Hotărârea nr. 140/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 04.05.2018 privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 și art. 61 alin (2) și (5) și art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5472/07.11.2017 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei'unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București prin care a fost comunicat AVIZUL CONFORM pentru Școala Gimnazială Specială nr. 10 Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr.l în vederea menținerii în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2018-2019;

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 29761,30296/15.12.2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă rețeaua unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul


1 al municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, potrivit Anexei nr. 1 a p___    „ ______

consiliu.    __

Art.2.- Se aprobă rețeaua unităților de învățământ particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, potrivit Anexei nr. 2 a prezentei hotărâri de consiliu.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 3ȘUalin^(J) din Legea administrației publice locale nr.

215/2015, republicată, cu modificările PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂteri oare.


. -

*    CAZA,

Oliver Leon Păiusi    .


Nr.: 140

Data: 04.05.2018


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municr

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

V

ADRESA    ----

'•fVR. ȚELJÎFON .-A, /

1

GRĂDINIȚA NR. 42

1

PRE

GALA GALACT1ON NR 1;

0212242440

2

GRĂDINIȚA NR. 44

1

PRE

STIL BÂRLOG EN1 NR. 24; STR. IZBICENI NR. 1-3

0216673297

3

GRĂDINIȚA NR. 46

1

PRE

STIL MARMOREI NIL 13 - 15

0216673475

0216676045

4

GRĂDINIȚĂ NR. 47

1

PRE

STIL M. VARLAAM NR 140; STIL EPISCOP VULCAN N1L 47A

0216672545

5

GRĂDINIȚA NR. 50

1

PRE

STIL NI COLAE 1ORGA NIL 5; CĂDEREA BASTILIEI NR 13

0212128804

0213163635

6

GRĂDINIȚA SPECIALĂ PENTRU I-IIPOACUZICI NR. 65

1

PRE/SPE

STRADA N1COLAE CAR AN PIL, nr 24

0212329819

0212322851

7

GRĂDINIȚA NR. 52

1

PRE

STIL DOCENȚ ILOR NR.5; STIL PETOCI ȘANDOR NIL 16

0212223117

0212226675

«

GRĂDINIȚA NR. 97

1

PRE

S'IR ISI .AX NIL 13; S'l 'ÎL Ml N ER VEI N ÎL 31;

0212241162

0216670051

0216682122

9

GRĂDINIȚA NR. 116

1

PRE

STIL MENDELEEV NR. 27

0213168043

10

GRĂDINIȚA NR 122

1

PRE

STR.BĂNEAS/\ NIL 12

0212320179

11

GRĂDINIȚA NR. 203

1

PRE

STIL CA. ROSE'ITI NIL 32

0213112352

12

GRĂDINIȚA NR. 206

1

PRE

STIL C.DISESCU NIL 37; STIL I.A CU LUP NIL 12; STIL

DO B ROG EA NU G1 IE RE A NR 156; STIL \\ TI TING NIL 15;

0212229287

0212320434

0212693341

0213112991

0213139069

13

GRĂDINIȚA NR. 222

PRE

STR, ARAD NR 38; STR, ELEN \ PLEȘO1ANU NR, 4

0216673480

0216670975

0212241166

14

GRĂDINIȚA NIL 248

1

PRE

STIL ARTUR VURTEJANl’ NIL 15; S TIL OS TAȘILOR NR 2

0212224120

0213143283

15

GRĂDINIȚA NIL 251

1

PRE

S'l IL V1 • N 1 • ZU E Al .A N R 11; S' l IL M11 IRC AN 1 NIL 89

0212301417

0212301275

16

GRĂDINI'[A NIL 252

1

PRE

STIL ALEEA ALEXANDRU NIL 34; CALEA DOROBANȚ'! NIL

60, STIL FRUMOASA NR 24

0212302296

17

GRĂDINIȚA "STEAUA"

1

PRE

STR ION INCl'LEȚ NR 5-7

0212245962

0212245964

18

GRĂDINI) A NR. 283

1

PRE

BD, l-'ICUSULUI NR 25, C ALEA l-ROREASCA NIL 165

0212223077

0212322617

0212330974

0212422094

19

GRĂDINIȚA M.AI’.N NR. 2

1

PRE

STR (CRAI, CRI S'l ESCU NR. 5

0213156889

211

ȘCOALA GIMN \ZIAL\ "SI-IN'I II VOIEVOZI"

