Hotărârea nr. 114/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 29.03.2018 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația Sportivă ”Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național ”Sfântul Sava”, în curs de constituire


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația

Sportivă ”Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național "Sfântul Sava”, în curs de constituire

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Având în vedere solicitarea Colegiului Național "Sfântul Sava” nr. 4015/14.12.2017, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 16303/14.12.2017;

în conformitate cu art. 112 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 24, art. 25 și art. 80 alin. (14) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 16 alin. (6) din Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare, aprobat prin OMECTS nr. 2880/20.12.2007;

Luând în considerare art. 7 lit. c) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 3462/2012;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009, prin care se înființează Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 având ca atribuție administrarea patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 1, preluate spre administrare de către Consiliul Local al Sectorului 1, în baza Hotărîrii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001;

în temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de comodant, și Asociația Sportivă ”Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național "Sfântul Sava”, în curs de constituire, în calitate de comodatar, având ca obiect sala SI3, în suprafață de 22 mp, aflată la demisol, în cadrul Colegiului Național "Sfântul Sava”, (imobil cu sediul în str. G-ral Berthelot, nr. 23, Sector 1, București, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001), pentru o durată de 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii, exclusiv în vederea stabilirii sediului asociației sportive ante menționate și a funcționării corespunzătoare a acesteia.

Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 114

Data: 29.03.2018