Hotărârea nr. 112/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 29.03.2018 privind sterilizarea gratuită a câinilor şi pisicilor fără pedigree, cu deţinător, de pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE


privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1- Serviciul Poliția Animalelor avizat de Direcția Management Economic și de Direcția Investiții;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 a achițițiilor publice,

Văzând dispozițiile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Ținând cont de prevederile art. 41, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodoligice de aplicare a Ordonaței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 29.03.2018;

Având în vedere amendamentele formulate de doamna consilier Ilinca Macarie;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor, din cadrul Poliției Locale Sector 1,

în temeiul art.36 alin.(6), art.45 alin.(2) și alin. (5) teza a Il-a, art.81 alin.(2) lit.e) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se împuternicește Poliția Locală Sector 1 să organizeze o procedură internă în temeiul art.7 alin.(l), lit.e) din Legea nr.98/2016 a achizițiior publice, având ca obiect încheierea unui acord cadru de prestări servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31.12.2018.

Art. 2. -(1) Se constituie o comisie formată din 5 membri pentru a asista procedura și pentru a aproba acordul cadru la care se face referire în art. 1 al prezentei Hotărâri. Comisia are următorul conținut: 1 reprezentant al Poliției Locale a Sectorului 1, 1 reprezentant al Poliției Animalelor din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1 și 3 consilieri locali.

(2) Consilierii locali aleși pentru a face parte din comisia menționată la alin. (1) sunt:

a)    Cristian Adrian Tudose;

b)    Iuliana Cristina Grigorescu;

c)    Manuela Mureșan.

Art. 3.- Obiectul acordului cadru îl constituie sterilizarea gratuită a unui număr maxim de 500 câini și a unui număr maxim de 500 pisici fără pedigree, cu deținător, aflați în proprietatea persoanelor fizice, cetățeni ai Sectorului 1 al Municipiului București, urmând ca serviciile prestate să fie plătite de către Polița Locală Sector 1 din bugetul propriu pe anul 2018.

Art. 4.- Valoarea estimată a sterilizării câinilor este de 210 lei fără TVA/femelă și 170 lei fără TVA/mascul și valoarea estimată a sterilizării pisicilor este de 160 lei fără TVA/femelă și 130 lei fără TVA/mascul.

Art. 5.- Se pot încheia acorduri cu toate cabinetele veterinare care își exprimă dorința și care îndeplinesc condițiile din Legea pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar nr. 160/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.- Achiziția serviciilor de sterilizare va fi organizată în baza art.7 alin.(l) lit.c) din Legea nr.98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin organizarea unei proceduri interne de către Poliția Locală Sector 1, ulterior adoptării prezentei hotărâri și a asigurării sursei de finanțare.

Art. 7. -Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate.

Art. 8.- (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 și membrii desemnați în art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. C/20/16.04.2018

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Daniela Nicoleta Cefalan, în calitate de Secretar al Sectorului 1 al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112 din 29.03.2018 - privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deționător, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București, pentru următoarele motive:

în domeniul inițierii, elaborării, dezbaterii și aprobării proiectelor de hotărâri ale consiliului local, Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliului local, precum și unele dispoziții ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteriore cuprind reglementări în detaliu, suficient de edificatoare în ceea ce privește formularea unui amendament și aprobarea acestuia. Astfel, regula în materia adoptării proiectelor de hotărâri este aceea că un proiect de hotărâre al consiliului local, trebuie avizat de către compartimentul de resort din subordinea primarului și trebuie verificat sub aspectul concordanței conținutului cu dispozițiile legale aplicabile în materie de către secretarul subdiviziunii administrativ - teritoriale.

în concret, în ședința ordinară din data de 29.03.2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, au fost formulate și citite amendamentele potrivit art. 2, art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112 din 29.03.2018 - privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București, au fost supuse votului membrilor consiliului local iar, după aprobarea lor, amendamentele formulate în scris, au fost predate secretarului.

Având în vedere, ca autoritatea abilitată de lege să adopte hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municpiului București și-a însușit amendamentele, întrucât a aprobat proiectul cu amendamentele propuse, precizez faptul că, actul administrativ astfel aprobat devine obligatoriu atât pentru toți membrii consiliului local, cât și pentru Poliția Locală a Sectorului 1.

