Hotărârea nr. 12/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIŢA SRL.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Referat de aprobare nr.069/18.01.2018 emis de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, avizat de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și complectările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partipație majoritară- art. 6, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea, fomiatului și structurii bugetului dc venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;

în temeiul art.45 alin. (2) lit. a), art.81 alin. (2) lit.d) art..115 alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și complectările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.


contrasemnează,
PREȘEDINTE 1 ȘEDINȚA, Alexandru Ște m Deaconu

Nr.: 12

Data: 31.01.2018

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic CET GRIVITA SRL

Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357

Cod unic de înregistrare 15811175

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI


INDICATORI


Realizat/

Preliminat

an

precedent

2017

-4-3 1 JAN 20i3

Anexa nr,19=7/5


VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)


Venituri totale din exploatare, din care:


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare


transferuri, cf. prevederilor vigoare


legale în


35.791.387


38.044.60C


106,30%


39.185.000


40.360 000


103,00%


103.00%


35.718.139


37.944.600


106,23%


39.085.000


40.260.000


103,01%


103,01%


4.750.822


3.854.200


81,13%


3.450.000


3.200.000


89,51%


92.75%


Venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)


Cheltuieli de exploatare, din care:


cheltuieli cu bunuri si servicii


cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte


cheltuieli cu personalul, din care:


Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)


ch. cu salariile


bonusuri


alte cheltuieli cu personalul, din care:


cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal


Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete


cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anii


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de


Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:__32

- dividende cuvenite bugetului de stat a>    33


■ dividende cuvenite bugetului local


- dividende cuvenite altor acționari


33a


73.248


100.000


100.000


100.000


100.00%


100.00%


32.700 586


32.694.467


25.267.287


170.330


5.925.985


4.893.768


4.519.482


374.286


1.032.217


1.330.865


6.119


3.090.801


276.544


2.814,257


154.540


2.659.717


37.600.800


37.580.800


28.725.800


200.000


7.005 000


6.844.500


6.404.500


440.000


160.500


1 650.000


20 000


443.800


71.008


372.792


22.190


350.602


114,99%


118,21%


141,71%


117,56%


15,55%


123,98%


326,85%


14,36%


25,68%


13,25%


14,36%


13,18%


38.728.000


39.897.000


103.00%


103.02%


38.706.000


29.587.000


206.000


7.213.000


7,048.000


6 595.000


453.000


165 000


1.700.000


22.000


457.000


73.120


383,880


22.850


361.030


39.872.000


30 475.000


210.000


7.437 000


7.267 000


6.800 000


467.000


170.000


1 750.000


25.000


463.000


74 080


388 920


23 150


365.770


102,99%


103.00%


103,00%


102,97%


102,97%


102,97%


102.95%


102,80%


103.03%


110.00%


102.97%


102,97%


102.97%


102,97%


102,97%


103,01%


103,00%


101,94%


103.11%


103,11%


103,11%


103,09%


103,03%


102,94%


113,64%


101,31%


101.31%


101,31%


101.31%


101,31%


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

2017

Propuneri an curent

2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

3

6=5/4

7

8

9

10

VI

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare

35

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

162.920

52.652 431

32318%

40.950.000

250.000

77,77%

0.61%

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

162.920

52.652.431

32318%

40.950.000

250.000

77,77%

0,61%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

101

105

103,96%

105

105

100,00%

100,00%

2

Nr.mediu de salariați total

49

99

105

106,06%

105

105

100,00%

100,00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ*

50

4.060

5.353

131,85%

0,00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.060

4.275

105,29%

0,00%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

360.789

361,377

100,16%

372.238

383.429

103,01%

103,01%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

303.785

324.670

106,87%

0,00%

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

914

988

108,18%

988

989

100,00%

100,02%

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

5.422.390

5.422.390

100,00%

0,00%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 “) Rd.51 = Rd,155 din Anexa de fundamentare nr.2


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul econor: c CET GRIVITA SRL Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357 Cod unic de înregistrare 15811175


. . ,4 =11

JIJLUi

12- j 31 JAÎ

20b3

2,

Arwxa-nr.2

ȘL'...