1

PRE.PR], G1M

STIL ATELIERULUI NR 25; STR \ I.CLZA NR. 58

0213179916

02l3127572 0213181416 iP 12728653

21

ȘCOALA GIMNAZI ALĂ "NICOI.AE'I 11 l’LESCU"

Plil.GIM

SOS NICOI.AE'I TI l l.l'.SCU NIL 5o 52

0212236393

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIL 5

1

PRI, GIM

CALEA VICTORIEI NR 114

0213169918

0213169236

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR, 6

1

PRE, PRI, GIM

S’l'R. C-T1N DOBROGEANU GHERLA NR. IA ȘOS. G1I.IONESCU SISESTl NR.66- 68

0212332730

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

1

PR1, GIM

STR. NEAGOE VODĂ NR. 11

0212321531

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "1, I1EL1ADE RĂDULESCU"

1

PRE, PRI, GIM

ȘOS. K1SELEFF NR. 5-7; STR. HENRI COANDĂ NR. 24B; STR. MONETĂRIEI NR. 2

0213163631

0213163633

0213163634

1)21212fl»13

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HERĂSTRĂU"

1

PRI, GIM

STR BORȘ A NR. 27

0212326613

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

1

PRE, PRI , GIM

BD. PETRILA NR. 10-12; STR. CORALILOR NR. 59-61

0213510198

0216676704

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PIA BRĂT1ANU"

1

PRI, GIM

STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

0212226590

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ’TITU MAIORESCU"

1

PRI, GIM;PR1,GIM-SP

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301501

0212301673

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI"

1

PRI, GIM

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR 32-34

0213138287

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

1

PRE,PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40; STR. POPA TATU NR. 47; STR. BIHOR NR. 31

0216370361

0213159559

0213159555

021.31685.10

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

1

PRE,PRI, GIM

STR. COPȘA MICĂ NR. IA; STR. SÂN GERULUI NR. 23-27

0212205484

0212201651

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

1

PRI, GIM

STR. BARBU LÂUTARU NR. 4

0212223072

0212234873

34

ȘCOA1,A GIMNAZ1 z\J ,Ă "P ETR1ISPIRl ISCU"

1

PRI, GIM

STR. VASILE GlIERGHEL NR. 2

0212241163

0212244834

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SE NICOLAE"

1

PRI, GIM

STR LAINICI NR 4-8

0212241846

0212241837

36

ȘCOAI ,A GIM N AZI ALz\ " NI COL A l GR1GORESCU"

1

PRE,PRI, GIM

STR, CORALILOR NR. 1; STR. HRISOVULUI NR. 24

0216671547

0216673815

0216672765

37

ȘCOAI ,z\ GIMNAZIALĂ NR 178

1

l’UI, GIM

STR ORI DU NR. 2

0216670335

0216672050

0216675554

38

ȘCOALz\ GIMNAZlALzX NR. 179

1

PRI.(.IM

STR ARDEALULUI NR 34

0216670247

0216674272

39

ȘCOAI .z\ G1 MN AZI AJ .z\ NR 181

PUI .PUI, GIM

STR NAZARCEA NR. 30

0213105599

0213105970

0213100533

4u

ȘCO ALA GI MN AZI AI .A " A LI '.X z\ N OR U COSTESCU"

1

PRE,PRI, GIM

STR AMINTIRII NR. 26;

0216674540

41

ȘC( )ALz\ G1 MN AZI Al A NR. 183

1

PRE,PRI, GIM

STR, DUNEI NR 1

0216673280

0216685383

42

ȘCOALA GIMAZ1AI. NR 184

1

PRE, PR1.CIM

ȘTR. ȘTEFAN MAGHERJ NR. 13

0216672225

43

ȘCOALzX GIMNAZIAL/X "EI.ENzX VĂCĂRESC!.-

1

PIO.GIM

STR, S’I’ANISLAV CIHOSCI11 NR. 15

0213163631)

