Hotărârea nr. 136/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 04.05.2018 privind aprobarea inventarului ce cuprinde străzile aparținând domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Sectorului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarului ce cuprinde străzile aparținând domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publica și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 343/17.12.2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București ;

Având în vedere art. 5 alin.(l) al Hotărârii nr. 432/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind constituirea subcomisiei dc bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și domeniul public al municipiului București, cu modificările ulterioare;

: inventariere a care alcătuiescîn temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă inventarul ce cuprinde străzile aparținând domeniului public al Municipiului București, aflate în administrarea Sectorului 1, așa cum a fost înaintat de către Subcomisia de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.- Inventarul, împreună cu înscrisurile care au stat la baza inventarierii străzilor cuprinse în Anexa nr. 1, însoțite de Cărțile Funciare și de documentațiile cadastrale ale imobilelor, vor fî transmise spre centralizare Consiliului General al Municipiului București de către Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 precum și Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Nr.: 136

Data: 04.05.2018

Anexa nr. 1 - Proiectul de Hotărâre

privind însușirea listei actualizate cu străzile din domeniul put Sectorul 1 al Municipiului București    administrarea Sectorului

Bld. Banul Manta nr. 9

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București

ireal Mi

ANEX,

Nr.

/56

miripii iii ii Ri in iraști aflațR fn

■'""'"iliului

' L Sh .. I f    i: - , .

—    —    j

cJLăJîÂt 2018 ,

I

Categoria A - Drumurile comunale, vlclnale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podețele, precum si zonele de protecție a acestora

/

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

\\ o    /

n Situația jyri.chbă

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

X 5

Tip act

CTQVL>

’Nr/data

Emitent

1

1.3.7

Str. Abrud

De la Bld. Ion Mihalache

până la Str.lordache Golescu

Str

Abrud

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

2

1.3.7

Str. Abuș

De la Str. Neamului până

la Str. Mezeș

Str

Abuș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

3

1.3.7

Str. Academiei

De la Bld. Regina Elisabeta până la Piața Revoluției

Str.

Academiei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

4

1.3.7

Str. Acetilenei

De la Str. Constantin Godeanu până la str. Nazarcea

Str

Acetilenei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

5

1.3.7

Str Aciliu

De la Str. Afânata până la str. Demnității

Str.

Aciliu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

6

1.3.7

Str.

Acordeonului

De la Str. Sfântul Gheorghe până la str. Constantin Godeanu

Str.

Acordeonului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

7

1.3.7

Str. Acordului

De la Șos. Chitilei până la Bld. Laminorului

Str.

Acordului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

8

1.3.7

Str.

Acumulatorului

De la Str Piatra Morii până la Str. Izbiceni

Str.

Acumulatorului

1

Lege

OG

HCGMB^

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

V Qy>

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

9

1.3.7

Str. Adalin

De la Str. Amiciției până la Str. Mimozei

Str.

Adalin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

10

1.3.7

Str. Adrian

Pătru, slt.

De la Șos. Chitilei până la Str. Vălenii de Munte

Str.

Adrian Pătru, slt.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

11

1.3.7

Str. Ady Endre

De la Str. Barbu Delavrancea până la Strada Clucerului

Str.

Ady Endre

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

12

1.3.7

Str.

Aeromodelului

De la Str. 16 Februarie până la Str. Nazarcea

Str

Aeromodelului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

13

1.3.7

Intr. Aeronavei

De la Strada Constantin Dobrogeanu Gherea până la proprietate privată

Intr.

Aeronavei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

14

1.3.7

Str. Aeroportului

De la Șos. Chitilei până la Drumul Cristești

Str

Aeroportului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

15

1.3.7

Str. Afânata

De la Str. Adalin pâmnă la Str. înfrățirii

Str

Afânata

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

16

1.3.7

Str. Afluentului

De la Calea Plevnei până la Strada Fluviului

Str

Afluentului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

17

1.3.7

Str. Agapia

De la Strada Razelor până la Strada Marmurei

Str.

Agapia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

18

1.3.7

Drum Agatului

S=8122 mp, L=1135,77 ml și lățime variabilă între 3,66-1162 ml,    Nr.

Cadastral 271424

Drum

Agatului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271424

Parlament

Guvern

București

OCPI

19

1.3.7

Str. Aiud

QeJaJȘos. ^ucurești

Nades

-

Str.

Aiud

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

IIP

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

20

1.3.7

Str. Albac

De la Str. Axinte Uricariul până la Strada Cronicarilor

Str

Albac

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

21

1.3.7

Str. Aldeni

De la Str. Pietroșița până la Redea

Str

Aldeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

22

1.3.7

Str. Alecsandri Vasile

De la Str. Povernei până la Str. Grigore Alexandrescu

Str

Alecsandri Vasile

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

23

1.3.7

Str. Alexandr

Sergheevici

Puschin

De la Str. Jean Monnet până la Bd. Mircea

Eliade

Str

Alexandr

Sergheevici

Puschin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

24

1.3.7

Intr.

Alexandrescu

Grigore

De la Strada Grigore Alexandresc până la Proprietate Privată

Intr

Alexandrescu

Grigore

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

25

1.3.7

Str. Alexandrina

De la Strada loan Cantacuzino până la Bd. Aviatorilor

Str

Alexandrina

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

26

1.3.7

Al. Alexandru

De la Str. Tirana până la Str. Venezuela

Al.

Alexandru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

27

1.3.7

Str. Alexandru Bratu

De la Șos. Gheorghe lonescu Sisești până la Drumul Piscul Rusului

Str

Alexandru Bratu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

28

1.3.7

Str. Alexandru Câmpeanu.mr

De la Str. Gen.

Vlădoianu Barbu până la Bd. loan Mihalache

Str.

Alexandru

Câmpeanu.mr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

29

1.3.7

Intr. Alexandru Câmpeanu.mr.

De la Str. Alexandru Mr Câmpeanu până la Proprietate privată

Intr

Alexandru

Câmpeanu.mr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

30

1.3.7

Str. Alexandru Cernat, g-ral

De la Bd. Alexandru loan Cuza până la Intrarea Cojești

Str

Alexandru Cernat, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Cc

T3J--

-STP’Alexafidru

D. Xerfopol, ist

2

De la Str. Dionisie Lupu până la Str. General Eremia Grigorescu

Str

Alexandru D. Xenopol, ist

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

I    \

Parlament

Guvern

București

Page 3

Page 1


X'

\V;

Page 2Nr.

cri.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

TTP

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

32

1.3.7

Str. Alexandru Depărățeanu

De la Bd. Alexandru loan Cuza până la Calea

Gri viței

Str

Alexandru

Depărățeanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

33

1.3.7

Str. Alexandru Făclie, erou

De la Str. Baia Sprie până la Str. Maica Teofana

Str

Alexandru Făclie,

erou

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

34

1.3.7

Str. Alexandru Lapușneanu

De la șos. Chitilei până la Strada Munteniei

Str

Alexandru

Lapușneanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

35

1.3.7

Intr. Alexandru Macedonschi

De la Calea Dorobanți până la Strada Stanilav Cihoschi

Intr.

Alexandru

Macedonschi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

36

1.3.7

Intr. Alexe

Marin

Intrarea lulia Hașdeu până la Proprietate Privată

Intr.

Alexe Marin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

37

1.3.7

Str. Aligheri Dante

De la Strada Ivan Sergheevici Turgheniev până la Proprietate Privată

Str

Aligheri Dante

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

38

1.3.7

Str. Al ion

De la Str. Izbândei până la Haltei

Str

Alion

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

39

1.3.7

Str. Almaș

De la Bd. Laminorului până la Strada Pieței

Str.

Almaș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

40

1.3.7

Intr. Alpiniștilor

De la Bd. loan Mihalache până la Proprietate Privată

Intr

Alpiniștilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

41

1.3.7

Str. Alunului

De la Strada Mimozei până la Str. Matei Corvin

Str

Alunului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Aman Theodor, pictor

/

De la Str. Mircea Vulcănescu până la Gen. H. M. Berthelot

Str

Aman Theodor, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

'c&&7

w

-|£gZ-

P-ta America Latină

De la B-dul Primăverii intersecție cu Jean Monnet

P-ta

America Latină

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București
Page 4z

o

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

l'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

44

1.3.7

Str. Amforei

De la Str. Vestei pănâ la Str. Razelor

Str.

Amforei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

45

1.3.7

Str. Amiciției

De la Str. Crușovăț până la Str. înfrățirii

Str

Amiciției

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

46

1.3.7

Str. Amintirii

De la Str. Niagara până la Strada Bacului

Str

Amintirii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

47

1.3.7

Str. Amman

De la Calea Dorobanți până la Str. Cronicarilor

Str

Amman

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

48

1.3.7

Intr. Amzei

De la Strada Piața Amzei până la proprietate privată

Intr

Amzei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

49

1.3.7

Intr. Anasonului

De la Str. Căderea Bastiliei până la proprietate privată

Intr

Anasonului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

50

1.3.7

Str. Anastasie Simu

De la Str. Nicolae

Golescu până la Strada Benjamin Franklin

Str

Anastasie Simu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

51

1.3.7

Str. Ancuța Domnița

De la Calea Plevnei până la Str. Bogdan

Vodă

Str

Ancuța Domnița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

52

1.3.7

intr. Anda Călugăreanu

De la Str. Clucerului până la proprietate privată

Intr

Anda

Călugăreanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

53

1.3.7

Intr. Andreescu Marcel, It. av.

De la Calea Dorobanți până la Str. Banul Antonache

Intr.

Andreescu Marcel, It. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

.5.4

1.3.7

Str. Andrei Mureșanu, poet

De la Strada Căpitan Gheorghe Demetriade până la Piața

Dorobanților

Str

Andrei Mureșanu, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

>< M

vi

Str. Andrei Popovici, g-ral. '>/

De la Strada Radu Beller până la Str. Banul Antonache

Str

Andrei Popovici, g ral. Av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

Bjjcurești

i- -xy țy^'1

V

il■ o


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Hp

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

56

1.3.7

Str. Andrei

Șaguna

Mitropolitul

De la Bd. Bucureștii Noi până la Stănilești

Str.

Andrei Șaguna Mitropolitul

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

57

1.3.7

Str. Anghel Gheorghe, serg.

De la Str. Lt. Av. Șerban Petrescu până la Str. Lt. Av. Radu Beller

Str.

Anghel Gheorghe, serg.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

58

1.3.7

Str. Anina

De la Strada Nicolae Coculescu până la

Strada Aviației

Str

Anina

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

59

1.3.7

Str. Aninoasa

De la Str. Stănilești până la Str. Fabrica de Cărămidă

Str.

Aninoasa

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

60

1.3.7

Str. Aninului

De la Str. Castanului până la Str. Butuceni

Str

Aninului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

61

1.3.7

Str. Ankara

De la Piața Dorobanților până la Strada Atena

Str.

Ankara

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

62

1.3.7

Str. Anton

Pavlov Cehov, comp

De la Str. Jean Monnet până la proprietate privată

Str.

Anton Pavlov Cehov, comp

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

63

1.3.7

Str. Antonache Banul

De la Str. Av. Ștefan Protopopescu până la

Str. Cornescu

Str.

Antonache Banul

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

64

1.3.7

Bd. Apicultorilor

De la Șos. Gheorghe lonescu Sisești până la Str. Pădurii

Bd.

Apicultorilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

65

1.3.7

Str. Arad

De la Str. Arad până la Propietate privată

Str

Arad

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Arbore Hatmanul

De la Calea Dorobanți până la Calea Floreasca

Str

Arbore Hatmanul

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

C

/ - «•

-

/

.W

Ștr. Arcașilor

De la Str. Navigației până la Bulevardul Bucureștii Noi

Str

Arcașilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008 -J

Parlament

Guvern

BOțurești, —f:—A-

-• o //Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

68

1.3.7

Str. Ardealului

De la Strada Episcopul Vulcan până la Str. Cireșoaia

Str.

Ardealului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

69

1.3.7

Str. Ardeziei

De la Strada Nisipari până la Str. Nicolae G. Caramfil

Str.

Ardeziei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

70

1.3.7

Str. Argentina

De la Str. Paris până la Bd. lancu de Hunedoara

Str

Argentina

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

71

1.3.7

Str. Aricescu D. Constantin

De la Str. Banu Antonache până la

Strada Puțului lui Zamfir

Str.

Aricescu D. Constantin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

72

1.3.7

Str. Ariei

De la Strada Matei

Corvin până la Str. Racordării

Str.

Ariei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

73

1.3.7

Str. Arion Constantin

De la Str. Constantin Disescu până la Bulevardul Gheorghe Duca

Str.

Arion Constantin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

74

1.3.7

Str. Aripilor

De la Str. Căpâlna până la Strada Avionului

Str

Aripilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

75

1.3.7

Str. Aristia Costache

De la Calea Plevnei până la Str. Vespasian

Str

Aristia Costache

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

76

1.3.7

Str. Aristide Demetriade, actor

De la Str Actor Ion Brezoianu până la Str George Vraca

Str.

Aristide

Demetriade, actor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

77

1.3.7

Str. Aristotel Pappia

De la Bulevardul Ion Mihalache până la Str Johannes Honterus

Str

Aristotel Pappia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Intr. Armașului

De la Str. Gen. Eremia Grigorescu până la proprietate privată

Intr

Armașului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București
% / 'V A


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

79

1.3.7

Str,

Armindenului

De la Bulevardul Aviatorilor până la Strada Jean Monnet

Str

Armindenului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

80

1.3.7

Str. Aron Cotruș, poet

De la Strada Grigore Gafencu până la Șos. Nordului

Str.

Aron Cotruș, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

81

1.3.7

Str. Arthur Vârtejeanu, mr

De la Strada Doctor Constantin Caracaș până la Str. Scărlătesc

Str.

Arthur Vârtejeanu, mr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

82

1.3.7

Str. Arthur Verona, pictor

De la Str. Pitar Moș până la Bd. Gheorghe

Magheru

Str

Arthur Verona, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

83

1.3.7

Str. Arțarului

De la Strada Lămâiului până la Calea Giulești

Str

Arțarului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

84

1.3.7

Str.

Astronomului

De la Str. Luigi

Cazaavilan până la Str Puțul cu Plopi

Str.

Astronomului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

85

1.3.7

Str. Atelierele

Noi

De la Calea giulești până la Str. Lămâiului

Str

Atelierele Noi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

86

1.3.7

Str. Atelierului

De la Intrarea Luncani până la Calea Griviței

Str

Atelierului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

87

1.3.7

Str. Atena

De la Aleea Alexandru până la Strada Ankara

Str

Atena

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

88

1.3.7

Str. Athanasie Enescu, g-ral. av.

De la Str. Țintașului până la Str. Herman Oberth

Str

Athanasie

Enescu, g-ral. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

89

1.3.7

Str. Atlasului

De la Strada Gheorghe Ștefan până la Bd. Apicultorilor

Str

Atlasului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

—JA&țt __£o

^d

■.---1-3r7^

)

U.C...r- ... 7

Intr/ Augustin Dan, serg.

De la Strada Sevastopol până la proprietate privată

Intr

Augustin Dan, serg.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

" ZPĂ?/;

/,U


Page 8


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

91

1.3.7

Str. Aurel

Băeșu, pictor

De la Bd. Bucureștii Noi până la Strada Stănilești

Str

Aurel Băeșu, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

92

1.3.7

Str. Aurelian S. Petre, agronom

S=2886 mp, L=210,60 ml și lățime variabilă între 24,56-15,57 ml, Nr. Cadastral 271383

Str

Aurelian S. Petre, agronom

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271383

Parlament

Guvern

București

OCPI

93

1.3.7

Intr. Aurora

De la Str. Ionel Perlea până la proprietate privată

Intr.

Aurora

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

94

1.3.7

Str.

Automatizării

De la Str. Gheorghe Ștefan până la

Bulevardul Apicultorilor

Str

Automatizării

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

95

1.3.7

Str. Avântului

De la Str. Acetilenei până la Str. Orașului

Str,

Avântului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

96

1.3.7

Str. Aviației

De la Strada Căpitan Alexandru Șerbănescu până la Șoseaua Pipera

Str.

Aviației

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

97

1.3.7

Intr. Aviației

De la Strada Balonului până la Strada Mușetești

Intr

Aviației

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2009

Parlament

Guvern

București

98

1.3.7

Intr. Avram Păcuraru, cap.

De la Intr. Gheorghe Buciumat până la Str. Mușetești

Intr

Avram Păcuraru, cap.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

99

1.3.7

Str. Avrămeni

De la Str. Gârlei până la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea

Str.

Avrămeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

100

1.3.7

Str. Axinte Uricariul, jr.

