Hotărârea nr. 134/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 04.05.2018 pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup – Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.162/30.06.2017.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în adrul Nazarcea Grup -Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 , avizat de către Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 301/2012 privind autorizarea ca unitate protejată a Nazarcea Grup și Autorizația nr. 1067/2012;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup -Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 162/30.06.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând Decizia Agenției pentru Protecția Mediului București nr. 267/2016 privind emiterea autorizației de mediu pentru activitatea - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase -Cod CAEN 3821; Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase - Cod CAEN 3822; Colectarea deșeurilor nepericuloase - Cod CAEN 3811; Colectarea deșeurilor periculoase - Cod CAEN3812, Activități și servicii de decontaminare - Cod CAEN 3900;

Văzând Autorizația de Mediu nr. 351/2016 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, revizuită în data de 10.05.2017;


în temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup -Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 Se aprobă prețul pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, după cum urmează:

Nr.

crt.

Codul -conform H.G. 856/2002

Denumire

Preț actual

Preț propus

1.

18 01 01

Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03*)

0,70 lei / kg

1,10 lei/kg

2.

18 01 03*

Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

0,70 lei / kg

1,10 lei/kg

3.

15 01 10*

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

0,70 lei / kg

1,10 lei/kg

4.

18 02 01

Obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02*)

0,70 lei / kg

1,10 lei/kg

5.

18 02 03

Deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor

0,70 lei / kg

1,10 lei/kg

Art.II. După articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol cu următorul cuprins:

”Art. 2 Se aprobă ca Unitatea Protejată Autorizată Nazarcea Grup să desfășoare activitățile încadrate în codurile CAEN de mai jos:

Cod CAEN Rev. 2

Denumire activitate

CAEN Rev. 2

Poziție

Anexa 1 din OM 1798/2007

Cod CAEN Rev. 1

Denumire activitate CAEN Rev. 1

3821

Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

277

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

277

9002

Colectarea si tratarea altor reziduuri

3812

Colectarea deșeurilor periculoase

277

9002

Colectarea si tratarea altor rezid uurț^Tf^,

3822

Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase

277

9002

Colectarea    Z6

altor rezidfiâri5/>^2^\9

Art.III. Sumele obținute din activitatea de comercializare potrivit art. 1 se fac venit la bugetul local al Sectorului 1 al municipiului București.

Art.IV (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Oliver Leon Păiuși

Nr.: 134

Data: 04.05.2018