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 192

1

PUI.GIM

S'l'R. MUNTENIEI NR. 28

0216670296

0216671265

45

C( 11.1 • G1UL N A’l 1 ()N AI, "SI ANI UI. SA VA"

1

I H II.O

SIR G-RAI. BLR I I IL'.I.O I'NU 2.1

>1213100773

0213126821

0213149294

^2-13144284

46

COLEGI l’L NAȚIONAL"! LCARAGIAI.E"

1

GIM.I.K IIO

CALILA DOROBANȚILOR NU hfj    (    1r

T \    )

n2123i»H‘2l ifcl 2302891

0212311 I07

1 F! 23028.96

47

COLEG 1UL N AȚJON AL DE 1N1 • ORMATI C A "TU DOR VIANU"

1

GIM,LIC TEO

STR. ARH. ION MINCU NR. 10

0212226670

COLEG IUL GERMAN "GOETIIE"

1

PRE, PRI,GIM, LIC TEO

STR. STAN! SLAV CI I-IOSCI-II NR. 17; STR. CI IRIȘTI AN TELL NR.22

0212113425

0212101776

0212113040

49

COLEGIUL NATIONAL "AUREL VLAICU"

1

LIC TEO,LIC VOC

STR. S.LUDWIG ROTII NR, 1

0212242385

0212245018

51»

COLEGIUL NAȚIONAL "ION NECULCE"

1

GJM.L1C TEO

STR, ION NECULCE NR. 2

0212235555

0212224145

0212224179

51

LICEUL'l'EORE'I’IC "JEAN MONNET"

1

PRE,PRI, GIM, LIC TEO

STR. JEAN MONNET NR. 2; CAUZA ELOREASCA NR. 96

0212301401

0212305078

0212317400

0212304887

52

LICEUL TEORE’riC "C-TIN BR/XNCOVEANU"

1

LIC TEO

STR. PAJURA NR. 9

0216670890

0216674295

0216670550

Q216673RW

53

LICEUL TEORETIC "NICOLAE JORGA"

1

PRI, GIM, LIC TEO

BD. ION M1HALACHE NR. 126

0212242026

0212232780

54

LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO BOTEV"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA GRI VIȚEI NR. 56

0213108473

0213173348

55

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAI-IUȚĂ"

1

PRI,GIM, LIC TEO

STR. ȘCOALzX ELOREASCA NR. 5

0212305292

0212338277

56

LICEUL TEORETIC BILINGV "MIGUELDE CERVANTES"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA PLEVNEI NR. 38-40, STR, SE CONSTANTIN NR. 6

0213149312

0213125821

57

LICEUL DE AR'l'E PLASTICE "NICOLAE tonitza"

1

GIM, LIC VOC

STR. G-RAL BERTHELOT NR.56- 58; BD, IANCU DE HUNEDOARA NR 25-27

0212302793

0212312890

0212302794

0213131216

58

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"

1

PRI, GIM, LIC VOC

STR. GHEORGHE MÂNU NR. 30

0213108870

0213108871

0213108890

59

LI CI IUL GRECO-CATOLIC "TIMO’l EI CI PARIU"

1

PRE, PRI, GIM, LIC

TEO,LIC VOC

STR, BUCEG1 NR. 97

0216678434

0216671682

60

LICEUL LEOHE'I IC "GEORGE CĂLINESCU"

1

LIC TEO

STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24

0213178382

61

COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"

1

LIC THE

BD. DACIA NR. 34

0212117256

0212110723

62

CI)LEGIUI. TEHNIC "MEDIA"

1

LIC TEU, LIC TEO, LIC VOC, POS

S’I'R.JIULUI NR. 163

O2166755H5

0216685867

63

COLEGIU! '1 El INIC MECANIC "GR1V1ȚA"

1

COL TELI, LIC VOC

CALEA GRI VIȚEI NR. 363

0212240770

0212240605

64

COLEGI UI. TEI IN IC "DINICU GOLESCU"

1

LIC'fi IE,LIC TEO, LIC VOC, PROE, POS

CALEA CIULEȘTI NR. 10

0216370484

0216370494

65

COI.EGIUL TEI INIC DE ARI IITECTURÂ Șl LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N, SOCOLESCU"

