Hotărârea nr. 1/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2018 privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în

numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. N 42/2018 întocmit de Direcția Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniu] public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora;

Având în vedere prevederile art 37 alin.(l) lit. e) , alin. (3) și art. 38 alin.(l) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic;

Ținând cont de Ordinul Ministrului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești;

în conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 1770/2010 privind Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2017, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și a Primarului Sectorului 1 dc a efectua demersuri în numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi dc acces pe raza sectorului 1;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr. 278/01,09.2017, modificată prin Hotărârea nr. 345/31.10,2017, privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017, privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului București demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului București;

în temeiul art.45 alin (2) lit.d), art.80 și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează Primarul, prin Direcția Investiții și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală de Ia nivelul aparatului de specialitate, să efectueze studii tehnice de specialitate și demersuri la autoritățile competente pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii nr. 608/19.12.2017 a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), Instituției Prefectului Municipiului București precum și Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.