Hotărârea nr. 116/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 29.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco – Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a celor două unități de învățământ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE


privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco -Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a celor două unități de învățământ

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere solicitarea Liceului Greco - Catolic ‘’Timotei Cipariu” nr. 47/27.03.2018, înregistrată la registratura Generală a Sectorului 1 sub nr. 12166/27.03.2018;

Luând în considerare solicitarea Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 nr. 169/31.01.2018, înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 sub nr. 1075/31.01.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco - Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a celor două unități de învățământ (denumită în continuare Hotărârea Consiliului Local nr. 171/29.09.2016”);

în temeiul art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2) lit.j) și lit.n), și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 171/29.09.2016 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

"Art. 2. (1) Cheltuielile de reamenajare și reutilare ale spațiului menționat vor fi suportate de către Liceul Greco - Catolic ‘ ’Timotei Cipariu

(2)    Cheltuielile pentru hrana elevilor de la cele două unități de învățământ vor fi suportate separat de către fiecare unitate de învățământ pentru elevii proprii, pe baza listelor de prezență, cu mențiunea că, în cazul elevilor Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, costul hranei elevilor proprii va fi achitat în limita alocației de hrană/zi/copil aprobată prin legile speciale în vigoare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, pe bază certificatelor de orientare școlară și profesională deținute de elevi.

(3)    Cheltuielile pentru plata utilităților (electricitate, apă, gaze) vor fi suportate de către ambele unități de învățământ, conform Acordului de colaborare.

(4)    Decontarea cheltuielilor pentru hrana elevilor Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 se va realiza pe baza documentelor financiar-contabile justificative, întocmite conform prevederilor O.M.F.P. nr. 2634/2015, transmise de către Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 către Liceul Greco - Catolic '’Timotei Cipariu", în baza listelor primite cuprinzând beneficiarii alocației de hrană pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, la nivelul sumelor menționate la alin. (2). ”

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 171/29.09.2016 rămân nemodificate.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Greco - Catolic ‘’Timotei Cipariu” și Directorul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Oliver Leon PăiusiCONTRASE? EAZĂ,

SE

Daniela Nic

Nr.: 116

Data: 29.03.2018