Hotărârea nr. 129/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 04.05.2018 privind privind modificarea Statului de funcţii al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 , avizat de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, republicată; în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) - (4), art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Văzând prevederile Dispoziției nr. 1685/12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2016 a Primarului Sectorului 1;

In temeiul art. 45 alin.(l), art. 81 alin. (2 lit. e) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completări,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările si completările ulterioare.


PREȘEDINTE D    Sj

.........

Nr.: 129

Data: 04.05.2018

Anexa nr. 1.

la I loiarărea (. unși lin lui Local a Sectorului I Nr./£?. ...    .2UIS

UltESI DINII 1)1 ȘIXX1JȘ.I (yC/'t/fJ? . . &<?<* //


STA I' DE FUNCȚII PUBLICE

pentru Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Seclorulii/I \


EUN< |T X

GRAD

PROFESIONAL

An

t MĂR

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

CLASA

GRADAȚIA

FUNCȚII

PUBLICE

1

7

3

4

5

6

DIRI i 11 )R

Gl NI.RAI

1

11

-

1

DIRI C LOR

GEN CRAI. ADJUNC'I

I

11

3

ȘEF SERVICIU ȘEF BlROl|

1

1

ii

li

15

1

CONSILII R JURIDIC

1

SUPERIOR

de Ia 1 la 5

3

CONSILIER

JURIDIC

1

PRINCIPAL

de la 1 la 5

3

CONSILIER

~r

SUPERIOR

de la 1 la 5

19

CONSILIER

i

PRINCIPAI

de la 1 la 5

2

INSEI < LOR

___*.

SUPERIOR

de la 1 In 5

24

INSEI A U)R

i

PRINCIPAI

de la 1 la 5

37

INSEI C I ()R

i

ASIS 1 EN'I

de la 1 la 5

32

Rl 1 1 Rl N 1

hi

SUPERIOR

de la I la 5

________

9

Ri 1 I.RLN'I

hi

PRINCIPAL.

de la 1 la 5

9

Rl I ER EN'I

iu

ASISTENI

de la 1 la 5

9

TOTAL FUNCȚII

167

Legea 284/2010 I.IXiL CADRU prisind salarizarea unilară a personalului plătii clin fonduri publice, Capitolul I. Capitolul II. Capitolul III Secțiunea I. Secțiunea a-2-a. Secțiunea a-3-a, Secțiunea a-5-a, Capitolul IV, coroborate cu Anexa Nr. I. FAMILIA OCUPA |'IONAL,\ DL. FUNCȚII BUGLI ARI "ADMINISTRA | ll?". Capitolul I, A Salarizarea funcționarilor publici

Iu I lolurârea Consiliului J ovul a Sudorii lui I


STAT DE FUNCȚII CONTRACTUALE

pentru Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului

FUNCȚIA

De execuție

De conducere

Gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr postii ri

0

1

2

3

4

ȘEF SERVICIU

II

s

1

REFEREAI

-

IA

M

-

1

REFEREA 1

-

1

M

_ _ _

2

M U.A/.INER

M

1

___

ȘOFER

-

’ 1

M

2

MUNCI LOR CAI I FICAT

=-

1

M; G “

1

I O LAI. FUNCȚII CONTRACTUALE    !    8

TOTAL FUNCȚII

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 1-175


l.egea 284/2010    1 LGIt CADRl,' privind salarizarea unitară a personalului plătit din Ibnduri publice, Capitolul 1, Capitolul II, Capitolul

111. Capitolul IV. și Anexa Nr. I Capitolul II, A. Salarizarea perxamiluhti contractual din ailniinistra(ia publică centrală de specialitate servicii deconcentrate ale ininisleteloi >7 ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judefene. municipii, administrați.-publică locală - canalii piimăiii .>/ \ervh. iipnblice din suhoidinea ace.ăoia'.