Proces verbal din 28.11.2017

Proces verbal sedinta ordinara 28.11.2017

 

 

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 noiembrie 2017

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4824 din 22.11.2017, ţinând seama de art. 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.       Hotărâre privind alegearea Președintelui de ședință

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  general centralizat pe anul 2017 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

3.      Proiect de hotărâre privind costurile cu materialul antiderapant utilizat pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în sezonul de iarnă 2016 – 2017 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

4.      Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni  având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

5.      Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică şi privată a Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia clădirilor - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

7.      Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. sector 1 nr.182/2013 privind aprobarea   Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

8.      Proiect de hotărâre privind amplasarea unor vehicule tip caruta si autovehicule tip rulota -  rulote autopropulsate, pe strazile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1  in vederea desfasurari activitatii de comert stradal - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de lucrări sistem de supraveghere video metropolitan și centru de comandă A.D.P. Sector 1. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea sumei  în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

12.  Proiect de hotărâre  privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil în vederea stabilirii destinaţiei acestuia - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Complexului Social de Servicii Sf. Maria, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Minervei nr. 31A  şi desfiinţarea acestuia din structura organizatorică şi de personal a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării  între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

18.  Proiect de hotărâre privind necesitatea achiziționării de mașini electrice, înoirea parcului auto și promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

19.  Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlineşte în cursul anului 2017, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei lunare pentru aceste locuinţe - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Sold. Gheorghe Buciumat nr. 26 (fost Sold. Gheorghe Buciumat NR. 26-28), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Clăbucet nr.27, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 12A ( fost Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 38), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 73, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Herman Oberth nr. 61A (fost 61, lot 2), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Bianu nr. 56, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.14bis, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației nr. 3, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

30.  Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Plopului nr. 5, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

 

Diverse:

1.      Informare transmisa de domnul Diaconu Gheorghe privind depunerea cererii de suspendare a Ordinului Prefectului Municipiului București nr. 867/16.10.2017 până la pronunțarea instanței de fond.

 

Ordinea de zi suplimentară:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de predare primire cu Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-Film”, în baza art. II din legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, pentru sălile și grădinile de spectacol cinematografic prevăzute în Sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul cu nr. 8128/2/2013 care se mai află în administrarea Regiei – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat  Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2017 -2018   – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

3.      Proiect de hotărâre privind  Reglementări de autorizare a constructiilor in Sectorul 1 prin corelarea specificatiilor legale din domeniul urbanismului, al mediului, sanatatii si sigurantei in exploatare a construcţiilor în concordanta cu Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu HCGMB nr.269/2000, precum şi cu alte documentaţii de urbanism aprobate, aflate în vigoare sau care au produs efecte juridice,  a Legii nr. 350/2001 republicata privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, OMS nr.119/2014, HCGMB 66/2016, Legea locuintei nr. 114/1996 republicata – Grupul Consilierilor USR

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1– Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

5.      Proiect de hotărâre  privind pentru abrogarea articolului 2 al Hotărârii nr.301/27.09.2017 privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea încheierii unor contracte de comodat – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea de premii militarilor sportivi din cadrul Ministerului Apararii Nationale, medaliati la Jocurile Paralimpice Invictus, Toronto 2017 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 1, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 234 mp, proprietate privată, situat în b-dul Nicolae Titulescu nr. 22, Sector 1 precum și pentru transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 1, în vederea oferirii acestuia în folosință gratuită Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu din Sectorul 1, în scopul extinderii suprafeței curții școlii – Grupul consilierilor PNL

8.      Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale  având ca scop prestarea de servicii de pază pentru clădirile  din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa  Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano – Catolică București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

12.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Episcopia Greco-Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

13.  Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

14.  Proiect de hotărâre privind constituirea a două comisii în vederea aprobarii achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avand destinatia de cresa – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

15.  Proiect de hotărâre privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

16.  Proiect de hotărâre privind privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea încheierii unui contract de comodat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

17.  Proiect de hotărâre privind achiziționarea albumului ”Romani de Centenar”- Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

18.  Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui spațiu situat în imobilul din Piața Amzei nr. 13 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri. Au lipsit: doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand și domnul Virgil Mădălin Olteanu.

 

De asemenea, au participat: domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1, doamna  Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

 

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Bună ziua şi bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, constat o prezenţă de 25 de consilieri, cvorum de prezenţă şi propun spre aprobare procesul –verbal al şedinţei din data de 31 octombrie 2017. Cine este pentru aprobarea acestui proces verbal?

Cu unanimitate de voturi se constată aprobat procesul verbal al şedinţei din 31.10.2017. Îi dau cuvântul domnului preşedinte pentru aprobarea ordinii de zi şi a ordinii suplimentare....Da, având în vedere că la şedinţa trecută s-a ales preşedintele de şedinţă pentru şedinţa din 20.11.2017, vă rugăm să faceţi propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: grupul PNL îl propune pe domnul Adrian Suvac.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon : din partea grupului USR, domnul Oliver Păiuşi.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Grupul UNPR îl propune pe domnul Alexandru.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Supun la vot alegerea preşedintelui de şedinţă a domnului Adrian Suvac. Cine este pentru?  Voturi pentru? 5 voturi pentru. Voturi împotrivă? ..

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Vă rog să renumăraţi voturile...

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Resupun la vot alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului Adrian Suvac. Cine este pentru? 5 voturi pentru. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? 19 abţineri..

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Resupun la vot abţinerile..20 abţineri în această situaţie.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Supun la vot alegerea domnului Alexandru Deaconu. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Voturi împotrivă? Nu sunt. Cine se abţine? 12 abţineri.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Supun la vot alegerea domnului Oliver  Păiuşi în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1. Cine este pentru? 7 voturi pentru. Voturi împotrivă? Nu sunt.Abţineri? 18.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Având în vedere numărul de consilieri prezenţi raportat la cvorumul de şedinţă, constat ales preşedinte de şedinţă pe domnul Alexandru Deaconu cu mandat de 3 ani. Îi dau cuvîntul, de 3 luni, îmi cer scuze, îi dau cuvîntul pentru aprobarea ordinii de zi şi a ordinii de zi suplimentare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Buna ziua, buna ziua stimati colegi, multumesc pentru vot.

       Pentru aprobarea ordinii de zi de astazi, pentru ordinea de zi suplimentara, cine este pentru? pentru ordinea de zi normala, cine este pentru?

Doamna Ramona Porumb:   Daca imi permiteti, daca imi permiteti domnule presedinte....Domnule Primar in legatura cu punctele 12 si 13 de pe ordinea de zi avem o solicitare din partea doamnei director de la Scoala Generala nr.182” Alexandru Costescu”, numarul 45099/16.11.2017 si pana nu avem din partea primariei un raspuns v-as ruga sa amanam aceste doua proiecte de pe ordinea de zi, sa le scoatem astazi, daca se poate.

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1:  Da, in urma sedintei din data de sambata nici nu stiu cand... 25.., cind am fost prezenti si USR-ul si PMP-ul la aceea sedinta, am promis domnului Lixandru  parca....sunteti de fata? O sa avem o intilnire cu oamenii din zona si automat v-am promis ca o sa scoatem de pe ordinea de zi, deci dupa asta vom avea o discutie, toate partidele vor fi prezente si vom lua decizia in consecinta, da? Deci, scoatem punctele 12 si 13.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Se retrag punctele 12 si 13 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate

ORDINEA DE ZI A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Cine este pentru ordinea de zi suplimentara? Unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Domnule presedinte doresc sa retrag proiectul 3 de pe ordinea de zi suplimentara pentru a avea discutii mai ample cu colegii nostri.  Proiectul 3 este proiectul de hotarare privind aprobarea reglementarilor de autorizare a constructiilor in Sectorul 1. Doresc sa il retrag pentru a avea discutii mai ample cu colegii nostri asupra...... as vrea sa il retrag.....da.

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1:  Ok, supuneti la vot, suntem de acord cu retragerea

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Cine este pentru retragerea punctului de pe ordinea de zi? Punctul 3 de pe lista suplimentara. Da, unanimitate

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2017, da, domnul Bulfon..

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon :  Doresc sa fac o interventie referitoare la rectificarea bugetara si supun atentiei domnului Primar un subiect pe care l-am mai prezentat de cateva ori pana acum.

            Este vorba de solicitarea pentru semaforul de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” care a fost prins intr-adevar intr-o hotarare de consiliu general din luna Aprilie 2017 ca facand parte dintr-un proiect ce prevedea semaforizarea a 101 intersectii si treceri de pietoni, dar care din pacate asa cum rezulta dintr-un raspuns care l-am primit chiar de la Adiministratia Strazilor, datorita rectificarilor bugetare, banii pentru acest semafor impreuna cu altele au fost redirectionati. Deci, din 101 lucrari de semaforizare au mai ramas doar 38 bugetate.

             Rugamintea, solicitarea, ar fi sa gasim  posibilitatea de a efectua demersurile necesare pentru preluarea acestor costuri de investitii la sectorul 1. Este o lucrare absolut necesara pentru aceea zona, este un trafic extrem de intens in timpul programului scolar, cand aproximativ 1500 de copii folosesc zilnic aceea trecere de pietoni. Va multumesc.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Bun, asta vreti sa il formulati ca pe un amendament?

            Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  O sa am eu o discutie cu doamna Firea si vedem de ce nu au bugetat acel semafor dupa care vom lua decizia. Este...... este mult mai simplu sa ramana acolo si sa faca ...... exista aceea societate a primariei care va prelua aceste semafoare......da.....chiar asa se numeste societatea.....parca.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon :  În răspunsul de la Administratia Strazilor au spus ca din cele 101 intersectii avizate pentru semaforizare in anul 2017 s-a aprobat buget numai pentru 38 de intersectii. Administratia Strazilor demarase procedura de achizitie pentru executie, insa la rectificarea bugetara, banii au fost retrasi pentru alte investitii, motiv pentru care procedura a fost anulata. Aici este o solicitare care dateaza de 6 ani si au fost cereri facute de..... atat comitetul de parinti din scoala respectiva, liceul „Nicolae Iorga” cat si de locuitorii zonei.Chiar si dumneavoastra, domnule Primar ati primit daca nu ma insel, in cursul ultimei luni inca o solicitare pe aceasta tema. Este vorba de o investitie care in totalitate se situeaza in jurul cifrei de 150.000 de euro.

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1:  Ok. Domnul Bulfon va astept maine dimineata la mine si o sa-i sunam, o sa sunam pe doamna director Mirela Ionita si vedem....... pe urma luam decizia care se impune, sa fie cat mai grabnica aplicarea......da.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon : Va multumesc.

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1:  Maine la 10.00 va astept.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Bun. Supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 

3. Proiect de hotarare privind costurile cu materialul antiderapant utilizat pe raza administrativa a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti in sezonul de iarna 2016-2017.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Fac mentiunea ca a fost transmisa opinia juridica din partea Directiei Juridice si deasemenea in sala sunt prezenti domnii avocati de la casa de avocatura FIRONBARNIR, pentru orice alte intrebari doriti sa le adresati in acest moment vis-a-vis de acest proiect de hotarare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  In regula.... cine este pentru? 13 voturi pentru. Voturi impotriva? Abtineri? 12 abţineri. Proiectul nu a trecut.

                        PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni  având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: De asemenea fac mențiunea că cvorumul pentru această hotărîre este de 14 voturi.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cine este pentru? 13 voturi pentru.Voturi impotrivă? 12 voturi impotrivă! Proiectul nu a trecut.

                        PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

   5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică şi privată a Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia clădirilor. Cine este pentru? 13 voturi pentru! Voturi impotrivă?12 voturi impotrivă.Proiectul nu a trecut!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) Cine este impotrivă? Patru voturi impotrivă !Abțineri? Trei abțineri! Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. sector 1 nr.182/2013 privind aprobarea   Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Cine este pentru, vă rog? 24 de voturi pentru? Doamna Grigorescu? Unanimitate.

            HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

8. Proiect de hotărâre privind amplasarea unor vehicule tip caruta si autovehicule tip rulota -  rulote autopropulsate, pe strazile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1  in vederea desfasurari activitatii de comert stradal. Cine este pentru, vă rog? 20 de voturi pentru.Voturi impotrivă? Abțineri? 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu:Domnul Presedinte puteți să repetati dacă vă rog, rezultatul votului?Mulțumesc mult.

            Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ce anume?

 Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Rezultatul votului de la punctul 8. Mulțumesc frumos.

            Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Douazeci de voturi, cinci abțineri.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de lucrări sistem de supraveghere video metropolitan și centru de comandă A.D.P. Sector 1.

             Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Domnul Presedinte !

            Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog domnul Păiuși!

             Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Avem o interpelare aici! Am avut aceiași discuție in sedința anterioară in care am subliniat faptul ca A.D.P.-ul nu are atribuții similare Poliției locale și considerăm că ceea ce se dorește acum, practic nu are legatură cu inclusiv codul C.A.E.N.al A.D.P.-ului, ei trebuie să se ocupe de cu totul altcev,a nu de supravegheri. De supraveghere video și sugestia mea a fost și atunci ca de lucrul asta se se ocupe exclusiv Poliția Locală pentru că ei au și personalul care poate să intervină in cazurile extreme, și atunci am pus intrebarea dacă se intîmplă ceva și un funcționar de la A.D.P.vede o ilegalitate, sună la 112? Deci, e aiurea pur și simplu să se ocupe A.D.P. de instalari de video camere și să stea ei să-i urmarească si asa mai departe, da, deci in primul rand nu le permite din.......Așa, considerăm ca din punct de vedere juridic nu se pot ocupa, nu au voie. Ar trebui să luați informațile astea, să cereți informații dacă lor li se permite prin codul lor C.A.E. N. să facă așa ceva, supraveghere video.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Pai zic sa-l intrebăm pe domnul Vieru....

Domnul Director de la A.D.P. Alin Vieru: Bună ziua, dacă imi permiteți, Administrația Domeniului Public nu are coduri C.A.E.N, deci ea este o intituție publică, o instituție de utilitate publică care vine in sprijinul cetăteanului. Noi, prin activitatea pe care o prestăm și prin faptul ca punem la dispoziția ceățenilor 21 de parcuri pregatite cu locuri de joacă, cu locuri de recreere, ne asumăm și siguranța dumnealor. Astăzi a venit o adresă de la I.G.P.R. pentru parcul Regina Maria cu o fetiță care a fost agresata zilele trecute. Din săptămînă în săptămînă vin comisari și preiau imagini, fiindcă noi avem 126 de camere funcționale. In momentul de față vrem sa-l extindem din două motive, unu din prisma siguranței cetățenilor și al 2 lea din prisma integrității elementelor de mobilier urban, dar treaba asta nu o vom face singuri, noi vom incheia protocol cu Poliția Locală iar de intervenții se va ocupa tot Poliția Locală, ei au un sistem de supraveghere, din cîte cunosc eu nu ar fi funcțional. Al nostru ii va ajuta foarte mult și vom colabora cu dumnealor.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi:Deci domnul director, inteleg că polița locală  are un sistem de supraveghere nefunctional și pe motivul ăsta A.D.P.-ul incearcă să achiziționeze un alt sistem de video, nu? Un alt sistem video.

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Sistemul acesta vine in completarea celui existent, noi avem un sistem care are 126 de camere si il completăm pîna la 320-340 cîte sunt in total.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Deci nu, nu cred că este normal acest lucru, ca dumneavoastră să vă ocupați de supraveghere video, nu consider că este normal asa ceva, dar dumneavoastră aveți cu totul și cu totul alte atribuții. ADP-ul are alte atribuții, nu de pază.

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Am ințeles, şi administrația strazilor dacă imi permiteți are alte atribuții....

Domnul Liviu Goncea: Doua secunde........

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Și are sistem de supraveghere video.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea : O secundă,am și eu ceva de spus mă iertați, dar nu este normal ca dumneavoastră sa  puneți la dispoziție Poliției Locale, camerele respective?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Cu siguranță Poliția Locala va administra acele date..

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea :Asta vă spun. Ei le cumpără, au buget..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Un amendament ca.... efectiv finalitatea va ajunge. Poftim?

Doamna Dorina Luminiţa Bănişor:Vor un centru de comandă pentru toate acestea, deci este absurd...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Nu, la Poliția Locală va exista, e adevărat să aibă si ei informația, dar totul se va centraliza la Poliția Locală.

Doamna Dorina Luminiţa Bănişor:Exact Poliția Locală să vă dea dumneavoastră informații, nu invers...

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru:In momentul de față...

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea : Ei dau camerele...

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: In momentul de față, există o colaborare interinstituționala intre A.D.P. și Poliția Locală, foarte bună și avem rezultate.Nu văd de ce ar...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da,da, baza de date va fi la Poliția Locala, așa e  normal.

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru:Nu am nimic impotrivă!

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Domnul Director, profit de prezenta dumneavoastră si am rugămintea, la următoarea sedință să ne prezentați un raport legat de achiziția pentru reparațiile panourilor de plasă și gard metalic.Cetățenii ne-au spus că există un contract de patrusute treizeci și cinci de mii de ron care știu că a fost aprobat și de catre consiliul local, acest contract a fost cîștigat de catre o firmă din Piatra Neamț cu un angajat, inființat anul trecut, cu o cifra de afaceri de patru sute patruzeci și unu de mii de ron. V-aș ruga pe cît posibil să ne prezentați pe scurt la următoarea sedință un raport legat de această achiziție.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da,

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea : Păi o să vă rog sa-l aduceți la comisia economică, contract, oferte ca sa putem să le analizăm și să prezentăm noi consiliului.

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru:O să vorbesc cu colegii de la achiziții să vedem exact cum s-a facut achiziția și o să vă aduc tot dosarul la achiziție și să vi-l prezint.

Doamna Ramona Porumb Domnule Primar, pentru a putea pune in practică, in aplicare, ceea ce ați precizat avem totuși nevoie de un amendament in acest sens astfel încât  colectarea datelor, stocarea lor să se facă direct de catre direcția de catre Poliția Locală, nefind precizat in proiectul prezent.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, formulați amendamentul și eu zic ca este oportun.

Doamna Ramona Porumb: Deci, practic...propun practica colectarea,gestionarea datelor inregistrate de catre aceste camere să se facă de către Poliția Locală.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, centralizarea  datelor să fie la Poliția Locală automat, și voi să vizionați, dar bazele se strîng acolo.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon: Domnule Director, cîteva clarificări vă rog...In momentul de față in parcurile si locurile de joacă pe care le administrați din cîte stiu. sunt 21 de parcuri și 84 de locuri de joacă printre care avem suprafețe generoase. cum este Bazilescu. cum este Turda. cum este  Kiseleff, dar mai avem si cateva parcuri  cât doua sufragerii, respectiv, cel de la Dionisie Lupu, hai, cat trei sufragerii, e la EVA, da, să spunem, este necesră amplasarea camerelor si in aceste locuri?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Da, eu zic ca este oportun.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu, domnul consilier vă rog, vă raspund eu! Deci, acolo unde avem solicitari din partea cetațenilor din zonă, acolo vom monta acele camere, unde nu sunt solicitari, nu montăm.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:In momentul de față cîte camere sunt instalate, pentru că am vazut că sunt parcuri care au deja.