De la Calea Floreasca până la Str. Amman

Str

Axinte Uricariul, jr.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Bacului

y

De la Str. înfrățirii până la Str. Inovatorilor

Str

Bacului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

MS

i-

h!7    C

/


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

102

1.3.7

Str. Bahluiului

De la Str. Bahluiului până la Strada lalomiciorarei

Str

Bahluiului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

103

1.3.7

Str. Baia

De la Strada Stănilești până la Strada Fabrica de Cărămidă

Str.

Baia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

104

1.3.7

Str. Baia de

Criș

De la Strada Razelor până la Strada Marmurei

Str

Baia de Criș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

105

1.3.7

Str. Baia Sprie

De la Strada Vălenii de Munte până la Șos. Chitilei

Str

Baia Sprie

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

106

1.3.7

Str. Balaban

Emil, ing.

De la Strada Ernest Broșteanu până la

Strada Mihai Eminescu

Str

Balaban Emil, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

107

1.3.7

Intr. Baldovin Pârcălabul

De la Strada Mircea Vulcănescu până la Strada Gării de Nord

Intr.

Baldovin

Pârcălabul

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

108

1.3.7

Str. Balonului

De la Str. Siriului până la Curtea Mănăstirii

Cristiana

Str

Balonului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

109

1.3.7

Str. Balota

De la Șos. Fundeni până la Șos. Sportului

Str

Balota

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

110

1.3.7

Str. Balsamului

De la Str. Acetilenei până la Str. Orașului

Str

Balsamului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

111

1.3.7

Str. Balș Gheorghe, ing

De la Bd. Aviatorilor până la Str. Emil

Pangratti

Str

Balș Gheorghe, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

112

1.3.7

Str. Banat

De la Str. Vespasian până la Str. Bihor

Str

Banat

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

-'iiY'

"^.7 ,

,6tr. Banul Antonache

De la Strada Aviator Ștefan Protopopescu până la Str. Cornescu

Str

Banul Antonache

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008^

Parlament

Guvern

București

’/X

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

114

1.3.7

Str. Banului

De la Calea Victoriei până la Str. Constantin Budișteanu

Str

Banului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

115

1.3.7

Str. Barajul Argeș

De la Șoseaua Nordului până la Strada Ceasornicului

Str

Barajul Argeș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

116

1.3.7

Str. Barbu

Delavrancea,

scriitor

De la Str. Bughișoara până la Bulevardul Nicolae lorga

Str.

Barbu

Delavrancea,

scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

117

1.3.7

Str. Barbu Iscovescu, pictor

De la Str. Amiral Constantin Bălescu până la Strada Teheran

Str

Barbu Iscovescu, oictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

118

1.3.7

Str. Barbu Lăutaru

De la Podul Grant până la Str.Turda

Str

Barbu Lăutaru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

119

1.3.7

Str. General Vlădoianu Barbu

De la Bd. Banu Manta până la Str. Ion Neculce

Str

General

Vlădoianu Barbu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

120

1.3.7

Str. Barierei

De la Calea Plevnei până la Str. Elizeu

Str

Barierei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

121

1.3.7

Str. George Barițiu

De la Calea Griviței până la Str. Petru Maior

Str

George Barițiu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

122

1.3.7

Str. Baru Mare

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Someșul Rece

Str,

Baru Mare

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

123

1.3.7

Str. Bauxitei

De la Str. Doamna

Stanca până la Bd. Laminorului

Str

Bauxitei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

!^124

1.3.7

Al. Băiculești

De la Str. Făurei până la Linia de cale ferată CFR

Al.

Băiculești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

'''W?

jtj

-

Str. Bălăcescu fc-tin

De la Str. Vespasian până la Str. Witting

Str

Bălăcescu C-tin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

(£ -

\    /A. li

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

126

1.3.7

Str. Bălănescu Rosetti

De la Str. Banul Antonache până la Calea Floreasca

Str

Bălănescu Rosetti

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

127

1.3.7

Str. Bălăria

De la Bd. Bucureștii Noi până la Baza Sportivă

Pro Rapid

Str

Bălăria

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

128

1.3.7

Str. Bălescu

Constantin,

amiral

De la Str. Pictor loan Negulici până la Lev Nicolaevici Tolstoi

Str

Bălescu

Constantin, amiral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

129

1.3.7

Str. Băneasa

De la Str. George

Valentin Bibescu până la Bd. Ficusului

Str

Băneasa

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

130

1.3.7

Str. Bărnuțiu Simion

De la Str. Bunești până la Str. Maica Teofana

Str

Bărnuțiu Simion

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

131

1.3.7

Str. Bârgăului

De la Strada Jiului până la Strada Lița

Str.

Bârgăului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

132

1.3.7

Str. Bârlogeni

De la Strada Munteniei până la Str. Lăstărișului

Str.

Bârlogeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

133

1.3.7

Str. Beldiceanu

N. Nicolae

De la Calea Dorobanți până la Str. Stanilav Chihoschi

Str

Beldiceanu N Nicolae

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

134

1.3.7

Str. Belgrad

De la Str. Praga până la Str. Londra

Str

Belgrad

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

135

1.3.7

Str. Belizarie

De la Strada Elena Văcărescu până la Bd Aerogării

Str

Belizarie

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

135

1.3.7

Str. Berea

De la Strada Pechea până la Str. Cantonului

Str.

Berea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

___Cq

137

sw,-

Intr. Berheci

De la Bd. Bucureștii Noi până la proprietate privată

Intr

Berheci

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

Bpcurești


Page 12


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

138

1.3.7

Str. Berna

De la Str. Londra la Str Roma

Str

Berna

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

139

1.3.7

Str. Berveni

De la Bd. Bucureștii Noi până la Str. Fabrica de Cărămidă

Str.

Berveni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

140

1.3.7

Str. Betonierei

De la Str. Acetilenei până la Str. Sfântul Gheorghe

Str.

Betonierei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

141

1.3.7

Str. Bianu loan, filolog

De la Str. Petru Rareș până la Str. Constantin Disescu

Str

Bianu loan, filolog

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

142

1.3.7

Str. Bibescu George Valentin

De la Str. Băneasa până la Bd. Ficusului

Str

Bibescu George Valentin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

143

1.3.7

Str. Bibicescu G. loan, ec

De la Vasile Pârvan până la Str. Theodor Burada

Str

Bibicescu G. loan,

ec

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

144

1.3.7

Str. Biborțeni

De la Str. Eliberării până la Str. Berea

Str

Biborțeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

145

1.3.7

Str. Bihor

De la Str. Barierei până la Str. Vespasian

Str

Bihor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

146

1.3.7

Str. Bilciurești

De la Str. Promoroacă până la Str. Ocna Sibiului

Str

Bilciurești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

147

1.3.7

Str. Biruinței

De la Str. Aviator Popișteanu până la Bd loan Mihalache

Str

Biruinței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

148

1.3.7

Intr. Biserica

Alba

De la Str. George

Enescu până la proprietate privată

Intr

Biserica Alba

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

’MȘ

Str. Biserica Amzei /

De la Calea Victoriei până la Str. D. I. Mendeleev

Str

Biserica Amzei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2OQ8

Parlament

Guvern

București

Page 13


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

l'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

150

1.3.7

Str. Biserica

Enei

De la Str. Academiei

până la Str. Edgar Quinel

Str.

Biserica Enei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

151

1.3.7

Str. Bistrița

De la Vălenii de Munte până la Șoseaua Chitilei

Str.

Bistrița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

152

1.3.7

Intr. Bitolia

De la Calea Dorobanți până la proprietate privată

Intr

Bitolia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

153

1.3.7

Intr. Blaj

De la Str. Gen.

Constantin Coandă până la proprietate privată

Intr

Blaj

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

154

1.3.7

Str. Blanc Louis, arh.

De la Str. Paris până la Bd. lancu de Hunedoara

Str

Blanc Louis, arh

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

155

1.3.7

Str. Blaremberg Constantin, col.

De la Strada Muzeul Zambaccian până la proprietate privată

Str.

Blaremberg Constantin, col.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

156

1.3.7

Str. Bogdan Ion, prof.

De la Calea Dorobanți până la Str. Polonă

Str,

Bogdan Ion, prof,

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

157

1.3.7

Str. Bogdan

Vodă

De la Str. Barierei până la Str. Domnița Ancuța

Str

Bogdan Vodă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

158

1.3.7

Intr. Bogdănița

De la Str. Polonă până la proprietate privată

Intr

Bogdănița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

159

1.3.7

Str. Boghiu Constantin, serg.

De la Str. Gheorghe Buciumat până la Str Mușetești

Str.

Boghiu

Constantin, serg.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

160

1.3.7

Str. Boiangiu Radu

De la Bd. Ion Mihalache până la Str. Nicolae Racotă

Str

Boiangiu Radu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București


V't-Page 10Page 11
Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

161

1.3.7

Str. Bolivar

Simon

De la Str. Locotenent

Aviator Radu Beller până la Str. Locotenent Aviator Șerban Petrescu

Str

Bolivar Simon

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

162

1.3.7

Str. Borșa

De la Str. Nicolae G. Caramfil până la Strada Căpitan Alexandru Serbănescu

Str.

Borșa

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

163

1.3.7

Str. Boteanu

De la Str. C. A. Rosseti până la Strada Demetru

I. Dobrescu

Str.

Boteanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

164

1.3.7

Str. Brazilia

De la Bd. lancu de Hunedoara până la Str. Washington

Str.

Brazilia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

165

1.3.7

Str. Brăescu Smaranda

De la Str. Gen. Ștefan Burileanu până la Șos. Pipera

Str

Brăescu

Smaranda

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

166

1.3.7

Str. Brătianu Gheorghe

De la Str. Arhitect Ion Mincu până la limita de proprietate

Str.

Brătianu

Gheorghe

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

167

1.3.7

Str. Bratocea

De la Str. Șiret până la Str. Caraiman

Str

Bratocea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

168

1.3.7

Intr. Bravurii

De la Strada Polonă până la proprietate privată

Intr

Bravurii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

169

1.3.7

Str. Brănarul

De la Str. Episcopul Vulcan până la Str. Cireșoaia

Str

Brănarul

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

170

1.3.7

Str. Brezoianu Ion, actor

De la Str. Valter Mărăcineanu până la Bulevardul Regina Elisabeta

Str

Brezoianu Ion, actor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Brodina

/

De la Str. Gârlei până la Str. Ion lonescu de la

Brad

Str

Brodina

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 15


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

172

1.3.7

Str. B rostea nu Ernest, g-ral

De la Calea Dorobanți până la Strada Polonă

Str.

Broșteanu Ernest, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

173

1.3.7

Intr. Broșteni

De la Strada Gârlei până la proprietate privată

Intr.

Broșteni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

174

1.3.7

Drum Brote Eugen

S=2027 mp, L=310,93 ml și lățime variabilă între 6,78-6,88 ml, Nr. Cadastral 271575

Drum

Brote Eugen

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271575

Parlament

Guvern

București

OCPI

175

1.3.7

Str. Bruxelles

De la Calea Dorobanți până la Strada Washington

Str

Bruxelles

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

176

1.3.7

Str. Bucegi

De la Calea Griviței până la Linia de cale ferată CFR

Str.

Bucegi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

177

1.3.7

Str. Buciumat Gheorghe, sold.

De la Intr. Gheorghe Buciumat până la Str. Soldat Gheorghe Pripu

Str.

Buciumat Gheorghe, sold.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

178

1.3.7

Intr. Buciumat Gheorghe, sold.

De la Strada Siriului până la Strada Siriului

Intr.

Buciumat Gheorghe, sold.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

179

1.3.7

Intr. Buciumeni

De la Str. Polonă până la proprietate privată

Intr

Buciumeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

180

1.3.7

Str. Buclei

S=3571 mp, L=68,79 m și lățime variabilă 18,05, Nr. Cadastral 271373

Str

Buclei

1

Lege

OG

HCGMB

C.F.

213/1998

43/1997

254/2008

271373

Parlament

Guvern

București

OCPI

181

1.3.7

Str. Budișteanu Constantin, g-ral

De la Calea Griviței până la Str. General H. M. Berthelot

Str

Budișteanu Constantin, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București


Page 16


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

182

1.3.7

Str. Bujorului

S=2487 mp, L=261,83 ml și lățime variabilă între 10,01 -7,99 ml (lot 1),

L= 292,49 ml și lățime variabilă între 5,04 - 4,80 ml (Iot2),    Nr.

Cadastral 271282 (Iot2) Nr. Cadastral 271293 (lot 1)

Str.

Bujorului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271282

(Iot2)

271293 (lot 1)

Parlament

Guvern

București

OCPI

183

1.3.7

Str. Bumbești

De la Str. Feldioara până la Str. Neatârnării

Str.

Bumbești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

184

1.3.7

Str. Bunești

De la Strada Vălenii de Munte până la Șos. Chitilei

Str.

Bunești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

185

1.3.7

Str. Burada

Theodor,

folclorist

De la Calea Plevnei până la Str. Vasile

Pârvan

Str

Burada Theodor, folclorist

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

186

1.3.7

Str. Burcuș Ștefan, arh.

De la Str. Gheorghe Brătianu până la Str. Gheorghe Brătianu

Str

Burcuș Ștefan, arh.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

187

1.3.7

Intr. Burcuș Ștefan, arh.

De la Strada Burcuș Ștefan până la Str. Gheorghe Brătianu

Intr.

Burcuș Ștefan, arh.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

188

1.3.7

Str. Burileanu Ștefan, g-ral

De la Str. Nicolae G. Caramfil până la Strada Căpitan Alexandru Serbănescu

Str

Burileanu Ștefan, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

189

1.3.7

Str. Butuceni

De la Calea Giulești până la Str. Lămâiului

Str

Butuceni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

190

1.3.7

Str. Buzdugan Constantin, poet

De la Str,. Măgura Slătioarei până la Str. Herman Oberth

Str

Buzdugan Constantin, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

if't

Intr. Buzești

/

De la Strada Buzești până la Colegiul Ion Socolescu

Intr.

Buzești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 17


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

192

1.3.7

Str. Buziaș

De la Str. Lonea până la Șos. București -Târgoviște

Str

Buziaș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

193

1.3.7

Str. Buzoianu lani

De la Strada Turda până la Str. Caraiman

Str.

Buzoianu lani

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

194

1.3.7

Str. C.C.Arion

De la Str. Constantin Disescu până la Bulevardul Gheorghe Duca

Str

C.C.Arion

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

195

1.3.7

Str. Caierului

De la Șos. Pipera până la limita proprietății private

Str.

Caierului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

196

1.3.7

Str. Calcarului

De la Str. Natației până la Str. Coralilor

Str.

Calcarului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

197

1.3.7

Str. Călpan Gheorghe, cap.

De la Str. Avionului până la Str. Soldat Gheorghe Pripu

Str.

Călpan

Gheorghe, cap.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

198

1.3.7

Str. Cameliei

De la Bd. Dinicu Golescu până la Str. Berzei

Str.

Cameliei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

199

1.3.7

Intr. Camil Petrescu

De la Calea Dorobanți până la Agentția

Națională Pentru

Egalitate de șanse pentru Femei si Barbati

Intr

Camil Petrescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

200

1.3.7

Str. Cantacuzino loan, prof.dr.

De la Str,. Alexandrina până la Bd. Aviatorilor

Str.

Cantacuzino loan, prof.dr.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

201

1.3.7

Intr. Cantili Grigore, g-ral

De la Str. Ion Slătineanu până la proprietate privată

Intr

Cantili Grigore, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Cantonului

_

De la Strada Eliberării până la Str. Salubrității

Str

Cantonului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București


tis»

°    / tfrăi&A a<~cd ii /

1


ii'/r o/ <. '>


Page 18Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

203

1.3.7

Str. Capsa Nicolae, mr.av

De la Str. Aviator Popișteanu până la proprietatea privată

Str

Capsa Nicolae, mr.av

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

204

1.3.7

Str. Caracas Constantin, dr

De la Str. Doctor lacob Felix până la Strada General Constantinide

Str

Caracas Constantin, dr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

205

1.3.7

Str. Carafoli

Elie, ing.

De la Str. Aviator Popișteanu până la Intrarea Alpiniștilor

Str

Carafoli Elie, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

206

1.3.7

Str. Caragea loan Vodă

De la Strada Ion Bogdan până la Str. Ernest Broșteanu

Str

Caragea loan Vodă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

207

1.3.7

Str. Caragiani Elena

De la Str. General Ștefan Burileanu până la Șos. Pipera

Str

Caragiani Elena

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

208

1.3.7

Str. Caransebeș

De la Strada Mureș până la Strada Mureș

Str.

