Hotărârea nr. 126/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 04.05.2018 privind aprobarea completarii Anexei nr. 1 a Hotarârii Consiliului Local nr. 3/31.01.2018 a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” ale Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 – subordonată Consiliului Local Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2018 a salariilor de bază ale personalului contractul "Administrație" ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonata Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de către Direcția Management din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Ținând seama de prevederile:

Legii nr. 1/2011 - educației naționale, cu completările și modificările ulterioare ;

Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;


Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare ;

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare ; Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își

desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București ;

Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/2002 - privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a unor atribuții privind protecția socială ;

Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 - 6 ;

Ordonanței Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare ;

Potrivit prevederilor art. 6 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, de 31 pentru Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând cont de Contractul Colectiv de Munca al Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza ale personalului contractual Ădministratie”ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonata Consiliului Local Sector 1;

Având în vedere ca politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

Având in vedere urgența promovării acestui act, justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar și faptul că Sectorul 1 al Municipiului București trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2018 -privind stabilirea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza brute ale personalului contractual din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare


Publice Sector 1 - subordonata Consiliului Local Sector 1, după cum urmează:

55

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL I

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL I

COEFICIENT

GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

5=4*1.900 lei

SEF SERVICIU

S

5,00

9500

5,20

9880

55

Art.IL- Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul încadrat în cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. III. Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2018 rămân neschimbate.

Art.IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 126

Data: 04.05.2018