Hotărârea nr. 122/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 04.05.2018 privind trecerea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “România Film”Bucureşti, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București a Cinematografului PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 – București; Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 – București; Cinematografului COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 – București; Terenului aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – București; Cinematografului Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- București și a bunurilor mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România Film”București, în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București a Cinematografului PATRIA, situat în bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 - București; Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 — București; Cinematografului COTROCENI

situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 - București; Terenului aferent cinematografului GRADINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 — București; Cinematografului Giulești, situat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6- București și a bunurilor mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate elaborat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului, nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Având în vedere prevederile Deciziei nr. 269/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II pct. 1,2, 5, 9, 11 și 12 din Legea nr, 328/2006 pentru

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografiaș

Ținând cont de Decizia nr. 19/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile, cu referire la anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2011, precum și ale prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență;

Având în vedere dispozitivul sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII - a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul cu nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/14.06.2016 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal;

Luând în considerare Decizia nr. 537/16.02.2017 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 3618/1/2016 prin care s-a respins contestația în anulare formulată de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor “România Film” București împotriva Deciziei nr. 1901 din 14 iunie 2016 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ fiscal, ca fiind inadmisibilă;

Având în vedere adresele nr. 1550, 1551, 1552, 1553 și 1554 din 13.03.2018 formulate de către Sectorului 1 al municipiului București către Biroul executorului judecătoresc “Sersea Adrian - Eugen” prin care se solicită punerea în executare a titlului executor - sentința civilă nr. 1246/15.04.2014, rămasă definitivă, pentru realizarea obligației de predare a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, respectiv cinematografele: Cinematograful PATRJA, situat în bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 -București; Cinematograful EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 -București; Cinematograful COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 - București; Terenul aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 -București; Cinematograful Giulești, situat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6- București si bunurile mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de adresele înaintate în data de 26.03.2018 de B.E.J Sersea Adrian Eugen către Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România Film” București - în dosarul de executare nr. 54/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Excelsior; în dosarul de executare nr. 55/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Grădina Parc; în dosarul de executare nr. 56/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Giulești; în dosarul de executare nr. 57/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Patria; în dosarul de executare nr. 58/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful

Cotroceni

Văzând încheierile de ședință prin care Judecătoria Sectorul 1 București a încuviințat cererile de executare silită formulate în numele, Sectorului 1 al municipiului București, în dosarele nr. 7428/299/2018; nr. 7429/299/2018; 7430/299/2018; nr. 7431/299/2018 și nr. 7433/299/2018;

Față de Delegația nr. 12957 din 02.04.2018 a Primarului sectorului 1 al municipiului București privind desemnarea reprezentanților în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru semnarea actelor/documentelor impuse de lege în cadrul procedurilor de executare silită;

Luând în considerare Procesele verbale emise de către Biroul Executorului Judecătoresc “Sersea Adrian - Eugen” pentru realizarea obligației de predare a bunurilor imobile, precum și de predare a documentelor și a bunurilor mobile aferente imobilelor:

■    Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:30, aferent dosarului de executare nr. 54/2018, pentru realizarea obligației de predare asupra cinematografului Excelsior, aflat în municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1;

■    Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:35, aferent dosarului de executare nr. 55/2018, pentru realizarea obligației de predare asupra cinematografului Grădina „Parc”, aflat în municipiul București, Bdul. Poligrafiei nr. 1, sector 1;

■    Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:35, aferent dosarului de executare nr. 56/2018, pentru realizarea obligației de predare asupra cinematografului Giulești, aflat în municipiul București, Calea Giulești nr. 5 6A, sector 6;

■    Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:40, aferent dosarului de executare nr. 57/2018, pentru realizarea obligației de predare asupra cinematografului PATRIA, aflat în municipiul București, Bdul. Magheru nr. 12-14 sector 1;

■    Procesul verbal din 24.04.2018, ora 08:00, aferent dosarului de executare nr. 58/2018, pentru realizarea obligației de predare asupra cinematografului cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul București, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6.

