Hotărârea nr. 119/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 04.05.2018 privind validarea mandatului de consilier 1 al doamnei Raluca Gabriela SUDITU în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela SUDITU în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1

Având în vedere dispozițiile art.100 alin.(33) din Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificările Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. / 26.04.2018 prin care s-a luat act de încetarea prin demisie a mandatului domnului Lixandru Ionel-Florian și s-a declarat vacant locul de consilier local;

Ținând cont de adresa PSD-Sector 1, din data de 19.04.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 15876/20.04.2018, prin care se aduce la cunoștință că următorul supleant pe lista PSD , este doamna Raluca Gabriela SUDITU;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.05.2018;

în temeiul art.32 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. - Se validează mandatul de consilier local al doamnei Raluca Gabriela SUDITU în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

X-. v ;/PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Oliver Leon Păiusi

Nr.: 119

Data: 04.05.2018