1

LIC TEII, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. OCCIDENTULUI NR, 12

0213108958

0213108955

66

COLEGIUL TEI INOLOG1C "VI ACI-SI .A V

1 IARNA/

1

LIC'LEII

BD. HCUSULUl NR. 20-26

0212327165

021233284.3

67

(X )J J ■ G1U L TEI 1N1C Dl • A1 iR<)N AUTICA "1IENRI COANDĂ"

1

LIC TEI 1, LIC TEO

BD. HCUSULUl NR.44

0212323616

0212323552

0212323734

68

COLEGII 1. 1 El INIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

1

LIC I EH, POS

STR. H-ROVIARILOR NR. 37

0212242376

0212241955

69

COLEGIUL 1 El INIC FEROVIAR "MIMAI 1"

1

G1M-SP, LIC TI IE, LIC TEO, J.IC VOC, POS

STR. Bl'TUCENl NR. 10

0212207795

0212207750

7f»

LICIT 1 "DIMITR1E PACIUREA"

1

LIC TI IE, LIC VOC

-.-Z/

Sili B VCUI.CSI 1 Nit 2'J    '    ' '(TLEx

0216670195

0216672326

0216670164

71

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECI ALA PENTRU SURZI NR 1

1

PRE,PRI,GIM/SPE

1 p '"r '

S l’R. Nl'.A I ARNÂRII NR. 5    Ț 3    \ ifc f,'    /

A_v, ’    .s--

0216672090

O 9 O'- '■


v. s


e^0F! VT


\ y


c-~.


72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7

1

PRI. GIM / SPE

STR. SURORILOR NR, 4

0216673995

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8

1

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. VICTOR DAIMACA NR. 2

0216675295

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 10

1

PRE,PRIM,G1M/SPE

STR. BUCUREȘTII NOI NR.122A; STR.NEATÂRNĂRII NR.5

0213141030Ș92166

72090

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "IOSIF SAVA"

1

GIM/AR

STR. CONSTANTIN DISSESCU NR. 37

0212312470

76

ȘCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU”

1

PRE,PRIM,GIM

STR. ION INCULET NR. 2; STR. PAVLOV NR. 68-70; STR.

TRAI AN VASILENR. 76

0212240937

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 3

1

GIM/AR

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 101

0213142361

78

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1

1

LIC/SP

STR. ION MIHALACI-IE NR. 162

0212242230

79

CLUBUL COPIILOR SECTOR 1

1

GIM

STR. HERMAN OBERTH NR. 2

0213112346¥


/    iftX


\<5L.    K


ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 140/04.05.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Oliver Leon PăiusiREȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂ^x

TELEFOH?

SECTOR1

1

Grădinița „Cami”

PRE

STR. CAROL KNAPPE NR. 45

0723965995

2

Grădinița „Căsuța Piticilor”

PRE

STR. ELENA CLUCEREASA NR. 57-

61

0724245249

3

Grădinița „GE. CE. PIC (Englishkinder)”

PRE

STR. DOCENȚILOR NR. 3

0212225883

4

Grădinița „HANSEL UND GRETHEL”

7    77

PRE

STR. AV. ȘTEFAN SANATESCU

NR. 19

0212247704

5

Grădinița „Happy Kids”

PRE

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 3

0212305035

6

Grădinița „Karin's Kids Academy”

PRE

STR. HERMANN OBERTH NR. 33

0212550005

7

Grădinița „Avenor”

PRE

STR. ALEXANDRU

CONSTANTINESCU NR.65

0212232622

8

Grădinița „Mary Poppins”

PRE

STR. ARON COTRUS NR. 69E

0212333868

9

GRĂDINȚA „MINITERRA KINDERGARTEN”

PRE

INTRAREA MĂGURICEA NOUĂ NR.5

0722267644

10

Grădinița „The Little Ardst”

PRE

STR INTR ZABLOVSCHI NR. 7

0732022475

11

Grădinița „Super Kids Center ODT”

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

0311060689

12

Grădinița „Ioanid”

PRE

STR. POLONA NR 4

0212118290

13

Grădinița cu program normal și program prelungit „Teddybar 2”

