Hotărârea nr. 128/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 04.05.2018 privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1, avizat de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.l, alin.(2), lit.(b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(2), art.80, art.81 alin.(2) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală a Sectorului 1 pentru reprezentarea instituției la instanțele de judecată, de toate gradele, pentru intervenție accesorie în dosarul cu nr. 40456/3/2017 și pentru suspendarea/anularea Autorizației Integritate de Mediu a Gropii de gunoi IRIDEX, cu nr. AIM 15/14.02.2018.

Art.2.- Se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 1 să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice.

Art.3- (1) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București