Hotărârea nr. 106/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29.03.2018 privind aprobarea modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 44A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

privind aprobarea modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PETRU ȘI PA VEL NR. 44A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1027/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 212/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 17518/23.10.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă documentația de urbanism “MODIFICARE P.U.D. - STR. PETRU ȘI PA VEL NR. 44A - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 212/13.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 106

Data: 29.03.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

sectorulI

www, primari a sector 1 .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de Neaeșa Ion Gabriel cu adresa în str. Jimbolia nr. 156, set ti^j^Șyyu.reșți, ițiregîștrat'iȚâjTr, :    ] j

44322 din 13.1 1.2017, completată cu nr. 6581 din 20.02.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr.35()/2O01 prituni ainctnițjarf;â|'' teritoriului și u rba n i sm u 1, eu fnodi fi cările ș i eo mp I et ă ri 1 c u I teri oa re, se cm i te ti rm ăti >ru l:


AVIZ NR.

PENTRU

MODIFICARE PUD - STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 44A - SECTOR 1

Construire locuință individuală P+1E+M    f riSțiiâ

Prezentul aviz modifică Aviz nr. 108 din 13,04.2017 în ceea ce privește î mlțimea.

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 253,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Exțrți 265857, eliberat la data de 27.10.2017.

INIȚIATOR: NEACȘA ION GABRIEL ȘI NEACȘA FLORENTINA PROIECTANT: S.C. SDH ARCHITECTURE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinischi (RUR: D, E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Mihai Viteazul nr.4l; Sud Petru și Pavel; Vest - str. Mihai Viteazul nr.43A și str. Petru și Pavel nr.44; Est - str. Petru și Pavel nr.42.

PREVEDERI PUGZ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.

2177/209/P/32775 din 04.1 1.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE (Hmax. = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri. Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - alipit parcelei vecine (se prezintă acord notarial vecin cu încheierea de autentificare nr. 2192/05.05.2016 - Birou Individual Notarial Andreea Dana Rădulescu); dreapta -2,50 m.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5,00 m, cu etajele ieșite în consolă cu maxim 2,00 m față de planul vertical al fațadei.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Petru și Pavel, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 17518/23.10.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. Glinischi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/5/25.01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2177/209/P/32775 din 04.1 1.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta

timp cât 1 lotărârea de aprobare este în vigoare.
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-?! PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITĂȚII    ÎN URMA    AUDITULUI DE

CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN4501? AEROO
. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-319.1». 13; Fax: +40-21-3 19 I0.06 Email: registraturaianrimariasl.ro h tto://w w w. nri mari asector l. ro


BILANȚ

Steren = 253,00

mp

%

Sconstruită la sol

106,15

41,95

Ssp. verde

75,90

30,00

Scirculatii

70,95

28,05

TOTAL

253,00

100%


L    1

»__u

-‘OU


Parcela (Lotl)

Nr.

Pct.

Coanlanate pcLda conlur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

13

332715.072

581382.444

22.377

8

332736.905

581377.540

5.714

9

332742.453

581376.173

0.250

10

332742.525

581376.412

7.907 i

11

332744.782

581383.990

0.305

12

332744.496

581384.096

27 647

1

332718.004

581392.004

10.000

S(Lot1)=253.03mp P=74.199m


Hm

S.C. SDH Architecture S.R.L.

str. Temisana nr.19, București J40/3174/2008 - CUI 23353656 tel: 0744838406

Beneficiar: neacșa ion gabrel >i neacșa florentina Denumire proiect: MODIFICARE PUD CONSTRUIRE IMOBIL STR. PETRU SI PAVEL NR.44A

PR.NR

U22/2016

Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI

URBANISTICE

Sef proiect

Urb. D.GIinischi

1.500

Desenat

Urb. D.GIinischi

O

Faza PUD

PI.04