Hotărârea nr. 132/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 04.05.2018 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive întocmită de Primarul Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare

Ținând seama de prevederii Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 90/2017 privind unele măsuri fi scai-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind aprobarea includerii în Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului "Extinderea conceptului de educație RODAC1E în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” și a funcției de manager de proiect, cu modificările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

.1 Direcției Generale de i Organiu«tmviȘlS(


Ținând seama de Hotărârea nr.2/12.04.2018 a Colegiului Director a Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind aprobarea modificări

de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.e) și lit.n) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.l care face parte din prezenta hotărâre.

Art II. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art III. (1) Se aprobă modificarea art. 32 din Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și va avea următorul cuprins:

'ART. 32

COMPARTIMENTUL CABINET MEDICAL DGASPC SECTOR 1 (loccitia:București, sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17, aflat în directa subordonare a directorului generat al DGASPC Sector 1), îndeplinește următoarele atribuții principale:

•    întocmește dosarul de obiectiv prin efectuarea examenului clinic general, în vederea finalizării lui de echipa multidisciplinara de la C.M Caraiman coordonată de medicul de medicina muncii;

•    monitorizează starea de sanatate a angajatilor prin efectuarea examenului clinic la angajare, examenului în cadrul controlului medical periodic, examenului clinic de adaptare, examenului clinic la reluarea muncii sau la încetarea activitatii;

•    urmărește efectuarea examenelor medicale complementare, a analizelor de laborator și a explorărilor paraclinice necesare, în funcție de tipul de expunere și de solicitarea locului de muncă;

•    acordă ajutorul medical în caz de accidente sau îmbolnăviri acute în timpul activității;

•    programează controlul medical periodic al angajaților și urmărește efectuarea acestuia;

•    urmărește finalizarea dosarelor medicale prin eliberarea fișelor de aptitudine de către medicul de medicina muncii;

•    verifică și vizează certificatele de concedii medicale;

•    participă prin reprezentând în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă atunci când este cazul;

•    stabilește necesarul de medicamente de urgență și materiale consumabile pentru Cabinetul Medical al D.G.A.S.P.C Sector 1;

•    semnalează cazuri de boală profesională și înregistrează bolile legate de profesiune atunci când este cazul;

•    întocmește raportul de activitate anual al Cabinetul Medical al D.G.A.S.P.C Sector 1;

•    îndeplinește și alte atribuții specifice domeniului de activitate, din dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 1;

•    fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții ale directorului general precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

•    asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislației specifice în vigoare;

•    îndeplinește și alte atribuții și sarcini de serviciu la solicitarea conducerii instituției sau stabilite prin acte normative;

•    colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor. ”

(2) în cuprinsul Anexei nr.3, sintagma “Serviciul Cabinet Medical DGASPC Sector 1” se va înlocui cu sintagma “Compartiment Cabinet Medical DGASPC Sector 1”.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 73/21.03.2018 rămân nemodificate.

Art. V. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 132

Data: 04.05.2018

COMISIA DE EVAI-UARE A PERS CU HANDICAP ADUL FE


CONSILIU LOCAL SECTOR I


D.G.A,S.P.C. SECTOR 1 DIRECTOR GENERAL

1


COLEGIUL DIRECTOR


COMISIA PENTRU PRODÎCȚIA COPILULUI


zknexa nr.l

la Hotărâre» Consiliului Local


COMPARTIMENTUL STRATEGII. PWXKCII .l’ROORAMF.W DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE ȘI RELAȚIA CU ONO


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE . AVIZARE

CONTRACTE


I ■ 13


SERVICIUI. MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICMyOR SOCIALE, HACCP 1+8


SERVICIUL

MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ. INDICATORI DE ASISTENȚA SOCIALA ȘI INCLUZIUNE SOCIALA


SERVICIUL JURIDIC. CONTENCIOS. RESURSE UMANE


BIROU]. JURIDIC CONTENCIOS


1UNOUL RESURSE UMAX ASISTENT PERSONALI, A M P.


