Hotărârea nr. 103/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) INTRAREA SOLD. DOBRE D. IOAN NR. 8 (FOST NR. 14, NR. 14A) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

INTRAREA SOLD. DOBRE D. IOANNR. 8 (FOSTNR. 14, NR. 14A) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1025/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 209/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. PMB nr. 19581 din 20.11.2017;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. Ionescu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015;

• P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr.13/28.07.2014.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - INTRAREA SOLD. DOBRE D. IOAN NR. 8 (FOST NR. 14, NR. 14A) - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 209/13.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 103 Data: 29.03.2018

www.primariascctorl.ro


pentru cetățean, pentru bunăstare BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE SI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Șerban lonuț Răzvan Tudorel cu adresa în Str. Drumul Potcoavei nr. 29T, oraș Voluntari, județul Ilfov, înregistrată la nr. 42677 din 31.10.2017, completată cu nr. 5575 din 13.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;

'l.S.cS.


PUD

AV1ZNR.

PENTRU

INTRAREA SOLD. DOBRE D. IOAN NR. 8 (FOST NR. 14, NR. I4A Construire imobil locuințe colective P+2E+M

(4 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 220,00 mp din acte de proprietate (222,00 mp din măst rători ct    , p

conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 241788, eliberat la data de 31.01.2018.

INIȚIATOR: ȘERBAN IONUȚ RĂZVAN TUDOREL PROIECTANT: S.C. RAUM PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Mircca Radu N. Savu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD ,, imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Intrarea Sold. Dobre D. Ioan nr. 10; Est -Gheorghe Pripu; Sud - Intrarea Dobre D. Ioan nr. 6; Vest - artera de circulație Intrarea Sold. Dobre D. Ioan.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație îit ./.dnțLdt; nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.1 î'.2u[<?,,,avizul arhțtdbtului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014, imtibrEiFtfȘtl?băprins în U.T.R. 4_47 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1419/84/D/26463 din 17.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: P0Tmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/ntp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 12 metri (cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Retras față de aliniament cu minim 3,00 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitară, iar străzile au profile de 6,00 metri carosabil cu trotuare de 1,50 metri.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15,00 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate; stânga - la limita de proprietate, respectiv cu parterul retras cu 3,00 metri pe partea din spate și curte de lumină pe zona mediană la celelalte niveluri.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 6,00 metri la parter, respectiv 3,00 metri la celelalte niveluri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Intrarea Soldat Dobre D. Ioan și din Str. Sold. Gheorghe Pripu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 19581 din 20.1 1.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Eugen M. Ionescu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Mircea Radu N. Savu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/15/18.01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată 17.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiultț Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, prop^fatirît trebuie de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan
labilitate a certificatului de urbanism nr. 1419/84/D/26463 din eadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al pă aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât HotărâreaPRIMARA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIfțjj SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII tN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 *AEROQ'Bd Bunu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol I222 Tel. +40-21-319.IO.I3; Fax: +40-21-319.10.06

Email: re g i st ra t tj rai tt pi l mari asI ,ro httn://www nrimariascctorl ro
332520


332500LIMITA DE

fc    3

Is    2

£    V w

l    3

c

®    a

W    t

PROPRIETATE

J

/

Ll.5

[ 3

r 3

L1.5

k

f

£__

7-7

04


/-*

Profil BB

Str. intr. Sold. Dobre D. ioan


LIMITA CE

| PROPRIETATE

<

ax stradal

existent

>

JMfTA DE

PROPRIETATE

J

“3

a

3-5 J

35 J

A

A

r

A

fi—

10

-z


Profil AA Str. Soid. Ghe. Pripu


BILANȚ TERITORIAL

NR.

CRT.

SUBZONE

FUNCȚIONALE

SUPR.

(mp)

SUPR

(%)

1.

CIRCULAȚII / PLATFORME

77,7 mp

35 %

2.

EDIFICABIL LOCUINȚE COLECTIVE P + 2E + M

100 mp

45 %

3.

SPATII VERZI

44,3 mp

20%

4.

SUPRAFAȚA PARCELA

222 mp

1 00,00%


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI :

S teren = 222 mp (220 din acte)

ZONA UTR L1 a- zona locuințe maxim P+2E Rh propus = P+2E*

POT propus = 45%    Sc = 100 mp

CUT propus =1,3*    Sd = 288,6 mp

* cu posibilitatea mansardarli 0,6 din AC

sl creștere proporționala a CUT

nr. apartamente : 4 clOOmp parcaje : 4 locuri


332520


332500


P. II. D. - LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+M


Str. SoldatDobret>,toan;Nr. 8, Sector >1, București


LOCAL AL UT* ’. fiJ.fl I


U-07


Parcela (NC 241788)


Nr.

Pct.


Coordonate pct.de contur


X [m]


332519.136

332512.838

332510.869

332510.710

332508.721

332517.087


587533.

587533.

587534.

587532.

587507.

587506.S(NC241788)=222mp    P=69.86m


LEGENDA:


LIMITE

LIMITA PARCELA CARE A GENERAT PUD LIMITE CADASTRE AVIZATE LIMITA ZONA STUDIATA


CIRCULAȚII Sl ACCESE

CIRCULAȚIE PIETONALA CIRCULAȚIE CAROSABILA


ZONIFICARI FUNCȚIONALE

ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE Sl COLECTIVE MICI - L1a CONSTRUCȚII LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTE CONSTRUCȚII LOCUINȚE SEMI / COLECTIVE EXISTENTE


REGLEMENTARI

ZI FUNCȚIUNE PROPUSA - LOCUIRE COLECTIVA - RETRAGERE FATA DE ALINIAMENT

RETRAGERI MINIME LIMITE LATERALE - CALCAN ZI CONSTRUCȚII LOCUINȚE COLECTIVE P+2E (+M)


ZI CIRCULAȚII AUTO Sl PIETONALE LA NIVELUL PARCELEI SPATII VERI AfJAENiAJATE IN CADRUL PARCELEI TRECERI PIETONALE LA NIVELUL PARTERULUIraumfe

proiect


Desenat:

arh. M. Savu

Proiectat:

arh. M. Savu

Sef proiect:

arh. M. Savu/

II


SERBAN IONUT RAZVAN TUDOREL


REGLEMENTARI URBANISTICE

Iu


Cod: U 154/2017


LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+M

Str. Soldat Dobre D. Ioan, Nr. 8, Sector 1, București

Contract: 439 / 2017

Faza:

P.U.D

Data:

10. 2017

Scara:

1 : 500


Planșa nr.


U-07