PRE

STR.VIRGIL PLEȘOIANU NR.1

0723950393

14

Școlii Postliceală ”Henri Coandă”

POS

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR.5

0314378113

15

Grădinița ”Montessori Kids at Work”

PRE

STR.GHIDOVEANU NR. 6

0771698184

16

Grădinița „Lui Matei”

PRE

STR.GHEORGHE IONESCU

SISESTI NR. 40

0748288899

0372877213

17

Grădinița „Zum-Zum”

PRE

STR.VESPASLAN NR. 37

213175105

18

Grădinița „Kinderakademie”

PRE

STR.SF.VOIEVOZINR. 28

311048863

19

Grădinița „Sf. Dumitru - Mavrogheni”

PRE

STR MONETARIEI NR. 4

0213186471

20

Grădinița „Newton's Academy”

PRE

STR DORNEI NR. 79-81

0213807532

21

Grădinița lui David

5

PRE

INTRAREA CATEDREI NR. 10

0212327733

0751103010

22

Grădinița „Christophori International”

PRE

STR.PUTUL CU PLOPI NR.8

0721 369 354

23

Școala Gimnazială „Fridolin”

PRE,PRI,GIM

STR.FĂGĂRAȘ NR. 9-13

0723584872

24

Școala Primară „Litde Genius”

PRI

STR.CAROL KNAPPE NR. 95

729743305

25

Școala Primară „Teddybar”

PRE, PRI

STR.CAROL KNAPPE NR. 57

0723048602

0212224455

26

Școala Primară „Smart Kids”

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN

DOBROGEANU GHEREA NR. 22A

0212328533

27

Școala Primară „Maria International School of Bucharest”

PRE, PRI

STR.PLATA AMZEI NR. 6

0759016001

28

Școala Gimnazială „Liberă Waldorf”

PRE, PRI, GIM

STR. GENERAL HENRI MATHIAS

BERTHELOT NR. 25

0212225275

29

Școala Gimnazială „Ioanid”

PRI, GIM

STR. NICOLAEIORGA NR. 21

0316203697

30

Școala Gimnazială „Genesis”

PRE, PRI, GIM

STR. STRAULESTI NR. 89A

031450562

31

Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”

PRI, GIM, LIC

STR. VIRGILIU NR. 40

0216370733

32

Școala Gimnazială „Avenor”

PRI, GIM

STR. DRUMUL PADUREA

PUSTNICU NR. 125A

0213860210

33

Școala Gimnazială „ALETHEEA”

PRI, GIM

STR. PISCUL MOȘULUI NR. 10

0314056501

34

_

Liceul Teoretic „Școala Mea”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. VALIUG NR. 12-18

0376203079


35

Liceul Teoretic „Școala Europeană București”

PRI, GIM, LIC TEO

STR.BAICULESTI NR 33/BDUL POLIGRAFIEI NR.69-71

0213117770

36

Liceul „FEG”

LIC TEO, LIC TEH

STR. WALTER MARACINEANU

NR. 1-3,intrarea 2,etaj 2

0213111058

37

Liceul Particular „Onicescu-Mihoc”

LICTEH

CALEA GRIVITEI NR. 56

0314252794

38

Liceul Teoretic National

5

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. BUZEȘTI NR. 14-18

0314381224

39

Școala Postliceală FEG

POS

STR. WALTER MARACINEANU

NR. 1-3,intrarea 2,etaj 2

0213111058

40

Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Europene București”

POS

B-DULIANCU DE HUNEDOARA

NR. 27

0212339045

41

Școala Primară „Rose Mary 2”

PRI

STR. BĂNEASA NR 27

0747179897

42

Grădinița cu program normal și program prelungit „Kluge Kinder”

PRE

STR.LT.AVIATOR GHE.STÂLPEANU NR.29

765188891

43

Grădinița „Creative Minds”

PRE

STR. ALEXANDRU

DEPĂRĂȚEANU NR.38

0726152551

44

Grădinița „Micii Valdenzi”

PRE

STR.CONSTANTIN BĂLĂCEANU

NR.4

0720475471

45

Grădinița „Iboo”

PRE

B-DUL EXPOZIȚIEI NR.2

0773975780