Hotărârea nr. 124/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de modificare a Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giuleşti” din Cal. Giuleşti nr. 56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE


privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificarea a

Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giulești” din Cal. Giulești nr. 56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama prevederile Legii 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr.39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publica și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Sentința civilă nr. 1246/ 15.04.2014, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII -a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/2016 a înaltei Curți de Casație și Justiție;

Ținând cont de notarea Sentinței Civile nr. 1246/ 15.04.2014, pronunțată de Curtea de Apel, în dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă, prin care Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor România Film este obligată să predea Consiliului Local al Sectorului 1 bunurile nominalizate în anexa nr. 1 a OG nr. 39/2005, în Cartea Funciară nr. 228663;

Văzând încheierea dispusă de Judecătoria Sectorului 1 - Secția a II- a Civilă în ședință din Camera de Consiliu din data de 21.03.2018, în dosarul nr. 7430/299/2018;

Luând în considerare procesul - verbal din data de 13.04.2018 din dosarul de executare nr. 56/2018, întocmit de Biroul Executor Judecătoresc Sersea Adrian-Eugen privind punerea în posesie a Sectorului 1 al Municipiului București, asupra bunului imobil Cinematograf Giulești, situat în București, Calea Giulești nr. 56A;

Ținând seama de Hotărârea nr. 213/2015 a Consiliului General al Municipiului București, prin care Cinematograful Giulești a fost înscris în inventarul domeniului public al Municipiului București și transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.l 15 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București, modificarea Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giulești” din Cal. Giulești nr. 56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 .

Art.2.- Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3.- Se solicită Consiliul General al Municipiului București împuternicirea Primarului Sectorului 1, în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară în legătură cu imobilul menționat la art. 1.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică, Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data: 04.05.2018

Sectorul 1 al Municipiului București

Sos. București Ploiești 9-13

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București


la Hotărârea nr.


Anexa nr.


Nr.


0 MAY 2018


Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

Elemente de identificare

descriptive

Adresa

Vecini

Situația juridica

Tip

artera

Denumire

artera

Nr.

postai

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

Categoria H - Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local și Primăria, precum și instituțiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case și palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinițe, cămine, spitale, policlinici, cămine de copii, de bătrâni și pentru persoane cu handicap și alte asemenea instituții

1

Cinematograf

"Giulești"

(teren + construcție) S+P+E

Nr. Cadastral 228663 Suprafață construită la sol - 732 Suprafață totală -1355

Bld.

LL

Calea Giulești

56A

1

nord -spațiu verde sud -spațiu verde vest - parc - str. Atelierele Noi    est -

spațiu verde- IE 215906

2018

Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

C.F.

1246/2014

39/2005

328/2006

56/2018

228663

Curtea de Apel București Parlament Parlament

Birou Executor Judecătoresc Sersea Adrian-Eugen

OCPI

PREȘEDINTE - Primarul Sectorului 1 al Municipiuta zurești


Daniel TudoracP

SECRETAR - Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucul^ști

Daniela Nicoleta Cefalan

MEMBRII


- Directorul executiv al Direcției ManagementEconomic

Ortansa Frone Borcea


- Arhitectul Șef al Sectorului 1 al Municipiului Bucyreștj,


- Directorul executiv al Direcției Juridice

Culea AlexajntMna Gabriela

- Directorul executiv al Direcției Cadastru, Forța Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală

Mădălina Veronica Haidemak