Ținând cont de Procesele verbale de punere în posesie a creditorului, Sectorul 1 al Municipiului București:

■    Procesul verbal din 13.04.2018, ora 10:15, aferent dosarului de executare nr. 54/2018, referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Excelsior, aflat în municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1;

■    Procesul verbal din 13.04.2018, ora 10:00, aferent dosarului de executare nr. 55/2018, referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Grădina „Parc”, aflat în municipiul București, Bdul. Poligrafiei nr. 1, sector 1;

■    Procesul verbal din 13.04.2018, ora 11:30, aferent dosarului de executare nr. 57/2018, referitor la punerea în posesie asupra cinematografului PATRIA, aflat în municipiul București, Bdul. Magheru nr. 12-14, sector 1;TOP


■    Procesul verbal din 13.04.2018, ora 09:00, aferent dosarului de executare nr. 56/2018, referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Giulești, aflat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6;

■    Procesul verbal din 24.04.2018, ora 09:30, aferent dosarului de executare nr. 58/2018, referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul București, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6.

Văzând încheierile Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară București, Biroul de

3    3    7

Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 1:

3

■    încheierea nr. 28232 în dosarul nr. 28232/30.03.2018 precum și extrasul de carte funciară nr. 251462 cu privire la cinomatograful Excelsior, aflat în municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1;

■    încheierea nr. 25028 în dosarul nr. 25028/21.03.2018 precum și extrasul de carte funciară nr. 244458 cu privire la cinematograful Grădina „Parc”, aflat în municipiul București, Bdul. Poligrafiei nr. 1, sector 1;

■    încheierea nr. 28250 în dosarul nr. 28250/30.03.2018 precum și extrasul de carte funciară nr. 251638 cu privire la cinematograful PATRIA, aflat în municipiul București, Bdul. Magheru nr. 12-14, sector 1;

■    încheierea nr. 25965 în dosarul nr. 25965/05.04.2018 precum și extrasul de carte funciară nr. 228663 cu privire la cinematograful Giulești, aflat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 1;

■    încheierea nr. 21856 în dosarul nr. 21856/21.03.2018 precum și extrasul de carte funciară nr. 222505 cu privire la cinematograful Cotroceni, aflat în municipiul București, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6;

Ținând seama de:

■    Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1419 din 18.04.2018 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului PATRIA, aflat în municipiul București, Bdul. Magheru nr. 12-14 sector 1 și Procesul- verbal nr. 15736/19.04.2018 pentru cinematograful Patria;

■    Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1429 din 20.04.2018 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului Excelsior, aflat în municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 și Procesul- verbal nr. 16030/20.04.2018 pentru cinematograful Excelsior;

■    Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1430 din 20.04.2018 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului Giulești, aflat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6;

■    Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1458 din 24.04.2018 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul București, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6 și Procesul-verbal nr. 16256/24.04.2018 pentru cinematograful Cotroceni;

Văzând contractul de închiriere nr. 94 din 01.04.2016 ce are ca obiect folosirea de către

Intact Production SRL a cinematografului Excelsior, aflat în municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 raportat la prevederile art. 1819 Cod Civil;

Văzând contractul de închiriere nr. 2 din 10.01.2005 ce are ca obiect folosirea de către S.C. Quality Cinema București S.R.L a cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul București, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6 raportat la prevederile art. 1819 Cod Civil;

în conformitate cu prevederile art. 1777- art. 1834 Cod Civil;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k) și alin. (4) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă trecerea din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România Film”București, în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București, a următoarelor imobile cu destinația de cinematografe conform proceselor verbale întocmite de Biroul Executorului Judecătoresc “Sersea Adrian - Eugen, cu elementele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

a)    Cinematograful PATRIA, situat în bd. Gh. Magheru nr. 12-14, sector 1 - București;

b)    Cinematograful EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 - București;

c)    Cinematograful COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 - București;

d)    Terenul aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 - București;

e)    Cinematografului Giulești, aflat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6- București.

Art.2. -Se aprobă trecerea bunurilor mobile aflate în inventarul cinematografelor menționate la art.l lit. a)-c), în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București, potrivit Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. -Se mandatează primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să semneze, cu Intact Production SRL, pe o perioadă de 1 an, contractul de locațiune ce are ca obiect folosirea cinematografului Excelsior, aflat în municipiul București, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1, cu obligația să asigure, difuzarea de film cinematografic, cu periodicitatea necesară.