Caransebeș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

209

1.3.7

Drum Carierei

De la Calea Giulești până la Calea ferată

CFR

Drum

Carierei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

210

1.3.7

Str. Carol

Knappe

De la Intrarea Carol Knappe până la Str. Costache Sibiceanu

Str

Carol Knappe

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

211

1.3.7

Intr. Carol Knappe

De la Str. lordache Golescu până la proprietate privată

Intr

Carol Knappe

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

212

1.3.7

Str. Carol Popp de Szathmary, pictor

De la Str. Sava Henția până la limita proprietății private

Str

Carol Popp de Szathmary, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

-=^13

1.3.7

Str. Carpați

De la Calea Griviței până la Strada Parcului

Str

Carpați

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

■ 2lX

, 1.3.7

Jy. —.p

W#/

Str. Carpenului

De la Calea Giulești până la Str. Lămâiului

Str.

Carpenului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București
Page 19Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

215

1.3.7

Str. Castanului

De la Str. Atelierele Noi până la Str. Capitan Dumitru Hubert

Str.

Castanului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

216

1.3.7

Str. Cașin

De la Bd. Ion Mihalache până la Str. Rucăr

Str

Cașin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

217

1.3.7

Intr. Cașului

De la Str. Petru Maior până la Calea Griviței

Intr.

Cașului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

218

1.3.7

Str. Cazzavillan Luigi, ziarist

De la Str. Mircea Vilcănescu până la

Știrbei Vodă

Str

Cazzavillan Luigi, ziarist

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

219

1.3.7

Intr. Cazzavillan Luigi, ziarist

De la Str. Cazzavillan Luigi până la proprietate privată

Intr

Cazzavillan Luigi, ziarist

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

220

1.3.7

Intr. Caderea Bastiliei

De la Str. Căderea Bastiliei până la proprietate privată

Intr

Caderea Bastiliei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

221

1.3.7

Str. Căiuți

De la Str. Izbiceni până la Strada Piatra Morii

Str

Căiuți

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

222

1.3.7

Str. Căldărușani

De la Str. Vasile Mironiuc până la Strada Maior Câmpeanu

Str

Căldărușani

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

223

1.3.7

Str. Călinescu George

De la Str. Loc. Av. Radu Beller până la Str. Banul Antonache

Str

Călinescu George

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

224

1.3.7

Str. Căpâlna

De la Str. Siriului până la Strada Căpitan

Alexandru Șerbănescu

Str

Căpâlna

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Capitanu Constantin

De la Str. Petru Maior până la Proprietate privată

Str

Capitanu

Constantin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

.r--

7 7

226

f~ ■

.1.37

Str. Căpriorilor

De la Str. Căpriorilor până la Str. Ruguleț

Str

Căpriorilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998 43/1997 254/2008/

Parlament

Guvern

București

-J

yuPage 20
Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

227

1.3.7

Str. Cărbunarilor

De la Str. Biharia la Str Berea

Str

Cărbunarilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

228

1.3.7

Str. Câineni

De la Bd. Luptătorilor la Str. Neajlovului

Str

Câineni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

229

1.3.7

Str. Câmpinița

De la Str. Jandarmeriei la Șos. Gheorghe lonescu Sisești

Str

Câmpinița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

230

1.3.7

Str. Câmpul cu Maci

S=2686 mp, L=316,81 ml și lățime variabilă între 16,37-9,74 ml, Nr. Cadastra 271291

Str

Câmpul cu Maci

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271291

Parlament

Guvern

București

OCPI

231

1.3.7

Intr. Câmpul cu Maci

S=1143 mp, L=175,99 ml și lățime variabilă 11,55 -4,24 ml,    Nr.

Cadastral 271388

Intr.

Câmpul cu Maci

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271388

Parlament

Guvern

București

OCPI

232

1.3.7

Str. Cântarului

De la Str. Petru Maior la Str. Samuil Micu Clain

Str

Cântarului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

233

1.3.7

Str. Cântărețul Macarie

De la Str. Grigore Alexandrescu la Str, Ciprian Porumbescu

Str

Cântărețul

Macarie

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

234

1.3.7

Str.

Ceasornicului

De la Șos. Nordului la

Str. Nicolae G. Caramfil

Str.

Ceasornicului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

235

1.3.7

Str. Cecilia Cuțescu Stork

S=1278mp, L=277,24 ml și lățime variabilă între 5,50-7,30, Nr.

Cadastral 272733

Str

Cecilia Cuțescu Stork

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

272733

Parlament

Guvern

București

OCPI

-.236

1.3.7

Str. Cerceilor

De la Șos. Pipera până la limita proprietății private

Str

Cerceilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

■^1

137

Str. Cerchez Grigore, arh.

/

De la Strada Muzeul Zambaccian până la proprietate privată

Str

Cerchez Grigore, arh.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998 43/1997 254/2008 /

Parlament

guvern

Bt/ct/reșțj


Page 21


/ v

(ai
iNr.

crt

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

238

1.3.7

Str. Ceremușului

De la Str. Ceremușului

până la Str. Soveja

Str

Ceremușului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

239

1.3.7

Str. Cernești

De la Bulevardul Apicultorilor Str. Pădurii

Str

Cernești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

240

1.3.7

Str. Cetatea Neamțului

De la Str. Razelor până la Str. Marmurei

Str

Cetatea

Neamțului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

241

1.3.7

Str. Chile

De la Str. Albac până la Calea Floreasca

Str

Chile

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

242

1.3.7

Str. Chișcani

De la Str. Turda până la Calea Griviței

Str

Chișcani

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

243

1.3.7

Str. ChitiIa Triaj

S=5616mp, L=722,84 ml și lățime variabilă între 7,03-6,60 (lot 1), Nr. Cadastral 271897

Str

Chitila T riaj

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271897

Parlament

Guvern

București

OCPI

244

1.3.7

Str. Christian

Teii, g-ral

D la Str. Biserica Amzei până la Bulevardul Dacia

Str

Christian Teii, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

245

1.3.7

Intr. Christian Teii, g-ral

De la Str. Christian Teii, g-ral până la proprietate privată

Intr

Christian Teii, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

246

1.3.7

Str. Ciacova

De la Str. Lița până la

Str. Jiului

Str

Ciacova

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

247

1.3.7

Str. Cihovschi Stanislav

De la Bulevardul Dacia până la Str. Nicolae N. Beldiceanu

Str

Cihovschi

Stanislav

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Cipariu Timotei

-3-/-

De la Str. George Barițiu până la Str. Căpitan

Octav Cocărăscu

Str,

Cipariu Timotei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

ffilțureștiPage 22


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

249

1.3.7

Str. Ciprian Porumbescu.

comp.

De la Str. Grigore Alexandrescu până la Bulevardul lancu de Hunedoara

Str.

Ciprian

Porumbescu,

comp.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

250

1.3.7

Str. Cireșoaia

De la Bd. Gloriei până la Str. Elocinței

Str.

Cireșoaia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

251

1.3.7

Intr. Cireșoaia

De la Strada Cireșoaia la Bd. Luptătorilor

Intr

Cireșoaia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

252

1.3.7

Str. Cisnădie

De la Strada Florilor până la Strada Rucăr

Str

Cisnădie

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

253

1.3.7

Intr. Ciucului

De la Strada C-tin Dobrogeanu Gherea până la limita de proprietate

Intr

Ciucului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

254

1.3.7

Str. Ciugureanu Daniel

De la Strada Stephan Ludwig Roth până la Calea Griviței

Str

Ciugureanu

Daniel

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

255

1.3.7

Str. Ciulnița

De la Strada Dumitru Răducu Durbac la Șos. Chitilei

Str

Ciulnița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

256

1.3.7

Str.

Clemenceanu

Georges

De la Str. George

Enescu până la Str. Episcopiei

Str.

Clemenceanu

Georges

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

257

1.3.7

Str. Clopotarii Vechi

De la Strada Grigore Alexandrescu până la

Bd. Lascăr Catargiu

Str.

Clopotarii Vechi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

258

1.3.7

Str. Clucereasa Elena

De la Str. lani Buzoiani până la Bd. Ion

Mihalache

Str.

Clucereasa Elena

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

^'25^

1.3.7

Str. Clucerului

De la Str. Arhitect Ion Mincu până la Bd. Mareșalul Alexandru Averescu

Str

Clucerului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiNr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

260

1.3.7

Str. Cluj

De la Str. Sfânta Maria Până la Strada Turda

Str.

Cluj

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

261

1.3.7

Str. Coandă Constantin, g-ral

De la Str. Povernei până la Str. Vasile Alecsandri

Str

Coandă

Constantin, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

262

1.3.7

Str. Coanda

Henri

De la Bd. Lascăr

Catargiu până la Bd. Dacia

Str.

Coanda Henri

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

263

1.3.7

Str. Cocărăscu Octav, cpt.

De la Calea Griviței până la Str. lordache Golescu

Str

Cocărăscu Octav, cpt.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

264

1.3.7

Str. Coculescu

Nicolae,

astronom

De la Str. Siriului până la Strada Telescopului

Str

Coculescu

Nicolae,

astronom

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

265

1.3.7

Drum Codrii Cosminului

De la Aleea Teișani până la limita de proprietate

Drum

Codrii Cosminului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

266

1.3.7

Drum Codrii Vlăsiei

De la Aleea Teișani până la limita de proprietate

Drum

Codrii Vlăsiei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

267

1.3.7

Intr. Cofiței

De la Strada Zăgazului până la Proprietate privată

Intr

Cofiței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

268

1.3.7

Intr. Cojești

De la Șos. Nicolae Titulescu

Intr

Cojești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

269

1.3.7

Str. Colecției

De la Str. Razelor până la Str. Marmurei

Str

Colecției

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

270

1.3.7

Intr. Colierului

De la Str. Razelor până la limita de proprietate

Intr.

Colierului

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

^4

Sb. Colierului

De la Str. Razelor până la proprietate privată

Str

Colierului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20j&8\

Parlament

Guvern

București

z

■ 7^

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

"P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

272

1.3.7

Str. Columb Cristofor

De la Str. Alexandru D. Xenopol până la Strada General Eremia Griqorescu

Str

Columb Cristofor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

273

1.3.7

P-ta Columb Cristofor

între Bld. Bucureștii Noi

și Str. Nuvelei

P-ta

Columb Cristofor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

274

1.3.7

Str. Comărnescu Petru

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Someșul Rece

Str.

Comărnescu

Petru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

275

1.3.7

Intr. Condeiului

De la Strada Nicolae G Caramfil până la proprietate privată

Intr

Condeiului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

276

1.3.7

Str. Constantin Cristescu, g-ral

De la Strada Știrbei Vodă până la Str.Grigore Cobălcescu

Str

Constantin Cristescu, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

277

1.3.7

Str. Constantin

D. Stahi, pictor

De la Strada Știrbei Vodă până la Piața Sfântul Papă loan Paul al ll-lea

Str

Constantin D. Stahi, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

278

1.3.7

Str. Constantin Daniel

De la Str. Căderea Bastiliei până la Str I. C. Visarion

Str

Constantin Daniel

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

279

1.3.7

Str. Constantin Daniel

Rosenthal, pictor

De la Str. Strada Barbu Iscovescu până la Strada Teheran

Str

Constantin Daniel Rosenthal, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

280

1.3.7

Str. Constantin Dissescu, jr.

De la Calea Griviței până la Bd. Alexandru loan Cuza

Str

Constantin Dissescu, jr.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

281

1.3.7

Str. Constantin

Dobrogeanu

Gherea

De la Bd. Ion lonescu De la Brad până la Șos. București - Ploiești

Str

Constantin

Dobrogeanu

Gherea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Sg2

.^1.3.7_

Str. Constantin Esărcy /

wL

De la Strada Episcopiei până la Strada Nicolae Golescu

Str

Constantin

Esarcu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2P0Ș

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

l'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

283

1.3.7

Str. Constantin Miile, ziarist

De la Str. Ion Brezoianu până la Calea Victoriei

Str.

Constantin Miile, ziarist

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

284

1.3.7

Str. Constantin Sandu Aldea

De la Bd. Ion Mihalache până la Bd. Mărăști

Str.

Constantin Sandu Aldea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

285

1.3.7

Al. Constantin Sandu Aldea

De la Str. Constantin Sandu Aldea până la Strada Traian Vasile

Al.

Constantin Sandu Aldea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

286

1.3.7

Str. Constantin Stere

De la limita de proprietate a blocului de locuințe până la limita de proprietate a blocului de locuințe (Calea Griviței-Bld. Ion Mihalache)

Str.

Constantin Stere

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

287

1.3.7

Str. Sfinții Constantin și Elena

De la Str Nuvelei până la Str. Crușovăț

Str

Sfinții Constantin și Elena

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

288

1.3.7

Str.

Constantinescu

Nicolae

De la Strada Locotenent Aviator Radu Beller până la Str. Banu Antonache

Str

Constantinescu

Nicolae

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

289

1.3.7

Str.

Constantinide

Gh, g-ral

De la Str.Sava Henția până la Strada Doctor Constantin Caracaș

Str

Constantinide Gh, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

290

1.3.7

Str. Copilului

De la Str. Gen.

Athanasie Enescu până la STr. Constantin Buzduqan

Str

Copilului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

291

1.3.7

Str. Copșa Mică

De la Calea Giulești până la Str. Lămâiului

Str

Copșa Mică

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

' '292

1.3.7

■f—■—sa--—

Str. Coresi Diaconu

-y-

De la Str. Ardealului până la Str. Cireșoaia

Str

Coresi Diaconu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

293

1.3.7

Str. Cornățel

De la Str. Izbiceni până la Strada Jiului

Str

Cornățel

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

294

1.3.7

Str. Cornescu

De ia Strada Tudor

Vianu până la proprietate privată

Str

Cornescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

295

1.3.7

Str. Corvin Matei

De la Strada Maica Teofana până la Strada Abus

Str

Corvin Matei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

296

1.3.7

Intr. Corvin

Matei

De la Str. Matei Corvin până la proprietate privată

Intr

Corvin Matei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

297

1.3.7

Str. Cosmești

De la Str. Lămâiului până la drum de acces pe Strada Atelierele Noi

Str

Cosmești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

298

1.3.7

Str. Costache Marinescu

De la Str. Petru Maior până la Calea Griviței

Str

Costache

Marinescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

299

1.3.7

Str. Costache Sibiceanu

De la Str. Clucereasa Elena până la Str. Cluj

Str

Costache

Sibiceanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

300

1.3.7

Str. Costin Miron

De la Bd. Alexandru loan Cuza până la Calea Griviței

Str

Costin Miron

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

301

1.3.7

Str. Costinescu Nicolae, ing.

De la Strada Muzueul Zambaccian până la limita de proprietate

Str

Costinescu Nicolae, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

302

1.3.7

Str. Cotești

De la Bd. Bucureștii Noi până la Str. Orașului

Str.

Cotești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

303

1.3.7

Str. Cotiturii

De la Str. Virgiliu până la drum de acces către Str. Știrbei Vodă

Str.

Cotiturii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

: cr—’■<

304

A3J—-

Str. Cotnari

De la Șos. București -Târgoviște până la Lac Străulești

Str

Cotnari

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20Q&,

Parlament

Guvern

București


Page 26


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Elemente de identificare

Adresa

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

305

1.3.7

Str. Cotruș Aron

De la Str. Grigore Gafencu până la Șos. Nordului

Str

Cotruș Aron

306

1.3.7

Str. Craiovei

De la Calea Giulești până la Str. Butuceni

Str

Craiovei

307

1.3.7

Str. Crăciun

De la Calea Dorobanți până la Strada Ion Slătineanu

Str.

Crăciun

308

1.3.7

Str. Crăciun

Mihai

De la Bd. Luptătorilor până la Intrarea Crăciun Mihai

Str

Crăciun Mihai

309

1.3.7

Str. Crângul cu Arțari

De la Str. Clucereasa Elena până la Str. Trotușului

Str.

Crângul cu Arțari

310

1.3.7

Str. Crângului

De la Strada Armidenului până la Bd. Mircea

Eliade

Str.

Crângului

311

1.3.7

Str. Cretei

De la Str. Nicolae Cramfil Până la Str. Școala Herăstrău

Str.

Cretei

312

1.3.7

Str. Crețu Florin Nic.

De la Strada Vălenii de Munte până la Strada Dumitru Răducu Durbac

Str.

Crețu Florin Nic.

313

1.3.7

Str. Crețu Petre

De la Strada Locotenent Aviator Ion Mărășescu până la Bd. Mărăști

Str.

Crețu Petre

314

1.3.7

Str. Crețulescu Nicolae

De la Strada George Enescu până la Calea Victoriei

Str.

Crețulescu

Nicolae

315

1.3.7

Str. Cricovului

De la Strada Orașului până la Bd. Bucureștii

Noi

Str.

Cricovului

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Vecini

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

'

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

316

1.3.7

Str. Crinului

De la Strada Munteniei

până la Șoseaua Chitilei

Str

Crinului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

317

1.3.7

Str. Cristescu C-

tin

De la Strada Știrbei Vodă până la Strada Grigore Cobălcescu

Str.

