Hotărârea nr. 118/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 04.05.2018 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel-Florian.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel -Florian

Luând în considerare referatul constatator al Primarului Sectorului 1 și al Secretarului Sectorului 1;

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit.a) coroborate cu dispozițiile art.12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Luând act de adresa nr. 14274/11.04.2018, prin care domnul Lixandru Ionel-Florian aduce la -unoștință demisia sa din funcția de consilier local al Sectorului 1, ca urmare a numirii în funcția de Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, potrivit Deciziei nr. 146/28.03.2018 a Primului Ministru al României;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel- Florian și se declară vacant locul de consilier local.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, o Oliver Leon Păiusi

Nr.: 118

Data: 04.05.2018