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru:  Deci, sunt 124 de camere in momentul de față.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:O suta doua zeci si patru?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: O suta douasprezece, mă scuzați

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon: O suta douăsprezece camere, ele sunt funcționale in momentul de față?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Da, in totalitate

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Deci, spuneți că ele inregistrează iar datele se salvează pe un server?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Da

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Care, se afla unde?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: La sediul A.D.P.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Unde?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: In sediul A.D.P.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:La A.D.P?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Da.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Iar următoarele camere care vor fi instalate, tot in acest server vor stoca datele?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Serverul există deja, și in momentul de față are acces și Poliția Locală la el. Putem face la fel sau să mai punem incă un server la Poliția Locală nicio problemă.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Hai să lămurim, două secunde.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Domnul Goncea, doua secunde și termin, vă rog frumos.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Vă duceți foarte frumos. Mergeți mai departe. Mergeți....

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Trecem mai departe, mai am o singura problemă de clarificat. ...Un centru...Centrul de observare. pentru că va trebui si un centru de monitorizare, nu? Unde va fi amplasat?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Centrul de monitorizare va fi intr-o cameră special amenajată in cadrul....

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Tot la A.D.P?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Tot la A.D.P. da, dar el va fi in sistem online, adică ele vor fi sesizate si raportate online  catre dispeceratul Poliției Locale, in timp real.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Si Poliția Locala va avea acces in timp real la inregistrarile..?

Domnul Director de la A.D.P.Alin Vieru: Da, la imaginile care sunt de folosul ei, vor fi raportate in timp real. Totul se va face prin legaturi directe.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Am ințeles...

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea:Ce vroiați să propuneți? Propuneți ce vroiați să propuneți ... Domnul Bulfon, hai, mergeți pînă la capăt.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon:Nu, nu...

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: V-ați dus bine pe raționament și raționamentul este urmatorul,  dacă voi ați facut un centru de comandă acolo și aveți o cameră, de ce nu o predați voi Poliției Locale? Si atuncea noi, nu ei, noi vom face o hotărîre de consiliu în următoarea sedință și atuncea, camera respectivă unde ei instalează un centru de comandă o predăm cu purcel cu cățel Poliției locale. Atâta, a deci raționamentul a fost corect, superb. Haideți, rămîneți pe el

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon: Nu, atata timp cat colegii de la P.N.L. au solicitat acest amendament ca datele să fie prelucrate de către Poliția Locală și monitorizate.... putem    totodata să solicităm și acest lucru pentru că, cineva de la Poliția Locala, angajați ai Poliției Locale să se ocupe de acest centru de monitorizare.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Absolut, A.D.P.-ul să se ocupe, domnul Director General., A.D.P.-ul are anumite obiective. Da, are obiectivul de a instala camere. Foarte bine, dar nu are obiectivul de supraveghere, asta face o firmă sau o activitate super specializată.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Poliția.....

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon: Nici nu mi imaginez ca luaţi pe cineva de la aprovizionare, de exemplu, si il puneţi sa monitorizeze camerele ....

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Deci, vă duceti foarte bine, saptamânile viitoare vom concepe impreuna o hotărire de consiliu propusă de dumneavoastră, in care respectiv sau impreună sau in care respectiva, respectivul obiectiv să treacă in gestionarea Politiei Locale, punct.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Grigorescu, va rog.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu Dacă imi permiteți, A.D.P.-ul, din cîte stiu eu nu are atribuții de supraveghere, domnul Director, deci prin urmare acest serviciu care se va face nu are cum să fie in subordinea A.D.P.-ului și de aceia se doreste să fie in subordinea Poliției Locale, este un serviciu foarte bun, dar, repet A.D.P.-ul nu are in atribuție asa ceva, mulțumesc mult.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da A.D.P.-ul le montează, le montează și pot să vizioneze, dar decizia o va lua Poliția, ce va face..

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea Domnul Primar propun să trecem astăzi asa cum este proiectul si iar la.....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Trecem exact cu propunerea P.N.L.-ului

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea Fară amendament..

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu Domnul Goncea avem un amendament pe care noi dorim sa-l supunem la vot. Dacă se poate, mulțumesc frumos.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu, nu, nu Domnul Goncea, amendamentul mi se pare oportun.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea:Votăm și amendamentul,  dar urmînd ca la urmatoarea sedință să propunem trecerea in curtea poliţiei

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Camerele care au fost deja instalate, care le-am preluat.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea : Vă mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supun la vot amendamentul doamnei consilier.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi:Amendamentul cu trecerea camerei in care există toată aparatura, centrul

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Da faceti-l acum..

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Asadar, monotorizare de  către Polița Locală, putem să facem amendamentul, si sa-l votam acum?

Doamna Dorina Luminiţa Bănişor: Exact..

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supun la vot amendamentul doamnei Porumb.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu Domnul Presedinte, dacă o lăsați vă rog, pe colega mea să citească amendamentul și să-l supuneți la vot

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:Exact asta faceam. Supun la vot amendamentul doamnei consilier Ramona Porumb.

Cine este pentru? Unanimitate. Pentru proiect in integralitatea lui cine este pentru, vă rog? Cu amendament.Unanimitate, vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”

Doamna Ramona Porumb: Domnule Primar,

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:Vă rog.

Doamna Ramona Porumb: Dacă imi permiteți, in legatură cu acest proiect avem cateva nelamuriri. In principal, in ceea ce privește oferirea acestei mese despre care intelegem ba ca este un pachet, ba ca e vorba despre o masa calda. Daca vorbim de masa calda si dorim sa o extindem la nivelul tuturor scolilor din sectorul unu, avem astazi in toate aceste scoli săli dotare necesară incat acesti copii să poată să-și ia masa caldă, adică e un proiect bun dar care cred ca nu are o bază solidă in spate din punct de vedere tehnic și organizare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci unele scoli au bucatarie proprie si acolo nu sunt probleme și in celalalte scoli prin catering, pana vom rezolva această problemă.

Doamna Ramona Porumb Acest proiect, inițial, a fost propus in scolile cu regim de semi internat,

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Așa este, dar

Doamna Ramona Porumb Eu vă propun retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi pîna avem o situatie clară in ceea ce priveste dotarile si amenajarea scolilor din sectorul unu in acest sens.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea:Hai să nu le retragem, ceva ce este de bine doamna, domnisoră iertați-mă. Dacă tot am propus, avem amendament. Amendamentul formulați-l și aici. Amendamentul, că acolo unde nu este  semiinternat deocamdată, nu se introduce, dar hai sa nu-l oprim, hai sa nu il scoatem de pe ordinea de zi, e  principiul.....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:Doamna consilier

Doamna Dorina Luminiţa Bănişor:Este specificat da, in proiect. Scuze

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu Mulțumesc frumos doamna consilier, aș vrea să aduc la cunostiință colegilor mei faptul că sunt doisprăzece mii sase sute de elevi din douazeci si sase de scoli si opt licee gimnaziale, ma refer la scoli 26, da, cam asta este, cam acesta este numărul, despre asta vorbim nu putem să aprobăm ceva dacă nu putem gestiona cum trebuie, mulțumesc mult.

Doamna Dorina Luminiţa Bănişor După cîte stiu eu, este menționat in cadrul proiectului faptul, că cei care beneficiază de alte programe nu vor beneficia de acesta. Deci este, poftim?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu Așa este doamna consilier, dar sunt doisprezece mii sase sute de copii, asta v-am spus mai devreme, dacă ați fost atentă, mulțumesc mult.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Tot acest proiect se desfasoară prin intermediul liceului sau scolii, deci directorii au obligatia sa asigure o cameră deci m-ati ințeles, nu cade asupra Consiliului Local, mă gîndesc că  vă referiti, dacă sunt  probleme cu masa sau eu stiu ceva de genul ăsta, deci directorii au această hotărîre acolo unde le permite spatiul vor functiona acestea..

Doamna Ramona Porumb: In ceea ce priveste, să spunem calitatea mancari,i pomenați in acest proiect ca un nutriționist va decide, dacă vorbim de faptul că fiecare director va decide, practic de asta vă spun, sunt nelămuriri care trebuiesc clarificate, directorul cine alege acest furnizor. Există unu singur pentru toate scolile, fiecare director in parte....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu are cum să fie vă dați seama, unu singur e treaba directorului.

Doamna Ramona Porumb: Și aceste nelamuriri pe care vrem să le clarificăm inainte de a vota acest proiect, propunerea mea era sa-l retragem și să avem discuții pe acest proiect, mulțumesc mult de tot.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu, eu zic ca dacă nu sunteți de acord, il picați.

Doamna Dorina Bănişor: Nu, nu exact, hai să votăm.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, în cazul acesta voi supune la vot proiectul. Cine este pentru?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu Vreau să mai, dacă se poate să adaug ceva  domnul Președinte.Eu o susţin ceea ce spune și colega mea. Ideea este următoarea, haideți să avem discutii cu toți directorii, sa avem niste raspunsuri scrise oficial de catre acestia ca poate noi aprobăm ceva dar ei nu pot implementa.

Doamna Ancuţa-Sorina Comănici :Auziţi...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu e nicio problemă, nu cheltuie banii...

Doamna Ancuţa-Sorina Comănici: Auziți, dacă e cineva de la directie să vină și să vă explice.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu, mi-ar placea de exemplu să văd din cele 26 de scoli gimnaziale și 8 licee, să văd un răspuns de la fiecare director prin care iși asumă acest program ,că il poate implementa, scris, oficial. Mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, da supunem la vot proiectul. Cine este pentru vă rog.Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Doamna Ramona Porumb: Totuși domnule Primar, pe viitor  să punem accent inainte de a  veni cu astfel de proiecte, pe dotarea acestor scoli nu să ne trezim cu proiecte că dorim să le implementăm intr-un spațiu in care pur și simplu nu avem ce face și doar facem niste proiecte de dragul de a le face și de imagine. Multumesc.

