.499,00

1.328,00

1.661.171,00

1.659.868,00

1.264,00

1.367,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

4.395.000.0C

1.285.000,00

1.662.499,00

1.328,00

1.661.171,00

1.659.868,00

1.264,00

1.367,00

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti Dlătitori

30.02.08.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02 08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Al» venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

14.000,00

4.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

14.000,00

4.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII    (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-46.836.120,00

-48.660.120,00

40431.539,00

32.441.949,00

7.989.590,00

6.143.937,00

135.740,00

34.151.862,00

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.0228+ 33.02.50)

33.02

3.988.000,00

1.102.000,00

890.412,00

30.132,00

860.280,00

860.580,00

444,00

29.388,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

1.366.000,00

700.000.00

132.329.00

0,00

182.329,00

181.885.00

444.00

0,00

Contribuția părinților sau sustinătorior legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

550.000,00

100.000,00

136.108,00

0,00

186.108,00

186.108.00

0,00

0,00

Contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

2062.000,00

300.000,00

491.794.00

0.00

491 794,00

491.794.00

0.00

0.00

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02 27

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri

33.02.28

10.000,00

2.000.00

30.181,00

30.132,00

49,00

793,00

0,00

29.388,00

Alte venituri din prestăn de servicii și alte activități

33 02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

60.000,00

15.000,00

16.521,00

3,00

16.518,00

16.396,00

122,00

3,00

“axe extrajudiciare de timbru

34.02.02

60.000,00

15.000,00

16.521,00

3.00

16.518,00

16.396.00

122,00

3.00

Alte venituri din laxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Amenzi, penalități și confiscări    (cod

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14.098.000,00

3.324.000,00

34.347.492,00

31.025.636,00

3.321.856,00

3.459.501,00

122.552,00

30.765.439,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

14.098.000,00

3.324.000,00

34.347.212,00

31.025.636,00

3.321.576,00

3.459.501,00

122.272,00

30.765.439,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

14.096.000,00

3,324.000.00

34.347.212,00

31.025.636,00

3.321.576,00

3.459.501.00

122.272,00

30.765.439,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0,00

0,00

280,00

0,00

280,00

0,00

280,00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11 +36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

5.863.000,00

1.572.000,00

5.177.114,00

1.386.178,00

3.790.936,00

1.807.460,00

12.622,00

3.357.032,00

venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

666.000,00

666.000,00

734.549.00

0.00

734.549.00

734.549.00

0.00

0,00

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

4.960.000.00

840.000.00

1.145.261.00

131.836.00

1.013.425,00

1.028.425,00

113.00

116.723.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare siită

36.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

237.000.00

66.000,00

3296.904.00

1.254.342,00

2.042.562,00

44.086.00

—tsaisjio

3.240.309,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

37.02

-70.845.120,00

-54.673.120.00

0,00

0,00

0,00

! 1 \

0,00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

>--<oo- <>-'

0.00

'/

Văreăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-70.845.120,00

-54.673.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Sune din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a a tor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

tv. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

42.764.000,00

10795.000,00

9.-13.925,00

D,00

9.113.925,00

9.113.925,00

0.00

0,00

SUBVENȚII de LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02*43.02)

00.18

42.764.000,00

10.795.000,00

9.113.925,00

0,00

9.113.925,00

9.113.925,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat    (cod

42.02.21+42.0228+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ -12.02.45+ 42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02

42.764.000.00

10.795.000,00

9.113.925,00

0,00

9.113.925,00

9.113.925.00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

41.049.000,00

9.080.000.00

9.103.2C5.00

0.00

9.103.205,00

9.103.205.00

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0.00

0,00

o.oc

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijii financiar la constituirea familiei

42.02.33

0,00

0.00

o.oc

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

5.000,00

5.000,00

220,00

0,00

220,00

220.00

0,00

0,00

Subv enții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedențî

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din buqetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02 41

0,00

0,00

10.500 JDO

000

10.500.00

10 500.00

0.00

0,00

Sume primite de administrație locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul

Socid European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.0254

1.710.000,00

1.710.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Subvențn din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42 02.66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații    (cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.0521+43.0223+43.0224+43.02 30)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

4302.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigirărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru oersc-anele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații •de e> tremă dificultate

43,02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază «copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEWTURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.(2+40. 15+00.16+40.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

70.900.340,00

54.728.340,00

91.334225,00

91274.658,00

59.567,00

91.334225,00

0,00

0,00

VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

55.220,00

55.220,00

91 334.225,00

91.274.658,00

59.567,00

91.334225,00

0,00

0,00

II. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

70.845.120,00

54.673.120,00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

70.845.120.00

54.673.120,00

o.oc

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

C2.VÂNZÂRI DE BUNURI Șl SERVICII    (cod

36.02+37.02)

00.14

70.845.120,00

54.673.120,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.0222+36.0223 +

36.02.31 +36.02.32+36.02.47)

36.02

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

O^oc^-—.