Cristescu C-tin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

318

1.3.7

Str. Cristian Popișteanu

De la Strada Academiei până la Intrarea Jean Georgescu

Str.

Cristian

Popișteanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

319

1.3.7

Str. Cristianul Mare

S=3422 mp. L=360,08 ml și lățime variabilă între 6,84-11,14 ml, Nr. Cadastral 271860

Str.

Cristianul Mare

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271860

Parlament

Guvern

București

OCPI

320

1.3.7

Str. Crișana

De la Strada Berzei până la Strada Popa Tatu

Str.

Crișana

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

321

1.3.7

Str. Crivești

De la Strada Gârlei până la Strada Constantin Dobrogeanu Gherea

Str.

Crivești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

322

1.3.7

Str. Cronicarilor

De la Calea Floreasca până la proprietate privată

Str.

Cronicarilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

323

1.3.7

Str. Crușovăț

De la Strada Mimozei până la Șos. Chitilei

Str

Crușovăț

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

324

1.3.7

Intr. Cupșani

S=1167 mp, L=166,33 ml și lățime variabilă între 7,00 - 7,77 ml, Nr. Cadastral 271278

Intr

Cupșani

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271278

Parlament

Guvern

București

OCPI

325

1.3.7

Str. Curtișoara

De la Strada Redea până la Strada Pietroșița

Str.

Curtișoara

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

326

1.3.7

Str. D.l. Mendeleev //

De la Piața Romană până la strada George Enescu

Str.

D.l. Mendeleev

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20Q8

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

—lip

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

327

1.3.7

Intr. Dacilor

De la Bulevardul Dacia la proprietate privată

Intr.

Dacilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

328

1.3.7

Int. Daimaca Victor

De la Strada Victor Daimaca până la proprietate privată

Int.

Daimaca Victor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

329

1.3.7

Str. Daimaca Victor

De la Strada Izbiceni până la intersecția cu Strada Corarilor, Strada Natației și Strada Piatra Morii

Str

Daimaca Victor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

330

1.3.7

Intr. Dascălu Nic.serg

De la Strada Sevastopol până la proprietate privată

Intr.

Dascălu Nic.serg

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

331

1.3.7

Str. Darclee Hariclea

De la Strada Costache Aristia până la proprietate privată

Str

Darclee Hariclea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

332

1.3.7

Str. Darian Dumitru

De la strada Mihail Jora până la Strada Loc. AV. Radu Beller

Str

Darian Dumitru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

333

1.3.7

Str. Daniel Danielopolu

De la Strada Grigore Gafencu până la Strada Virgil Madgearu

Str

Daniel

Danielopolu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

334

1.3.7

Str. David Emmanuel

De la Calea Dorobanți până la Intrarea Lacul Sărat

Str.

David Emmanuel

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

335

1.3.7

Intr. David lonescu

De la Strada Sevastopol până la proprietate privată

Intr.

David lonescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

336

1.3.7

Str. Dăeni

De la Strada Neatârnării până la Strada Izbiceni

Str.

Dăeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

_

Str. Dărmănești

De la Strada

Jandarmeriei până la

Șos. Gheorghe lonescu Sisesti

Str

Dărmănești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2Q0fT\

Parlament

Guvern

București


Page 30^‘'7Page 29
Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

"P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

338

1.3.7

Str. Dârza

De la Strada Orașului până la Strada Acetilenei

Str.

Dârza

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

339

1.3.7

Str. Dealul

Negru

De la Șos. București Târgoviște până la

Strada Cotnari

Str

Dealul Negru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

340

1.3.7

Str. Dej

De la drum de acces spre Calea Griviței până la limita de proprietate

Str.

Dej

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

341

1.3.7

Str. Delta

Dunării

De la Strada Crușovăț până la Strada Nuvelei

Str.

Delta Dunării

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

342

1.3.7

Str. Dem I. Dobrescu

De la Bd. Nicolae Bălcescu până la Strada Boteanu , Piața

Revoluției

Str.

Dem 1. Dobrescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

343

1.3.7

Str. Demetriade Gheorghe

De la Str. Emil Pangratti până la Bulevardul Aviatorilor

Str

Demetriade

Gheorghe

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

344

1.3.7

Str. Demnității

De la Strada Crușovăț până la Strada Marmurei

Str

Demnității

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

345

1.3.7

Str. Despina Doamna

De la Strada Bogdan Vodă până la Calea Plevnei

Str.

Despina Doamna

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

346

1.3.7

Intr. Difuzorului

De la Strada Lipova la proprietate privată

Intr.

Difuzorului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

347

1.3.7

Str. Dima Dumitru sold.

De la Strada Constantin Buzdugan până la Strada Caraiman

Str

Dima Dumitru sold.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

-W,

1.3.7

Str. Dimitrie Giurescu

y    1-

De la Calea Dorobanților până la Stanislav

Cihoschi

Str.

Dimitrie Giurescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 31


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

<

Situația juridică

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

349

1.3.7

Str. Dimitrie

Guști

De la Strada Macedonia până la Strada Virgiliu

Str.

Dimitrie Guști

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

350

1.3.7

Str. Diocheți

De la limita de proprietate privată până la Drum de acces către Calea Giulești

Str

Diocheți

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

351

1.3.7

Str. Dionisie Fotino, ist.

De la Strada Hristache Pitarul până la limita de proprietate

Str

Dionisie Fotino, ist.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

352

1.3.7

Str. Dionisie

Lupu

De la Strada C.A.

Rosseti până la Strada General Eremia Griqorescu

Str.

Dionisie Lupu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

353

1.3.7

Str. Dirijorului

De la Strada Nadeș până la Șoseaua București-Ploiești

Str.

Dirijorului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

354

1.3.7

Str. Doamna Elena

De la Strada Maica Teofana până la Strada Racordării

Str.

Doamna Elena

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

355

1.3.7

Str. Doamna Stanca

De la Strada Aeromodelului până la Strada Constantin Godeanu

Str

Doamna Stanca

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

356

1.3.7

Intr. Dobre D loan, sold

De la Strada Mușetești până la Strada Gheorghe Buciumat

Intr

Dobre D. loan, sold

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

357

1.3.7

Str. Dobrogei

De la Strada Macedoniei până la Strada Virgiliu

Str.

Dobrogei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

358

1.3.7

Str. Docenților

De la Strada Clucerului până la Gheorghe Brătianu

Str.

Docenților

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str.

-Documentului

De la Calea Giulești până la linia de cale ferată CFR

Str.

Documentului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/^008

Parlament

Guvern

București


Page 32


Nr.

crt

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

360

1.3.7

Str. Dolomitului

De la Strada Mimozei până la Strada Matei Corvin

Str

Dolomitului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

361

1.3.7

Str. Dona C. Nicolae, g-ral

De la Str. Transilvaniei până la Strada Luigi Cazzavilan

Str.

Dona C. Nicolae, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

362

1.3.7

Str. Dorobanțu Vasile, serg.

De la Strada Barbu Delavrancea până la Șoseaua Pavel

Dimitrievici Kiseleff

Str

Dorobanțu Vasile, serg.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

363

1.3.7

Str

Dragoslavele

De la Strada Doctor Dimitrie Sergiu până la Strada Munții Tatra

Str

Dragoslavele

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

364

1.3.7

Str. Dragoș

Radu, cpt.

De la Șoseaua Chitilei până la Strada Adrian Pătru

Str

Dragoș Radu, cpt.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

365

1.3.7

Drum Dracea Marin, silv.

S=884 mp, L=171,06 ml și lățime variabilă între 6,92-4,53 ml,    Nr,

Cadastral 271279

Drum

Dracea Marin, silv.

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271279

Parlament

Guvern

București

OCPI

366

1.3.7

Str. Drăghiceanu Virgil, scriitor

De la Strada Emanoil Porumbaru până la Bulevardul Aviatorilor

Str.

Drăghiceanu Virgil, scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

367

1.3.7

Str. Dridu

De la Strada Jiului până la limita proprietății blocului de locuințe

Str

Dridu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

368

1.3.7

Intr. Dridu

De la Strada Dridu până la Strada Pajurei

Intr,

Dridu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

369

1.3.7

Str. Drossu Nicolae, cpt. av.

De la Strada Aviator Maior Ștefan Sănătescu

Str.

Drossu Nicolae, cpt. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

. 370

1.3.7

Sw

Str. Duetului

/

De la Bulevardul Bucureștii Noi până la Strada Fabrica de Cărămidă

Str

Duetului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București
Page 33


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

IIP

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

371

1.3.7

Str. Duiliu

Zamfirescu,

scriitor

De la Bulevardul Aviatorilor până la Strada Louis Blanc

Str

Duiliu Zamfirescu, scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

372

1.3.7

Str. Duioșiei

De la Strada Acetilenei până la Strada Sfântul Gheorghe

Str

Duioșiei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

373

1.3.7

Str. Dumitru Florescu, comp.

De la Strada losif Iser până la Strada Carafoli Elie

Str

Dumitru Florescu, comp.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

374

1.3.7

Str. Dumitru Hubert, cpt. av

De la Strada Castanului până la Strada Lămâiului

Str.

Dumitru Hubert, cpt. av

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

375

1.3.7

Str. Dumitru Iordan

S=1015 mp, L=184,88 ml și lățime variabilă între 5,07-8,12 ml, Nr. Cadastral 271859

Str.

Dumitru Iordan

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271859

Parlament

Guvern

București

OCPI

376

1.3.7

Intr. Dumitru Lemnea, It.

De la Strada General Gheorghe Mânu până la limita de proprietate

Intr

Dumitru Lemnea, It.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

377

1.3.7

Str. Dumitru Sergiu, dr.

De la Strada Buzești până la Strada Dragoslavele

Str

Dumitru Sergiu, dr.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

378

1.3.7

Str. Dumitru Zosima, ing.

De la Strada lani

Buzoiani până la Bulevardul ion Mihalache

Str.

Dumitru Zosima, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

379

1.3.7

Str. Dunăcești

De la Strada Pietroșița până la Strada Redea

Str

Dunăcești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

380

1.3.7

Str. Dunei

De la Șoseaua Chitilei până la Strada Olteniei

Str

Dunei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Str. Durău

De la Bulevardul Laminorului până la Strada Fabrica de Cărămidă

Str.

Durău

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

382

1.3.7

Str. Durbac Răducu Dumitru, It. col,

De la Strada Teodor Neagoe până la Strada Maica Teofana

Str.

Durbac Răducu Dumitru,

It. col,

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

383

1.3.7

Str. Ecaterina Teodoroiu

De la Strada

Occidentului până la Intrarea Ecaterina Teodoroiu

Str.

Ecaterina

Teodoroiu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

384

1.3.7

Intr. Ecaterina Teodoroiu

De la Strada Ecaterina Teodoroiu până la limita proprietății private

Intr.

Ecaterina

Teodoroiu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

385

1.3.7

Str. Echipajului

De la Bulevardul Bucureștii Noi până la limita proprietății Pro Rapid

Str.

Echipajului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

386

1.3.7

Str. Ecluzei

De la Strada Vestei până la Strada Razelor

Str.

Ecluzei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

387

1.3.7

Str. Edgar Quinet, ist.

De la Calea Victoriei până la Strada Biserica Enei

Str

Edgar Quinet, ist.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

388

1.3.7

Intr. Eftimiu

Victor,

dramaturg

De la Strada Actor ion Brezoianu până la Aleea Platanului

Intr.

Eftimiu Victor, dramaturg

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

389

1.3.7

Str. Elanului

De la Strada Izbiceni până la Strada Jiului

Str

Elanului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

390

1.3.7

Str. Elena Pleșoianu

De la Strada Dumitru Zosima până la Strada Virgil Pleșoianu

Str

Elena Pleșoianu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

391

1.3.7

Str. Elie Carafoli

De la Strada Aviator Popișteanu până la Intrarea Alpiniștilor

Str

Elie Carafoli

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

3-92-

1.3.7

Str. Eliade Pompiliu, praf.

De la Piața Mihail Kogălniceanu până la Bulevardul Schitu Măqureanu

Str.

Eliade Pompiliu, prof.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20Q8'~\

Parlament

Guvern

București

7
Page 35

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

TIP

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

393

1.3.7

Intr. Eliza

Zamfirescu-

Leonida

De la Strada Nicolae lonescu la Strada

Nicolae lonescu

Intr,

Eliza Zamfirescu-Leonida

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

394

1.3.7

Str. Elizeu

De la Bulevardul Dinicu Golescu până la Strada Fluviului

Str.

Elizeu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

395

1.3.7

Str. Elocinței

De la Strada Cireșoaia până la Strada Piatra Morii

Str.

Elocinței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

396

1.3.7

Str. Emanoil lonescu, g-ral. av.

De la Bulevardul Ion Mihalache până la

Strada Johannes Honterus

Str

Emanoil lonescu, g-ral. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

397

1.3.7

Str. Emanoil Porumbaru

De la Strada Ion Cantacuzino până la Strada Arhitect Ion Mincu

Str.

Emanoil

Porumbaru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

398

1.3.7

Str. Emile Zola, scriitor

De la Strada Muzeul Zambaccian până la Strada Rabat

Str.

Emile Zola, scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

399

1.3.7

Str. Episcopul Timus

De la Strada Gronicarilor până la Strada Albac

Str

Episcopul Timuș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

400

1.3.7

Str. Episcopul Vulcan

De la Bulevardul Bucureștii Noi până la Strada Fabrica de Cărămidă

Str.

Episcopul Vulcan

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

401

1.3.7

Intr. Epocii

De la Str. Barajul Argeș până la limita de proprietate

Intr

Epocii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

402

1.3.7

Str. Epurești

De la Strada Izbiceni la Strada Jiului

Str.

Epurești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

Tf -■—*

Str. Eremia Grigorescu, g-ral

De la Strada Alexandru

D. Xenopol până la Piața Alexandru Lahovari

Str.

Eremia

Grigorescu, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

tfH JWL-


Oi


Page 36


Page 34


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

404

1.3.7

Str. Ermil Pangratti, ing.

De la Calea Dorobanți până la Strada Rabat

Str

Ermil Pangratti, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

405

1.3.7

Str. Eugen Lovinescu

De la Strada Costache Marinescu până la limita de proprietate

Str.

Eugen Lovinescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

406

1.3.7

Intr. Ezăreni

De la Str. Berzei până la limita de proprietate

Intr.

Ezăreni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

407

1.3.7

Str. Fabrica de Cărămidă

De la Str. Cireșoaia până la Bd. Laminorului

Str

Fabrica de Cărămidă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

408

1.3.7

Intr. Fabulistului

De la Str. Grigore Alexandrescu până la limita proprietății particulare

Intr

Fabulistului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

409

1.3.7

Str. Fagului

De la Calea Giulești până la str. Lămâiului

Str.

Fagului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

410

1.3.7

Str. Fanionului

De la Șos. Chitilei până la Str. Olteniei

Str.

Fanionului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

411

1.3.7

Str. Făgăraș

De la Str. Știrbei Vodă până la Str. Mircea Vulcănescu

Str

Făgăraș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

412

1.3.7

Str. Făurei

De la limita de proprietate până la limita proprietății particulare

Str

Făurei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

413

1.3.7

Al. Făurei

De la Str. Făurei până la limita prorietății blocurilor de locuințe

Al.

Făurei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

414

1.3.7

Str. Feldioara

De la Str. Cireșoaia până la Str. Izbiceni

Str.

Feldioara

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 37


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

415

1.3.7

Str. Felix lacob, dr.

De la Șos. Nicolae Titulescu până la Str. Gheorge Polizu

Str

Felix lacob, dr.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

416

1.3.7

Intr. Felix lacob, dr.

De la Str. Dr lacob Felix până la Str. Veronica Micle

Intr.

Felix lacob, dr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

417

1.3.7

Str. Fernic Ionel

av

De la Str. Elie Carafoli până la Str. losif Iser

Str.

Fernic Ionel av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

418

1.3.7

Str. Feroviarilor

De la Calea Griviței până la Bd. Ion Mihalache

Str

Feroviarilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

419

1.3.7

Intr. Filioara

De la Str. Ion Slătineanu până la limita de proprietate

Intr.

Filioara

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

420

1.3.7

Str. Finlanda

De la Bd. lancu de Hunedoara până la limita proprietății particulare

Str.

Finlanda

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

421

1.3.7

Str. Fiordului

S=2075 mp, L=214,19 ml și lățime variabilă între 5,84-11,47 ml, Nr. Cadastral 271376

Str

Fiordului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271376

Parlament

Guvern

București

OCPI

422

1.3.7

Str. Floare de Crâng

De la Bd. Laminorului pana in Str. Cricovului

Str

Floare de Crâng

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

423

1.3.7

Str. Florilor

De la Alee de acces blocuri Bd. Ion Mihalache până la limita de proprietate

Str.

Florilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

424

1.3.7

Str. Fluviului

De la Bd. Dinicu Golescu până la Calea Plevnei

Str.

Fluviului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

! *425

1.3.7

Str. Fortunei

// kf J/Z/

De la Șos. Chitilei până la Str. Olteniei

Str.

Fortunei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiNr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

426

1.3.7

Intr. Fosforului

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la limita de proprietate

Intr

Fosforului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

427

1.3.7

Str. Frasinului

De la Str. Butuceni până la Calea Giulești

Str.

Frasinului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

428

1.3.7

Str. Frații

Golescu

De la Str. Vălenii de Munte până la Str. Dumitru Raducu Durbac

Str

Frații Golescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

429

1.3.7

Str. Frezorilor

De la Bd. Ficusului până la limita de proprietate

Str.

Frezorilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

430

1.3.7

Str. Frosa Sarandy, actor

De la Bd. Banu Manta până la limita de prorietate

Str.

Frosa Sarandy, actor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

431

1.3.7

Str. Frumoasă

De la Calea Victoriei până la Str. Sevastopol

Str.

Frumoasă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

432

1.3.7

Intr. Frumoasă

De la Str. Frumoasă până la limita de proprietate

Intr

Frumoasă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

433

1.3.7

Str. Fruntașului

De la Str. Pușcașului până la limita de proprietate

Str

Fruntașului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

434

1.3.7

Str. Fuica Vasile ii. av.

De la Bd. Ion Mihalache până la Bd. Expoziției

Str

Fuica Vasile il. av

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

435

1.3.7

Intr. Fulgerului

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la limita de proprietate

Intr.

Fulgerului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

436

1.3.7

-

Intr. Furtună Ștefan

De la Str. Mircea Vulcănescu până la limita de proprietate

Intr

Furtună Ștefan

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 39Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

itp

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

437

1.3.7

Str. Gafencu Grigore

De la Șos. Nordului până la Str. Daniel Danielopolu

Str

Gafencu Grigore

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

438

1.3.7

Str. Gala

Galaction,

scriitor

De la Bd. Ion Mihalache până la Str. lordache Golescu

Str

Gala Galaction, scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

439

1.3.7

Str. Galileea

De la Str. Aviator Popișteanu până la limita de proprietate

Str

Galileea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

440

1.3.7

Str. Gandhi Mahatma

De la Șos. Pavel D. Kiseleff până la Str.

Barbu Delavrancea

Str.

Gandhi Mahatma

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

441

1.3.7

Str. Garofiței

De la Bd. Luptătorilor până la Str. Neajlovului

Str.

Garofiței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

442

1.3.7

Str. Gavril

Musicescu,

comp.

De la Str. Lt. Aviator

Radu Beller până la Str. Lt. Aviator Șerban Petrescu

Str.

Gavril Musicescu, comp.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

443

1.3.7

Intr. Gădinți

De la Bd. Al. loan Cuza până la limita de proprietate

Intr.

Gădinți

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

444

1.3.7

Drum Gării

De la Str. Chitila Triaj până la limita administrativă

Drum

Gării

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

445

1.3.7

Str. Galiceni

De la Str. Sf. Gheorghe până la Str. Acetilenei

Str.

Galiceni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

446

1.3.7

Intr. Gavana

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la limita de proprietate

Intr

Gavana

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

447

1.3.7

_

Str. Gemeni

De la Str. înfrățiri până la Str. Marmurei

Str

Gemeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

448

1.3.7

Intr. Geneva

De la Bd. lancu de Hunedoara până la limta de proprietate

Intr

Geneva

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

449

1.3.7

Str. George Demetrescu Mirea pictor

De la Șos. Pavel D. Kiseleff până la Str. Clucerului

Str.

George

Demetrescu Mirea pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

450

1.3.7

Str. George Missail, scriitor

De la Bd. Ion Mihalache până la Str. lani Buzoiani

Str

George Missail, scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

451

1.3.7

Str. George Oprescu

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Someșul Rece

Str.

George Oprescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

452

1.3.7

Str. George Vraca, actor

De la Str. Actor Ion Brezoianu până la limita de proprietate

Str

George Vraca, actor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

453

1.3.7

Str. Gheorghe Balș, ing.

De la Bd. Aviatorilor până la Str. Ermil

Pangrati

Str.

Gheorghe Balș, mg.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

454

1.3.7

Str. Gheorghe Lazăr

De la Str. Sfântul Constantin până la Str. Grigore Cobalcescu

Str

Gheorghe Lazăr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

455

1.3.7

Str. Gheorghe

M. Stâlpeanu,

It. av.

De la Str. Alexandru Constantinescu până la Bd. Ion Mihalache

Str

Gheorghe M Stâlpeanu, lt. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

456

1.3.7

Al. Gheorghe M. Stâlpeanu,

It. av.

De la Str. Gherorghe M. Stâlpeanu până la Bd. Mareșal Alexandru Averescu

Al.

Gheorghe M. Stâlpeanu, lt. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

457

1.3.7

Str. Gheorghe Mărășoiu, cpt. av.

De la Str. Teheran până la Str. Lt. Aviator luliu Tetrat și Str. Lt. Aviator Șerban Petrescu

Str

Gheorghe Mărășoiu, cpt. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

4BS

1.3.7

Str. Gheorghe

3^

de la Calea Dorobanți până la Str. Lt. Aviator Radu Beller

Str

Gheorghe

Moceanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/JS97

25,4/20]08

Parlament

Guvern

Ețucurești


Page 41

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

459

1.3.7

Str. Gheorghe Pripu, sold.

De la Str. Mușetești până la linia de cale ferată

Str.

Gheorghe Pripu, sold.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

460

1.3.7

Str. Gheorghe Șonțu, mr.

De la Str. Constantin Prezan până la Str. Uruguay

Str.

Gheorghe Șonțu, mr.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

461

1.3.7

Str. Gheorghe Ștefan

De la Str. Jandarmeriei până la Șos. Gheorghe lonescu Sisești

Str.

Gheorghe Ștefan

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

462

1.3.7

Intr. Gheorghe Vâlceanu

De la Bd. Luptătorilor până la limita de proprietate

Intr

Gheorghe

Vâlceanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

463

1.3.7

Str

Gheozdanului

De la Str. Nicolae G. Caramfil până la limita de proprietate

Str

Gheozdanului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

464

1.3.7

Str. Gherghel Paraschiva

De la Str. Virgil

Pleșoianu până la Str Caraiman

Str.

Gherghel

Paraschiva

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

465

1.3.7

Str. Gherghel Vasile

De la Bd. Ion Mihalache până la Str. lani Buzoiani

Str,

Gherghel Vasile

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

466

1.3.7

Str. Ghețarilor

De la Str. Ceasornicului până la Aleea Priporului

Str.

Ghețarilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

467

1.3.7

Str. Ghiță Hagi

De la Bd. Ion Mihalache până la Str. lordache Golescu

Str

Ghiță Hagi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

468

1.3.7

Str. Giuleșteanu Nicolae

S=2307 mp, L=335,56 ml și lățime variabilă între 5,73- 11,26 ml Nr. Cadastral 271851

Str.

Giuleșteanu

Nicolae

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271851

Parlament

Guvern

București

OCPI

1.3.7

Str. Glastrei

fe/

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Someșul Rece

Str

Glastrei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20O&S,

Parlament

Guvern

Bucupești

7- /    1


Page 40Page 42


’c-foa^


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

1 >P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

470

1.3.7

Intr. Gliei

De la Str. Nicolae G. Caramfil până la Intrarea Vârful Plaiului

Intr

Gliei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

471

1.3.7

Str. Godeni

De la Str. Butuceni până la limita administrativă

Str

Godeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

472

1.3.7

Str. Gogol

Nikolai

De la Str. Ivan Sergheevici Turgheniev până la limita proprietăți particulare

Str

Gogol Nikolai

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

473

1.3.7

Str. Golescu lordache

De la Str. Gala Galaction până la Str. Caol Knappe

Str

Golescu lordache

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

474

1.3.7

Str. Golovița

De la Bd. Laminorului până la str. Doamna Stanca

Str

Golovița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

475

1.3.7

Str. Gorki Maxim

De la Str. Teheran până la Str. Amiral Constantin Bălescu

Str

Gorki Maxim

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

476

1.3.7

Str. Gorunului

De la Str. Razeolr până la Str. Vestei

Str

Gorunului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

477

1.3.7

Str. Grațioasă

De la Bd. Aerogării până la Șos. București Ploiești

Str.

Grațioasă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

478

1.3.7

Str. Grăuntelui

De la Str. Razeolr până la Str. Vestei

Str.

Grăuntelui

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

479

1.3.7

Str. Greceanu Radu

De la Str. Petru Maior până la Str. Barbu

Lăutaru

Str.

Greceanu Radu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

480

1.3.7

Str. Grigore Manolescu, actor

De la Bd. Ion Mihalache până la Str. Frossa Sarandy

Str

Grigore

Manolescu, actor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

ivi

'' 481

■£./ j

£lA,Grig<jfe

Mora. dr

--

De la Calea Dorobanți până la Str. Muzeul Zambaccian

Str.

Grigore Mora, dr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008^

Parlament

Guvern

București
Page 43


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

482

1.3.7

Str. Grigore Nicolae, av.

De la Calea Dorobanți până la Str. Lt. Aviator luliu Tetrat

Str.

Grigore Nicolae, av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

483

1.3.7

Str. Grigore Răducanu, sold.

De la Str. Frosa Sarandy până la limita proprietate bloc

Str.

Grigore

Răducanu, sold.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

484

1.3.7

Str. Grigore Stamatescu, It.

av.

De la Str. Aviator Popișteanu până la Str. Aviator Traian Vasile

Str.

Grigore Stamatescu, lt.

av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

485

1.3.7

Str. Grohotișului

De la Str. Acelilenei până la Str. Oașului

Str

Grohotișului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

486

1.3.7

Str. Haga

De la Str. Roma până la Piața Napoleon III

Str.

Haga

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

487

1.3.7

Str. Hagi Moscu Maria

De la Bd. Banu Manta până la Str. Constantin Caracaș

Str.

Hagi Moscu Maria

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

488

1.3.7

Str. Halta Grivița

De la Calea Griviței până la linia CF

Str.

Halta Grivița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

489

1.3.7

Str. Haltei

De la Calea Giulești până la limita proprietăți particulare

Str,

Haltei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

490

1.3.7

Str. Haret Spiru, prof.

De la Str. Știrbei Vodă până la Str. General

H.M. Berthelot

Str

Haret Spiru, prof.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

491

1.3.7

Str. Harghita

De la Str. Oașului până la Str. Sfântul Gheorghe

Str.

Harghita

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

43-2

l    —

1.3.7

-

Str. Hașdeu lulia, poet

De la Calea Griviței până la Str. Popa Tatu

Str.

Hașdeu lulia, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

493

1.3.7

Intr. Hașdeu lulia, poet

De la Str. lulia Hașdeu până la limita de proprietate

Intr

Hașdeu lulia, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

494

1.3.7

Str. Helesteului

De la Bd. Primăverii până la Bd. Mircea

Eliade

Str

Helesteului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

495

1.3.7

Str. Heliului

De la Str. Biharia până la str. Berea

Str

Heliului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

496

1.3.7

Str. Henția

Sava, pictor

De la Str. Scărlătescu până la Str. Gen. G. Constantinide

Str

Henția Sava, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

497

1.3.7

Str. Herăstrău

De la B-dul Mircea Eliade până la B-dul Primăverii

Str

Herăstrău

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

498

1.3.7

Str. Herman Oberth

De la Str. Ivan Petrovici Pavlov până la Str. Caraiman

Str

Herman Oberth

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

499

1.3.7

Str. Herminei

De la Șos. Chitilei până la str. Matei Corvin

Str

Herminei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

500

1.3.7

Str. Holban Ștefan, g-ral

De la Str. Jandarmeriei până la Șos. București-Ploiești

Str

Holban Ștefan, g-ral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

501

1.3.7

Str. Honterus Johannes

De la Str. Feroviarilor până la Str. Ivan

Petrovici Pavlov

Str.

Honterus

Johannes

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

502

1.3.7

Str. Horațiu, poet

De la Str. Popa Tatu până la Str. Crișana

Str.

Horațiu, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1.3.7

^r***Tx'

Str. Horia

Măcelariu,

emțrajr

De la Șos. București-Ploiești până la Str. Bilciurești

Str.

Horia Măcelariu, amiral

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

■ 504

3.7

(Șt^Hotin

De la Bld. Laminorului până la Str. 16 Februarie

Str

Hotin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

/ O £? /O.C;

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

505

1.3.7

Str. Hrisovului

De la Str. Făurei până la Str. Pajurei

Str

Hrisovului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

506

1.3.7

Al. Hrisovului

De la Str. Băiculești până la Str. Pajurei

Al

Hrisovului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

507

1.3.7

Str. Hristache Pitarul, cronicar

De la Str. Dorobanți până la Str. Cronicarilor

Str.

Hristache Pitarul, cronicar

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

508

1.3.7

drum Hulubești

De la Str. Coralilor până la limita de proprietate

drum

Hulubești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

509

1.3.7

Str. Hulubiței

De la Str. Vestei până la Str. Marmurei

Str.

Hulubiței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

510

1.3.7

Str. I.C.Visarion

De la Bld. Daciei până la Str. Constantin Daniel

Str.

I.C.Visarion

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

511

1.3.7

Str. lacob Negruzzi, scriitor

De la Calea Griviței până la Bld. Alexandru loan Cuza

Str

lacob Negruzzi, scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

512

Str. Iacobini Gheorghe Col

De la Str. Turda până în Str. Turda ( pod Grand)

Str.

Iacobini Gheorghe Col.

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

513

1.3.7

Str. lenupărului

De la Str. Razelor până la Str. Marmurei

Str

lenupărului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

514

1.3.7

Intr. Ierbarului

Din Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la limita de propirtate

Intr.

Ierbarului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

ăs

1.3.7

Str. lezeru

De la Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești până la Ștr. Jandarmeriei

Str.

lezeru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

CW&


Page 44

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

516

1.3.7

Intr. Iliescu Teodor, av

Din Calea Dorobanți până la limita de proprietate

Intr

Iliescu Teodor,

av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

517

1.3.7

Intr. Ilinca Marin, cap.

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la limita de Droorietate

Intr

Ilinca Marin, cap.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

518

1.3.7

Str. Inculeț Ion

De la Calea Griviței până la Ștr. Stephan Ludwig Roth

Str

Inculeț Ion

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

519

1.3.7

Str. Inovatorilor

De la Str. Marginei până în Șoseaua Chitilei

Str

Inovatorilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

520

1.3.7

Str. Institutul Medico-Militar

Din str. Vespasian în str Vespasian

Str

Institutul Medico-Militar

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

521

1.3.7

Str. Insulei

De la Calea Giulești până la Str. Mânzului

Str

Insulei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

522

1.3.7

Str. Ion Mărășescu,

It.av.

De la Str. Mircea Zorileanu până la Bld. Alexandru

Constantinescu

Str

Ion Mărășescu. It.av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

523

1.3.7

Str. Ion Mincu, arh.

De la Bld. Ion Mihalache până la Bld. Aviatorilor

Str

Ion Mincu, arh.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

524

1.3.7

Str. Ion Neculce

De la Bld. Ion Mihalache până la Str. Teodosie Rudeanu

Str.

Ion Neculce

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

525

1.3.7

Str. Ion Negulici, pictor

De la Str. Teheran până la Bld. Primăverii

Str.

Ion Negulici, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

526

1.3.7

Str. Ion Otetelesanu

De la Str. Constantin

Miile până la Str. Matei Millo

Str

Ion Otetelesanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

527

1.3.7

Str. Ion Slavici, scriitor

De la Str. Ostașilor până la Str.Gheorghe Lazăr

Str

Ion Slavici, scriitor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

528

1.3.7

Str. Ion Slătineanu

De la Str. Căderea Bastiliei până la Calea Dorobanți

Str

Ion Slătineanu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

529

1.3.7

Str. Ion Zalomit

De la Str. Actor Ion Brezoianu până la Bulevardul Regina Elisabeta

Str.

Ion Zalomit

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

530

1.3.7

Str. Ionel Jianou, critic

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Someșul Rece

Str.

Ionel Jianou, critic

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

531

1.3.7

Str. lonescu D. Tache

Tronson I -De la Str. D.l. Mendeleev până la Bulevardul General Gheorghe Magheru Tronson II pietonal de la Bld. Gheorghe Magheru până în str. George Enescu

Str

lonescu D. Tache

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

532

1.3.7

Str. lonescu Niculae, praf.

