Hotărârea nr. 102/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 29.03.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. DĂRMĂNEȘTINR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1032/21.03.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 218/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 3269/14.03.2018;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

-    Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Dragoș Constantin Perju și studiu de însorire însușit de arh. Maria Luiza Budescu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

• P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 11A -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 218/13.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.-(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 102

Data: 29.03.2018

PJ


pentru cetățean, pentru bunăstare


V/T». MUTMIC1PIU1. BUCURrȘTI

wsectorulJL


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


www. pri maria sector l .ro


Ca urmare a cererii adresate de Alin Duhnea cu adresa în str. Linertații nr. 3, bl. A2, se. A, ct. 2. ap.5. munieipiuLKueuwsUr


Sector 4, înregistrată la nr. 49344 din 19.12.2017, completată cu nr. 4664 din 07.02.2018, în

nr.35O/2OOI privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioarse emj_©DAtiăt<lirtilir.C3 UHULui 1

aviznr...'2.2£>.Z..Q„P'>

PENTRU

PUD - STR. DĂRMANEȘTI NR. 1 IA - SECTOR 1 Construire locuință individuală P+1EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 500,00 mp din acte (508,00 mp din măsurători eadtpltȘț mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 271771, eliberat la data de 02.10.2017.

INIȚIATOR: DUHNEA ALIN, GHEORGHITA ANDREEA - ALIS PROIECTANT: S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arhitect Maria Luiza D. Budescu (RUR: D,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată pi    .

învecinate imobilului care a generat documentara, delimitată astfel: Nord - str. Dărmanești nr.I IA; Sud str. .eQăpnanujifi^U’. Vest-str. Gheorghe Ștefan nr. 16; Est - artera de circulație strada Dărmanești.    '■

PREVEDERI PLG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m fală de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2003/1 15/D/38189 din 17.11.2017.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE (Hmax. = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea Ia cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri. Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - la limita proprietății, cu curte de lumină pe zona mediană; dreapta -2,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 10,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str.


Dărmanești, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.3269/14.03.2018.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maritt Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de arh. Maria Luiza D. Budescu și ilustrare volumetrică însușită de arhitect Dragoș Constantin Perju.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/2/06.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2003/115/ D/38189 din 17.11.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne


valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


ARH IX Ciobanu O
PRIMĂRIA ml FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII iN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CÂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN-15012 AEROQ*■** ... aj - «iar -:- •.- îiafiir^:-<>-aate«».,.-j3riaifcfe Ar^

PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Darmanesti, nr.11, sector 1, București,PLAN URBANISTIC DE DETALIU


str. darmanesdnr.uaLEGENDAACtlES

!e2-


Or.

LOCAL AL SEC i Oi-iULU


PIETONAL—

2 9 MAR


2013


JULllALINIERE PROPUSA


REGLEMENTARI PROPUSE BILANȚ TERITORIAL

FUNCȚIUNE: LOCUINȚA INDIVIDUALA POTmax=45%

CUTniax = 0,9 Regim de înălțime: P+1E Hmax = 7m

S teren = 508 mp (100%)

S construita =229mp (45%)

S spatii verzi = 152 mp (30%) pe teren natural S circulații auto si pietonale= 127 mp (25%) Număr total locuri parcare asigurate in inciita: 2


Inventar de coordonate (Sistem de coordonate STEREO 70)

Parcela (1)

Nf

Pct.

Coordonate pot de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

'/ [m]

Y [m]

101

534365 285

534047.835

12 795

102

334350 682

584045.611

18.145

105

334353.661

534027 714

20 016

104

354356 508

534007.902

1 443

105

554356,575

584006.460

15 311

106

354369.730

584008.479

28 791

107

334364 920

584036.865

11 08$

S(T)=508mp P = 105 589m
---V

.A

- “S

.c

V'

—H

REZIDENȚIAL PREMIUM ARH s.r.l.


Slr. Lucian BIaga.nr.4 Bueumsfi