Hotărârea nr. 87/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Dirijorului Nr. 2-4, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. DIRIJORULUI NR. 2-4, SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 620/24.03.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 101/24.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria V.U.I. Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 12832/02.03.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. DIRIJORULUI NR. 2-4 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.101/24.03.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

de 04.04.2017


Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Alexandru-Stefân Deaconu
Nr.: 87

Data: 04.04.2017


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI “ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Ene Cătălin -SC HOCH TIEF INDIVIDUAL BAU S R L. cu adresa în slr. Călcâiului nr, 15-17, ap.15, sector I, București, înregistrată la nr. 34575 din 29.09.2016, completată cu nr 9330 din 09.03.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

Prezentul Aviz, inloeiiieștc aviz nr. 98/ 16.03, 2017 în ceea ce privește retragi


restul prevederilor ramăn neschimbate    ,

aviz nr. .J.d.y...Ăc?.4....<r\5 •    7

DGMTD I <    •


ANFA.L LA HOTAhahLA CL'+LLT 'LUI I le lateralfOCAL AL SECTOAL •’

Nr.


PUD - STR. DIRIJORULUI NR. 2-4 - SECTOR I Construire imobil locuințe colective S+P+4E+5Er (18 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață de 748,00 mp (749,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate de Carte Funciară nr. 201955, eliberat la dala de 01 03.2017.

INIȚIATOR: S.C. HOCH TIEF INDIVIDUAL BAU S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ICEBERG PROIECT 2000 S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: peisagist diplomat Ioana S. Catană (RUR: D„„ E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului cate a general documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Dirijorului nr.6-10; Sud-Est - artera de circulație str Nadeș. Sdd-Vesl - șos. Bucurețti-Târgoviște nr.24 și Șos. Bucureșli-Tărgovișle nr.26; Nord-Vest - artera de circulație str Dirijorului.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins în P.U.Z. ..Zona de Nord a Municipiului București", aprobat cu H C G M B. nr.21/30.01.2014 și Aviz Arhitect Șef nr. 15/20.06.2013, în U T R. 5 - utilizare funcțională corespunzătoare M3 - subzonâ mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, dar prin sentința civilă nr.7220 din data de 13 12.2016 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 37996/3/2016 instanța de judecată a dispus suspendarea executării H.C.G.M B nr.21/30.01.2014 privind aprobarea P.U Z. „Zona de Nord a Municipiului București”, până la pronunțarea instanței de fond.

Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de eonstiuire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. încadrarea imobilului în subzona M3 este însușită de topometrist Valeriu Dănuț Barbu autorizat A.N.C.P I. seria RO-MB-F nr. 0281. Imobilul nu se alia pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015, conform informațiilor din Certillcatul de urbanism nr. 1475/82/D/17733 din 27.07.2016,


Indicatorii urbanistici reglementați - M3: POTmax.= 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% eu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, ete., CUT maxim = 2,5 mp. ADC/ mp. teren, iar înălțimea maximă admisibilă


în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament - M3: în cazul străzilor eu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00m

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - M3: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor II de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va II de minim jumătate din înălțimea Ia cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri

Retragerea față de limita posterioară a terenului - M3: clădirile se voi retrage față de limita poslerioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5 00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.7,00m, stanga - la limita proprietății, cu curte de lumină pe zona mediană.

Retrageri minime față de limita posterioară - 5,00 m.

Se admit balcoane 1/3 din fațadă.

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate. Retragerile astfel definite sunt obligatorii -depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Dirijorului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 12832/02 03 2017


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V U I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică insușite de peisagist diplomat Ioana Catană..

în unita ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/8/16,02.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate II folosit numai în scopul aprobării P U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările


ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de eonsjj obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București.


poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu certilIealuIul ăf'ȚiiIxmism nr. 1475/82/D/17733 din 27.07.2016,
întocmit,

Albia Mim
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CĂLITĂ [II SR EN 45012 'AEROQ"


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol I222 Tel. +40-21-319. IO. 13; Fax: +40-21-3 19. IO.06

Email: rcgistraturațcrpriinariasI ro http://www.primariasectorl.roBILANȚ

Steren = 749,00

mp

%

Sconstruita

380,00

50,80

Ssp. verde

225,40

30,00

Scirculatii

143,60

19,20

TOTAL

w

100%


(Sistem de coordonate STEREO 70)

Nr

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

201

335223.950

581204.233

6.110

202

335227.918

581208 879

17 307

203

335238.752

581222.376

31 560

204

335214 791

581242 917

6 775

205

335210 436

581237 727

16 752

206

335199 329

581225.187

17 060

'S’țPlț !2

0 116

53

15.162

F)i+ip 2*110.843r\