Proces verbal din 21.12.2017

Proces verbal sedinta de indata 21.12.2017


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 21 decembrie 2017, ora 13.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 5339 din 21.12.2017, ținând seama de art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

La deschiderea ședinței au fost prezenți consilieri locali. Au lipsit: Clotilde Mărie Brigitte Armând, Dorina Luminița Bănișor, Cristian Laurențiu Bulfon, Ilinca Macarie, Cristina Simona Munteanu, Virgil Madalin Olteanu, Oliver Leon Păiuși, Ramona Porumb, Steluța Todea.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Doamna Ortansa Borcea Frone, Director Direcția Management Economic.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu — Președinte de ședință: Bună ziua, stimați colegi! Bine ați venit la ședința de îndată a Sectorului 1. Ii dau cuvântul doamnei director Frone în legătură cu punctul de pe ordinea de zi de astăzi.

Doamna Ortansa Borcea Frone: Singurul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o rectificare bugetară de urgență pentru ca, copii cu cerințe educaționale speciale să primească sume de la bugetul de stat. De la bugetul de stat s-au primit 589 de mii de lei, în completare de la bugetul local s-a primit suma de 604 mii, prin redistribuire din cheltuieli de funcționare. Pentru că legea bugetului de rectificare pentru anul 2017 prevede în mod expres și completarea din această sursă a plăților pentru cerințele educaționale speciale. In plus față de aceasta, pentru a avea o execuție cât mai bună, am procedat și la regularizarea veniturilor cu cheltuielile astfel încât rectificare bugetară este negativă, adică avem practic o reducere a veniturilor și a cheltuielilor cu 2281. In felul acesta se asigură, până în momentul de față, pentru că regularizarea finală se face după data de 29 decembrie, să avem o execuție bugetară cât mai bună.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu — Președinte de ședință: Am înțeles! Având în vedere un singur punct pe ordinea de zi de astăzi supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Doamna Secretar, cvorumul de ședință?

Doamna Mirona-Giorgiana Mureșan - Secretarul Sectorului 1: în acest moment avem în sală 18 consilieri locali, cvorum de ședință legal întrunit. Constat că avem un raport favorabil din partea comisiei de studii, prognoze economico-sociale și buget din partea consiliului local. Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Cine este pentru, vă rog! Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Doamna Mirona-Giorgiana Mureșan - Secretarul Sectorului 1: Se constată aprobat proiectul de hotărâre și închidem ședința în acest moment.

2