Doamna Ancuţa-Sorina Comănici: Pe care le-ati votat.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Nu cred că este un proiect de imagine.

Doamna Ramona Porumb: Poate ne gandim la acei cîțiva copii care chiar pot lua aceste mese nu toti din păcate, că ne ocupăm de altele.

Doamna Ancuţa-Sorina Comănici:Tocmai le-ati votat...

Doamna Ramona Porumb Le-am votat pentru acei copii ,nu trebuie să ne amintiți. Știm ce am votat. Multumesc.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea Hai să vă spun și eu ceva, eu mi-am spart capul intrunul dintre parcurile, mă ascultați? Intr-unul dintre parcurile de aici eu mi-am spart capul și nu a fost nimeni cu o cameră de luat vederi  sa-mi spună mie,

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Am trecut de proiectul  cu camerele domnul  consilier..

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea :Nu, dar mi-am spart capul și nu m-a ajutat  nimeni. Aveam opt ani. Aveam opt ani, pe vremea mea nu erau camere, dar tot aici locuiam domnul Primar, aici și mi-am spart capul uite, am aici in spate.Deci, doamna cînd e vorba de copii hai să....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am ințeles, domnul Goncea. Da.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei  în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie

 Cine este pentru, vă rog .Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANMITATE DE VOTURI.

12. Proiect de hotărîre privind reglementarea situatiei juridice a unei imobile in vederea stabilirii destinației acestuia.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Au fost retrase doisprezece și treisprezece, domnul Presedinte, putem să trecem la paisprezece, dacă se poate. Mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da,bmă scuzați .O secundă, da, ok, paisprezece. Proiectul numarul paisprazece.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării  între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina.  Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1.  Cine este pentru vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

18.Proiect de hotărâre privind necesitatea achiziționării de mașini electrice, înoirea parcului auto și promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi:  Domnul Presedinte,

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog,

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: „Articolul unu se aproba achiziţionarea în principiu de catre Sectorul1 al Municipiului București exclusiv, de autovehiculele electrice”, haideți să spunem exclusiv, de autovehicule pe hidrogen, sau hai, dacă da, sau solare....Vă dați seamă ca e hilară. să propunem așa ceva. Da, punem freze care vor fi exclusiv solare.....Nu putem.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am inteles! Formulăm un amendament domnul Paiuș.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Vom achiziționa asemenea autovehicule și dacă și pentru A.D.P....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Pentru toți

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Pentru toată structura. Nu se poate,

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Noi incercăm.

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Dar hotărîrea de consiliu este facută in sensul in care vom achiziționa automobile, nu masinile mari.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea :Da,  să vă zboare gandul de la B.M.V.-urile alea electrice.... Uită-te la mine, sa vă zboare gandul, că sunt scumpe. Sunt alte patru mașini electrice in oraș și Renault-ul are mult mai ieftin, să vă zboare gandul că veți achiziționa voi niste mașini electrice.

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu:Păi nu am precizat valoarea și oricum. Valoarea nu....

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea:Păi, să vă zboare gîndul de la B.M.V.-urile alea electrice. Să vă zboare.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Domnul Director, noi am aprobat o hotărîre de consiliu și trebuia să avem pana acuma stație de incarcare pentru mașini electrice.  Da, doua, imi spune colegul meu. Nu le avem.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea :Se montează in 24 de ore domnule.

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Se montează in 24 de ore dacă nu le presupunem....Dacă imi permiteți dacă nu  presupune montarea respectivei staţii  in curtea Primariei sectorului unu, care este monument. Suntem in faza de obținere a documentelor pentru a face montajul acelei stații.

Domnul Cristian Bulfon: Hotărîrea de consiliu pentru instalarea acestor doua stații de incarcare este de anul trecut din luna octombrie, dacă nu mă insel 28.10. Intr-un an de zile nu am reusit să luăm nici macar avizele... Cumparam maşini electrice și mergem si le parcăm in parcare la Mega Image, nu? Că ei si-au facut stația....

 Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Atîta timp cît există stațiile pe raza sectorului unu, nu trebuie neaparat să le incarcam in fata Primariei sectorului unu. Nu asta e, adică nu trebuie să poluăm mediul pentru că nu avem stație de incarcat.

Domnul Oliver-Leon Păiuşi: Da, de ce nu mergem și pe hidrogen?

Mergem şi pe solare  gasim...... Cîte vrem să luați?

Doamna Ancuţa Comănici: Am și eu o intrebare domnul director. ...

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Am menţionat un număr.... este vorba și de mașinile și automobilele care vor fi achiziționate de acum incolo de către Primaria sectorului unu și subordonatele consiliului Local al Sectorului unu. Exculsiv.

Doamna Ancuţa-Sorina Comănici: Domnul director am și eu o intrebare, pot să intreb domnul director? De ce trebuie să aprobăm noi in consiliu achiziționarea? Era, nu era nevoie doar să existe votat bugetul, in care introduceați sumele și faceați achiziția, de ce să achiziționăm noi tot ce se achiziționează. Adică de ce trebuie aprobare de consiliu?

Domnul Oliver Păiuşi: Problema ese cuvîntul exclusiv. Deci in articolul unu apare, exclusiv.

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Dumneavoastră, aprobați doamna consilier. Doamna consilier. Dumneavoastră, aprobați un principiu de funcționare al aparatului de specialitate. Bugetul ca....

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Nu,  aprobați ca...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu se aprobă cumpararea

 Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Este vorba de principiul respectiv, este vorba de principiul de achiziționare al....

Doamna Ancuţa Comănici: Asta este altceva...In principiu se bate cap in cap cu excusiv

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: E vorba de un principiu. nu de..... este un principiu. Este vorba despre un principiu de funcționare....... in care principiul de funcționare spune că vom cumpara exclusiv.

Doamna Ancuţa Comănici: Nu stii să explici ...

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Multumesc...Da, și am spus...

Domnul Adrian Suvac: domnul Presedinte...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul consilier Suvac...

Domnul Adrian Suvac:  Ar fi bine să modificăm aici. In loc de exclusiv, să am o pondere sau un principiu sau de principiu, fără el

Domnul Liviu Goncea: Nu mai vrea să cumpere, dacă imi permiteți. Nu mai vrea să cumpere pe motorină....

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu :Cuvantul exclusiv, exact din această cauză să definească principiul care va sta la baza funcţionarii si achizitionarii autovehiculelor de acum incolo pentru primaria sectorului unu si subordonate, să achiziționăm exclusiv automobile electrice.

Domnul Daniel Tudorache-Primarul Sectorului 1: Colegii de la P.N.L. sustin autoutilitare pe pondere, asta e..

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu :Am precizat că nu ne referim la mașinile autilitare și la mașinile mari care nu sunt in producție.

Domnul Liviu Goncea:  La lacuri, parcuri are de acum cinci ani, are autoutilitare mega sunt acolo de lacuri, parcuri. Deci există si autoutilitare..Intrebați-mă pe mine vă spun eu, există tot electric, bun și dacă  principiul există de  astăzi inainte să nu mai cumpărăm motorină. Nu puteți fluera.

Domnul Cristian Bulfon: De ce nu am pus și hibrid?? hibrid pe sistem

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Hribrid inseamna tot motorină, care este....doua secunde, dar hai să vă explic si eu ceva.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea Hibridul pleacă electric si dupa, eu stiu un kilometru, trece pe  motorină. El pleaca electric doar atat, in oraș. Hibridul nu iti functionează mai mult, un kilometru și apoi se incarcă de la motorină, dar tot motorină folosesti.Tot la stație te duci el vrea să vină cu principiul absolut, este la Nisa de exemplu, la Nisa nu se mai cumpara de trei ani pe motorină sau pe benzină, sau la Paris, la administraţie, sau la Roma, am vazut la Roma masini electrice și mă și zgîrie pe ochi acest B.M.W. care este peste tot e așa BMW-ul electric.

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu:... dacă imi permiteți o precizare vom cumpara mașini hibride, intre a incarca mașina in patruzeci de minute la stația electrică sau a face un plin in treizeci de secunde, toata lumea o sa-i facă plinul...Nu nu nu, inteleg ca in momentul de față la hibrid se foloseste tot benzina sau motorina

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon  In momentul de față avem aceste expresii ....articolul unu exclusiv vehicule electrice.

In categoria autovehiculelor stim cu toții că intră atat turismele cat și celalalte categorii microbuze, camioane și tot ceea ce inseamnă, ba da. Ne uităm in dex și vom vedea ca asta se spune acolo.

 Domnul Liviu Goncea:Are dreptate...

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu:Atunci imi asum această greşeală..

Domnul Cristian Bulfon: Deci cred ca ar trebui o clarificare asupra tipului de autovehicul care se doreste a fii achiziționat.

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Noi am vrut sa ne referim doar la autovehiculele cu masă mică.. 

Domnul Liviu Goncea: Adică stii ce spune domnul Bulfon, și spune corect, dacă tu vrei să iei un buldozăr, îl iei electric?? Da-l dracu de buldozăr!

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Tocmai asta am spus domnul consilier, dacă in dex definiția autovehiculului se referă la intreaga plajă, inseamnă că imi asum și vom modifica ..

Domnul Oliver Păiuşi: Vă spun eu in dex ce spune autovehicul,  vehicul terestru auto propulsat, suspendat pe roți cu şenilă sau talpi de alunecare care serveşte la transportul  oamenilor și al bunurilor.  Atunci..

