Hotărârea nr. 100/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 29.03.2018 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.900 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap şi a unui însoţitor, la 2 competiţii sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.900 lei, pentru participarea a 3 persoane cu

handicap și a unui însoțitor, la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic ;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând solicitările depuse de Asociația Club Sportiv "Noblesse Oblige" București, înregistrate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.14014/19.03.2018, respectiv nr. 14015/19.03.2018;

în temeiul art.45 alin.(2), art.85 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 400 lei pentru sportiva Popescu Andreea, în scopul finanțării cheltuielilor de cazare și masă, necesare participării la competiția sportivă CUPA DANUB1US ce va avea loc în perioada 17-19 mai 2018 la Galați.

Art.2. - Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 400 lei pentru sportivul Ionescu Valter, în scopul finanțării cheltuielilor de cazare și masă și transport, necesare participării la competiția sportivă CUPA DANUBIUS ce va avea loc în perioada 17-19 mai 2018 la Galați .

Art.3.- Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.100 lei, pentru sportivul Stroie Constantin și însoțitorul acestuia, în scopul finanțării cheltuielilor de cazare, masă și/sau transport, necesare participării la competițiile sportive TAUR DE AUR, organizată la Chișinău în perioada 24-27 aprilie 2018, respectiv CUPA DANUBIUS ce va avea loc în perioada 17-19 mai 2018 la Galați.

Art.4.- Suma totală de 1.900 lei, defalcată conform art. 1, art. 2 și art. 3 se acordă sportivilor sau reprezentanților legali ai acestora, din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectr 1, respectând procedura aplicabilă ajutoarelor de urgență.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 100

Data: 29.03.2018