SERVICIUL FAMILIAL. ADOPȚII ȘI POSTADOPȚD

1+8


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC


SERVICIU. REOISTRATURA, RELAȚII CU PUBLICUL I +11


PROIECT EXTINDEREA CONCEPTULUI DE

EDUCAȚIE HOOACn ÎN CADRU. CREȘELOR ȘI GRĂIXNT|T ] OR TUN SECTORUL I


COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN


f    1

SERVICIUL FINANCIAR,

SERVICIUL CONTABILIIATE,

SALARIZARE

BUOET

1 + 17

1 + 14

\J

7


DT

ț-

ELECTOR ADMJNIS" 1

1

SERVICIU. TEHNIC U-17


PREȘEDINTE,

H


SERVICIUL

ADMINISTRATIV

1+236^'

xPAp'


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA COPILULUI (RMC)

1


APARTAMENT SOCIAL 25


APARTAMENT SOCIAL 32


BIROUL EVALUARE COMPLEXA


SERVICIUL REZIDENȚIAL

l+«»


APAR I'AMENT SOCIAL 33


SERVICIUL ASISTEN fi

X

MA rERNAI.I

SERVICIUL VIOLENȚĂ ASUPRA

PROFESIONIȘTI

->

COPILULUI

H 13

H12

\_

------—--7

BIROU. PROTECȚIE COPII, DELINCVENT


APARTAMENT SOCIAL 38


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

PROTECȚIE SOCIALĂ

1

—J


BIROU. CONTABILITATEA PATRIMONIULUI

*    s

1+5

<    7

-\

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PERSOANĂ ȘI

CENTRU. LOGISTIC

FAMILIE

76

<_._

_7COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF ANDREI 1 + 15COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF IOSIF 1+44


PROIECT DGASPC-HAR


-

CASA SF ȘTEFAN 1+29

CENIRUL DE ZI DE RECUPERARE l’ENTRU COPII CU EHZABIJ.il AȚI SF U_

ATL'UIXIA


ECATERINA

1+46


CENTRUL ROMÂNO- DANEZ PTR EDUCA, IE INI I CiRATA 1+15


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII <-SF N1COLAE 1+21CENTRU, DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ SF ELENA 1+49


SERVICIUL REZIDENȚIAL ADULȚI


SERVICIU, INTERVENȚIE ÎN REC.1M DE URGENȚA 1 + 14


SERVICIU PREVENIRE. PROTECȚIE ȘI PSI


SERVICIU, PREVENIREA SEPARĂRII COI’U.ULU DE FAMILIE l + ll


CORPUL ASISTENȚILOR MATERNAU PROFEȘION1ȘT1


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI


COMPLEXUL SOC LAI. DE SERVICII VRANCEI 1+95


CASA SF CONSTANTIN 1+18PROIECT DGASPC Sl-ASOCIAȚIA DIACONIA


PROIECT rXJASPCSI-ASOCIAȚIA SF ANA


COMPLEX SOCIAL DF. SERVICII PENTRU copirrJNERi cu

AFECȚIUNI

NEUROPS1HIATRICE

1+12*


v    -

CENTRUL DE ZI

—►

COMPLEXUL SOCIAL DE

ADU.ȚI/TINFR1 TSA

•a—

SERVICII SF MARIA

1+9

1

L

'n7


CENTRUL DE ZI COPII TSA 1+13


BIROU

PREVENIRI Șl INTIRVENȚIL IN SITUAȚIA PARAMM1 COmifl.U ÎN MATERNITĂȚI 1+5


SERVICIU. PREVENIRE 1314


BIROUL RELAȚII INTERETNICE


CENTRUL DE ZI 54


GRUPA SĂPTĂMÂNALĂ


CENTRUL REZIDENȚIAL


APARATUL PROPRIU


CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU COPII STRĂZI!


Modulul Pavilionar <fc Recuperare ți Reabilitare NeuropaihialricJ Buburuza 1+22**


Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Newopsihiatricd Brfldu, 1+22**


Modulul Pavilionar do Recuperare ți Reabilitare NcuropnhiatrkS Slcjlrol


Modulul Pavilionar de Recuperare ți Reabilitare Neuropsihintricfl AJexnrelra 1+23**


COMPARTIMENT PROTECȚIE MXT1A1A CONSUMATORI VULNERABILI


COMPARTIMENTU, DE CONSILIERE. INFORMARE Șl I FF.RVENȚJE SOCIALA


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚA SF. VASil.E 1+52


C ENTRULDEZI UN PAS ÎMPREUNA


PROIECT DGASPC SI-ALTERNATIVA 2003 10


CORPUL ASIS TENȚILOR PERSONAJ.]