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Domnul consilier, vă rog frumos. Faceți un amendament in sensul in care să ne referim doar la autovehiculele de mici dimensiuni.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Adică nu la utilitare

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu: Nu la camioane nu, la excavatorul domnului Goncea.

Domnul Liviu Goncea: Nu e bine că totuși in parcuri trebuie să facem Domnul Primar in parcuri trebuie să facem curațenie cu utilitare electrice.

Domnul Oliver Păiuşi: Eu zic sa-l retrageți și sa-l faceți cum trebuie de la bun inceput. Haideți să gasim exact formula exacta. Pentru a cumprinde toata plaja de autovehicule necesare.

Domnul Cosmin Fodoroiu: Singura modificare ...

Doamna Ancuţa-Sorina Comănici : Domnilor consilieri să depașim, s-a discutat că e vorba de  un principiu vom aproba necesitatea și avem o listă, dacă noi nu le achiziționăm, acum că avem o listă... Avem buget pentru asa ceva? Nu cred ca avem buget pentru asa ceva deci asta va fi previzionarea bugetului ..Cand va veni, face o listă o prezintă, o achiziționeaza, dupa ia intrăm și noi din lista respectivă venim cu propuneri, e mai greu intrăm  pe net...panouri solare, nesolare dar nu ma pricep nici eu. Parerea mea, acuma stam si vreti să va spun ceva sa ne asumam noi să ia sau nu de ia cu cinci scaune, cu trei. Ma gandesc ca nu avem cum.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea Cum am eu amendamentul in speță, doamnă trebuie amendat. Am eu amendamentul, il facem in principiu da și după Am eu un amendament. Pot să fac și eu un amendament? Deci in speță o corectare și spunem in speță autobuze auto utilitare și autovehicule de transportat oameni și punct.

 Doamna Dorina Luminiţa Bănişor Am un amendament mai simplu, mai simplu. Atata tot. Nu, pentru ca asta rezolvă dacă scoatem exclusiv inseamnă că va cumpăra doar anumite automobile electrice iar restul vor fi cum vor fi. Deci e un amendament simplu.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Ok, scoatem  exclusiv și atunci da, deci scoatem exclusiv din text. Da! Imi citeste și mie cineva textul fără exclusiv?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Se aprobă in principiu achiziționarea de catre sectorul unu al Municipiului București de autovehicule electrice și infrastructurii necesare de incarcare a acestora fără a mai folosi cuvantul exclusiv.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, supun la vot atunci amendamentul. Da, bine supun la vot proiectul in această formulă, cine este pentru vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale

Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlineşte în cursul anului 2017, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei lunare pentru aceste locuinţe. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman

Cine este pentru, vă rog.Un nimitate. Da, a fost unanimitate votul. Da, vă rog.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Doamna Ancuţa Comănici: Doamna director,  am susținut cu toții și in comisia juridică  acest proiect și tot in comisia juridică, alaturi de colegii mei din comisie aș vrea să vă rugăm ca in luna martie, cand o să inceapa sa functioneze si hostis-ul, centrul cu alzhaimer, sa veniți in şedinţa consiliului cu organigramă unde noi considerăm că ar fi necesar să inființati și este obligatoriu credem noi, o funcție de director medical pentru ca acest centru este suta la suta medical și vine și in intampinarea si in ajutorul dumneavoastră eventual, dacă considerti oportun şi o functie de director economic și director juridic avand in vedere să aveti o stuctură foarte mare și după cum v-am și spus obligatoriu, director medical.

Doamna Iulia Gomes- director Caraiman: Vă multumesc frumos si multumesc pentru susținere, la revedere.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumim

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Sold. Gheorghe Buciumat nr. 26 (fost Sold. Gheorghe Buciumat NR. 26-28), sector 1  

Domnul Oliver-Leon Păiuşi :Domnul Presedinte, toate pudurile au avize din partea comisiei trebuie totuși să atrag atenția consilierilor asupra primului proiect. Este pentru acel soldat Gheorghe Zbuciumat. E vorba de patru corpuri de cladire cu cîte sase etaje. Trei sute de apartamente, trei sute și ceva de locuri de parcare ce să vă spun ca și documentație nu avem ce să spunem aici, dar ca și impact ulterior asupra zonei este de luat in calcul foarte serios, pentru că zona este reglementată la un P+2, acolo exista un PUZ care permite numeroase etaje, un alt grad de ocupare al terenului, și prin acest PUD, in mod normal se face o regelmentare a aceselor auto dar ca și imobil, v-am spus este reprezentat din patru corpuri de cladire cu 6 etaje, de jur împrejur sunt numai case cu un etaj nu stiu ce să va spun acestui proiect, noi ca si comisie nu am putut sa-l invalidam sau nu am putut. Aici tine  de, cum spune doamna consilier, de oportunitate. Este oportun sa-l votăm pentru investitor. Este in spatele la ELVILA, este un teren..Sunt case de jur imprejur sunt case. Eu sunt dator să arăt problemele, să vă informez..

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: .... cred că avem și o luare de cuvînt pentru acest punct, doamna Pascu este in sală....S-a facut o solicitare in acest sens.... bun trecem la votarea punctului 22, cine este pentru, vă rog ?

Domnul Oliver-Leon Păiuşi :Ca să ne intelegem foarte bine, comisia ca și procedură le-a aprobat..

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu :Domnul Presedinte, suntem in procedură de vot haideți să lasăm comentariile deoparte, mulțumesc mult.

             Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog secretariatul să numarați voturile, cine este pentru?

   Domnul Oliver Păiuşi: parcarea este in incinta lotului intre cele patru subsoluri.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog, stimați colegi suntem in procedură

de vot, domnul Goncea, Vorbesc la microfon....

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea :Deci aici vorbim de comisie, deci noi, eu unu nu m-am uitat pe proiect, pentru mine nu este oportun sa-l votez, pentru că sase sute de mașini, dacă le bag acolo intre case, trebuie să stiu ce fac cu ele

   Doamna Ancuţa-Sorina Comănici: Hai domnul consilier că nu votați ...

   Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: vă rog, voturile pentru proiect..           

Domnul Oliver Păiuşi: Problema cea mai mare sunt avizele, care...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doisprezece, suntem in procedură de vot...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu Domnul consilier. suntem in procedură de vot haideți să ne respectăm unu pe celalalt.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:Sunt doisprezece  voturi .

Domnul Goncea, nu votează Mirona. 24 de voturi pentru. Voturi impotrivă? Abțineri? o abținere, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Clăbucet nr.27, sector 1. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 12A ( fost Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 38), sector 1 . Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 73, sector 1 . Cine este pentru, vă rog?  Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Herman Oberth nr. 61A (fost 61, lot 2), sector 1. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Bianu nr. 56, sector 1. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.14bis, sector 1.  Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației nr. 3, sector 1 Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

 

30. Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Plopului nr. 5, sector 1. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea Inainte de a incheia cu PUD-urile avem o problemă, intr-un parc a venit de la capitală un PUZ. Parcul se numeste, cum se numeste? Ion Mihalache numărul 148 D, ei au luat un PUZ și desființează un parc, dacă noi nu luăm atitudine, ce facem?

Domnul Oliver Păiuşi: Domnul consilier ...........

Domnul Oliver-Leon Păiuşi Eu am o altă propunere și vroiam să mă adresez consiliului in privința asta. Dumneavoastră știți că există PUZ-uri, ele sunt emise de către Primăria Capitalei. Da, pur și simplu ei fac regelementări peste lege in sectorul unu, deci la noi acasă ca să spun așa iar  ulterior tot noi, da ajungem să ne batem capul cu problemele generate de aceste PUZ-uri și sunt cele două exemple unu este pe fabrica de caramidă unde se dorește să se construiască imobile aproximativ 700 de apartamente, da și celălalt este problema de pe neajlovului, unde in prezent se execută un imobil cu vreo 300 de apartamente,trama stradală fiind uriașă aici, sunt 800 de apartamente pe puțin, 1000 de mașini care vor iesi pe o strada, care are o lațime de cinci metri. Si pe motivul ăsta eu aș solicita inclusiv direcției de urbanism să fie intervenient in procesele deschise de către locuitorii zonei inpotriva acestor....Deci. ce au facut locuitorii?S-au adresat instanţei să anuleze PUZ-ul. Da! Eu aș cere consiliului și direcției de urbanism să devină intervenient in aceste procese, da,  pentru că, da. ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:Bun, mergem mai departe la ordinea de zi suplimentară de astăzi. Avem un proiect de hotărîre,

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de predare primire cu Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-Film”, în baza art. II din legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, pentru sălile și grădinile de spectacol cinematografic prevăzute în Sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul cu nr. 8128/2/2013 care se mai află în administrarea Regiei. Da, domnul Bulfon

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon : In sfîrșit, a venit și ziua asta pe care eu cel puțin sper ca și doamna secretar o așteptăm incă de anul trecut. Așa cum știm Radeful trebuie să predea la sectorul unu un numar de noua cinematografe. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru atenţia pe care mi-o acordați.

Domnul Cristian-Laurenţiu Bulfon : Bun, din aceste nouă cinematografe faptic, vom prelua doar trei cinematografe și un teren pe care este o construcție ilegală. Am o singură intrebare pentru că nu mai stiu care a fost ultima concluzie in discuția cu reprezentanţii R.A.D.E.F.intre  reprezentanţii Primăriei sectorul unu și avocatul care ne-a reprezentat, in legătură cu datoriile care sunt acumulate pe aceste cinematografe.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Da, și acum rezultă din  forma proiectului de hotărîre și din protocolul de predare primire că in acest moment se preiau doar imobilele și bunurile mobile pe bază de procese verbale de predare primire incheiate pe fiecare dintre imobilele din fiecare in parte făra a se pune in discuție datoriile din care Radeful le-a inregistrat de-a lungul timpului, nu se menționează nici in proiectul de hotărîre și nici in protocolul de predare primire acest aspect, deci doar clădirile și bunurile imobile care vor fi in documente aferente celor patru sau trei imobile plus teren.

