Hotărârea nr. 141/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 04.05.2018 privind pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Unităților de Învățământ Preuniversitar şi Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 31A, sector 1, Bucureşti, compus din construcții (C1, C2, C3, C4, C5) şi teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 Bucureşti şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, Bucureşti.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 3IA, sector 1, București, compus din construcții (CI, C2, C3, C4, C5) și teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii Gimnaziale "Alexandru Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 București;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 3IA, sector 1, București, compus din construcții (CI, C2, C3, C4, C5) și teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii Gimnaziale "Alexandru Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completări,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I niv 439/2017 după cum urmează:

Art.I se modifică și va avea următorul cuprins:    / /Cî

”Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în București, sector 1, str. Minervei nr. 31 A, compus din construcții (CI), cu excepția suprafețelor identificate la demisol (D) pe schițele-anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: camera mecanic, magazie, depozit paturi metal și la parter (P) astfel: cameră izolare, cabinet medical, administrativ, grup sanitar + SAS și terenul aferent, înscris în Cartea funciară cu numărul 210016, având numărul cadastral 210016.”

După alin. (1) se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:

”(1!) Construcțiile Cl-suprafețele identificate la demisol pe schițele-anexă,care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel;, camera mecanic, magazie, depozit paturi metal și la parter astfel: cameră izolare, cabinet medical, administrativ, grup sanitar + SAS, C2,C3,C4, C5 din imobilul menționat la alin. (1) și terenul aferent, rămân în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul desfășurării activității Modulului Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ”Sf. Mina”, până la relocarea serviciului social-beneficiari și bunuri mobile aflate în dotare. ”

Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 2 (1) Predarea-primirea imobilului menționat la art. 1 alin. (1) se va realiza prin încheierea unuiproces-verbal depredare-primire între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentării hotărâri. ”

După alin. (1) se introduce alineatul (2) care va avea următorul cuprins:

”(2) Predarea-primirea imobilului va include și predarea documentației aferente imobilului predat și va fi urmată de efectuarea mențiunilor cuvenite în evidențele contabile ale celor două instituții publice. ”

Art.IL (1) Primarul sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon PăiușiNr.: 141

Data: 04.05.2018