De la Str. Clucerului până în Strada Barbu Delavrancea

Str,

lonescu Niculae, praf.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

533

1.3.7

Str. lonescu

Paul, It. col.

De la Str. Disescu până în Bld. Gheorghe Duca

Str.

lonescu Paul, It. col.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

534

1.3.7

Str. lorga

Nicolae, praf

De la Calea Victoriei până în Bld. Dacia

Str.

lorga Nicolae, praf.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

535

1.3.7

Intr. lorga Nicolae, praf

De la Str. Nicolae lorga până la limita proprietății private

Intr.

lorga Nicolae, praf.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

536

1.3.7

Str. losif Iser, pictor

Tz7 y /

De la Str. Popișteanu până la limita blocului de locuințe

Str

losif Iser, pictor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008Z

Parlament

Guvern

T$ucureșți

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

537

1.3.7

Intr. Mareșal losef Pilsudski

De la Str. Polonă până la limita de propriatate

Intr.

Mareșal losef Pilsudski

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

538

1.3.7

Str. Irești

De la Str. Jiului până în Strada Șusița

Str

Irești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

539

1.3.7

Str. Islaz

De la Str. Caraiman până în Strada Hagi Ghiță

Str

Islaz

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

540

1.3.7

Str. Istrati Panait

De la Str. lani Buzoiani până în Strada Ion Mihalache

Str.

Istrati Panait

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

541

1.3.7

Str. Iulian

Ștefan, artist

De la Str. Locotent Av. Șerban Petrescu până în Strada Frosa Sarandy

Str

Iulian Ștefan, artist

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

542

1.3.7

Str. luliu Tetrat, It.av.

De la Str. General Barbu Vlădoianu până în Strada Teheran

Str.

luliu Tetrat, It.av

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

543

1.3.7

Str. Ivan

Petrovici Pavlov

De la Str. Ion Inculeț până în Bld. Ion Mihalache

Str

Ivan Petrovici Pavlov

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

544

1.3.7

Str. Izbândei

De la linia CFR până în limita blocului de locuințe

Str.

Izbândei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

545

1.3.7

Str. Izbiceni

De la Str. Feldioara până în Bld. Luptătorilor

Str

Izbiceni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

546

1.3.7

Str. Înfrățirii

De la Str. Feldioara până la str. Afânata

Str

Înfrățirii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

' " 547.

1.3.7

Str. Jean

Baptiste

Molliere,    .

dramaturg /

De la Str. Jean Monnet până la Bld. Mircea Eliade

Str

Jean Baptiste Molliere, dramaturg

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

i m

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Hp

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

548

1.3.7

Jean Georgescu

De la str. Demetru I. Dobrescu si se termina in str. Cristian Popișteanu

Int.

Jean Georgescu

1

Lege

OG

HCGMB

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

294/2002

Parlament

Guvern

București

București

549

1.3.7

Str. Jean

Monnet, ec

De la Str. Teheran până la Bld. Mircea Eliade

Str

Jean Monnet, ec.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

550

1.3.7

Str. Jean Texier,

av

De la Calea Dorobanți până la Bld. Locotenent Aviator Radu Beller

Str

Jean Texier, av

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

551

1.3.7

Intr. Jijia

De la Intrarea Bogdănița până la limita de proprietate

Intr

Jijia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

552

1.3.7

Str. Jimbolia

De la Calea Dorobanți până la Bld. Locotenent Aviator Radu Beller

Str

Jimbolia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

553

1.3.7

Str. Jitia

De la Str. Aviator Ștefan Protopopescu până la

Str. George Călinescu

Str

Jitia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

554

1.3.7

Str. Jora Mihail, comp.

De la Bld. ion Mihalache până la Str. Doctor labob Felix

Str

Jora Mihail, comp.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

555

1.3.7

Str. Jugastrului

De la Calea Giulești până la Str. Mânzului

Str.

Jugastrului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

556

1.3.7

Intr. Jugului

De la Str. Elena

Caragiani până la limita de proprietate

Intr,

Jugului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

557

1.3.7

Str. Jules Michelet

De la Bld. General Gheorghe Magheru până la Str. Dionisie Lupu

Str.

Jules Michelet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

est

,-558

1.3.7

iRțf. La.cui Razelm''

L L

De la Str. Năvodari până la limita de proprietate

Intr.

Lacul Razelm

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

559

1.3.Z

Intr. Lacul Roșu

De la Str. Polonă până la limita de proprietate

Intr.

Lacul Roșu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

560

1.3.7

Intr. Lacul Sărat

De la Calea Dorobonți până la limita de proprietate

Intr.

Lacul Sărat

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

561

1.3.7

Intr. Lacul

Suhaia

De la Calea Dorobonți până la limita de proprietate

Intr

Lacul Suhaia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

562

1.3.7

Str. Lainici

De la Calea Griviței până la Bld. Ion Mihalache

Str.

Lainici

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

563

1.3.7

Str. Lăculeț

De la Șos Pipera până la Intr. Moeciu

Str

Lăculeț

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

564

1.3.7

Str. Lămâiului

S=14160 mp, L=333,37 ml și lățime variabilă

13,70-3,92 ml (Iot1), L=713,49 ml și Lățime variabila 36,17 - 8,06 ml (lot 2), Nr. Cadastral

271370 (lot 1) 271400 (lot 2)

Str.

Lămâiului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998 43/1997 254/2008 271370 (lot 1) 271400 (lot 2)

Parlament

Guvern

București

OCPI

565

1.3.7

Drum Lăpuș

S=5108mp, L=745,78 ml și lățime variabilă între 11,10-5,58 ml, Nr. Cadastral 271406

Drum

Lăpuș

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271406

Parlament

Guvern

București

OCPI

566

1.3.7

Str. Lăstărișului

De la Str. Subcetate până la Str. Renașterii

Str.

Lăstărișului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

. 567

1.3.7

Str. Lăutei

De la Str. Marmurei până la limita de proprietate

Str.

Lăutei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

568

1.3.7

Str. Leagănului

De la Bld. Ion Mihalache

până la Str. Hermann Oberth

Str

Leagănului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

569

1.3.7

Str. Leandrului

De la Str. Marmurei până la Str. Nuvelei

Str.

Leandrului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

570

1.3.7

Str. Lebedei

De la Str. Dr. Constantin Caracas până la Str. Scărlătescu

Str

Lebedei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

571

1.3.7

Str. Lectorului

De la Str. Maica Teofana până la Str. Racordării

Str.

Lectorului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

572

1.3.7

Str. Lemnarilor

De la Bld. București-Târgoviște până la Str Nadeș

Str.

Lemnarilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

573

1.3.7

Str. Leordina

De la Str. Acetilenei până la limita de proprietate

Str.

Leordina

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

574

1.3.7

Str. Lev N.

Tolstoi

De la Bld. Primăverii până la Str. Teheran

Str.

Lev N. Tolstoi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

575

1.3.7

Str. Libelulei

De la Șos. București -Târgoviște până la Str. Nadeș

Str.

Libelulei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

576

1.3.7

Str. Liliacului

S=2383 mp, L=363,99 ml și lățime variabilă între 6,64-12,27 ml, Nr. Cadastral 271294

Str.

Liliacului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271294

Parlament

Guvern

București

OCPI

577

1.3.7

Str. Limanului

De la Șos. Chitilei până la Str. Olteniei

Str

Limanului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

578

1.3.7

x'

Str. Limpejoarei

De la Str. Jiului până la Str. Izbiceni

Str.

Limpejoarei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

/

/


Page 52


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

iip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

579

1.3.7

Str. Liniștei

De la Str. Marginei până la Str. Arcașilor

Str.

Liniștei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

580

1.3.7

Str. Lipova

De la Str. Mircea Vulcănescu până la limita proprietății blocului de locuințe

Str

Lipova

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

581

1.3.7

Str. Lisabona

De la Str. Braziliei până la Str. Bruxelles

Str

Lisabona

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

582

1.3.7

Str. Liteni

De la Str. Bruxelles până la Calea Dorobanți

Str

Liteni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

583

1.3.7

Str. Lița

De la Str. Turnu Roșu până la Str. Neatârnării

Str

Lița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

584

1.3.7

Str. Londra

De la Piața Napoleon III până la B-dul lancu de Hunedoara

Str

Londra

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

585

1.3.7

Str. Lonea

De la Str. Pietroșița până la Drumul Sărmaș

Str

Lonea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

586

1.3.7

Str. Lotru

De la Str. Lainici până la limita proprietății blocului de locuințe

Str

Lotru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

587

1.3.7

Str. Ludescu Stoica, cronicar

De la Calea Griviței până la Str. Petru Maior

Str

Ludescu Stoica, cronicar

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

588

1.3.7

Str. Luduș

De la Calea Giulești până la Str.Lămâiului

Str

Luduș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

58.9

1.3.7

Str. Lugoj

De la Calea Griviței până la Str. lordache Golescu

Str.

Lugoj

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

'—

590.

1.3.7

Jnțrt Luncani

De la Str. Gării de Nord până la Str. Atelierului

Intr.

Luncani

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008/*'

Parlament

Guvern

București

'Qw /

Page 50


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

591

1.3.7

Bd. Luptătorilor

De la Str. Cireșoaia până la Str. Neajlovului

Bd.

Luptătorilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

592

1.3.7

Str. Lupu Vasile

De la Str. Madrigalului până la Str. Gîrlei

Str.

Lupu Vasile

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

593

1.3.7

Str. Macarie Cântărețul

De la Str. Grigore Alexandrescu până la

Str. Ciprian Porumbescu

Str.

Macarie

Cântărețul

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

594

1.3.7

Str. Macedonia

De la Str. Făgăraș până la B-dul Dinicu Golescu

Str.

Macedonia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

595

1.3.7

Str. Macului

De la Str. Crușovăț până la Str. înfrățirii

Str

Macului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

596

1.3.7

Str. Madgearu Virgil

De la Str. Aron Cotruș până la Str. Nicolae Caramfil

Str.

Madgearu Virgil

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

597

1.3.7

Str. Madrid

De la Str. Braziliei până la Calea Dorobanți

Str.

Madrid

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

598

1.3.7

Str. Magheri Ștefan, erou

De la Str. Mihai Viteazu până la Str. Acordului

Str

Magheri Ștefan, erou

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

599

1.3.7

Str. Maica Alexandra

De la B-dul Ion

Mihalache până la Str Căldărușani

Str.

Maica Alexandra

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

600

1.3.7

Str. Maica Teofana

De la Șoseaua Chitilei până la Str. Vălenii de Munte

Str.

Maica Teofana

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

601

1.3.7

Str. Maior Petru, cronicar

De la Calea Griviței până la limita de proprietate a blocului de locuințe

Str.

Maior Petru,

cronicar

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiNr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'p

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

602

1.3.7

Str. Malul Mare

De la Str. Acetilenei până la Str. Sfântul Gheorghe

Str

Malul Mare

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

603

1.3.7

Str. Malul Mic

De la Șos. București -Târgoviște până la Str Nadeș

Str.

Malul Mic

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

604

1.3.7

Str. Mamaia

S=2337mp, L=59,2 ml și lățime variabilă între 9,52-11,34 ml, Nr. Cadastral 271374

Str.

Mamaia

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271374

Parlament

Guvern

București

OCPI

605

1.3.7

Intr. Mandolinei

De la Str. Renașterii până la limita de proprietate

Intr

Mandolinei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

606

1.3.7

Intr.

Manuscrisului

De la Str. Căpitan Radu Dragoș până la limita liniei de cale ferată

Intr

Manuscrisului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

607

1.3.7

Str. Maramureș

De la Str. Lipova până la Str. Berzei

Str

Maramureș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

608

1.3.7

Str. Marginei

De la Str. Inovatorilor până la Str. Străbuna

Str

Marginei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

609

1.3.7

Str. Maria Hagi Moscu

De la B-dul Banu Manta până la Doctor

Constantin Caracaș

Str

Maria Hagi Moscu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

610

1.3.7

Str. Marin Popa,

av

De la Str. Locotenent Aviator Radu Beller până la Str. Teheran

Str

Marin Popa, av

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

611

1.3.7

Str. Marinarilor

De la Șos. București -Ploiești până la Bld. Ficusului

Str.

Marinarilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

-~61â

1.3.7

Str. Marmurei

7^ >/

De la Șos. Chitilei până la Str. Mimozei

Str

Marmurei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998 43/1997 254/2008 /■

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

i'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

613

1.3.7

Str. Matei Millo, actor

De la Calea Victoriei până la Str. Actor Ion Brezoianu

Str.

Matei Millo, actor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

614

1.3.7

Al. Mateloților

De la Șos. București -Ploiești până la limita proprietății private

Al.

Mateloților

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

615

1.3.7

Intr. Măgirești

De la Calea Plevnei până la Str. Vespasian

Intr.

Măgirești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

616

1.3.7

Str. Măgura Florilor

De la limita blocului de locuințe până la linia de cale ferată

Str.

Măgura Florilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

617

1.3.7

Str. Măgura Odobești

De la linia CFR până la limita proprietății blocului de locuințe

Str,

Măgura Odobești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

618

1.3.7

Str. Măgură Slătioarei

De la Str. Șiret până la Str. Trotușului

Str

Măgură Slătioarei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

619

1.3.7

Str. Măguricea

De la Str.Căpitan Alexandru Șerbănescu până la Șos. Pipera

Str

Măguricea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

620

1.3.7

Intr. Măguricea Noua

De la Str. Feleacu până la limita de proprietate

Intr

Măguricea Noua

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

621

1.3.7

Str. Măicănești

De la Str. Episcopul Vulcan până la Str. Cireșoaia

Str

Măicănești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

622

1.3.7

Str. Măslinului

De la Str. Adalin până la limita de proprietate

Str

Măslinului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

623

1.3.7

Str. Mârșa

De la Str. Jiului până la Str. Șușița

Str

Mârșa

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

624

1.3.7

Intr. Mănăstirea ■Bistrița

De la Str. Colonel Ștefan Stoika până la Str. Chișcani

Intr.

Mănăstirea

Bistrița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2Q0tP\

Parlament

Guvern

București

'    3/    /


Page 56

M -M/L


:/c'7

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

up

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

625

1.3.7

Str. Mănăstirea Dealu

De la B-dul Bucureștii-Noi până la Str. Sfântul Gheorghe

Str.

Mănăstirea Dealu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

626

1.3.7

Str. Mănăstirea Horezu

De la Str. Colonel Ștefan Stoika până la limita de proprietate

Str.

Mănăstirea

Horezu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

627

1.3.7

Str. Mănăstirea Neamț

De la Intrarea Mănăstirea Bistrița până la limita de proprietate

Str

Mănăstirea Neamț

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

628

1.3.7

Str. Mănăstirea Putna

De la Str. lani Buzoiani până la Str. Mănăstirea Horezu

Str

Mănăstirea Putna

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

629

1.3.7

Str. Mânzului

De la Str. Luduș până la Str. Jugastrului

Str.

Mânzului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

630

1.3.7

Str.

Medelnicerului

De la Str. Nicolae Racotă până la Str. Radu Boiangiu

Str.

Medelnicerului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

631

1.3.7

Str. Mediaș

De la Str. Maica Teofana până la Str. Baia Sprie

Str.

Mediaș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

632

1.3.7

Strada Medrești

S=3393 mp, L=406,6 ml și lățime variabilă între 9,38- 10,24, Nr.

Cadastral 271539

Str.

Medrești

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271539

Parlament

Guvern

București

OCPI

633

1.3.7

Str. Meditației

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Someșu

Rece

Str

Meditației

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

634

1.3.7

Str.

D.I.Mendeleev

De la Piața Romană până la Str. George Enescu

Str

D.I.Mendeleev

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

,J35

1.3.7

---“ȚȚ—-J

Sjr. Menuetului

De la Str. Tipogrfailor până la limita de proprietate

Str

Menuetului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20pe>

Parlament

Guvern

București,Page 57//

'/o-'


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

636

1.3.7

Str.

Mesteacănului

De la Str. Marmurei până la Str. Crușovăț

Str

Mesteacănului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

637

1.3.7

Al. Meteorologiei

De la Str. Jandarmeriei până la limita de proprietate

Al.

Meteorologiei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

638

1.3.7

Str. Mexic

De la Calea Victoriei până la Depoul de tramvaie Victoria

Str.

Mexic

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

639

1.3.7

Str. Mezeș

De la Șoseaua Chitilei până la Str. Mimozei

Str.

Mezeș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

640

1.3.7

Intr. Miciurin V.l.

De la Bld. Mareșal Alexandru Vulcănescu până la limita de proDrietate

Intr.

