Hotărârea nr. 83/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2017 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru anul 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și raportul de specialitate al directorului Direcției Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 și art. 61 alin (2) și (5) și art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5777/2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 1148/12.01.2017 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1517/16.01.2017 și prin care s-a comunicat faptul că nu se acordă aviz conform pentru anul școlar 2017-2018 pentru următoarele unități de învățământ:

1.    Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”-unitate de învățământ preuniversitar de stat;

2.    Grădinița "Micul Prinț”- unitate de învățământ preuniversitar particular;

3.    Grădinița”Butterfly II”- unitate de învățământ preuniversitar particular;

4.    Grădinița cu program prelungit "American Lycetuff’- unitate de învățământ preuniversitar particular;

5.    Școala Postliceală ”Ecoterra”- unitate de învățământ preuniversitar particular;

Având în vedere adresa din data de 02.11.2016 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 40004/02.11.2016 prin care ASOCIAȚIA FRIDOLIN a solicitat comasarea Grădiniței cu predare în limba germană Fridolin, Școala primară "Fridolin” și Școala gimnazială ”Fridolin”, și includerea Școlii Gimnaziale "Fridolin” în Anexa nr.2 a HCL Sector 1 nr. 18/2016 a unității de învățământ din rețeaua școlară a sectorului 1.

Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/3056/4004/22.11.2016 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București ;

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 27447/21.12.2016 .

Potrivit adresei Primăriei Sectorului 1 nr.M/442/22.02.2017 transmisă Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 4454/23.03.2017 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11604/23.03.2017 și prin care s-a comunicat faptul că se acordă aviz conform pentru anul școlar 2017-2018 în vederea fuziunii prin absorție a Grădiniței nr.43 cu școala Gimnazială ”Eugen Barbu”.Unitatea rezultată ca urmare a fuziunii prin absorție va fi Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”.

Văzând adresa Grădiniței cu program normal și prelungit ”TEDDYBAR 2” prin care solicită includerea sa în rețeaua școlară.

3    3

Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/3352/46440/10.01.2017 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 1118/31.01.2017 privind includerea Grădiniței cu program normal și prelungit ”TEDDYBAR 2” în rețeaua școlară;

Văzând adresa Grădiniței ”ZUZZY” prin care solicită excluderea sa din rețeaua școlară.

Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/273/2379/13.02.2017 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 3739/22.02.2017 privind excluderea Grădiniței ”ZUZZY” din rețeaua școlară;

Potrivit adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 4457/27.02.2017 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 7641/01.03.2017 prin care a fost comunicată lista unităților de învățământ particular acreditate din Sectorul 1;

Ținând seama de adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28533/09.12.2016 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 45056/12.12.2016 și prin care a fost solicitat proiectul privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2017-2018;

Ținând seama de discuțiile purtate cu reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind componența rețelei școlare preuniversitare de stat particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București;

Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/3293/12.12.2016 înaintate Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind propunerea de reorganizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2017/2018;

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018, astfel cum a fost transmis prin adresa nr.29533, 29608, 143/12.01.2017;

în temeiul, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rețeaua unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2017-2018, potrivit Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri de consiliu.

Art. 3. - Se aprobă rețeaua unităților de învățământ particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2017-2018, potrivit Anexei nr. 2 a prezentei hotărâri de consiliu.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04.04.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 83

Data: 04.04.2017

&


onsîlM^k'n^

' X.- • nr. 83 / OpH'W' PREȘEDINTE bk'sECW 1 Alexandru Ștefan Dea<i

REȚEAUA

unităților de învățământ


preunivcrsitar de stat cu personalitate juridică din Sectarul 1 al Municipiului

t) V yșy

în anul școlar 2017 - 2018

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 42

1

PRE

GALA GALACT1ON NR, 1;

0212242440

2

GRĂDINIȚA NR. 43

1

PRE

STIL ION INCULET NR. 2; STIL PAVLOV NR. 68-70; STR.