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitu^i.Z^'.A;?//^/'.' și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2016

Prevederi an precedent 2017

H    Y

Propiiirieri an curent 201t

W Ț    /

9 fO \\

1

11

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

Uftn r:are:^^7

II

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.S1

nr.331/2017

conform

Hotărârii

A.G.A.

8/2017

Trim I

^7

Trim II

' Trim tîP^

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

i.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

36 188.357

35.475 600

35.475.600

35.791.387

11.031.400

21.056.950

27.329.950

38.044.600

106.30%

98,90%

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

36 113 326

35.375.600

35.375.600

35 718.139

10.988.400

20.994.950

27.248.950

37.944.600

106.23%

98.91%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

30.858.319

30.220.400

30.220 400

30.607.886

9.810.400

18.612.750

24.163.550

33.610.400

109.81%

99 19%

a1)

din vânzarea produselor

4

30.729.874

30.150.400

30.150.400

30.534 717

9.787.400

18.566.250

24.093.050

33.515.900

109,76%

99,36%

a2)

din servicii prestate

5

128 445

70.000

70.000

73 169

23.000

46.500

70.500

94.500

129.15%

56,97%

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

42.663

90.000

90 000

75.328

10.000

20.000

60.000

80.000

106,20%

176,57%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

4.910.904

4.815.200

4 815.200

4.750.822

1 108.000

2.107.200

2.705.400

3.854.200

81,13%

96.74%

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

4 910 904

4.815.200

4.815.200

4.750.822

1.108.000

2.107.200

2.705.400

3.854.200

81.13%

96,74%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

fl

alte venituri din exploatare

(Rd.1S+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

301.440

250.000

250 000

284.103

60.000

255.000

320.000

400.000

140,79%

94,25%

f1)

din amenzi și penalități

15

86.502

10.000

10.000

91.288

20 000

35.000

60.000

100.000

109.54%

105,53%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

(Rd.18+Rd.19), din care:

16

40.000

40.000

38.319

0.00%

- active corporale

17

40.000

40.000

38.319

0,00%

- active necorporale

18

f3)“

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

214 938

200.000

200.000

154.496

40.000

220.000

260.000

300.000

194.18%

71.88%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

din care:

22

75 031

100 000

100 000

73.248

43 000

62 000

81.000

100 000

136.52%

97,62%

INDICATORI

WWv-

Nr.

rd.

Realizat

An 2016

Prevederi an precede 2017

Propuneri an cure- >2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.SI

nr.331/2017

conform

Hotărârii

A.G.A.

8/2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare    x

24

c)

din diferențe de curs    '■vf'C'rr,

25

16.903

35.000

35.000

19.498

8.000

17.000

26.000

35.000

179,51%

115,35%

d)

din dobânzi

26

58.128

65.000

65.000

53.750

35.000

45.000

55.000

65.000

120,93%

92,47%

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

38.791.769

34.745.500

34.745.500

32.700.586

10.742.100

20.608.300

27.319.750

37.600.800

114,99%

84,30%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

care:

30

38.776.729

34.725.500

34.725.500

32.694.467

10.737.100

20.598.300

27.304.750

37.580.800

114.95%

84.31%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

26.090.202

26 544.500

26.544.500

25.267.287

8.663.450

16.150.400

20.733.350

28 725.800

113.69%

96,85%

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

25.267.849

24.946.000

24.946.000

23.965.482

8.355.000

15.183.000

19.442.000

26.999.000

112,66%

94,85%

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

24.869.525

23.891.000

23.891.000

23.294.588

8.180.000

14.757.000

18.635.000

25.993.000

111.58%

93.67%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

221.633

575.000

575.000

245.662

100.000

250.000

500.000

626.000

254.82%

110,84%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

75.101

170.000

170.000

111.290

45.000

110.000

225.000

270.000

242.61%

148.19%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

37.185

55.000

55.000

38.529

13.500

27.500

41.500

56.000

145,35%

103,61%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

24.703

50.000

50.000

32.801

15.000

26.000

37.000

50.000

152.43%

132.78%

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

109.325

340.000

340.000

317.103

50.000

130.000

210.000

250.000

78.84%

290,06%

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

42.663

90.000

90.000

75.328

10.000

20.000

60.000

80.000

106,20%

176,57%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

82.648

648.000

648.000

517.063

63.000

476.000

559.000

683.000

132,09%

625.62%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

39.812

570.000

570.000

472.821

50.000

450.000

520.000

630.000

133.24%

1187.63%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

4.242

8.000

8.000

4.877

2.000

4.000

6.000

8.000

164,04%

114,97%

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4.242

8.000

8.000

4.877

2.000

4.000

6.000

8.000

164,04%

114,97%

c)

prime de asigurare

45

38.594

70.000

70.000

39.365

11.000

22.000

33.000

45.000

114.31%

102.00%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

739 705

950.500

950.500

784.742

245.450

491.400

732.350

1.043.800

133,01%

106.09%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

16.000

50 000

50.000

0

10.000

25 000

35.000

50.000

0.00%

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

16 000

50.000

50.000

0

10.000

25.000

35.000

50.000

0.00%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

5.553

8.500

8.500

5 599

2.200

4.400

6 600

8.800

157,17%

100,83%

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5 553

8.500

8.500

5.599

2.200

4.400

6 600

8.800

157,17%

100,83%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat An 2016

0

1

2

3

3a

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

54.713

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

7.852

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

323

-interna

65

323

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

33.385

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

51.946

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

140.169

H)

cheltuieli de asigurare și pază

70

122.564

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

9.705

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

7 900

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

Prevederi an precede 2017

Propuneri an cure. l 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care.

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C_L.S1

nr.331/2017

conform

Hotărârii

A.G.A.

8/2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

■: A -

i

r    -

rKb

Z

/ /

> s

5.000

5.000

1.645

1.000

2.000

3.000

4.000

243.16%

3.01%

25 000

25.000

14.239

5.000

12.000

20.000

25.000

175.57%

181,34%

1.000

1.000

510

500

1.000

1.500

2.000

392.16%

157.89%

1.000

1.000

510

500

1.000

1.500

2.000

392.16%

157,89%

40 000

40.000

31.395

10.000

20.000

30.000

40.000

127.41%

94,04%

10.000

10.000

4.826

2.500

5.000

7.500

10.000

207,21%

9.29%

177.000

177.000

163.994

44.750

93.000

140.250

186.000

113.42%

117,00%

135.000

135.000

135.866

37.000

74.500

112.000

150.000

110.40%

110,85%

12 000

12.000

9.733

2.500

5.000

7.500

10.000

102,74%

100.29%

15.000

15 000

6.368

5.000

13.000

20.000

25.000

392.59%

80,61%

14.000

14.000

11.200

0,00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2016

Prevederi an precedat 2017

Propuneri an cu.-ț nt 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.SI

nr.331/2017

conform

Hotărârii

A.G.A.

8/2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2    y X

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea^'-'"' personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului nr. 109/2011

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1.000

1.000

827

250

500

750

1.000

120,92%

j)

alte cheltuieli

78

430 087

635.000

635.000

563 044

170.000

330.000

490.000

720 000

127,88%

130,91%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

149.407

185.000

185.000

170.330

93.500

112.000

176.000

200.000

117,42%

114,00%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

26.852

30.000

30.000

29.463

30.000

30 000

30.000

30.000

101.82%

109,72%

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

5.488

15.000

15.000

13.103

3.500

7.000

11.000

15.000

114,48%

238.76%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

117.067

140.000

140.000

127.764

60.000

75.000

135.000

155.000

121,32%

109.14%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

5.484.464

6.246 000

6.246.000

5 925.985

1.620.150

3.460.900

5.155.400

7 005.000

118,21%

108,05%

CO

Cheltuieli de natură salarială {Rd.88+ Rd.92)

