Hotărârea nr. 14/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 31.01.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel”.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la

încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul Nazaret - Illit din Statul Israel”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, precum și Raportul de specialitate Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Drept Internațional și Tratate, nr.H2-2/2426/13 noiembrie 2017, precum și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 126572/31.10.2017 și nr. 157957/09.011.2018,

în temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit p) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul Nazaret - Illit din Statul Israel”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Nr.: 14

Data: 31.01.2018

A......."    AGQMS’LIULUÎ


'''' ' ’ , JU.il 1


ÎNȚELEGERE DE COOPERARE    4^

SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI din ROMÂNIA

Și

MUNICIPIUL NAZARET- ILLIT din STATUL ISRAEL

Sectorul 1 al Municipiului București din România și Municipiul Nazaret- lllit din Statul Israel, denumite în continuare Părți, ca urmare a negocierilor amiabile, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și din Statul Israel,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale pe termen lung, în baza principiilor egalității și avantajului reciproc,

Convinse fiind că această nouă formă de cooperare va contribui la consolidarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre țările lor, precum și la dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale,

Au convenit următoarele:

Articolul 1- OBIECTIVE

a)    Creșterea capacității instituționale a autorităților publice locale din localitățile lor;

b)    Cunoașterea modului de viață și a tradițiilor specifice locuitorilor din Sectorul 1 al

Municipiului București și Municipiul Nazaret-lllit;

c)    Identificarea elementelor comune din programele de dezvoltare economică și socială ale administrațiilor din cele două unități administrativ-teritoriale, care pot fi incluse în proiecte și programe specifice domeniilor de cooperare stabilite în prezenta „înțelegere de cooperare";

d)    Promovarea schimburilor de experiență, a parteneriatelor și a altor forme de cooperare între instituții, organizații neguvernamentale și societate civilă;

Articolul 2- DOMENII DE COOPERARE

Părțile vor dezvolta relații de cooperare în următoarele domenii:

a)    Administrație publică locală;

b)    Economie și cultură;

c)    Protecția mediului înconjurător;

d)    Conservarea și promovarea patrimoniului cultural;

e)    Protecție socială;

f)    Artă, educație, sport, turism și programe pentru tineri;

g)    Amenajarea teritoriului;

h)    Alte domenii de cooperare din sfera de competență a părților.

Articolul 3- MODALITĂȚI DE COOPERARE

a)    Pentru materializarea obiectivelor prevăzute la Art.l și a domeniilor de cooperare prevăzute la Art.2, vor fi elaborate programe și proiecte specifice.

b)    Pentru cunoașterea modului de organizare și administrare locală, Părțile vor efectua vizite reciproce ale reprezentanților lor - delegații oficiale și/sau echipe de specialiști în domeniile convenite în prezenta înțelegere.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de delegația care face deplasarea, iar cele de ședere vor fi acoperite de gazde.

c)    Părțile vor sprijini crearea asociațiilor de prietenie pentru dezvoltarea relațiilor în diferite domenii de interes comun.

Articolul 4 - AUTORITĂȚI COMPETENTE

(1)    Autoritățile competente pentru aprobarea, implementarea și controlul activităților, proiectelor și programelor ce se vor derula, în domeniile enunțate anterior, sunt cele nominalizate în legislațiile în vigoare din România și Statul Israel;

(2)    Părțile se vor informa reciproc, în timp util, cu privire la procedurile și documentele specifice necesare inițierii și derulării programelor de cooperare.

Articolul 5 - SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de cooperare se va soluționa amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul 6 - MODIFICAREA „înțelegerii de cooperare"

Prezenta înțelegere de cooperare poate fi modificată sau completată prin acord reciproc, cu „Acte adiționale" și/sau alte acte juridice agreate de Părți. Modificările și completările produc efecte de la data semnării.

Articolul 7 -APLICARE, DURATĂ și DENUNȚARE

(1)    Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată și produce efecte de la data semnării;

(2)    „înțelegerea de cooperare" poate fi denunțată de către oricare Parte, prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți; în acest caz, la o lună de la primirea Notificării, prezenta înțelegere de cooperare își încetează valabilitatea, încetarea prezentei „înțelegeri" nu va afecta desfășurarea programelor și

proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, exceptând situațiile în care „Părțile" au convenit altfel.

Semnată la......................, la data de....................., în două exemplare originale, în limbile

română, ebraică și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru

Pentru

Municipiul Nazaret lllit din Statul Israel


Primar, RONEN PLOT


Sectorul 1 al Municipiului București din România

Primar,

DANIEL TUDORACHE