Hotărârea nr. 130/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 04.05.2018 privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31.01.2018, a salariilor de bază brute pentru angajații Poliției Locale a Sectorului 1 conform Legii nr. 153/2017 (stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliţiei Locale Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 2 la H.C.L. nr.7/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Management Resurse Umane , avizat de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Poliției Locale Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 304 pentru Poliția Locală Sector 1;

Luând în considerare avizul favorabil al Poliției Locale Sector 1 înregistrat sub nr.18424 din 20.07.2017 privind statul de funcții al Poliției Locale Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.7 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familei ocupaționale „Administrație” din cadrul Poliției Locale Sector 1;    o

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului L(4jV'ț'Ț<dijicȘL<01.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea salariului de bază brut al funcției publice de conducere de Director General Adjunct al Poliției Locale Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.7/31.01.2018 - privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familei ocupaționale „Administrație” din cadrul Poliției Locale Sector 1, după cum urmează:

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ

GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ

GRADUL 11

0

1

2

3=2*1.900 LEI

4

5=4*1.900 LEI

DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

s

6,25

11.875

6,44

12.236

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.7 din 31.01.2018 rămân nemodificate.

Art.III. (1) Primarul Sectorului și Poliția Locală Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon PâiiîSi


Nr.: 130

Data: 04.05.2018