87

4.493.759

5.158.000

5.158 000

4 893.768

1 583.500

3.382.000

5.037.600

6.844.500

139.86%

108.90%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.274.731

4.736.000

4.736 000

4.519482

1.465.000

3.153.000

4.708.600

6.404.500

141,71%

105.73%

a) salarii de bază

89

2 634 706

2.954.000

2 954 000

2.821.843

995.000

1.993.000

2.989.600

3.994.600

141,56%

107,10%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului

de bază (conform CCM)

90

1.639.525

1.782.000

1.782.000

1.697.639

470.000

1.160.000

1.719.000

2.409.900

141,96%

103,54%

c) alte bonificații (conform CCM)

91

500

0.00%

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

219.028

422.000

422 000

374.286

118.500

229.000

329.000

440.000

117.56%

170,89%

a) ch 227/2

corn

eltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

!015 privind Codul fiscal*), cu modificările și oletările ulterioare, din care:

93

8 100

72.000

72 000

70.804

23.500

54.000

74.000

100.000

141,23%

874.12%

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

8 100

10.000

10 000

9.720

4.000

15.000

15.000

21.000

216,05%

120.00%

b) tichete de masă;

96

210.928

350 000

350.000

303.482

95.000

175.000

255.000

340.000

112.03%

143,88%

c) tichete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

din care:

100

0

0

----cW-’Ui-z;

INDICKflSRptalr^Jj / J ,

\\    J

Nr.

rd.

Realizat

An 2016

0

1

2

3

3a

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

9.878

a) pentru directori/directorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

9.878

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

980.827

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

114

7.052.656

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

0

- către bugetul qeneral consolidat

116

- către alți creditori

117

0

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

238.346

e)

ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1.391.920

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

5.422.390

f1J

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

5.422.390

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

Hot.C.L.SI

nr.331/2017

conform

Hotărârii

A.G.A.

8/2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0

0,00%

1.088.000

1.088.000

1.032.217

36.650

78.900

117.800

160.500

15.55%

105,24%

1.750.000

1.750.000

1.330.865

360.000

875.000

1.240.000

1.650.000

123,98%

18.87%

0

0

350 000

350.000

69.471

50.000

250.000

300.000

350.000

503.81%

29,15%

1.400.000

1 400.000

1.261.394

310.000

625.000

940.000

1.300.000

103.06%

90,62%

0

0

0

0

0

0

0.00%

0

0,00%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2016

0

1

2

3

3a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:

127

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

131

15.040

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

132

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

135

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

15.040

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

-2.603.412

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

342.518

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

36.113.326

a)

- venituri din subvenții si transferuri

145

4.910.904

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din care: **)

147

4.493.759

a)

Sume reprezentând creșterea la salariu minim pe economie cf.pct a) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018

148

b)

Reîntregirea salalariilor pe intreg an 2018 ca urmare a creșterii sal in 2017 cf.pct b) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018

149

c)

Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018

150

Prevederi an p: -eedent 2017

Propuneri i.

■ curent 2018

%

%

Aprobat

din care:

conform

Hot.C.L.SI

nr.331/2017

conform

Hotărârii

A.G.A.

8/2017

Preliminat

/ Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20.000

6.119

5.000

10.000

15.000

20.000

326.85%

40,68%

0

0

0

0

0

0

20,000

20.000

6.119

5.000

10.000

15.000

20.000

326,85%

20.000

20.000

6.119

5.000

10.000

15.000

20.000

326,85%

0,00%

730.100

730.100

3.090.801

289.300

448.650

10.200

443.800

14,36%

-118,72%

0

0

276.544

46.288

71.784

1.632

71.008

25,68%

80,74%

35.375.600

35.375.600

35.718.139

10.988.400

20.994.950

27.248.950

37.944.600

106.23%

98,91%

4.815.200

4 815.200

4.750.822

1.108.000

2.107.200

2.705.400

3.854.200

81,13%

96,74%

892.564

0

0,00%

5.158.000

5.158.000

4.893 768

1.583.500

3.382.000

5.037.600

6.844.500

139,86%

108,90%

13.740

l    t-y

'-'yd

t A,

7^ .-'A

266.150

c

JidSy

1.078.610

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2016

Preveder ;;n precedent 2017

PropL.'isri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HoLC.L.SI

nr.331/2017

conform

Hotărârii

A.G.A.