Miciurin V.l.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

641

1.3.7

Str. Micle Veronica, poet

De la B-dul Alexandru loan Cuza până la limita de proprietate

Str

Micle Veronica, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

642

1.3.7

Str. Micu Clain Samuil, cronicar

De la Str. Căpitanu Constantin până la limita blocului de locuințe

Str.

Micu Clain Samuil, cronicar

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

643

1.3.7

Str. Miercani

De la Str. Olteni până la Str. Fabrica de Cărămidă

Str.

Miercani

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

644

1.3.7

Str. Mihai

Viteazul

De la Str. Constantin Godeanu până la B-dul Laminorului

Str

Mihai Viteazul

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

645

1.3.7

Str. Mihail Moxa

De la Calea Victoriei până la Piața Sfinții Voievozi

Str

Mihail Moxa

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

° «A#

1.3.7

Str. Mihalache Raiciu

Y, i ,^7/

L=191,44 ml și Lățime variabilă între 4,52 -13,03 ml

Str.

Mihalache Raiciu

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

pcpiPage 58


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

647

1.3.7

Str. Mihăileni

De la Str. Jiului până la Str. Izbiceni

Str.

Mihăileni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

648

1.3.7

Str. Milcov

De la Str. Caransebeș până la Str. Mureș

Str

Milcov

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

649

1.3.7

Str. Mimozei

S=9430 mp, L=1237,35 ml și lățime variabilă între 7,29-6,69 ml , Nr. Cadastral 271867

Str.

Mimozei

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

OCPI

650

1.3.7

Str. Minervei

De la Șos. Chitilei până la Str. Marginei

Str

Minervei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

651

1.3.7

Str. Minovici Nicolae, ziarist

De la Str. Tipografilor până la Str. Menuetului

Str

Minovici Nicolae, ziarist

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

652

1.3.7

Str. Mircea

Petre, cpt. av

De la B-dul Expoziției până la Str. Aviator Popișteanu

Str.

Mircea Petre, cpt. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

653

1.3.7

Str. Mircea Zorileanu, mr av.

De la B-dul Ion

Mihalache până la B-dul Mărăști

Str.

Mircea Zorileanu, mr. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

654

1.3.7

Str. Mircești

De la Str. Carpați până la limita proprietății private

Str

Mircești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

655

1.3.7

Str. Mironiuc Vasile

De la B-dul Ion

Mihalache până la Str. Căldărușani

Str

Mironiuc Vasile

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

656

1.3.7

Str. Miruței

De la Șos. Chitilei până la Str. Dumitru Răducu Durbac

Str

Miruței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

6Ș3

1.3.7

---

Str. Mitropolit Varlaam

De la B-dul Laminorului până la Str. Fabrica de Cărămidă

Str.

Mitropolit Varlaam

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 59Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tîp

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

658

1.3.7

Str. Mladiței

De la B-dul Ion

Mihalache până la Str Hermann Oberth

Str

Mladiței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

659

1.3.7

Str. Modestiei

De la Șos. Chitilei până la Str. Marginei

Str

Modestiei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

660

1.3.7

Str. Modrogan

De la B-dul Aviatorilor până la B-dul Aviatorilor (este circulară)

Str

Modrogan

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

661

1.3.7

Str. Moeciu

De la Șos. Pipera până la limita de proprietate

Str

Moeciu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

662

1.3.7

Intr. Moeciu

De la Str. Zăgazului până la Str. Moeciu

Intr.

Moeciu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

663

1.3.7

Intr. Moigrad

De la Str. Zăgazului până la limita proprietății private

Intr

Moigrad

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

664

1.3.7

Str. Moldovei

De la B-dul Laminorului până la limita proprietății private

Str

Moldovei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

665

1.3.7

Intr. Moneasa

De la Str. Căderea Bastiliei până la limita proprietății private

Intr

Moneasa

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

666

1.3.7

Str. Monetariei

De la Șos. Chitilei până la Str. Marginei

Str

Monetariei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

667

1.3.7

Str. Moraru Octavian, sold

De la Str. Locotenent Aviator Radu Beller până la Str. Locotenent Aviator Șerban Petrescu

Str.

Moraru Octavian, sold

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

; tf**®*r

66»

1.3.7

S?

Str. Moviliței

De la Str. Bumbești până la Str. Dăeni

Str

Moviliței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 60
\Uh'L


!


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

- Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

TîP

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

669

1.3.7

Intr. Moviliței

De la Str. Moviliței până la limita proprietății private

Intr

Moviliței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

670

1.3.7

Drum Muntele Găina

S=5045 mp, L=1027,30 ml și lățime variabilă între 1,12-6,75 ml , Nr. Cadastral 271559

Drum

Muntele Găina

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271559

Parlament

Guvern

București

OCPI

671

1.3.7

Str. Munteniei

De la B-dul Laminorului până la limita de proprietate

Str

Munteniei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

672

1.3.7

Intr. Munții Gutinului

De la Str. Gârlei până la limita proprietății private

Intr

Munții Gutinului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

673

1.3.7

Str. Munții Tatra

De la Str. Buzești până la limita blocului de locuințe

Str

Munții Tatra

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

674

1.3.7

Str. Mureș

De la Calea Griviței până la Str. Ceremușului

Str

Mureș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

675

1.3.7

Str. Murfatlar

S=1179 mp, L=176,56m și lățime variabilă între 7,49- 8,20 ml, Nr. Cadastral 271381

Str

Murfatlar

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271381

Parlament

Guvern

București

OCPI

676

1.3.7

Intr. Murmurului

De la Str. Ceasornicului până la limita de proprietate

Intr

Murmurului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

677

1.3.7

P-ta Mușătescu

Tudor,

dramaturg

la intersecția Str. Popa Tatu cu G-ral H.M. Berthelot

P-ta

Mușătescu Tudor, dramaturg

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

678

1.3.7

Str. Mușetești

De la Str. Siriului până la Str. Avionului

Str

Mușetești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

£.73

1.3.7

Str. Muzeul Zambaccian

zZ

De la Calea Dorobanți până la B-dul Aviatorilor

Str

Muzeul

Zambaccian

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiNr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

HP

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

680

1.3.7

Str. Muzicuței

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Gârlei

Str.

Muzicuței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

681

1.3.7

Str. Nadeș

De la Șoș. Odăi până la Str. Lemnarilor

Str

Nadeș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

682

1.3.7

Intr. Nadeș

De la Str. Nadeș până la Cimitirul Străulești 2

Intr

Nadeș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

683

1.3.7

Str. Napoca

De la Str. Jiului până la Str. Șușita

Str

Napoca

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

684

1.3.7

P-ta Napoleon

III

De la Str. Paris până la Str. Haga

P-ta

Napoleon III

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

685

1.3.7

Str. Naturaliștilor

S=1112 mp, L=178,46 ml și lățime variabilă 6,60 -8,46, Nr. Cadastral 271418

Str

Naturaliștilor

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271418

Parlament

Guvern

București

OCPI

686

1.3.7

Str. Naum

Râmniceanu,

cronicar

De la Calea Dorobanți până la Str. Cronicarilor

Str

Naum

Râmniceanu,

cronicar

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

687

1.3.7

Intr.

Navigatorilor

De la Str. Navigatorilor până la limita de proprietate

Intr

Navigatorilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

688

1.3.7

Str. Navigației

De la Șos. Chitilei până la Str. Marginei

Str.

Navigației

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

689

1.3.7

Str. Nazarcea

De la B-dul Bucureștii-Noi până la Str. Mihai Viteazu

Str.

Nazarcea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

, - -690

1.3.7

Str. Nămăești

y/

De la Str. Adalin până la Str. Marmurei

Str

Nămăești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București
Page 62


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

~ Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

691

1.3.7

Str. Năvodari

De la Ceasornicului până la Aleea Priporului

Str

Năvodari

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

692

1.3.7

Str. Neagoe Teodor, slt.

L=1451,95 ml și lățime variabilă între 5,16 -18,72 ml (lot 1) Nr. Cadastral 272711 L=532,81 ml și lățime variabilă între 6,13 -11,77 (lot 2 ) Nr.

Cadastral 272708

Str

Neagoe Teodor, slt.

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

272711

272708

Parlament

Guvern

București

OCPI

OCPI

693

1.3.7

Str. Neagoe

Vodă

De la B-dul Aerogării până la Str. Elena Văcărescu

Str.

Neagoe Vodă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

694

1.3.7

Str. Neajlovului

De la Str. Coralilor până la Str. Cireșoaia

Str

Neajlovului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

695

1.3.7

Str. Neamului

De la Str. Marmurei până la limita de proprietate

Str.

Neamului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

696

1.3.7

Str. Neatârnării

De la Str. Cireșoaia până la Str. Jiului

Str.

Neatârnării

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

697

1.3.7

Intr. Neatârnării

De la Str. Neatârnării până la limita de proprietate

Intr.

Neatârnării

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

698

1.3.7

Str. Niagara

De la Str. infrățirii până

la Str. Marginei

Str.

Niagara

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

699

1.3.7

Str. Nicolae Nicoleanu, poet

De la Șos. București-Târgoviște până la Str Nadeș

Str

Nicolae

Nicoleanu, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

. >;709

1.3.7

Str. Nicolae Racotă

De la B-dul Mareșal Alexandru Averescu până la Str. Clucerului

Str

Nicolae Racotă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București


Page 63

: O

i$?

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

~ Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

701

1.3.7

Str. Nicolae Starostescu

Cucu

De la Str. Muzeul Zambaccian până la limita de proprietate

Str

Nicolae

Starostescu Cucu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

702

1.3.7

Str. Nicolae Velescu, av.

De la Calea Dorobanți până la Str. Locotenent Aviator luliu Tetrat

Str,

Nicolae Velescu, av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

703

1.3.7

Intr. Nicorești

De la Str. Polonă până la limita de proprietate

Intr

Nicorești

1

OG

HCGMB

43/1997

254/2008

Guvern

București

704

1.3.7

Str. Nisipari

De la Str. Barajul Argeș până la Intrarea Gliei

Str.

Nisipari

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

705

1.3.7

Intr. Nopții

De la B-dul Ion

Mihalache până la limita de proprietate

Intr.

Nopții

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

706

1.3.7

Str. Nuferilor

S=3679 mp, L=551,87 ml și lățime variabilă între 6,88-3,83 ml,Nr. Cadastral 271546

Str.

Nuferilor

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271546

Parlament

Guvern

București

OCPI

707

1.3.7

Str. Nuvelei

De la Șos. Chitilei până la Str. Lăstărișului

Str

Nuvelei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

708

1.3.7

Str. Oastei

De la Șos. Chitilei până la Str. Olteniei

Str

Oastei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

709

1.3.7

Str. Oașului

De la B-dul Laminorului până la Str. 16 Februarie

Str

Oașului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

710

1.3 7

Str. Ocheanului

De la Str. Avionului până la Str. Nicolae Coculescu

Str.

Ocheanului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

>7-33

1.3.7

Str. Ocna Mureș

De la B-dul Laminorului până la Str. Jimbolia

Str

Ocna Mureș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1

yW,

cH

J

7    W"

Page 64

/

/

/

F

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Hp

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

712

1.3.7

Șos. Odăi

De la Str. Aeroportului până la Str. Horia Cloșca și Crișan

Șos.

Odăi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

713

1.3.7

Str. Oinei

De la Str. Natației până la Str. Coralilor

Str

Oinei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

714

1.3.7

Str. Olteniei

De la B-dul Laminorului până la Subcetate

Str

Olteniei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

715

1.3.7

Str. Omului

De la B-dul Luptătorilor până la Str. Parapetului

Str

Omului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

716

1.3.7

Str. Orlando

De la Bld. Lascăr

Catargiu până la Calea Victoriei

Str.

Orlando

Lege

OG

HCGMB

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

152/2006

Parlament

Guvern

București

București

717

1.3.7

Str. Oslo

De la Str. Roma până la Str. Londra

Str

Oslo

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

718

1.3.7

Str. Ostașilor

De la Str. Grigore Cobălcescu până la Str. Sfântul Constantin

Str.

Ostașilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

719

1.3.7

Str. Paharnicului

De la Str. Clucerului până la Str. Pivnicerului

Str

Paharnicului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

720

1.3.7

Al. Pajurei

De la Str. Pajurei până la Str. Băiculești

Al.

Pajurei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

721

1.3.7

Str

Palisandrului

De la B-dul Bucureștii-Noi până la Str. Fabrica de Cărămidă

Str

Palisandrului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

722

1.3.7

Str. Panciu

De la Str. Ardealului până la Str. Cireșoaia

Str

Panciu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

BucureștiPage 65


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

723

1.3.7

Str. Pândele Țărușanu, ing.

De la Calea Griviței până la Str. Petru Poni

Str

Pândele Țărușanu, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

724

1.3.7

Str. Parângului

De la Str. Scărișoara până la Str. Dornei

Str

Parângului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

725

1.3.7

Str. Parapetului

De la B-dul Luptătorilor până la Str. Elocinței

Str.

Parapetului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

726

1.3.7

Str. Parcului

De la B-dul Poligrafiei până la Str. Carpați

Str

Parcului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

727

1.3.7

Str. Paris

De la Duiliu Zamfirescu până la Piața Quito

Str

Paris

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

728

1.3.7

Str. Pavlov Petrovici

De la Str. Ion Inculeț până în Bld. Ion Mihalache

Str.

Pavlov Petrovici

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

729

1.3.7

Drum Pădurea Ciolpani

De la Șos. Odăi până la Aleea Teișani

Drum

Pădurea Ciolpani

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

730

1.3.7

Drum Pădurea Mogoșoaia

De la Aleea Teișani până la limita de proprietate

Drum

Pădurea

Mogoșoaia

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

731

1.3.7

Drum Pădurea Neagră

De la Aleea Teișani până la Platanilor

Drum

Pădurea Neagră

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

732

1.3.7

Str. Pădurii

De la Str. Jandarmeriei până la B-dul

Apicultorilor

Str

Pădurii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

733

1.3.7

Str. Pârâul Rece

De la Str. Gârlei până la Str. Someșu Rece

Str

Pârâul Rece

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

734

1.3.7

,z A

Str. Patulea, ing.

M//

De la B-dul Gloriei până la Str. Jiului

Str

Patulea, ing

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20Q8

Parlament

Guvern

București

iki

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

l'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

735

1.3.7

Str. Păunilor

S=783 mp, L=134,67 ml și lățime variabilă între 2,86 - 26,37 ml, Nr. Cadastral 271857

Str.

Păunilor

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271857

Parlament

Guvern

București

OCPI

736

1.3.7

Str. Pecetei

De la Str. Hrisovului până la limita de proprietate

Str.

Pecetei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

737

1.3.7

Str. Peluzei

De la Str. Crușovăț până la limita Grădiniții

Numărul 46

Str.

Peluzei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

738

1.3.7

Str

Perfecționării

De la Calea Giulești până la limita CFR

Str

Perfecționării

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

739

1.3.7

Str. Petofi

Șandor

De la Str. Barbu Delavrancea până la Str Ady Endre

Str

Petofi Șandor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

740

1.3.7

Str. Petrescu Șerban, It. av

De la Str. Popa Marin până la limita de proprietate

Str

Petrescu Șerban, It. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

741

1.3.7

Bd. Petrila

De la B-dul București-Târgoviște până la Str Lonea

Bd.

Petrila

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

742

1.3.7

Str. Petru Poni, prof.

De la B-dul Gheorghe Duca până la Str. Constantin Disescu

Str

Petru Poni, prof.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

743

1.3.7

Str. Petru si

Pavel

De la Bld. Laminorului până la Str. Ștefan Magheri

Str.

Petru si Pavel

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

744

1.3.7

Str. Piața Amzei

De la Calea Victoriei până la Str. D.l Mendeleev

Str

Piața Amzei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

\ 74£

1.3.7

Str. Piculinei

De la Calea Victoriei până la Str. D.l Mendeleev

Str.

Piculinei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

746

1.3.7

Str. Pietroșița

De la Str. Marmurei până la Str. Crușovăț

Str.

Pietroșița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

747

1.3.7

Str. Pieței

De la Șos. Chitilei până la Str. Cireșoaia

Str.