Domnul Cristian Bulfon: Bun, și vreau doar o singură observație să mai fac, in listă figurează și cinematograful Grivița care din pacate, a fost instrăinat exact intr-o perioada in care el facea parte din domeniul public al statului si era doar administrat de  catre RADEF, dar cu toate astea au facut obiectul unui precontract de vanzare cumparare, ca in final să fie vîndut de  către RADEF unei societăți comerciale care a intenționat in 210 chiar și obținuse un PUZ pentru a construi o clădire de patru etaje, nu stiu dacă urma să dărime cinematograful sau constuia deasupra. Am rugămintea către compartimentele de specialitate din primărie să urmăreascăcare e  stadiul actual al acestui cinematograf din punctul de vedere al autorizațiilor de constucție, dacă există cereri, dacă există vreun document la zi pentru că in mod sigur acea tranzactie care a fost incheiată pentru un bun care nu aparținea RADEFULUI poate să...

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Poate să fie lovita de nulitate absoluta in această situație, poate fi lovită de nuitatea absolută....

Domnul Cristian Bulfon: Si ultimul punct,  este acel cinematograf de pe Ccalea Giulești care stim ca am solicitat primăriei generale să ni-l predea, cu toate că el a fost predat printr-un protocol incheiat intre RADEF și primăria sectorului 6, de la sectorul 6 incă nu am primit din cîte stiu răspuns, de la Primăria Generală pe solicitarea noastră urmează să intreprindem pașii următori pe care ii vom discuta cu siguranță. Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumesc, domnul consilier, trecem la vot cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat  Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2017 -2018 

Domnul Cristian Bulfon:  Domnul președinte...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog...

Domnul Cristian Bulfon:  Dați-mi voie, intrucît sunt direct afectat deoarece am copilul intr-o unitate de invățămînt din sectorul unu  am să ma recuz de la vot.

Domnul Liviu Goncea: Iertați-mă și dacă eu am dat in judecată serviciul arhitectei de aici de sus, trebuia să ma recuz de la PUD-uri? Nu, nu, nu dar eu am dat in judecată ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun trecem la vot cine este pentru vă rog.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: 24 de voturi, domnul consilier Lixandru pe motiv de incompatibilitate, se abține.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Deci, unanimitate .Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii .anume? Bun, există o anexă la acest punct și trebuiesc inlocuiți la poziția 37 scoala gimnaziala 178 se inlocuiește domnul Gheorghe Diaconu cu domnul Victor Zamfir, este propunerea mea, așa și la Colegiul tehnic cu Viaceslav Harnaj ne trebuie o propunere pentru consiliul de administrație.

Domnul Mihail Purcărea: Mă pot propune eu la Harnaj. Am biroul lîngă. Da?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mai tare, vă rog

Domnul Mihail Purcărea: Harnaj este Apicola, nu? Ok. Băneasa da, mă pot propune eu. Mă pot propune singur, deci....

Domnul Marian Cristian Neagu : Din partea P.M.P, Mihai Purcarea.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mihai Purcarea. Mai avem vreo altă propunere?Ok. Se vor multiplica buletinele și mergem mai departe.

34. Proiect de hotărâre  privind  abrogarea articolului 2 al Hotărârii nr.301/27.09.2017 privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea încheierii unor contracte de comodat.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1:Necesitatea abrogarii acestui articol doi vine din adresa pe care am primit-o de la instituția prefectului pe data de 24.10.2017 cu privire la nelegalitatea articolului doi in ceea ce priveste retroactivarea validarii contractelor de comodat. Acesta este motivul pentru care solicităm abrogarea articolului.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

35. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii militarilor sportivi din cadrul Ministerului Apararii Nationale, medaliati la Jocurile Paralimpice Invictus, Toronto 2017, cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

36. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii militarilor sportivi din cadrul Ministerului Apararii Nationale, medaliati la Jocurile Paralimpice Invictus, Toronto 2017, cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

37. Proiect de hotarîre privind solicitarea acordului consiliui general al Municipiului București pentru imputernicirea experiența primarului sectorului unu ca in numele si pentru numele municipiului Bucuresti să demareze procedurile in vederea cumpararii terenului in suprafata de douasutezeci si patru metrii patrați proprietate privată situată in Bulevardul Nicolae Titulescu numarul 22 sector 1 precum și transmiterea acestui teren in administrarea consiliului local al sectorului unu in vederea oferirii acestuia in folosință gratuită scolii gimnaziale Nicolae Titulescu  din sectorul unu in scopul extinderii suprafeței curții scolii.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Aș avea o mențiune de făcut aici față de varianta inițială a proiectului depus de catre doamna consilier P.N.L., in baza dispoziților legale in ceea ce priveste controlul avizarii actelor administrative, forma proiectului față de varanta inițială propusă a suferit modificări in sensul că urmeaă să solicităm mandatul consiliului general și apoi după ce avem acest mandat să constituim comisiile consiliului local.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

38. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale  având ca scop prestarea de servicii de pază pentru clădirile  din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului. Cine este pentru, vă rog? Treisprazece voturi pentru. Voturi impotrivă? 12 voturi impotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS.

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa  Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 1. Cine este pentru? Da, este inlocuirea domnului Deaconu cu domnul Zamfir Victor, cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  UNANIMITATE DE VOTURI.

40. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice, Cine este pentru, vă rog? 18 voturi pentru.Voturi impotrivă? Atîtea am numărat, mîinile au fost sus. Au fost voturile impotrivă? 6 voturi impotrivă, 6 mîini văd domnilor consilieri ca altfel nu aș spune. Credeți-mă, vreți sa-mi repet votul să vedeți cine nu a votat de la dumneavoastră?  Bun, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU  MAJORITATE DE VOTURI.

42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano – Catolică București. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

Domnul Cristian Bulfon: Inainte de a trece  la vot aș solicita dar văd că nu mai este in sala domnul director de la investiții, dacă am putea sa-l chemăm pentru că sunt 3 subiecte asupra cărora părerea dînsului este de dorit. Putem să trecem mai departe și să ne intoarcem la aceste subiecte?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, haideți să continuăm şi revenim  la acest punct cu domnul Fodoroiu. Da, vom continua cu punctul 14 de pe suplimentareă,  cele 3 le discutăm cu domnul Fodoroiu cînd vine in sală. Da?

44. Proiect de hotărâre privind constituirea a două comisii în vederea aprobarii achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avand destinatia de cresa.Cine este pentru?Vă rog.Da.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1:In această situație avem două comisii, prima comisie este una de identificare automobilului și cealaltă negociere, motiv pentru care așteptăm propuneri pentru constituirea celor 2 comisii de identificare, respectiv de negociere.

Domnul Director Marius Cosmin Fodoroiu :Imi cer scuze m-a chemat domnul Primar

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Revenim

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Revenim asupra, deci propuneri pentru comisia de identificare.

Domnul Oliver Păiuşi: Identificare, din partea grupului U.S.R. Cristina Munteanu, la identificare, comisia de identificare, Cristina Munteanu, doamna Munteanu si la negociere  Dorina Bănisor, cînd va veni.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: O să mergem prima oara pe comisia.de identificare și apoi propuneri pentru comisia de negociere.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun

Domnul Cristian Neagu: Mihai Purcărea

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul Mihai Purcărea.

Domnul Viorel Chirvase: Grupul P.N.L. propune pentru identificare pe domnul Adrian Suvac și pentru negociere, Daniel Chirvasă.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: O secundă, că mergem cu ele....Și pentru achiziționare deci pentru achiziționare care era propunerea U.S.R,.de la Doamna Dorina Bănisor. Eu il propun pe domnul Victor Zamfir.

Domnul Mihail Purcărea: La grupul P.M.P., la identificare,  Cristian Neagu și la achiziție Purcărea Mihai. Le-am inversat. Da ,dacă le-ai scris nu mai contează pune-l pe Cristian Neagu la achiziție, nu contează.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am inșeles, la identificare este domnul Purcărea, da Neagu. Da avem.Mai exzistă vreo altă propunere?La achiziționare?

Domnul Viorel Chirvase: Grupul P.N.L.,pentru identificare, domnul Adrian Suvac v-am spus, și pentru achiziționare negociere, Daniel Chirvasă.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Da, vom reveni la punctele 11, 12, și 13 pe ordinea suplimentară, respectiv protocoalele de colaborare.

 

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Spuneţi, domnul consilier, care era întrebarea ? şi îmi cer scuze încă odată că eram cu domnul Primar.....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu-i niciun fel de problemă. Este vorba de acele 3 protocoale pe care dorim să le încheiem cu cele 3 culte, în afara celei ortodoxe. Discuţiile au început încă din primăvara acestui an, din păcate văd că au drenat foarte mult şi am ajuns în pragul iernii să finalizăm colaborarea. Ridic o singură problemă referitor la Catedrala Sf. Iosif Arhiepisopia Romano-Catolică. Ei au solicitat 2 finanţări, 2 investiţii care nu sunt mari dar care sunt importante pentru ei, în primul rând este vorba despre un sistem de iluminare arhitectural pentru punerea în valoare a clădirii monument istoric, iar al doilea care, probabil este cel mai important o instalaţie de degivrare pentru acoperişul Catedralei, lucru absolut necesar datorită faptului că pe timpul iernii se acumulează cantităţi foarte mari de gheaţă, care măresc pericolul de accidentare în zonă. Vroiam să ştiu, după semnarea protocolului, cam cât estimaţi că ar dura până aceste lucrări pot fi făcute şi folosite de către Catedrala Sf Iosif ? De asemenea, mai este o solicitare din partea altei biserici romano-catolice care a solicitat un sistem de clopot electronic, pentru că ei nu au posibilitatea tehnică de a monta unul real, acolo probabil nu este condiţionat de sezonul rece, dar sper ca şi aceasta să se poată încadra într-un termen de timp rezonabil, la fel cum şi celelalte Biserica Luterană şi Vasile cel Mare să beneficieze de solicitările pe care le-au făcut, vă mulţumesc.

            Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu:  Dacă îmi permiteţi, nu ştiu de ce consideraţi că au trenat foarte mult, în primul rând au fost discuţii cu cele 3 culte, care s-au concretizat prin trimiterea unei cereri de aviz din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, abia după ce se  ia avizul de principiu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti putem trece la etapa aceasta pe care o aveţi dumneavoastră în faţă, respectiv semnarea protocolului de colaborarea între Primăria Sectorului 1 şi Consiliul Local al Sectorului 1 şi cele 3 culte despre care vorbim. Mai avem şi alte culte cu care vom semna protocoale similar, în ceea ce priveşte lucrările despre care aţi făcut vorbire, ambele lucrări de la catedrală pot fi finanţate pentru că este vorba de protocoale de sprijin pentru cele 2 lucrări, nu de lucrări de amploare care ar fi necesitat lucrări de investiţii din partea noastră, respectiv achiziţii publice şi binenţeles licitaţii publice. Noi, pentru lucrările acestea în baza proiectelor existente la cele 2 biserici vom face protocoale de sprijin financiare aşa cum facem şi cu bisericile ortodoxe din Sectorul 1. Sunt 2 feluri de a putea acorda sprijin acestor entităţi, ori sprijin financiar direct către entitatea menţionată, respectiv entitatea să vină cu descărcare pe lucrările pe care le prezintă cu proiecte către noi, conform legilor în vigoare, ori a a doua posibilitate în cazul lucrărilor de amploare, unde noi vom organiza licitaţiile şi vom urmări lucrările. În cazul de faţă fiind lucrări nu foarte costisitoare şi care nu presupun finanţări foarte foarte mari vom face sprijin financiar către bisericile respective. 

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci înţeleg din răspunsul dumneavoastră că ne vom mişca mai repede decât Primăria Generală şi există speranţă că în această iarnă să se realizeze aceaste lucrări.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Cu cât se mişcă entităţile mai sus menţionate mai repede cu atât noi vom reuşi să îi sprijinim foarte, foarte repede, din momentul acesta, din momentul trecerii protocolului de colaborare şi din momentul comunicării protocolului către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, noi vom putea fi în postura în care să le aprobăm finanţări celor 2 biserici de care aţi vorbit dumneavoastră mai devreme, 3 aţi vorbit, îmi cer scuze, dar la toate 3 lucrările nu sunt foarte costisitoare. Vă mulţumesc.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Se modifică prezenţa la 24 de consilieri, prin retragerea domnului consilier Lixandru.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: În cazul acesta vom trece la vot, pentru punctul nr. 11.

Cine este pentru, vă rog ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

            Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

 42.Proiect de hotărâre pentru aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Sectorul 1 al Minicipiului Bucureşti şi Episcopia Greco-Catolică Sf. Vasile cel Mare de Bucureşti.

            Cine este pentru, vă rog ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București.

Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

45. Proiect de hotărâre privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”

Doamna Ilinca Macarie: Am nişte amendamente de făcut la acest proiect şi anume, deoarece este invocat OG, nr.51/1998, comisia trebuie să fie externă formată din specialişti, având în vedere cadrul legal invocat că este vorba de o selecţie de proiecte, nu de alocare directă, comisia nu poate fi formată din reprezentanţi, exclusiv din reprezentanţi ai autorităţii. Aşa cum este trecut în proiect, conform art.12, pct.1 din OG 51 stipulează care este componenţa comisiilor, sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează a) reprezentanţi ai autorităţi finanţatoare, b) specialişti cu experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanţare. Specialiştii prevăzuţi la aliniatul 2, litera b, nu pot face parte din categoria personalului specializat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acesta trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţi. În concluzie, art.15 din normele metodologice referitoare la componenţa comisiei trebuie modificată conform OG, nr.51, comisia sau comisiile trebuie să fie constituite din oameni cu experienţă de minim 3 ani în cultură scrisă, artele spectacolului şi artele vizuale, acesta ar fi un amendament.

 Domnul Oliver-Leon Păiuși: A doua problemă pe care vreau să o precizez, centenarul este în 2018, aici se doreşte derularea programului până în 2020, deci nu văd rostul să continuăm mai departe până în 2020 un program a cărui valoare este de 13.500.000 de lei, deci practic noi ar trebui să ne limităm strict la anul 2018, ca să numai vorbesc de celelalte probleme de legalitate.

  Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Doamna consilier Grigorescu.......

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul preşedinte, noi dorim o amânare pentru următoarea şedinţă a acestui proiect, pentru că dorim să-l studiem un pic mai bine, dacă se poate, mulţumim frumos.

 Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilier...

Doamna Ilinca Macarie: Mai sunt 2 probleme de ordin legal, la art. 4 a), scrie din normele metodologice, scrie că orientarea finanţării proiectelor sau acţiunilor culturale este de natura de a satisface strategia şi obiectivele culturale în conformitate cu programul de guvernare, capitolul culte minorităţi pct. 22. Nu cred că este corect, m-am uitat în punctul 22 conform OG. nr.51, orientarea finanţării trebuie să satisfacă strategia naţională pentru cultură programul de guvernare nu e document de politici publice, deci trebuie schimbat, si la art. 4 lit. b), iarăşi este formulat nelegal persoanele din Republica Moldova pot participa în calitate de parteneri în proiecte în care solicitatul trebuie să fie înregistrat în România, acum este trecut că ei pot să participe aşa la proiecte.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Opinez că obiecţiile ridicate de doamna consilier prin cele două amendamente formulate sunt obiecţiuni de legalitate a proiectului de hotărâre, având în vedere că trebuiesc verificate fiecare art. în parte raportat la dispoziţiile Ordonanţei 51/1998 şi la normele de punere în aplicare ale Ordonanţei. Nu mă pot pronunţa în acest moment dacă ceea ce susţine doamna consilier este în conformitate cu dispoziţiile legale.

Doamna Daniela Popa – Viceprimarul Sectorului 1: Este până în 2020 pentru că atunci a fost încheiat tratatul de pace de la Paris. Nu, nu-l retragem.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Noi am propus dacă se poate lua în considerare amânarea pentru următoarea şedinţă domnul preşedinte, dacă sunteţi de acord să supuneţi la vot amânarea în primul rând şi vedem după...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Viceprimar....

Doamna Daniela Popa – Viceprimarul Sectorului 1: Amendamente, vă rog….

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, deci amendamentele, care erau ? Primul amendament, vă rog.

Doamna Ilinca Macarie: Staţi o secundă....

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Vă rugăm să daţi citire încă o dată amendamentelor, doamna consilier.

Doamna Ilinca Macarie: La art. 15 din normele metodologice, referitoare la componenţa comisiei, trebuie modificată componenţa comisiei şi introduse persoane cu experienţă de minim 3 ani în cultură scrisă, artele spectacolului, arte vizuale conform art. 12 din OG, nr.51/1998. Putem să detailăm, comisiile de selecţie sunt alcătuite într-un număr impar de membri după cum urmează: a) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;

b) specialişti cu exerienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanţare în speţă în cultură scrisă, artele spectacolului şi arte vizuale, specialişti prevăzuţi la alineatul 2, lit. b), nu pot face parte din categoria personalului anagajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acestoara trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii. Numărul specialiştilor trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii din comisie. Trebuie să fie întotdeauna specialişti din comisie, trebuie să fie cu unul mai mult decât ceilalţi. Ok, deci votăm acest amendament, da ? Toate deodată, sau le votăm pe rând ?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Pe rând, se vor vota pe rând..., Primul amendament, cine este pentru ? vă rog. Unanimitate.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

Doamna Ilinca Macarie: Al doilea amendament este ca la art. 4 lit. a), să se schimbe în orientarea finanţări proiectelor sau acţiunilor culturale este de natura satisfice strategia naţională pentru cultură programul de guvernare, strategia naţioanlă pentru cultură punct, nu programul de guvernare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Se elimină din acel punct deci sintagma programul de guvernare.

Doamna Ilinca Macarie: Se înlocuieşte cu strategia naţională pentru cultură.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Suntem la al doilea amendament, unde scrie despre programul de guvernare.

Doamna Ilinca Macarie: Programul de guvernare nu este document de politici publice, orientarea finanţării trebuie să satisfacă strategia naţională pentru cultură, nu programul de guvernare.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Se va înlocui denumirea de program de guvernare cu strategia naţională de cultură, acesta este amedamentul.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Doamna Secretar, haideţi să lăsăm programul de guvernare al PSD-ului şi să ne vedem de treburile noastre în Sectorul 1, vă rog eu tare mult, mulţumesc frumos.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Haideţi să votăm amendamentul, cine este pentru ?

Doamna Ilinca Macarie: Este ilegal, se poate contesta.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Repetăm procedura de vot, vă rog, cine este pentru ?