Prin urmare, amendamentele aprobate de către consiliul local și votate cu cvorumul cerut de lege devin parte integrantă din proiectul astfel adoptat de consiliul local și ca atare este obligatoriu de la momentul înregistrării votului final.

în considerarea principiului de drept administrativ consacrat de art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intitulat “ Subordonarea față de actele de nivel superior” conform căruia “Ărz elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziții se va ave» în vedere caracterul tor (le acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și altor acte de nivel superior...

Raportat la conținutul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112 din 29.03.2018

-    privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București, invocăm dispozițiile legale aplicabile din Legea 98/2016

-    privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

3-' ' '

Sr i:m L ' 't'J'iaSjgjir'

1 ii. |f,’i;

roși crmiricAîA iso

F RIVIND L

IST EMUL DL MANAGLF

L MT Al

(- i u-iii i-

DUMA AUDl'IULU' f.îf Cb

îll lCA('i|-

uh r.ATfty

IM    ,    ■

FWlhJ

CI hTlPiC/’17 Ai r^L * rAl

- A ILMLLGH UE MAN SFH'.N df'Li; AERQf]

--‘4 Ml NT


“Art. 4. - (11 Au calitatea (le autoritate contractantă în sensul prezentei lefi:

a)    autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile clin componența

acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în

domeniul achizițiilor publice;

b)    organismele de drept public;

c)    asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

(2)    Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înțelege orice entități, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a)    sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;

b)    au personalitate juridică;

c)    sunt finanțate, în majoritate, de către entități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public.

(3)    Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, dacă entitatea înființată, în condițiile legii, de către o autoritate contractantă îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:

a)    funcționează în condiții normale de piață;

b)    urmărește obținerea unui profit;

cjsuportâ pierderile care rezultă din exercitarea activității sale.

(...)

Art. 7. -    (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este

obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cudrtt a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a)    24.977.096 lei, pentru contractele de achizițiepublică/acordurile-cadru de lucrări;

b)    648.288 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii; b1) 994.942 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii

atribuite de autoritățile contractante locale, așa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele aflate în subordinea acestora;

c)    3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3)    Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2).

(4)    Condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) presupun cel puțin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi și formalități

5 Ai i A»U 5 Sr.l’W <-•


l’b’IMAI-IA «• FOSÎ t HMll ICA1A M0V2CCB pPiVifii' H + 'l,'Hi nr MANAGEMENT AL tv-i iîAiji in tjiujA Aunnutui of certificare Oi ' . i    iu ' u I PENTRU

CERTIFICAREA F5STEMLLOR f.-E MANAGEMENT Ai CAE 1 f A f fl tW L/- AE RO0


procedurale reduse față de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1).

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, țară TVA, este mai mică decât 132.519 tei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

Cu respectarea prevederilor legale privind procedura simplificată din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016,

“Art. 101. -    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura simplificată în

condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Lege.

(2)    Atunci când atribuie contracte de achiziție publică/acorduri-cadru și organizează concursuri de soluții care privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. cf din Lege, autoritățile contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege.

(3)    Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă.

(4)    Anunțul de participare simplificat conține următoarele informații:

a)    denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante;

b)    tipul de contract și, dacă este cazid, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)    denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie furnizate/prestate/executale și codul/codurile CPV;

d)    valoarea estimată;

e)    cantitatea de produse care trebuie furnizată, dacă este cazul;

J) sursa de finanțare;

g)    lermenul-limită de primire a ofertelor;

h)    adresa la care se transmit ofertele;

i)    limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;

j)    perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă;

k)    criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

Art. 102. - Autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient

pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție, dacă sunt

solicitate prin documentele achiziției,

Art. 103. -    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind

documentația de atribuire.

(2)    Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

(3)    Auloritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP răspunsul la solicitările de clarificări fără a dezvălui identitatea solicitanților.

(4)    Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi prin publicarea unei anunț de lip erată în

'    31

.. î


î ■ re 11/: aî a a fc£ i o i-1 11 f-1 c A i a i a o 4 a ) i    ?

