Hotărârea nr. 127/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de Specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman, avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare prevederile Legea nr.292/2011 privind asistenta socială;

Având in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- Capitolul IT- Secțiunea 1- Sănătate și recuperare, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 18/2017 privind asistenta comunitara;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituției publică cu personalitate juridică;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă lista serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.—


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Oliver Leon Păttfițf’    o ii ii - t

CONTRAS


Nr.: 127

Data: 04.05.2018

CABINETE


SERVICII MEDICA


COST


MEDICINA

GENERALĂ


•Examen clinic;

•Ekg;

•Tensiune arterială; •Eliberare rețete necompensate; •Acordare de prim aju •Punct de prim ajutor caniculă;

•Trimitere către medic specialiști.


GRATUI


PLANIFICĂRI FAMILIALĂ


• Consiliere pentru fol corectă a metodelor contraceptive;


GRATUI


ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 127 / 04.05.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Oliver Leon Păiusi


•    Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor^ăîde țgte existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s i;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.


• Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;


'opie acte de identitate (copr BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

• Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliber DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim gara copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


• Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)


CARDIOLOG]


•    Consiliere pre și posi abortum;

•    Consultație inițială;

•    Consultație de contre

•    Furnizarea de produs materiale contraceptiv

•    Evaluarea stării de st în vederea utilizării mi contraceptive;

•    Monitorizarea utiliza metodelor contracepti

•    Diagnosticul, consili managementul efecteb secundare utilizării me contraceptive;

•    Examen ginecologic

•    Testarea osteodensih osoase în vederea depi riscului de osteoporozi


-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s i;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-elevi, studenți;


• Categoriile de persoane beneficiare ale acordării gratuite a contraceptivelor și dispozitive medicale sunt șomerii, elevii și stu persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitar public, p si alte persoane fără venituri, care dau declarație pe proprie răspu în acest sens, cu domiciliul pe raza sectorului 1.


• Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliber DGASPC S1 care atestă calitat beneficiar de venit minim garai copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


•    Consultații -medic

•    EKG -medic

•    Prescriere medicame medic

•    Scrisori medicale -m

•    Recomandări analize

•    Control -medic

•    Programare pacienți asistent.


GRATUI•    Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s i;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de


•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliber DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim gara copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc


unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.

către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

IMAGISTICĂ/

RADIOLOGIE

•    Radiografii;

•    Ecografii.

GRATUI

•Persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existe: cadrul DGASPC Sector 1;

•Persoane cu handicap;

•Alte cazuri aflate în evidenta serviciilor de asistență socială din 1;

•Persoane aflate în șomaj;

•Persoane beneficiare de venit minim garantat;

•Pensionari.

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.

•    Recomandare medicală;

•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință elibei DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim gara copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau i de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

UROLOGIE


•    Consultație;

•    Control;

•    Reevaluare de specia

•    Ecografie prostată;

•    Ecografie tract urina:

•    Ecografie vezică urir

•    Examen clinic;

•    Tuseu rectal;

•    Tuseu vaginal;

•    Măsurare volum pros

•    Citire analize;

•    Acordare tratament c datelor clinice, cât și a analizelor de laborator

•    Punere diagnostic.


GRATUT


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.


•    Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință elibei DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim gara: copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


OFTALMOLO


•    Consultative inițială;

•    Consultative de conți

•    Autorefractonomie;

•    Examen fund ochi;

•    Examen oftalmologi* Medicina muncii;

•    Examen biomicroscc poluluianterior al ochi

•    Extracție corp străin comeean;

•    Măsurarea acuității v cu/și fără corecție;

•    Pansament ocular;

•    Recoltare secreție conjuctivală;

•    Test cu fluorescență;

•    Test schir mmer;

•    Tonometrie;

•    Prescriere corecție o]

•    Testare simt chromal


GRATUI


•    Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s i;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.Anemizare fose naza GRATUI' Anemizare contact; Audiogramă;


• Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;


•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliber DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim gara copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale


•    Audiometrie;

•    Cauterizare;

•    Consultație inițială;

•    Consultație de contre

•    Consultație copil ma de 4 ani sau adult;

•    Consultație copil 0-3

•    Consultație permeab tubară;

•    Epifaringoscopie;

•    Examen acumetric;

•    Examen nervi cranie:

•    Examinarea capului /gâtului;

•    Extracție corp străini (ureche,nas ,faringe);

•    Extracție dop cerume

•    Hipofaringoscopie;

•    Tratamen local urect

•    Otoscopie.


-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.

apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliber DGASPC S1 care atestă calitat beneficiar de venit minim garai copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.

ONCOLOGIE


•    Consultație oncologi inițială;

•    Consultație oncologi control.


