Hotărârea nr. 111/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TROTUȘULUI NR.13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. TROTUȘULUI NR.13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1034/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 220/15.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 11837/19.05.2015.

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing.

ing. Alina Maria Anca Mareș

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Bogdan Gheorghe Ștefureac și ilustrare volumetrică însușită de cond.arhitect Florea Ștefurea.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. TROTUȘULUI NR.13 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 220/15.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

J/-2 - ,/U


pentru cetățean, pentru bunăstare

MUTMICIPIUI. BUCURI și I

sectorul!

^www.primariascctorl ,ro


BIROUL KEGl.EMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de Florescu Cristina și Florescu Cristin Aurelian cu adresa în str.


1, București, înregistrată la nr.46373 din 24.11.2017, completată cu nr. 4835 din 08.02.2018, în nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se

eu


4


AVIZ N R. 2&Q.J...L2"°î PENTRU

PUD - STR. TROTUȘULUI NR. 13 - SECTOR 1 Supraetajare locuință individuală P+IE - S+P+2E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 124,00 mp din actele de proprietate (130,00 mp din nVisutiăloiTTSntastrttej^ț^Blri conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 227792, eliberat la data de 22.11.2017.    fi '

INIȚIATOR: FLORESCU CRISTINA, FLORESCU CRISTIN AURELIAN    ,    £7

PROIECTANT: S.C. INTER DESIGN S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: cond.arliitect Florea Ștcfureac (RUR: D2, El)    .,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include»parcctele_utvecinafe-/ imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Trotușului nr. 15; Est - artera de circulație str. Trdtțișulțții.Sud stN^tri Trotușului nr. II; Vest - str.Sutașului nr.4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu HC.G.M.B.'769/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 107I/48/T/22800 din 11.07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: Lla- POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Hntax. = 10 ni (cornișă). Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate ( alipită la construcția de pe lotul vecin) Se prezintă acord notarial proprietar str. Trotușului nr. 15, autentificat sub nr. 1 167/22.1 1.2017 - BNP Alexandru Niculina; stânga - min.3,55m. Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Trotușului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 11837/19.05.2015.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Bogdan Gheorghe Ștefureac și ilustrare volumetrică însușită de cond.arhitect Florea Ștefurea.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/8/25.01.2008, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1071/48/ T/22800 din I 1.07.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan OPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ1Bd. Ba nu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura'^ priniarias 1 ro http://www.pri mariaseetorl .ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSOLIDARE, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE LOCUINTÂ^^^/Z^âreĂ ONsiLiui STR. TROTUSULUI NR. 13, SECTOR 1    Ne.

REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME S+P+2E    ///

BENEFICIAR: FLORESCU CRISTINA SI FLORESCU CRISTIN-AURELIAN


2 9 MAR 2018 ! 2IMOBIL C>CLĂDIRI ANEXE PARTER

CURȚI CONSTRUCȚII

PIETONAL

CAROSABIL


ACCES AUTO PIETONAL © NR. POȘTALE


S(mp)


PROCENTS. TEREN

S. CONSTRUITA LOCUINȚA EXISTENTA

S. DESFASURATA LOCUINȚA EXISTENTA

POT existent 51%CUT existent 0,51

S. CONSTRUITA REZULTATA IN URMA CONSOLIDĂRII

SI RECONFIGURARII LOCUINȚEI

S.DESFASURATA =

P.O.T. 51%

C.U.T. propus 1,3 pentru P+2, H max. 10 m REGIM DE ÎNĂLȚIME SUPRAFEȚE BETONATE SPATII VERZI


129,60 mp

67,30 mp 67,30 mp


66,00 mp 167,00 mp


Spartial+P+2E 10,10 mp 39,00 mp


NR. LOCURI DE PARCARE NECESARE: 2 (LOCUINȚA >100mp)

NR. LOCURI DE PARCARE ASIGURATE: 2 LOCURI SIMPLE, LA SOL


INDICATORI URBANISTICI CONFORM RLU AFERENT PUG- MB zona L1a POT max. 45% CUT max. 1,3 pentru P+2, H max. 10 mk CO^;

,șc.A,ap,6,sector 3


C?


DESENAT Urb. Andrei Patrascu


DATA

11:2017


100%

64%


51%


^;3%.

^30%


BENEFICIAR:    FLORESCU CRISTINA

FLORESCU CRISTIN-AURELIAN


TITLU PROIECT: CONSOLIDARE, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA, STR. TROTUSULU113, SECT. 1


TITLU PLANȘA:


REGLEMENTARI


PR. NR. 3.18/2015


FAZA PUD


PL. NR. A4