Hotărârea nr. 121/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 04.05.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii, în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week, în perioada 01 – 03.06.2018– Centrul Cultural al Sectorului 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii,

în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week

Având în vedere adresa înaintată de Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 16431/24.04.2018, reprezentată prin Secretar General, domnul Boțea Florin, prin care formulează solicitare de finanțare din partea Sectorului 1, în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week, în perioada 01-03 iunie 2018.

Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) art.81 alin.(2) lit.k) și q) și a alin. (3) și art.l 15 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii în vederea acordării unei finanțări pentru implementarea proiectului comun Kids Fashion Week, în perioada 01-03.06.2018.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenln liulunîie.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.


Nr.: 121

Data: 04.05.2018