PI'IVIWI? SJSTGMNl Di'    AL

CAIjrÂp IN URMA AUDITULUI Olî CEL I ILIOAIțlE. Oi: CĂTRE Ol’CANILI.'tl,ll ACRI:Ol IA ! C£l<IIFIC/WA ',-AA I    I.-l MANAGL^lN'I

Al CALI'MIII Si-i LW iL'C'iA AFROG

SEAP perioada stabilită conform ari. 1 02 în cazul în care răspunsul la solicitările de clarificări modifică documentația de atribuire.

Art. 104. - (1) Autoritatea contractantă aplică procedura simplificată prin mijloace electronice, situație în care numai operatorii economici înregistrați în SEAP pot depune ofertă.

(2)    Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă nu utilizează mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire simplificate atunci când aplică prevederile art. 113 alin. (4) Ut. b) din Lege.

(3)    Prevederile art. 59-66 se aplică în mod corespunzător.

Art. 105. - în urma finalizării procedurii simplificate, autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului de achiziție publicâ/acordului-cadru, precum și orice modificare a contractului acordul ui-cadru.

(...)

Art. 107. -    (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu

acordurile-cadru astfel încât să împiedice, să restrânsă sau să distorsioneze concurenta.

(2)    In sensul dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă:

a)    nu are dreptid de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri excepționale și pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;

b)    nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestații de altă natură decât cele stabilite prin acordul- cadru;

c)    nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele față de altele;

d)    are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai cu operatorul/operatorii

economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru și numai pe baza regulilor și

condițiilor prevăzute în respectivul acord;

e)    nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele și pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziție centralizată;

f)    are obligația de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze ce! mult !a valoarea

estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-

cadru.

(3)    Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru.

(4)    Durata contractelor subsecvente încheiate în conformitate cu alin. (3) poale depăși durata de valabilitate a acordului-cadru.

Art. 108. -    (1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă își asumă față de

operatorul/operatorii economic/economici care este/sunl parte a acordului respectiv următoarele obligații principale:

a)    să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziționarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv;

b)    să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnalar/semnatari, ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condițiile esențiale stabilite la încheierea acestuia.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lil. a), autoritatea contractantă are dreptul să încheie cu alt operator economic un contract de achiziție publică având ca obiect achiziționarea acelorași produse/servicii/lucrări care fac obiectul acordului- cadru respectiv în cazul în care operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorității contractante.

PRIMĂRIA A I < >1 CFLTțHf.-lA iS0 • : JCb PPJVINO SISTEMUL Dl MANAGEMENT Al CAI RAȚII ÎN URMA AUDIIULUI DE CI PTIFICAKF i'.t CAifif ORGANISMLH ACtt£XNTA! i+Nliuj CERî II IC/AIît A ij«î- 11 Ml:; OH CI f/ANAGEMf NI Ai CAI 17 AȚII SR FN +•    : • HBOC


(3) Solicitarea autorității contractante adresată operatorului economic pentru a furniza/presta/executa se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

Art. 109. - (1) Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condițiile considerate esențiale, care se referă la:

a)    obligațiile pe care operatorul/operatorii economic/economici și le-a/le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce privește caracteristicile tehnice - funcționale și de performanță - ale produselor care urmează să fie furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate și nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate și nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuție începând din momentul încheierii contractului, garanțiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză și evaluare a propunerilor tehnice;

b)    prețul/tariful unitar sau prețurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în propunerea financiară;

c)    condiții specifice, coeficienți de ajustare și formule de ajustare a prețurilor, după caz;

d)    orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.

(2) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă:

a)    elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a respectivului acord;

b)    numărul maxim de operatori economici cu care se încheie acordul-cadru, conform celor precizate în cadrul anunțului de participare;

c)    elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente.

(...)

Art. 114. - Autoritatea contractantă atribuie acordurile- cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 68.