Doamna Ilinca Macarie: Nu reprezintă document de politici publice.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Unanimitate.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

Doamna Ilinca Macarie: Al 3-lea este, sugerăm o schimbare la art. 4, lit. b), şi este vorba despre participarea cetăţenilor din Republica Moldova, ei pot participa în calitate de parteneri în proiecte în care solicitantul este înregistrat în România.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? vă rog. Amendamentul este că solicitantul trebuie să fie înregistrat în România. Cine este pentru? vă rog. Unanimitate.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Votăm proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru ?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: O secundă, o secundă, o secundă, vroiam să o mai întrebăm pe doamna Viceprimar.......doamna Viceprimar, ne mai explicaţi odată de ce trebuie să votăm 2018-2020 ?

Doamna Daniela Popa – Viceprimarul Sectorului 1: În 1920 s-a încheiat tratatul de pace de la Paris în care ne-am întregit, atunci am fost recunoscuţi pe plan mondial.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înţeles acest lucru. Vreau să întreb dacă strategia naţională prevede tot 3 ani de........

Doamna Daniela Popa – Viceprimarul Sectorului 1: Exact.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: da? în cazul ăsta....

Doamna Daniela Popa – Viceprimarul Sectorului 1: Programul centenar din cadrul Secretariatului General al Guvernului prevede 2018-2020.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cine este pentru ? vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

46.Proiect de hotărâre privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea încheerii unui contract de comodat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cine este pentru ? Vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Este un spaţiu la etajul 3. Clădirea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti este în Litigiu.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

47. Proiect de hotărâre privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vorbim de.......105 mii lei plus tva ? pentru 200 de volume ? Cum am ajuns aici, la acest proiect ? Cine susţine proiectul, ca să ne de-a explicaţii.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul director Mihăilescu, dumneavoastră ?

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural:S-a înregistrat la Primărie o petiţie, o solicitare pentru acest album. Este prezentat acolo, este un exemplar pe masă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: La o petiţie dumneavoastră veniţi cu un proiect ? ca să-l aprobăm noi? pentru 200 de volume ale doamnei Floriana Juncan, înţeleg....da, deci o carte cu poze.

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural: Eu doar vi l-am prezentat, dumneavoastră hotărâţi dacă doriţi sau nu să-l……..

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnul director, şi părerea dumneavoatsră care este?

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural: Eu vi l-am prezentat, dumneavoastră decideţi dacă vi se pare interesant şi să-l achiziţionaţi .

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, cine este pentru, atunci? Cine este pentru? 7 Voturi pentru, voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă, abţineri? 5 abţineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS

48. Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui spațiu situat în imobilul din Piața Amzei nr. 13

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar, aici avem nevoie de mai multe lămuriri, de ce sunt 4 hotărâri de consiliu, respectiv 118 din 2017 de dare în folosinţă gratuită către Direcţia de Cultură, apoi avem 193 din 2017, respectiv 30 iunie, de înfiinţare a Centrului Cultural cu cele 9 posturi, avem încă o hotărâre de consiliu 257/28.08.2017, care abrogă articolul, hotărârea de consiliu nr. 193, există de la Prefect acea adresă prin care se solicită anularea unor articole din hotărârea de Consiliu nr.193. Deci din punct de vedere juridic este o nebunie, ar trebui înainte de toate să clarificăm toată situaţia întregii probleme de la a, până la data respectivă şi să avem convingerea că votăm în cunoştinţă de cauză aici, deci este legal ceea ce vom vota.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Din punctul meu de vedere nu sunt probleme de legalitate vis-a-vis de aprobarea acestui proiect de hotărâre, este vorba despre relocarea unui spaţiu, în momentul de faţă liber din Piaţa Amzei nr.13, către o deconcentrată a Sectorului 1. Nu există niciun fel de problemă de legalitate vis-a-vis de acest proiect de hotărâre.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dar Centrul Cultural a tot avut, prin art. 108, avem darea în folosinţă gratuită.

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural: Dacă îmi permiteţi, în primă fază s-au dat către Direcţia de Cultură care făcea parte din aparatul de specialitate 2 camere sus, la etajul 3 şi spaţiile de jos, unde am stabilit că facem galeriile de artă, după care s-a înfiinţat Centrul Cultural, s-au transferat de la Direcţia de Cultură din cadrul aparatului de specialitate către Centrul Cultural, de aceea sunt 3 hotărâri de consiliu, care au o anumită succesiune şi ne aflăm doar în momentul acesta, adică altceva noi nu aveam în administrare la momentul de faţă, avem 2 camere la etajul 3, şi spaţiul de jos de la parter. Am făcut solicitarea pentru alocarea a 3 camere, una dintre ele are 12 m pătraţi, una are 15 m pătraţi şi una are vreo 40 şi ceva de m pătraţi, tot la etajul 3 se situează şi aceste 3 camere pentru a putea să ne desfăşurăm activitatea din punct de vedere al lucrului, cu nimic altceva, spaţiile sunt goale, nu sunt folosite.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: În regulă, trecem la vot. Cine este pentru, vă rog?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Am o rugăminte domnule Preşedinte, iertaţi-mă chiar dacă suntem în procedură de vot, încă există neclarităţi, mă uit la colegi şi văd acest lucru. Unde este acest spaţiu domnule director, în clădirea din Piaţa Amzei, nr. 13?

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural: La etajul 3 sunt uşă în uşă cu cele 2 camere pe care le avem deja.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Unde aveţi deja un spaţiu primit printr-o hotărâre anterioară.

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural: Exact, 2 camere.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Acest spaţiu, de ce nu l-aţi primit prima dată, împreună cu celelalte?

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural: Nu le-am solicitat, am crezut că ne este suficient, dar nu ne este. Avem Serviciul Economic, Serviciul Juridic, Serviciul de Achiziţii,  toţi sunt laolaltă. Este o sală tot în genul acesteia cu rezonanţă, nu se poate lucra.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci este vorba de etajul 3?

Domnul Bogdan Mihăilscu - director Centrul Cultural: Etajul 3, da.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cine este pentru, vă rog? Voturi împotrivă? Abţineri? 2 Abţineri. Deci, 21 voturi pentru şi 2 abţineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI, 21 DE VOTURI PENTRU

Doamna Daniela Popa – Viceprimarul Sectorului 1: Pentru comisia de Centenar pentru selecţia proiectelor, trebuie să numiţi câte un reprezentat, USR, PNL ŞI PSD. Selecţia proiectelor Centenar. Pe cine propuneţi?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Avem rugămintea să rămâneţi până la finalul şedinţei, pentru a nu invalida ultimile proiecte de hotărâri.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Puteţi să scrieţi pe 3 pagini diferite sau puteţi să scrieţi pe o singură pagină, din punctul meu de vedere aveţi 3 amendamente diferite, la acelaşi proiect de hotărâre.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Comisia de numărare a voturilor, vă rog.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Preşedinte, din partea grupului PNL o propunem pe doamna Steluţa Todea, pentru Centenar, pentru selecţia proiectelor.

Doamna Ecaterina Raluca Condurachi: Din partea PSD, îl propun pe domnul Cristian Tudose.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Din partea USR, domnul Manuel Vieru, colegul nostru.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Comisia de numărare a voturilor, pentru cele 2 voturi

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor aferentă punctului 14 de pe ordinea de zi suplimentară şi pentru comisia însărcinată să identifice pe piaţa liberă imobil, teren şi construcţii pentru creşă. Această comisie are următoarea componenţă: din 25 de consilieri locali au fost exprimate 25 de voturi, componenţa este următoarea:

Munteanu Cristina – 25 de voturi pentru

Purcărea Mihai – 24 de voturi pentru

Suvac  Adrian – 24 de voturi pentru

Comisia de validarea a procedat la numărarea voturilor exprimate referitor la punctul 14 de pe ordinea de zi aferent comisie de negociere şi de stabilire a preţului de achiziţie a imobilului ca destinaţie creşă. Au fost prezenţi 25 de consilieri locali au fost exprimate 25 de voturi valabile, componenţa este următoarea:

Bănişor Dorina – 25 de voturi pentru

Zamfir Victor  - 25 de voturi pentru

Neagu Cristian – 25 de voturi pentru

Daniel Chirvasă – 25 de voturi pentru 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem la vot punctul 14 de pe ordinea suplimentară, cel cu buletinele de vot, cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog, punctul 4 de pe suplimentară.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor aferente punctului 4 de pe ordinea suplimentară. Au fost 25 de consilieri locali prezenţi, au fost exprimate 24 de voturi valabile. Situaţia este următoarea:

La Şcoala Gimnazială nr. 168, se înlocuieşte domnul George Diaconu cu domnul Victor Zamfir.

La Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu, se înlocuieşte doamna Adriana Antipa cu  doamna Daniela Nicoleta Cefalan.

La Colegiul German Goethe se înlocuieşte domnul Florea Bălan cu doamna Monica Ioniţă.

La Colegiul Tehnologic Harnaj se desemnează domnul Teodor Purcărea

La Şcoala Gimnazială Iosif Sava se înlocuieşte doamna Florina Andreea Hlefca cu domnul Dan Eremia.

La Şcoala Gimnazială nr. 3 se înlocuieşte  doamna Florina Andreea Hlefca cu domnul Dan Eremia.

La Clubul Sportiv nr. 1 se înlocuieşte doamna Florina Andreea Hlefca cu domnul Dan Eremia.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem la vot punctul nr.4, cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă mulţumesc, declar şedinţă închisă.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,             

             Alexandru-Ştefan Deaconu                                              Mirona–Giorgiana Mureşan

         

 

 

                            Întocmit,

                  Georgeta Raportaru

          Alina Mărunțelu

      Cristiana Teodorescu