Art.4.- Se mandatează primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să semneze, cu S.C. Quality Cinema București S.R.L, pe o perioadă de 1 an, contractul de locațiune ce are ca obiect folosirea cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul București, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6, cu obligația să asigure, difuzarea de film cinematografic, cu periodicitatea necesară.

Art.5.-(l)Aplicarea procedurilor legale privind administrarea bunurilor imobile si mobile se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementatex de legislația în vigoare, de către Direcția Utilități Publice de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 al municipiului București.

(2) Direcția Investitții, Direcția Utilități Publice, Direcția Mangement Economic au obligația să demareze procedurile legale pentru a asigura investițiile necesare pentru reabilitarea, dotarea și modernizarea cinematografelor prevăzute la art. 1 lit. a), b), c) și e) din prezenta hotărâre.

Art.6.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi contrare ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1, își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.7.- (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Utilități Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși
Nr.: 122

Data: 04.05.2018

Sectorul I al Municipiului București

Bulevardul Banu Manta, nr. 9, Sector I, București


ANEXANR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 122/04.05.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Oliver Leon Pâiuși


Imobilele cu destinația de cinematografe care au trecut din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România Film”București, în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București, conform proceselor verbale întocmite de Biroul Executorului Judecătoresc “Sersea Adrian - Eugen


lui Jud


Nr.

crt.


Cod

clasificare


Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Anul

Valoare

Elemente de identificare

Adresa

Vecini

dobândirii

inventar

Situația juridica

descriptive

Tip

artera

Denumir

e artera

Nr.

postai

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent


Catego


ria H - Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local și Primăria, precum și instituțiile publice de interes


Cinematogr af "Patria"


(teren + construcție) Nr. Cadstral 251638


Bld.


Magheru


12-14


nord - int. Bld

Magheru cu str. Pictor Verona sud - curți interioare ale imobilelor vest - bld.

Magheru bloc de locuințe est- str. pictor Verona bloc de locuințe


2018


Cinematogr

af

"Excelsior"


(teren + construcție) Nr. Cadstral 251462


Bld.


i Mihalat 174


nord- str. Domei sud - curți interioare cartier de locuințe vest- beninăria privată est- cartier de locuințe


2018


Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF

1246/2014

39/2005

328/2006

57/2018

2

51638

Curtea de Apel București Parlament Parlament

Birou Executor

Judecătoresc

Sersea Adrian-Eugen

OCPI

Sentință Civilă

1246/2014

Curtea de Apel

39/2005

București

O.G.

328/2006

Parlament

Legea

Parlament

Proces-verbal

54/2018

Birou Executor

de punere în

2

Judecătoresc

posesie

51462

Sersea Adrian-

Eugen

CF

OCPI


3

Cinematogr

af

"Cotroceni"

(teren + construcție)    Nr.

Cadslral 222505

Șos.

Cotrocen

9

I

nord- Șos. Cotroceni sud- curte interioară locuință vest- bloc de locuințe str. Zării

est- bloc locuințe \sos. Cotroceni

2018

Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF

1246/2014

39/2005

328/2006

58/2018

2

22505

Curtea de Apel București Parlament Parlament

Birou Executor

Judecătoresc

Sersea Adrian-Eugen

OCPI

4

Cinematogr af "Grădina Parc"

teren

Nr. Cadastral 244458

Bld.

Poligrafie

1

1

2018

Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF

1246/2014

39/2005

328/2006

55/2018

2

44458

Curtea de Apel București Parlament

Parlament

Birou Executor Judecătoresc

Sersea Adrian-Eugen

OCPI

5

Cinematogr

af

"Giulești"

(teren + construcție) S+P+E Nr. Cadastral 228663 Suprafață construită la sol -732 Suprafață totală - 1355

Bld.

Calea

Giulești

56A

1

nord -spațiu verde

sud -spațiu verde vest - parc - str. Atelierele Noi est - spațiu verde-IE 215906

2018

Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

C.F.