GRATUI


Prioritari:


Copie acte de identitate (copi


-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei BI/CI/CIP; copie certificate de


cadrul DGASPC Sector 1; -persoane cu handicap;


naștere)

• Copie acte doveditoare ale


-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s apartenenței la unul din grupur1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;


enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliber DGASPC SI care atestă calitat


DERMATOVE CE


•    Anestezie locală;

•    Avulsie unghială par /totală;

•    Biopsie;

•    Cauterizare;

•    Chiuretare;

•    Consultație inițială;

•    Consultație de contre

•    Dermatoscopie;

•    Excizie nevi;

•    Pansamente.


GRATUI


-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.•    Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.


beneficiar de venit minim gara copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC SI atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


•    Copie acte de identitate (copii BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință elibei DGASPC S1 care atestă calitat beneficiar de venit minim garai copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI


OBSTETRICA

GINECOLOGI


Consultație inițială; Consultație de contre Colposcopie; Montare sterilet; Extracție sterilet;


GRATUI


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.


•    Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.


atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliber DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim garai copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursek


existente.


PSIHIATRIE


•    Consultație inițială ș control

•    Consiliere

•    Examen psihiatric

•    Tratament psihiatric

•    Eliberare rețete necompensate.


GRATUI


•    Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.


AMBULANȚA SOCIALĂ•    Tratamente escare +

•    Evaluare medicală (e clinic obiectiv-benefic serviciu vârstnici);

Acordare asistență


GRATUI


• Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existei cadrul DGASPC Sector 1;

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din s


•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință elibei DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim garai copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau < de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


•    Copie acte de identitate (copi BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

•    Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupur


medicală primară la competiții sportive;

•    Consultații și recom£ medicale, locuitorilor sectorului 1 -la solicita

•    Tratamente injectabi perfuzabile,locuitorilo sectorului 1 -la soliciți indicația medicului specialist);

•    Transport medical a: neasistat (fără persona medical-la spital și de spital la domiciliu);

•    Asistență medicală p tuturor beneficiarilor c căminele sectorului 1 solicitarea cadrelor me

•    Asistență medicală p la manifestări și spect organizate de Primăria sectorului 1;

•    Participă la acțiuni di screening în rândul po sectorului 1 (ex. monil glicemie, tensiune arte

•    Consiliere si educații sănătate;

•    Recuperare la dornic serviciile acordate de kinetoterapeuți - cu recomandarea medicu specialist.


1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

•    Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului d familie sau a medicului specialist);

•    Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de unei instituții de învățământ acreditat.

enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință elibei DGASPC SI care atestă calitat beneficiar de venit minim gara: copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau de student/elev vizat pe anul în adresă de referire a cazului soc către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.


Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București beneficia de o consultație de specialitate anual, în limita resursele existente.Alte servicii oferite gratuit NUMAI în cazul:

• persoanelor adulte și copiilor fără adăpost la momentul preluării din stradă;

• persoane neidentificate sau fără identitate (aflate în evidența serviciilor de asistență socială'din sectorul 1 București) până la momentul stabilirii identității și includerii în programul național d? asistență medicală primară;    ^Lp'/’OB'^

• persoanelor adulte și copiii instituționalizați sau aflați în evidența serviciilor sociale, pentru acele servicii medicale care nu sunt asigurate gratuit prin sistemul național de asigurări de sănătate (ex. HIV, VDRL, etc);

•    alte persoane aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1 (DGASPC SI și CM Caraiman) pe bază de referire scrisă;

•    Alte persoane care nu au calitatea de asigurat, o evaluare completă a stării de sănătate anual.

Acte necesare:

•    adresă de referire a cazului de către DGASPC S1;

•    copie acte de identitate pentru persoanele identificate menționate mai sus;

•    adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizată sau copie hotărârea/dispoziție;

•    Alte documente în funcție de situație: ex. recomandare din partea medicului din cadrul centrului social/medicului de familie al CM Caraiman.

Servicii medicale oferite categoriilor de populație menționate Analize de laborator:

HEMATOLOGIE

Hemoleucograma

VSH

Determinarea grup sanguin ABO

Determinarea grup sanguin Rh

COAGULARE

Timp Quick (PT),INR,AP

Fibrinogen

BIOCHIMIE

Glucoza

Colesterol

Trigliceride

HDL-colesterol

LDL-colesterol

Fosfataza alcalina

TGP

TGO

GGT

Bilirubina totala

Bilirubina directa

UREE

Creatinina

Acid uric

Fier

Calciu total

Calciu ionic

Proteine totale

Examen sumar de urina+sediment urinar

SEROLOGIE-IMUNOLOGIE

VDRL

TPHA

Troponina

Ag Chlamydia trachomatis din secreție vaginala,uretrala

Ag HbsAnticorpi HIV 1/2

Anticorpi HCV

Anticorpi Helicobacter pillory

Aslo

CRP

FR

MICROBIOLOGIE

Urocultura+antibiograma

Exudat faringian+antibiograma

Cultura secreție conjunctivala+antibiograma

Cultura secreție plaga,nazala,otica+antibiograma

Cultura secreție uretrala+antibiograma

Cultura col uterin +antibiograma

Coprobacteriologic

Coproparazitologic