354


CENTRUL DE EVALUARE VOCAȚIONALĂ Șl INTEGRARE ÎN MUNCA 1+6


CLUBU. SENIORILOR 1+B


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODAl 1+190


ATELIER BRUTĂRIE I + 14


BIROUL ALtXÎATII


SERVICIUL AUTO

D34


COMPARTIMENT CABINET MEDICAL DGASPC SI


SERVICIU. EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ȘI MONITORIZARE

l 19


SERVICIU, PRESTA] H PERSOANE CU HANDICAP


COMPLEXU. SOCIAL DE SERVICII STRĂULEȘT!

1+82


CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPS1HIATRJC A CU STRUCTURI PAVILIONARE 1+6*


Modulul Pavilionar de Recuperare ți Reabilitare Neuropsiliiatrid Milcov 1+40**


Modulul Pavilionar de Recuperare ți

Reabilitam Neuropiihiolricd ST. Mina 1+22»*


CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL PHOENIX 1+16


NAZARCEA GRUP 1 + 10


BIROUL ADMINISTRATIV


ATELIER SPĂLĂTORIE TEXTILE 13


SPĂLĂTORIE AUTO 1+ 13


ATELIER CROITORIE 14


ATELIER NEUTRALIZARE DEȘEURI INFECTIOA.se 1+10


ATELIER CERAMICA H7


ATELIER TIPOGRAF IE I +8


TOTAL 2230

* evidențiate funcțiile comune

** structuri componente ale Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare și ale Complexului Social de Servicii pentru Copii/ Tineri.


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / Ot'&ZZetfSTATUL DE FUNCȚII

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Ș PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1FUNCȚII PUBLICE


FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCȚIA PUBLICĂ

)

Nivel studii

Grad prevăzut

Număr total de funcții grad II

DIRECTOR GENERAL

S

II

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

s

II

4

ȘEF SERVICIU

s

II

18

ȘEF BIROU

s

II

8

Total funcții publice de conducere: 31


FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

?

Nivel

Studii

Grad

profesional

Gradația

maximă

Număr

total

funcții

CONSILIER

S

SUPERIOR

5

114

CONSILIER

S

PRINCIPAL

5

37

CONSILIER

s

ASISTENT

5

42

CONSILIER

s

DEBUTANT

5

8

AUDITOR

s

SUPERIOR

5

1

AUDITOR

s

PRINCIPAL

5

1

AUDITOR

s

ASISTENT

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

ASISTENT

5

4

CONSILIER JURIDIC

s

DEBUTANT

5

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

5

1

REFERENT

M

SUPERIOR

5

20

Total funcții publice de execuție: 230


TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE: 31+230=261


Notă: Funcțiile fac parte din Anexa nr. VIII, Capitolul I, lit. A, pct. 3, lit. A) și b) la Legea nr. 153/2017-Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație”.

Salariul de bază este stabilit prin hotărârea Consiliului Local Sector 1.


\ULe
i- r rl'

I.' î'l !


FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

»

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

FUNCȚIA

1

Nivel studii

Gradația

maximă

Grad prevăzut

Nr. total de funcții grad II/primar

DIRECTOR Administrativ

S

5

II

1

ȘEF SERVICIU

S

5

II

6

ȘEF SERVICIU (Clubul Seniorilor-nu este organizat la nivel de centru)

s

5

II

1

ȘEF CENTRU

s

5

II

21

ȘEF BIROU

s

5

II

17

FARMACIST ȘEF

SERVICIU*

s

5

primar

1

*funcție preluată în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității-secțiunea unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială coroborat cu pct. 1.4 la Anexa II, Capitolul I, pct. 1- persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel (n.n. farmacist șef serviciu), pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut cu 7,5%. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 47

Notă: Funcțiile fac parte din Anexa nr. VIII Capitolul II lit. A), pct. 4 lit. a) la Legea nr. 153/2017 -Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație” și Anexa nr. II pct. 1.4 și pct. 3.1- Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială”.

Pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație”, salariul de bază este stabilit prin hotărârea Consiliului Local Sector 1.

Proiect

Funcție

Nivel studii

Drepturi salariate

"Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1 ”

Manager de proiect

S

Cost total lei-421.507,80

FUNCȚII CO

NTRACTUALE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

INSPECTOR

S

IA

5

54-AfâfiA fi.

SPECIALITATE

REFERENT

SSD

IA

5

1

REFERENT

M

IA

5

56

Notă: Funcțiile fac parte din Anexa nr. VIII, Capitol II, lit. A, pct. 4, lit. b) la Legea nr. 153/2017 -Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație”.

Salariul de bază este stabilit prin hotărârea Consiliului Local Sector 1.

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

MEDIC*

S

primar

5

22

FARMACIST

S

primar

5

1

ASISTENT SOCIAL

s

principal

5

22

PSIHOLOG

s

principal

5

38

KINETOTERAPEUT

s

principal

5

16

FIZIOKINETOTERA

PEUT

s

principal

5

1

EDUCATOR

s

principal

5

124

ASISTENT

MEDICAL

s

principal

5

1

LOGOPED

s

principal

5

9

PSIHOPEDAGOG

s

principal

5

7

EDUCATOR

SSD

principal

5

3

EDUCATOR

PUERICULTOR

PL

principal

5

2

ASISTENT

MEDICAL (inclusiv

2 posturi de asistent medical comunitar)

PL

principal

5

141

ASISTENT

FARMACIE*

PL

principal

5

7

EDUCATOR

M

principal

5

73

INSTRUCTOR

EDUCAȚIE

M

principal

5

7

INSTRUCTOR

ERGOTERAPIE

M

principal

5

3

INFIRMIERA

M;G

5

405

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

M;G

5

7

ÎNGRIJITOARE

M;G

5

44

SPĂLĂTOREASĂ

M;G

5

14

ASISTENT

MATERNAL

PROFESIONIST

M;G

5

125

ASISTENT

PERSONAL

M;G

5

354 ĂpTul?/

* Funcții preluate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității-secțiunea unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială.

Notă: pentru salarizare se aplică prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 153/2017.

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

PREOT*

S

I

5

1

PREOT*

M

I

5

1

*Funcții preluate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activități-Anexa I Capitolul III lit. A-Familia ocipațională de funcții bugetare "învățământ”

Notă: pentru salarizare se aplică prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 153/2017.

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

ADMINISTRATOR

M

I

5

1

MAGAZINER

M;G

5

14

POMPIER

M;G

5

1

PAZNIC

M;G

5

10

PORTAR

M;G

5

1

ÎNGRIJITOR

M;G

5

112

ȘOFER

M;G

I

5

34

MUNCITOR

CALIFICAT

M;G

I

5

108

MUNCITOR

NECALIFICAT

M;G

I

5

101

Notă:Funcțiile fac parte din Anexa nr. VIII Capitolul II lit. A, pct. 4, lit. b) la Legea nr. 153/2017-Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație”.

Salariul de bază este stabilit prin hotărârea Consiliului Local Sector 1.

Observații generale: gradul funcțiilor la care acestea se ocupă se evidențiază în cuprinsul statelor de personal aprobate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, conform contractelor individuale de muncă,/actelor adiționale la acestea, actelor administrative de numire în funcție.

Este indicată gradația maximă 5 care poate fi acordată pentru vechimea în muncă, gradația fiecărui salariat fiind indicată în contractul individual de muncă/actul adițional la contract, actul administrativ de numire, statele de personal, alte acte administrative specifice raporturilor de muncă.

în statele de personal, pentru posturile vacante, la rubrica "prevăzut” se indică gradul maxim al funcției, iar la rubrica "gradație” ”5”, acestea modificându-se corespunzător la ocuparea posturilor, prin orice mijloace de ocupare, fără a fi necesară modificarea statului de funcții.

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 1921

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 1968

TOTAL: 2229

La total 2229 posturi se adaugă un post manager de proiect, pe perioada implementării proiectului Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul crelelor și grădinițelor din sectorul 1 ”

TOTAL GENERAL:

2230 POSTURI