Hotărârea nr. 135/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 04.05.2018 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere din imobilul situat în Piața Amzei nr. 13 către Federația Română de Natație și Pentatlon, pentru o perioada de 3 ani.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern,

pentru o perioadă de trei ani

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 35, alin. 2 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;

Ținând seama de prevederile art. 869, 874 și 875 din Codul Civil.

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1;

Văzând adresele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern nr. 25145/2017 și nr. 4170/ 2018, prin care solicită alocarea unui spațiu în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ;

Luând în considerare adresa Primăriei Municipiului București nr. 5389/13.04.2018 înregistrată la Sectorul 1 al Municipului București sub nr. 15074/16.04.2018;

în temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.l 15 alin.(l) lit. b), art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere -din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Federația Română de Natație și Pentatlon


o perioada de trei ani.

Art.2.- Spațiile menționate la art.l sunt identificate conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 si Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 135

Data: 04.05.2018


ANEXA NR1


LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11


0 h MAY 2018


incaper/

Denumire

incavere

Suprafața utila fmpj

1/

Birou

17.33

Culoar

4.91

Anexa

443

0

Hol

53.15

0

Culoar

6.07

B

Grup sanlta

8.11

0

Wc

1.27

fl

Wc

1.22

9

Anexa

2 48

10

Hol

1027

11

Birou

22.34

12

Culoar

52.35

13

Birou

20.62

14

Sala

67 31

18

Grup sanita

5.35

19

Wc

0 89

20

Wc

0.86

21

Wc

0.86

22

Magazie

4.30

23

Hol

36.94

24

Birou

40.51

25

Hol

26.95

26

Sala

114.88

27

Magazie

6.18

28

Birou

19.79

29

Hol

133.06

SVPRA

PATA UTILA

746.03

30

Casa scări

22 41

31

Casa scări

22.35

32

Casa scări

8 34

33

Casa scări

6.48

34

Curte do lumi

11.01

35

Balcon

1.52

36

Balcon

1.58

37

Spațiu tehni

76.13

38

Pod

189 80

39

Pod

189.21

SUPRAFAȚA TOTALA

1274.86

Georgescu Claudiu Octavian Decembrie 2013

Recepționai    Data:........................


Suprafața construita - 1502.45 mp Cota indiviza teren = 2116.61 mp Cota indiviza parti comune = 100 % Cotele indivize sunt pentru intrgul lot 1