Art. 115. - (1) Durata unui acord-cadru nu poate depăși 4 ani, cu excepția cazurilor excepționale pe care autoritatea contractantă le justifică temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

(2)    In cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, autoritatea contractantă stabilește prin documentele achiziției că acordul-cadru se încheie în una dintre următoarele modalități:

a)    cu un singur operator economic;

b)    cu mai mulți operatori economici.

(3)    Autoritatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, (lună caz,

operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea criteriilor de

calificare și selecție, a criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele

achiziției.

(...)

Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia

Art. 126. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor și, (lupă caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparținând compartimentelor autorității contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă autoritate contractantă, din cadru! respectivei autorități

55-1=

■> 5’ * IÎW *


primăria a fost certificata iso Eton rcsa SlSTFMUi UI mahAw mi m

PAI It A|ll iN UITMA AUOITUI UI IM. CHITIIICARF III. CATIIF ORC.ANISMUI ACREDITAT IIUTf".'

Fi IFII AREA im.II HI.I.OII Ut. MANAGI MI NT ai cai uaiu sr eîi.it;;-;' Arunc


SECT

SECRETAR


www.primariascctorl .ro

contractante.

(3)    în cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/oferlelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul achizițiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică și/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialiști externi, numiți experți cooptați, care desfășoară activități independente sau

care sunt puși la dispoziție de către furnizorii de servicii auxiliare achiziției.

(4)    Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract/acord-cadru în parte, cât și pentru atribuirea mai multor contracte/acorduri-cadru, acest din urmă caz aplicându-se când contractele respective sunt de complexitate redusă.

(5)    în cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât pentru fiecare etapă în parte, cât și pentru toate etapele.

(6)    Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor.

(7)    Președintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la aspectele de organizare și reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot.

(8)    Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie să fie în relații (le subordonare

ierarhică unele față de altele, în măsura în care structura organizatorică permite acest lucru.

(9)    Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(10)    Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

(11)    După producerea înlocuirii prevăzute la alin. (10), calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care își va exercita atribuțiile aferente, până la finalizarea procedurii de atribuire.

(...)

Art. 128. -    (1) Experții cooptați prevăzuți la ort. 126 alin. (3) pot fi desemnați încă de Io

începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcție de problemele care ar

putea impune expertiza acestora, scop în care în cadrul deciziei de desemnare a experților cooptați

se precizează atribuțiile și responsabilitățile specifice deținute pe parcursul procesului de

evaluare.

(2)    Propunerea privind cooptarea experților externi, respectiv necesitatea participării acestora la procesul de evaluare se justifică și se realizează prin raportare la atribuțiile și responsabilitățile ce sunt deținute/exer citate de către aceștia în aplicarea prevederilor alin. (1).

(3)    Experții cooptați nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit legii și a mandatului primit în baza deciziei de desemnare, precum și a competențelor personale, aceștia procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra cărora își exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o dețin.

(4)    în sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru acuratețea și realitatea informațiilor consemnate în cadrul raportului de specialitate.

(5)    Raportul de specialitate prevăzut la alin. (3) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/oferlelor și de stabilire a ofertei/ofertelor câștigătoare.

(6)    Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului cooptat prevăzut la alin. (3) au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în

■I ■

4    ....... . A

“ IMII.li ĂU ț: li ISO» VjMjcrtf''


PRIMAUlA I OSI tFRTIMCAÎA ISO ' : .• PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT Ai (,Al irĂpl IN URMA AUDiTULUI DF Cb’iniFICARF. di ca rin organismul acreditat pentru CIR Uf ICAKLA SUTfcMUEOR DE MaNAGEW NT nl. f Al ‘TAȚlf M< I N 4&ilJ ACROG

MUNICIPIUL BUCUREȘTI U

1 sectorul!    secretar

www.primariascctOTl .ro

acest sens o notă individuală care devine anexă la raportul procedurii de atribuire. In cadrul acestei note se justifică în mod documentat punctul de vedere al respectivilor membri la un nivel similar cu exigențele ce derivă din aplicarea prevederilor alin. (4).

(7) Raportul de specialitate se atașează la raportul procedurii de atribuire și devine parte a dosarului achiziției publice.