Pieței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

748

1.3.7

Str. Pinului

De la Calea Giulești până la Str. Butuceni

Str

Pinului

1

cege

OG

HCGMB

7T37T95S

43/1997

254/2008

rar idillbi il

Guvern

București

749

1.3.7

Drum Piscul Cerbului

De la Șoseaua Odăi până la Drumul Piscul Lung

Drum

Piscul Cerbului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

750

1.3.7

Drum Piscu

Enei

De la Drumul Vârful Berovoianul Mare până la Drumul Piscul Radului

Drum

Piscu Enei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

751

1.3.7

Drum Piscul

Lung

De la Drumul Piscul

Mare până la Drumul Agatului

Drum

Piscul Lung

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

752

1.3.7

Drum Piscu

Mare

De la Șoseaua Odăi până la Drumul Piscul Nou

Drum

Piscu Mare

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

753

1.3.7

Drum Piscu Moșului

De la Drumul Vârful Berovoianul Mare până la Drumul Piscul Radului

Drum

Piscu Moșului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

754

1.3.7

Drum Piscu Muntelui

De la Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești până la Drumul Piscul Reghiului

Drum

Piscu Muntelui

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

755

1.3.7

Drum Piscu Nou

De la Drumul Piscul Pietrei până la Drumul Agatului

Drum

Piscu Nou

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

; 75$

1.3.7

Drum Piscu Pietrei

—Ț*-7-

De la Drumul Regimentului până la Drumul Piscul Nou

Drum

Piscu Pietrei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008 -“—-

Parlament

Guvern

București

c

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

757

1.3.7

Drum Piscu Radului

De la Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești până la Drumul Regimentului

Drum

Piscu Radului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

758

1.3.7

Drum Piscu Reghiului

De la Drumul Piscul Lung până la Drumul

Stegarului

Drum

Piscu Reghiului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

759

1.3.7

Drum Piscu Sadovei

De la Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești până la limita de proprietate

Drum

Piscu Sadovei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

760

1.3.7

Drum Piscu Scoarței

Din Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești în Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești

Drum

Piscu Scoarței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

761

1.3.7

Drum Piscu

Vechi

De la Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești până la limita de proprietate

Drum

Piscu Vechi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

762

1.3.7

Str. Pisoni, ing.

De la Calea Plevnei până la Str. Bihor

Str

Pisoni, ing.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

763

1.3.7

Str. Pitar Moș

De la Str. Jules Michelet până la Str. C.A Rosetti

Str.

Pitar Moș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

764

1.3.7

Str. Pivnicerului

De la Str. Clucerului până la Str. Paharnicului

Str.

Pivnicerului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

765

1.3.7

Drum Plaiu Câmpinei

S=2022 mp, L=439,43 și lățime variabilă între 1,10 - 7,01 ml ,Nr. Cadastral 271366

Drum

Plaiu Câmpinei

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271366

Parlament

Guvern

București

OCPI

76§

1.3.7

.... . .

Drum Plaiu Cornului

S=727 mp, L=204,36 ml și lățime variabilă între 3,50 - 5,30 ml, Nr. Cadastral 271387

Drum

Plaiu Cornului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271}87\

Parlament

Guvern

București

OCPI

/

■ A ' ZC <5 'Page 67

X. ■

,V&.


R7Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

767

1.3.7

Drum Plaiu Nucului

S=1107 mp, L=244,77 ml și lățime variabilă între 3,69 - 4,26 ml, Nr. Cadastral 271529

Drum

Plaiu Nucului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271529

Parlament

Guvern

București

OCPI

768

1.3 7

Drum Plaiu Sarului

De la Plaiul Nucului până la limita de proprietate

Drum

Plaiu Sarului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

769

1.3.7

Str. Plaiul Muntelui

De la Șos. Chitilei până la Str. Olteniei

Str.

Plaiul Muntelui

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

770

1.3.7

Str. Plaurului

De la Str. Constantin Godeanu până la Str. Betonierei

Str.

Plaurului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

771

1.3.7

Str. Plaviei

De la Calea Giulești până la Linia CFR

Str

Plaviei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

772

1.3.7

Str. Pleșoianu Virgil

De la Str. lani Buzoiani până la Bld. Ion Mihalache

Str

Pleșoianu Virgil

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

773

1.3.7

Str. Plopului

De la Str. Mimozei până la Str. Neamului

Str

Plopului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

774

1.3.7

Str. Plutașilor

De la Bld. Bucureștii Noi până la Str. Fabrica de Cărămidă

Str

Plutașilor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

775

1.3.7

Str. Podgoria

De la Bld. Bucureștii Noi până la Str. Fabrica de Cărămidă

Str.

Podgoria

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

776

1.3.7

Str. Podului

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Gârlei

Str

Podului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

777

1.3.7

Str. Poemului

De la Str. Constantin Dobrogeanu Gherea până la Str. Gârlei

Str.

Poemului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Sy//
Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

778

1.3.7

Str. Poetului

De la Str. Crușovăț până la Str. înfrățirii

Str.

Poetului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

779

1.3.7

Intr. Poiana

De la Str. Virgil Madghearu până la limita de proprietate

Intr.

Poiana

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

780

1.3.7

Drum Poiana Ampoiului

Linia CFR București-Roșiori până la Limita administrativă

Drum

Poiana Ampoiului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

781

1.3.7

Str. Poiana Codrului

De la Str. Mânzului până la Str. Mânzului

Str

Poiana Codrului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

782

1.3.7

Drum Poiana Fagului

Linia CFR București-Roșiori până la Limita administrativă

Drum

Poiana Fagului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

783

1.3.7

Drum Poiana Horea

De la Str. Fiordului până la Str. Mierlei

Drum

Poiana Horea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

784

1.3.7

Drum Poiana llvei

Din Drumul Poiana

Horea în Drumul Poiana Horea

Drum

Poiana llvei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

785

1.3.7

Drum Poiana Largului

Din Drumul Poiana

Horea în Drumul Poiana Horea

Drum

Poiana Largului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

786

1.3.7

Drum Poiana Măgura

Din Drumul Poiana

Horea în Drumul Poiana Horea

Drum

Poiana Măgura

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

787

1.3.7

Drum Poiana Mierlei

S=2318 mp, L=256,76 ml și lățime variabilă între 22,55 - 7,26, Nr.

Cadastral 271277

Drum

Poiana Mierlei

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271277

Parlament

Guvern

București

OCPI

788

1.3.7

Drum Poiana Narciselor

De la Str. Știrbei Vodă până la limita de proprietate

Drum

Poiana Narciselor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20Q8.

Parlament

Guvern

București


Page 71

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

789

1.3.7

Drum Poiana Pietrei

De la Str. Poiana Mierlei până la limita Depoului CFR

Drum

Poiana Pietrei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

790

1.3.7

Drum Poiana Sărată

De la Poiana Sărată până la Poiana Țapului

Drum

Poiana Sărată

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

791

1.3.7

Drum Poiana Târnavei

De la limita administrativă până la Poiana Trestiei

Drum

Poiana Târnavei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

792

1.3.7

Drum Poiana Trestiei

De la Poiana Sărată până la Poiana Țapului

Drum

Poiana Trestiei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

793

1.3.7

Drum Poiana Țapului

De la Poiana Sărată până la Poiana Trestiei

Drum

Poiana Țapului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

794

1.3.7

Drum Poiana Ursului

S=981mp, L=133,16ml și lățime variabilă între 6,83 -14,83 ml, Nr. Cadastral 271405

Drum

Poiana Ursului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998

43/1997

254/2008

271405

Parlament

Guvern

București

OCPI

795

1.3.7

Drum Ponoarele

De la Str. Coralilor până la limita de proprietate

Drum

Ponoarele

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

796

1.3.7

Str. Popa Savu

De la Bld. Constantin Prezan până la Str. Arh. Ion Mincu

Str

Popa Savu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

797

1.3.7

Str. Popasului

De la Str. Albac până la Str. Chile

Str.

Popasului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

798

1.3.7

Str. Popescu Radu, cronicar

De la Str. Petru Maior până la Str. Turda

Str

Popescu Radu, cronicar

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

'799

1.3.7

Iz? ■    ————

Str. Popescu Romeo, av.

De la Str. Constantin Godeanu până la Str Nazarcea

Str.

Popescu Romeo,

av

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

/

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

800

1.3.7

Str. Postelnicului

De la Str. Clucerului

până la Bld. Ion Mihalache

Str

Postelnicului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

801

1.3.7

Str. Povernei

De la Bld. Lascăr

Catargiu până la str Clopotarii Vechi

Str.

Povernei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

802

1.3.7

Str. Praga

De la Piața Quito până la limita cu Depoul Victoria

Str

Praga

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

803

1.3.7

Str. Prahova

De la Șos. Chitilei până la str. Marginei

Str

Prahova

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

804

1.3.7

Str. Presei

De la Str. Hrisovului până la Depozit Pajura

Str

Presei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

805

1.3.7

Bld. Primăverii

De la Piața Charles de Gaulle până la Bld.

Mircea Eliade

Bld.

Primăverii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

806

1.3.7

Al. Priporului

De la Str. Nicolae

Caramfi până la Șos Nordului

Al.

Priporului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

807

1.3.7

Str. Producției

De la Str. Acetilenei până la str. Oașului

Str

Producției

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

808

1.3.7

Str. Proletarului

De la Bld. Laminorului până la Str. Oașului

Str

Proletarului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

809

1.3.7

Str. Prometeu

De la Str. Alexandru Șerbănescu până la Str.Smaranda Brăescu

Str

Prometeu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

810

1.3.7

Str. Promoroacă

De la Bld. Aerogării până la Str. Căpriorilor

Str.

Promoroacă

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

811

1.3.7

Str. Propășirii

(ZLâL-

De la Șos. Chitilei până la Bld. Laminorului

Str

Propășirii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008/"

Parlament

Guvern î\icureș>i

/Page 73
Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

np

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

812

1.3.7

Str.

Protopopescu Ștefan, av.

De la Radu Beller.lt. av până la Str. Banu Antonache

Str.

Protopopescu Ștefan, av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

813

1.3.7

Str. Prunaru

De la Calea Giulești nr 38-40 până la Calea Giulești nr. 44

Str

Prunaru

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

814

1.3.7

Str. Pușcașului

De la limita proprietății din Calea Griviței până la Str. Sutașului

Str

Pușcașului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

815

1.3.7

Str. Puțul cu

Plopi

De la Str. Știrbei Vodă până la Str. G-ral Berthelot

Str

Puțul cu Plopi

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

816

1.3.7

Str. Puțul de Piatră

De la Bld. Lascăr

Catargiu până la Str

Gina Patrichi

Str,

Puțul de Piatră

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

817

1.3.7

Str. Puțul lui Zamfir

De la Str. Radu Beller, It. av. până la Str. Banu Antonache

Str

Puțul lui Zamfir

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

818

1.3.7

P-ța Quito

Intersecția Str. Paris, Str.Praga și Str. Varșovia

P-ța

Quito

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

819

1.3.7

Str. Rabat

De la Bld. Aviatorilor până la Str. Ankara

Str,

Rabat

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

820

1.3.7

Str. Racordării

De la la Șos. Chitilei până la Str. Mimozei

Str

Racordării

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

821

1.3.7

Intr. Radu Sterie

De la str.Soldat

Gheorghe Pripu până la Str. Avionului

Intr

Radu Sterie

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

822

1.3.7

Str. Rațiu dr

De la str. Witting până la Str. Hariclea Darclee

Str

Rațiu dr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

- 823

1.3.7

A /

Str. Razelor

ZZ

De la Șos. Chitilei până la Str. Mimozei

Str

Razelor

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008^-

Parlament

Guvern

^București

zPage 74


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

824

1.3.7

Str. Rămurele

De la Șos. București-Târgoviște până la Str. Săveni

Str

Rămurele

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

825

1.3.7

Intr. Răsadului

De la Str. Feleacu până la limita proprietății Str. Răsadului nr. 9

Intr

Răsadului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

826

1.3.7

Intr. Rășchița

De la Str. Smaranda Brăescu până la limita proprietății private

Intr.

Rășchița

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

827

1.3.7

Intr. Răzeșu

De la Str. Someșu Rece până la limita proprietății Răzeșu nr. 6

Intr

Răzeșu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

828

1.3.7

Intr. Recea

De la str. Gârlei până la limita proprietății Intr. Recea nr. 6

Intr

Recea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

829

1.3.7

Str. Redea

De la Șos. București Târgoviște până la Str Lonea

Str

Redea

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

830

1.3.7

Intr. Redișoara

De la Str. C-tin Dobrogeanu Gherea până la Str. Gârlei

Intr.

Redișoara

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

831

1.3.7

Drumul

Regimentului

S=10616 mp, L=559,80 ml și lățime variabilă între 27,27-6,33 ml (Iot1) , L=346,12ml și lățime variabilă între 14,33 -11,44 ml (lot 2), Nr cadastral 271419 (lot 2) 271386 (lot 1)

Drumul

Regimentului

1

Lege

OG

HCGMB

C.F

213/1998 43/1997 254/2008 271419 (lot 2) 271386 (lot 1)

Parlament

Guvern

București

OCPI

832

1.3.7

Str. Renașterii

De la Șos. Chitilei până la Str. Marginei

Str

Renașterii

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

833

1.3.7

Str. Retortei

De la Bld. Bucureștii Noi până la Str. Oașului

Str

Retortei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/200.8-x

Parlament

Guvern

București

//msr zPage 75

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

lip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

834

1.3.7

Intr. Rigas, poet

De la Str. Actor Ion Brezoianu până la limita parcului Cișmigiu

Intr.

Rigas, poet

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

835

1.3.7

Str. Robănești

De la Str. Coralilor până la Str. Natației

Str.

Robănești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

836

1.3.7

Str. Rocadei

De la Str. C-tin Dobrogeanu Gherea până la Str. Gârlei

Str.

Rocadei

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

837

1.3.7

Str. Rodului

De la str. Fabrica de Cărămidă până la Str. Stăni Iești

Str.

Rodului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

838

1.3.7

Str. Roma

De la Bld. lancu de Hunedoara până la Piața Dorobanților

Str

Roma

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

839

1.3.7

Intr. Roma

De la Str. Roma până la limita proprietății Intr. Roma nr. 8

Intr.

Roma

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

840

1.3.7

Intr. Românești

De la Bld. Pavel Dimitrievici Kiseleff până la limita proprietății Casa Regală a României

Intr

Românești

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

841

1.3.7

Str. Rotașului

De la Str. Țintașului până la limita proprietății

Str

Rotașului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

842

1.3.7

Str. Roth

Stephan Ludwig, ist.

De la Str. Ivan Petrovici Pavlov până la Str. Feroviarilor

Str

Roth Stephan Ludwig, ist.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

843

1.3.7

Str. Rucăr

De la Calea Griviței până la limita de propietate a blocului de locuințe

Str.

Rucăr

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

844

1.3.7

Str. Rudeanu Teodosie

De la Bld Banu Manta până la Str. Petru Maior

Str.

Rudeanu

Teodosie

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

T'P

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

845

1.3.7

Intr. Ruginita

De la Str. C-tin Dobrogeanu Gherea până la limita de proprietate

Intr

Ruginita

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

846

1.3.7

Str. Rușcova

De la Str. Pechea până la limita de propietate

Str

Rușcova

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

847

1.3.7

Intr. Sagna

De la Bld. Alexandru loan Cuza până la limita de propietate

Intr

Sagna

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

848

1.3.7

Str. Salubrității

De la Str. Cantonului până la Str. Drumul Nisipoasa

Str.

Salubrității

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

849

1.3.7

Str. Salva

De la Str.Redea până la Str.Pietroșița

Str

Salva

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

850

1.3.7

Str. Săcele

De la Str. Clăbucet până la Str.Soveja

Str

Săcele

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

851

1.3.7

Str. Sălăjeni

De la Bld. Laminorului până la Str. Ștefan Magheri

Str

Sălăjeni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

852

1.3.7

Str. Sălătruc

De la Str. Feldioara până la Bld. Luptătorilor

Str

Sălătruc

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

853

1.3.7

Str. Sălcuței

De la Str. Mimozei până la Str.Neamului

Str

Sălcuței

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

854

1.3.7

Str. Sănătescu Ștefan, mr. av.

De la Bld Mărăști până la Str. Gheorghe

Stâlpeanu, It

Str

Sănătescu Ștefan, mr. av.

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

-855

1.3.7

Drum Sărmaș

De la Str. Arieș până la limita de proprietate

Drum

Sărmaș

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

1'

§56

/ 1.3.7

-x

w A'-.___

Str. Săvârșin

>/

De la Str. C-tin Dobrogeanu Gherea până la Str. Gârlei

Str.

Săvârșin

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/20C^

Parlament

Guvern

București^

Page 77


[ Ms)

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Situația juridică

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

descriptive

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.poștal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

857

1.3.7

Str. Săveni

De la Str. Regea până la

Str.Pietroșița

Str

Săveni

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

858

1.3.7

Str. Sângerului

De la Calea Giulești până la Str. Lămâiului

Str.

Sângerului

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

859

1.3.7

Str. Scărișoara

De la Str. Carpați până la Str. Parângului

Str

Scărișoara

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București

860

1.3.7

Str. Scărlătescu

De la Șos. Nicolae Titulescu până la B-dul Banu manta

Str

Scărlătescu

1

Lege

OG

HCGMB

213/1998

43/1997

254/2008

Parlament

Guvern

București