Hotărârea nr. 137/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 04.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieței Herăstrău

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/24.05.2014 privind aprobarea concesiunii, prin licitație publică, a terenului proprietate publică, în suprafață de 3248,13 mp, situat în Piața Herăstrău, în vederea amenajării unui complex comercial multifuncțional, act administrativ care a stat la baza încheierii actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 21/21.01.2004, prin care părțile au decis încetarea de comun acord a asocierii încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 și S.C. Niro 95 Impex S.R.L.;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieței Herăstrău,

Ținând seama de solicitarea Administrației Piețelor Sector 1 nr.252 din 29.032018, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 sub nr. 13785 din 05.04.2018,

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.05.2018; în temeiul art.45 alin.(l) și alin.(5) teza a 11-a, art.80, art.81, alin.(l) și art.115 alin.(l)

lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 2 alin.(2) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului nr. 165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieței Herăstrău și va avea următorul cuprins:

,, (2) Din partea Consiliului Local al Sectorului 1 vor face parte din comisia de negociere următorii consilieri locali:

Domnul Cristian TUDOSE

Domnul Victor ZAMFIR

Domnul Virgil Adrian SUVAC

Domnul Gheoghiță Liviu GONCEA

Doamna Dorina Luminița BANIȘOR

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieței Herăstrău rămân nemodificate.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 137

Data: 04.05.2018