în consecință, personalul din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice întocmește decizia de numire a comisiei de evaluare, uti 1 izând formularul "Decizie numire comisie de evaluare” și o înaintează conducătorului autorității contractante/ordonatorului de credite spre aprobare.

Momentul limită la care conducătorul autorității contractante/ordonatorul de credite poate numi comisia de evaluare este înainte de ședința de accesare/deschidere a ofertelor.

Este de preferat ca membrii comisiei de evaluare să fie persoane din echipa care a participat la întocmirea documentației de atribuire, cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (7) și

(8) dinHGnr. 395/2016.

Atunci când membrii comisiei de evaluare nu au fost implicați în elaborarea documentației, decizia de numire a comisiei de evaluare trebuie elaborată la un moment în care să permită familiarizarea membrilor comisiei de evaluare cu conținutul documentației de atribuire, luând în considerare timpul necesar familiarizării în funcție de complexitatea procedurii. Este recomandat ca cel puțin un membru din compartimentul beneficiar al rezultatului achiziției să participe la evaluarea ofertelor.

Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare în conformitate cu art. 126 alin. (9) din HG nr. 395/2016. în această situație este recomandat ca Autoritatea Contractantă să numească și membri de rezervă care să înlocuiască membrii comisiei de evaluare, atunci când este cazul, pentru a îndeplini numărul membrilor comisiei de evaluare prezenți la evaluarea ofertelor, acolo unde situația impune.

Atribuțiile comisiei de evaluare se vor stabili în funcție de specificul fiecărui proces de achiziție publică, cu luarea în considerare a prevederilor art. 127 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Este recomandat ca în momentul stabilirii comisiei de evaluare, autoritatea contractantă să țină cont și de specializările necesare pentru evaluarea ofertelor în funcție de specificul procesului de achiziție.

în cazul în care. autoritatea contractantă identifică necesitatea de a apela, în vederea unei evaluări corespunzătoare, la expertiză aprofundată aceasta poate desemna specialiști externi - experți cooptați, cu utilizarea prevederilor art. 126 alin. (3) din HG nr. 395/2016.

Pentru întocmirea deciziei de numire a experților cooptați se utilizează formularul "Decizie desemnare experți cooptați”.

Necesitatea de a apela la expertiza aprofundată se determină:

a. pe baza informațiilor incluse în: Referatul de necesitate. Competențe necesare și disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziție publică.

I’IIIMAIJIA m H'lM ( Hlhl ICATA ISO M ' •NI-    •Ol-L in ’’ANAGlMF.N1 At


St 1504 £


; Al II. III I.N IJI J.'A AUPirui.lJI DE CEKIlUGARf-Hf CMRI .GNiSM'.tl ACHFDIIAI HMIhl •| M !« ii -Ar| /. :1» MfclOh DE MANAGERE Wî ai r./.|, ,n Mi i h.-.s: ■; aukio


b.    pe perioada elaborării documentației de atribuire, în etapa de pregătire,

c.    la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcție de necesitățile identificate prin raportare la conținutul ofertelor supuse evaluării.

în decizia de desemnare a experților cooptați, autoritatea contractantă trebuie să precizeze concret care sunt atribuțiile și responsabilitățile experților cooptați, cu luarea în considerare a prevederilor art. 128 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Autoritatea Contractantă trebuie să se asigure că experții cooptați nu preiau atribuțiile comisiei de evaluare și nici nu iau decizii în locul comisiei de evaluare.

Totodată, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, reglementează categoriile de ordonatori de credite, după cum urmează:

“Art. 21. - (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari și ordonatori terțiari.

(2)    Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităților administrativ -teritoriale, primând general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București și președinții consiliilor județene.

(3)    Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept sciu altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor preciza limitele și condițiile delegării.

(4)    Conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică, cărora !i se alocă fonduri din

bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz. ”

Raportat la prevederile legale în materie, în condițiile elaborării unui act administrativ inferior - hotărâre consiliu local, se impune și respectarea prevederilor art. 41 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân din 11.12.2013, aprobate prin H.G. 1059/2013:

“ Art. 41. -    (1) Consiliile locale pot subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu

stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unității adminislraliv-teritoriale, prin concesionarea, în condițiile prevăzute la ari. 8, a operațiunilor de sterilizare către unul sau mai mulți medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

(2)    Deținătorii de câini de rasă comună sau metiși ai acestora care doresc să beneficieze de subvenționarea sterilizării câinilor pe care îi dețin depun o solicitare în acest sens ta consiliile locale.