1246/2014

39/2005

328/2006

56/2018

228663

Curtea de Apel București Parlament

Parlament

Birou Executor Judecătoresc Sersea Adrian-Eugen

OCPI

Sectorul 1 al Municipiului București

Bulevardul Banu Manta, nr. 9, Sector 1, București


ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 122/04.05.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Oliverteonl


Bunuri mobile aflate în inventarul cinematografelor Patria, Excelsior și Cotroceni care au trecut în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București

I. Cinematograful Patria:

I. 1. Numărul și tipul aparatelor de proiecție : 3 buc. MEOPTA serie 3502, 3568, 3564 made în Cehoslovacia.

1.2.    Sistem de sonorizare: Dolby Stereo

1.3.    Sistem de încălzire: centrală proprie dezafectată.

1.4.    Tipul scaunelor din dotare: fixe tapițate.

1.5.    Numărul scaunelor : 945 fixe și 45 mobile

1.6.    Ecranul de proiecție: 1 buc

1.7.    Canapele: 3 locuri - 7 buc, 2 locuri - 18 buc.

1.8.    Fotolii: 9 buc.

1.9.    Mese: bar 3 buc, mese 2 buc, birouri 3 buc.

1.10.    Scaune: 3 buc

1.11.    Dulapuri: fișete metalice 6 buc, case de bani - 2 buc, seif - 1 buc.

1.12.    Stingătoare: 10 buc.

1.13.    Corpuri dc iluminat: 58 buc.

1.14.    Mochetă: lipită pe holul principal și pe toată suprafața sălii de cinema.

1.15.    Perdele : draperii scenă - 2 buc

1.16.    Toalete: 4 grupuri sanitare

1.17.    Firmă luminoasă : 1 bucată pe fațada intrării.

1.18.    Intrare principală: colț bld. Magheru x str. Arthur Verona prevăzută cu uși duble de termopan.

1.19.    Intrare laterală: dinspre str. Arthur Verona prevăzută cu uși de termopan.

1.20.    Ieșire spectatori: înspre str. Arthur Verona prevăzută cu uși de termopan

1.21.    Tablouri electrice: 2 bucăți.

1.22.    Pereți: tapet, lemn

II. Cinematograful Excelsior:

II. 1. Numărul și tipul aparatelor de proiecție : Nu există.

11.2.    Sistem de sonorizare: Nu există.

11.3.    Sistem de încălzire: Nu există.

11.4.    Tipul scaunelor din dotare: Nu.

11.5.    Numărul scaunelor : Nu.

11.6.    Ecranul de proiecție: Nu.

11.7.    Canapele: Nu.

11.8.    Fotolii: Nu.


11.9.    Mese: Nu.

II. 10. Scaune: Nu.

11.11.    Dulapuri: Nu.

11.12.    Stingătoare: Nu.

11.13.    Corpuri de iluminat: 20 duble+20..........15 simple.

11.14.    Mochetă: Nu.

11.15.    Perdele: Nu.

11.16.    Toalete: 4 grupuri sanitare.

11.17.    Firmă luminoasă : Nu.

11.18.    Intrare principală: Pereți pvc din termopan cu 2 uși duble .

11.19.    Intrare laterală: 2...........1 usă dublă.

5

11.20.    Ieșire spectatori: 2 uși metal.

11.21.    Tablouri electrice: 2 tablouri în proprietatea chiriașului.

11.22.    Pereți: Lambriuri de lemn, catifea lavabilă, vată minerală.

III. Cinematograful Cotroceni:

III. 1. Numărul și tipul aparatelor de proiecție : Nu există.

111.2.    Sistem de sonorizare: Nu există.

111.3.    Sistem de încălzire: Nu.

111.4.    Tipul scaunelor din dotare: Nu.

111.5.    Numărul scaunelor : Nu.

111.6.    Ecranul de proiecție: Nu.

111.7.    Canapele: Nu.

111.8.    Fotolii: Nu.

111.9.    Mese: Nu.

III. 10. Scaune: Nu.

III. 11. Dulapuri: Nu.

III.12. Stingătoare: Hidrant-5.

III. 13. Coipuri de iluminat: Nu.

III.14. Mochetă: Nu.

III. 15. Perdele : Nu.

III. 16. Toalete: 6 grupuri sanitare.

III. 17. Firmă luminoasă : Nu.

III. 18. Intrare principală: Ușă dublă din PVC.

III. 19. Intrare laterală: Nu.

111.20.    Ieșire spectatori: Ușă dublă din PVC.

111.21.    Tablouri electrice: 3.

111.22.    Pereți: Nu.