Hotărârea nr. 86/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 86 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Cpt. Av. Mircea Petre Nr. 17, Sectorul 1 al Municipiului Bucureştiinstituții și servicii / zona aîeienta Circulații carosabile Circulații pietonale


REGLEMENTĂRI

Limita edificabilului (Retrageri minime față de limitele de proprietate) Acces carosabil XEx Acces pietonal

REGLEMENTĂRI ORIENTATIVE

Limita edificabil orientativ conform declarație proprietar teren din strada Av. Mircea Petre nr. 19, autentificată cu nr. 1785 din 26.08.2016


l ANEXĂ LA HOTĂRÂREA ONSL LOCAL ALSbCTUL.ULUI 1

IULUI

2-

Nr.

0 i| APR 2017


iii Andrei Lucian Ch.Z. • £,

NISTOR t


BILANȚ TERITORIALarhtw»

INDICATORI URBANISTICI

conform PUG Municipiul București

PROPUȘI PRIN PUD

Subzona

funcțională

L2a

L2a

POT max

45%.

45%

CUT max

-    CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. tere

-    CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren

1.3

RH max

înălțimi admise:

-    înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării;

-    se admite mansardarea clădirilor existente având cu șarpantă cu panta de 45 grade, cu 0 suprafață dedSgMifi 60% din aria construită la sol a clădirii;

S/DS+P+2E

H max = 10 mExistent

Utilizare funcțională

Suprafața

Procent

Suprafața construită

15.00 mp

5%

Spații verzi

-

-

Circulații

-

-

TOTAL

290 mp

100%P.U.D. - IMOBIL LOCUINȚA INDIVIDUALA    .—

Amplasament: STR. CP. AV. MIRCEA PETRE NR. 17, SECTS


Propus

Utilizare funcțională

Suprafața

Procent

Suprafața maximă construită

130.50 mp

45%

Spații verzi

116.00 mp

40%

Circulații

43.50 mp

15%

TOTAL

290 mp

100%


Beneficiar: MOISE VIOREL-VASILE

Planșa U.04. Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională

Faza: P.U.D.

Data: Ianuarie 2017

Pr. Nr. 4.U1/2015

Scara: 1 / 500

Proiectant: ANDREI NISTOR-LUCIAN BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

București, Str. Av. Nicolae Capsa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82

CIF 32823048

Șef proiect

_1 .«iMT X

arh. Andrei Nistor

Proiectat

arh. Andrei Nistor

Desenat

urb. Diana Constandache

SI


P.U.D.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CP. AV. MIRCEA PETRE NR. 17, SECTORUL 1, MUNICIPIUL BUCUREȘTI


U.04. REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂLEGENDĂ

LIMITE

■    ■ Limita zonei de studiu

Limita loturilor reglementate prin PUZ Limite de proprietate

Limită UTR-uri conform PUG Municipiul București


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂREGLEMENTĂRI

Limita edificabilului (Retrageri minime față de limitele de proprietate) Acces carosabil Acces pietonal

REGLEMENTĂRI ORIENTATIVE

j Limita edificabil orientativ conform declarație proprietar teren din strada Av. Mircea Petre nr. 19, autentificată cu nr. 1785 din 26.08.2016

ANEXÂLÂHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11

Nr.

ib01 APR 2017INDICATORI URBANISTICI

conform PUG Municipiul București

PROPUȘI PRIN PUD

Subzona

funcțională

L2a

L2a

POT max

45%.

45%

CUT max

-    CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. tere

-    CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren

1.3MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CPT. AV. MIRCEA PETRE NR. 17 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 595/20.03.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 93/16.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing Dumitru Teodor Dumitrescu;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 17891/25.01.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... ._. .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ._. .... .... .... .... .... .... .... .... ._ .... .... .... .... ._. .... .... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .. ... ... ... ... _ .._ .._ .._ .

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. CPT. AV. MIRCEA PETRE NR. 17 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 93/16.03.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04.04.2017.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-Stefan Deaconu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Mirona-GiQrânana Mureăan

Nr.: 86

Data: 04.04.2017

pentru cetățean, pentru bunăstare


IVI LI !\J ICI PI LII IIUCURLșn

SECTORU

www. prim aria sec tor 1 ,ro


ii


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Moise Viorel-Vasile cu adresa în str. Barbu Lăutaru nr.8, bl.24B, sc.l, ap.l, sector I, București, înregistrată la nr.37083 din 03.12.2015, completată cu nr.3876 din 03.02.2017, în confoHTittatu ou prevederile Legii— nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se i    1 '

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. CPT. AV. MIRCEA PETRE NR. 17 - SECTOR 1 Construire locuință unifamilială S/Ds+P+2EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 290,00 mp (290,00 mp din măsurători cadastrale), mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară or. 232426, eliberat la data de 31 10.2016.

INIȚIATOR:    MOISE VIOREL VASILE, MOISE ELENA ANIELA

PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ANDREI NISTOR-LUCIAN    f

SPECIALIST CU DREPT DF. SEMNĂTURĂ RUR: arii. Andrei Lucian Gh. Z. Nistor (RUR: Dzo, E)    ■<    .. -pC

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Cp. Av. Mireea Petre nr. 19; Sud - str. Cp. Av. Mircea Petre nr. 15; Vest ■ str. Av. Nieolae Capșa nr.6; Est - artera de circulație str. Cp. Av. Mircea Petre.    /

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conlbnn PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate eu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzpna funcțională: L2a -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afarazorfei protejate. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2003/180/P/29595 din 23.11.2015, prelungit până la data de 24.11.2017.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+l E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax.= I Om(cornișă). Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale — clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12,0 mp construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății (se prezintă acord notarial proprietar nr. 19, autentificat sub nr. 1907/20.08.2015 - BNP- Andrea Mura și Totis Eduard Anton); stanga -3,00 m.

Retrageri minime față de limita posterioară - 5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retregarile astfel definite sunt obligatorii - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Cp. Av. Mircea Petre, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 17891/25.01.2017.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele insușit de ing. Dumitru Teodor Dumitrescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 7/29/13.09.2016, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Studiu insorire și ilustrare volumetrica insușite de arh . Andrei Lucian Nistor .

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construhx' (nT63') se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durataa    Satului de urbanism nr. 2003/180/P/29595 din


23.11.2015, prelungit până la data de 24.1
PRIMĂRIA A FOgPCEjțT FICAT A ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL pS MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITÂȚII SREN 45012 AEROQ’
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I Blicurcști; Ol I222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax:+40-21-3 19.10.06 Email: rcgistnituraiialprimarias 1.ro httD://www.Drimariasectorl ,ro