(3)    Consiliile locale transmit persoanelor care au făcut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de liberă practică către care s-a făcut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon de ordine cu numele și adresa deținătorului câinelui, care va fi parafat și

semnat de medicul veterinar după efectuarea operației de sterilizare. “

Astfel fiind, din analiza prevederilor legale invocate, se poate lesne constata că din comisia de evaluare nu pot face parte decât salariații din cadrul Poliției Locale Sector 1 motivat de faptul că doar Poliția Locală Sector 1 are calitatea de autoritate contractantă în înțelesul Legii nr. 98/2016. Pe de altă parte, Consiliul Local Sector 1 nu este ordonator de credite și totodată, este interzis să existe relații de subordonare între membrii comisiei de evaluare.

Mai mult decât atât, din interpretarea prevederilor legale invocate se constată faptul că nu se pot încheia acorduri cadru cu toate cabinetele veterinare care își exprimă dorința, ci doar cu

■ ©

O

□ vi *v-<    ’

'p'xKt.ÎJW L


cmmajha ,, roși certificata 150 rcru PRlVlNC SISTEMUL UE MANAGEMENT AL Al |G HFiML AHGCUIUI DE CERTIFICĂRI ’îF :-JJII- ORGaNiAMui ACRf-tiftAr PENTRU

U« I» l-aR; ?L IT’.îEtCR DL MANAGEMENT \t CAL I/Țll Sfi FN-îl: ;/ ALHOO


operatorul economic sau, după caz, operatorii economici prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției. în ceea ce privește, reglementarea încheierii acordului cadru cu unul sau mai mulți operatori economici precizăm ca acesta este atributul exclusiv al autorității contractante, respectiv al Poliției Locale Sector 1 și nu al Consiliului Local Sector 1 care nu este autoritate contractantă.Astfel spus, Consiliul local ca autoritatea deliberativă a sectorului 1 trebuie să rămână în limitele de competență și legalitate stabilite de lege.

De asemenea, textul amendamentelor formulate și pe cale de consecință, a hotărârii adoptate nu respectă prevederile art. 3 alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată: “ Normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, și la elaborarea și adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și de alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate, precum și la elaborarea și adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autoritățile administrației publice locale. ”

Totodată, hotărârea nu respectă prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată: '''Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie

în acest context, apreciez că doar o maximă rigoare și raportare la dispozițiile legii - lato sensu, cât și stricto sensu - în ceea ce privește pregătirea elaborării, redactarea, adoptarea și intrarea în vigoare a actului administrativ poate să confere acestuia caracterul de legalitate și să susțină prezumția legalității actului administrativ, conducând, totodată, la atingerea scopului propus de autoritatea administrației publice locale, acela de a soluționa o nevoie socială în acord deplin cu legea aplicabilă în materie.

Față (le aspectele mai sus învederate, consider că hotărârea adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București nu respectă normele legale în materie, motiv pentru care refuz contrasemnarea hotărârii nr. 112 din 29.03.2018 — privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deționător, de pe raza Sectorului 1 a! municipiului București.


P'U'iAPI,-. A. I fi"! I ! l-îlli IC-AiA IAD : PA’ PRIVIND SIA1IF.1IJI DE MANAC-f MLD I Ai L J I I Afli IU UPMA ,‘l U3I [ UI UI Dl Ci’l' III ICANI Dl- ( .IfL I >l<(’jâ; 7.II aCHI-DIIAI PI-UIPU m !ii-k.ani a : i: iimiop di m-'-uagim! ni Al CA! li,Jll I D ••! : .' DQO

Bd. Banii Manta nr. 9. Sectorul I București: Ol 1222

Tel.+40-21 3191013: Fax:+40-21 3191006

E ni aii: reuislrntura </ nrimariasl ro

h ll p ://\ v w\ v.pri mar iasee lori ..ro