8/2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4.274.731

4 736.000

4.736.000

4.519.482

1.465.000

3 153.000

4.708.600

6.404.500

141,71%

105,73%

4

Nr. de personal pro.qnozat la finele anului

152

104

108

108

101

105

105

105

105

103.96%

97,12%

5

Nr.mediu de salariati

153

100

108

108

99

105

105

105

105

106.06%

99,00%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala

H t l47-rd.93-Rd,98VRd 1531/12

154

3.738

3.924

3.924

4.060

X

X

X

5.353

131.85%

108.61%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.738

3.924

3.924

4.060

X

X

X

4.275

105.29%

108,61%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

361.133

327.552

327.552

360.789

X

X

X

361.377

100.16%

99,90%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

312.024

282.967

282.967

303.785

X

X

X

324.670

106,87%

97,36%

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

X

X

X

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare=QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

100,00%

100,00%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

5.422.390

100,00%

100,00%

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

F

- de la bugetul local

169

/

^757

- de la alte entitati

170

1 •

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul

ramas de rambursat)

171

i*

(-

. I    ‘

*) se vor evidenția distinct sumeletățe'n'ută^aujn calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar, prevăzut in Legea anuala a bugetului de stat

conducătoruxunJTătiQET Ol

■ ' îgrivita »

S.R.'l. ^7/

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL


Data 18/01/2018 Ora 09:14


Gradul de realizare a veniturilor totale1


Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

37.459.500

36.188.357

96,61%

35.475.600

35.791.387

100,89%

1

Venituri din exploatare *)

37.359.500

36.113.326

96,66%

35.375.600

35.718.139

100,97%

2.

Venituri financiare

100.000

75.031

75,03%

100.000

73.248

73,25%

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de statCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILLO.


Nr. r

» r*    Anexa nr.4

/£    31 JAN 20)3


Programul de Investiții, dotări șl sursele de finanțare

lei

INDICATORI

Data

finalizării

Investiției

an precedent 2017

Valoare ,

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

52.817.431

162.920

52.652.431

40.950JK»

—260,000

1

Surse proprii, din care:

52.817.431

162.920

52.652.431

40J#0:$QO

Al i?6D,000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

r-—i \?

3

Credite bancare, din care:

a)- Interne

( fr

îvtȚ r

b) - externe

\ V

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursâ)

v?

- {denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

52.B17.431

162.920

52.652.431

40.&&000

J.225O1O0O

1

Investiții în curs, din care:

a) penlru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

40.700.000

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

40,700.000

0

- Eficientizarea producției de energie electrica si energic termica in cogenerare cu creșterea ponderii dc energie electrica in asigurarea integralii noului echipament in schema de funcționare existenta

40 700.000

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări),

din care:

52.341.131

0

52.341.131

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

52.341 131

0

52.341 131

0

0

- Modernizarea / extinderea sălii de mașini a CET GRI VITA, in vederea crestei ii producției de energie electrica si termica in cogenerare

8 841 131

8.841 131

- Modernizarea CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de 13l?h si trecerea instalației de ardere păcură

43 500.000

43.500.000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de

gesliune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

476.300

162.920

311.300

250.000

250.000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - Interne

b)-externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

4

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de

realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe    -

Rezultat brut (+/-)

Plăti

1

restante

Rezultat

brut

Plăti

restante

Rezultat

brut

Plăti

9

restante

Rezultat

brut

^PÎățH"'

restanțejL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

to----

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

si reducere a plăților restante

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

Pct.

il

TOTAL Pct. I

X

X

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

Pct.

III

TOTAL Pct. II

X

X

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. IICONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Pagina 1 din 1

Data 18/01/2018 Ora 09:17