0,00Vâreăminle din amortizarea mijloacelor fixe

36 02.07

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea

riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de eezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AJte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.02.04+37.02.05)

37.02

70.845.120,00

54.673.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

70.845.120,00

54.673.120.00

0,00

0,00

0.00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0.00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

55.220,00

55.220.00

59.567 00

0,00

59.567.00

59.567,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

55.220,00

55.220,00

59.567 00

0,00

59.567,00

59.567,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

55.220.00

55.220,00

59.567 00

0,00

59 567.00

59.567.00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al stalului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

IIl.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

91.274.658,00

91.274.658.00

0.00

91.274.658.00

0,00

0.00

încasări din rambursarea mprumuturilor acordate    (cod

40.02.13+40.02.14+40,02.16)

40.02

0,00

0,00

91.274.658,00

91.274.658,00

0,00

91.274.658,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de eezvoltare

40.02.13

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02 14

0,00

0,00

91 274.658,00

91.274.658,00

0,00

91.274.658,00

0,00

0.00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza '3ăreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului 3ucureștj, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42,02+43.02)

00.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat    (cod 42.02.01+42.02.05+

42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02^0+ 42.02.29+

42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)

42.02

0,00

0,00

0,0»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.op\L B,'.

’3^°°

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

< 0.00 L

Finanțarea actfunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02-10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 /

..v>' r-

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

10,00'

V 0B0 1)

Subvenții pentru finanțarea programelor mullianuale prioritare de mediu și gospodânre a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vof)^:

/ 0,00 '/


/


Firan(area unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Națonal de Dezvoltare

42.02.15

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Srivenți de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicați în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor caoit3te în sănătate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    (cod 42.02.18.01 la

42.02.1 B.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicați în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenți din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea reparaților capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenți din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru iPrianțarea altor investiți în sănătate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenți de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțnerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.0220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Frnanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiți în turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național    (cod 42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțunii de dezvoltare a bugelului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de ia bugetul dc stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medlco-sociale

42.02.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

4202.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Sum-î alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

SubvențB din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42 02.67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42 02.69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații    (cod

43.02.28+43.02 29+43.02.31)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale

unității admlnistrativ-teritorials conform OUG nr.2/2015

43.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul AFJR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și preflnanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fordul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Sume pnmite în contul plăților efectuate în ann anteriori

45.02.01.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.01.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Corecții financiare

45.02 01.04

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45,02.02.04)

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sune primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Sune primite in contul plăților efectuate In anii anteriori

45.02.02.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Corecții financiare

4502.02.04

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

0,00

0,00

o,ot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sune primite In contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0.00

0,00

Corecții financiare

45.02.03.04

0.00

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală    (cod 45.02.04.01 la

45.02.04.04)

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Corecții financiare

45.02.04.04

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.05.03

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Corecții financiare

45.02.05.04

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare    (cod 45.02.07.01

la 45.02.07.04)

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,Sume primite în contul plâțilp- efectuate in anul curent

45,02.07.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Prefnanțare

45.02.07.03

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

ț Corecții financiare

45.02.07.04

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (cod 45.02.08.01

Ila 45.02.08.04)

45.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0.00

0..00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.08.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Corecții financiare

45.02.08.04

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    (cod 45.02.15.01 la

45.02.15.04)

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul ptâțitor efectuate în anul curent

45.02.15.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Prefinantare

45.02.15 03

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Corecții financiare

4 5.02,15.0*1

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite In contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume primite în contul plâțilcr efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.16.04

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Prefinanțare

45.02.17.03

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.17.04

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.18.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.18.03

0.00

0,00

o.oa

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Corecții financiare

45.02.18.04

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programul de cooperare eJvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod -45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în cantul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02,19.02

0.00

0,00

o.oc

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Corecții financiare

45.02.19.04

0.00

0f00

o.oc

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE    (cod

45.02.20.01 la 45.02^0.04)

45.02.20

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Prefinanțare

45.02.20.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Corecții financiare

45.02.20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.0221.04)

45.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sune primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Sune primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

.«r.oo riip

,?-'xo,oo

Prefinanțare

45.02.21.03

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

JL ,

'^'Yz.0,80

«O


Corecții financiare

45 02.21.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12+48.02.15)

48.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)    (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02 01.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European (FSE)    (cod

-48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Prefinanțare

48.02.02.03

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (FC)    (cod

>48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Prefinanțare

48.02.03.03

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.04.03

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Prefinanțare

48.02.05.03

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)    (cod

48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

48.02.11.03

0,00

6,00

0.0G

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

instrumentul European de Vecinătate (ENI)    (cod

■48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0.00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0,00

0,00

o.oc

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oo

Prefinanțare

48.02.12.03

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Alte programe comunitare f,narițate în perioada 2014-2020 (APC) (cod ■48,02.15.01+48.02.15,02)    A

48.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume pnmite în contul plăților, efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00RIMA R,

DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV ORT ANSA FRONE-BORCEA

ȘEF SERVICIU, MARIAIONESCU

i_OÎNTOCMIT,
IOANA GEORGESCU