TRAI AN VAS! LE NR. 76

021224093H

0212242067

3

GRĂDINIȚA NR. 44

1

PRE

STR. BÂRLOGEN1 NR. 24; STR. IZBICENI NR. 1-3

0216673297

4

GRĂDINIȚA NR. 46

1

PRE

STR. MARMOREI NR. 13 -15

0216673475

0216676045

5

GRĂDINIȚA NR. 47

1

PRE

STR. M. VARI.AAM NR. 1411; STR. RPISCOP VULCAN NR. 47A

0216672545

6

GRĂDINIȚA NR. 50

1

PRE

STR. NICOLAE IORC.A NR. 5; CĂDI-REA BAST1LIEI NR. 13

0212128804

0213163635

7

GRĂDINIȚA SPECIALĂ PENTRU IIIPOACUZICI NR. 65

1

PRlî/SPIi

STRADA NICOLAE CARANI-IL, ni-24

0212329819

0212322851

8

GRĂDINIȚA NR. 52

1

PRE

STIL DOCENȚILOR N1L5; STR. PETOl-l ȘANDOR NR. 16

0212223117

0212226675

9

GRĂDINIȚA NR, 97

1

PRE

S’J'R. ISLAZ NR. 13; STIL MINER VEI NR. 31;

0212241162

0216670051

0216682122

IU.

GRĂDINIȚA NR. 116

1

PRE

STR, MENDELEEV NR. 27

0213168043

11

GRĂDINIȚA NR. 122

1

PRE

STILBĂNEASA NR, 12

0212320179

12.

GRĂDINIȚA NR. 203

1

PRE

SUL C.A. ROSETI l NR. 32

0213112352

13

GRĂDINIȚA NR. 2116

1

PRE

STR, C.DISESCU NR. 37; STR. LĂCULl "f NR 12; STR. DOBROGEANU GIIEREA NIL I56;STIL WTITING NIL 15;

0212229287

0212320434

0212693341

0213112991

0213139069

14.

GRĂDINIȚĂ NR 222

1

PRE

STR, ARAD NR. 38; STR, ELENA PLE.ȘOIANU NIL 4

0216673480

0216670975

0212241166

15

GRĂDINIȚA NR, 248

1

PRE

S'FIL ARTUR Vl’RTE|ANU NR. 15; STR. OS'PAȘI LOR NR, 2

0212224120

0213143283

16.

GRĂDINIȚA NR, 251

1

PRE

S'l ’R, VENI ■ ZL1 EA LA N R. 11; STR M11 ’.RCA NI N R. 89

0212301417

0212301275

17.

GRĂDINIȚA NR. 252

1

PRE

S'I'IL ALEEA ALEXANDRU NR 34; CALEA DOROBANȚI NR. 60, S'l'ÎL FRUMOASA NR. 24

O2123O2296

18

GRĂDINIȚA "STEAUA"

1

pri-:

STR. ION JNCULI'.ȚNR. 5-7

0212245962

0212245964

19.

GRĂDINIȚA NR, 283

1

PRE

BD. FICUSULUI NR, 25, CALEA l-ROREASCz\ NR 165

0212223077

0212322617

0212330974

0212322093

2lli

GRĂDINIȚA M AP N NR. 2

1

PRE

STR, G-RAL CRISTESCU NR. 5

0213156889

21

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII VOIEVOZI"

PRE.PRI, GIM

STIL ATELIERULUI NR. 25; STR. A.I.CUZA NR. 58

0213179916

0213127572

0213181416

0212228653

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NJCOLAE TITULESCU"

1

PRI, GIM

ȘOS. NI COLA E TITU LESCU NR. 50-52

1)212236393

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIL 5

1

PRI, GIM

CALE-A VIGLORIEI NIL 114

0213169918

0213169236

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6

1

PRE, PRI, GIM

STIL C-TIN DOBROGLANU G FIEREA NIL 74 ȘOS. GH.IONESCU SISESTI N1L66- 68

0212332730

25.

ȘCOALA GIMNAZIAL/X NR. 7

1

PRI, GIM

STIL NEAGOE VODĂ NIL 11

0212321531

26,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. HELIADE RĂDULESCU"

1

PRE,PRI,GIM

ȘOS. KISELEFF NR. 5-7; STR. HENRI COANDĂ NR. 24B; STR. MONETĂR1E1 NIL 2

0213163631

0213163633

0213163634

0212128803

27.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HERĂSTRĂU"

1

PRI, GIM

STR. BORȘ A NR. 27

0212326613

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

1

PRE, PRI , GIM

BD. PETRILA NR. 10-12; STR. CORALILOR NR. 59-61

0213510198

0216676704

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PIA BRĂTIANU"

1

PRI, GIM

STIL PETOFI ȘANDORNR. 16

0212226590

31).

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU"

1

PRI, GIM;PR1,G1M-SP

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301501

0212301673

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI"

1

PRLGIM

SLR, ȘTIRBEI VODĂ NIL 32-34

0213138287

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

1

PRE,PRI, GIM

STR, VIRG1L1U NR. 40; STR POPA TATU NR. 47; STR. BIHOR NIL 31

0216370361

0213159559

0213159555

0213168510

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

1

PRE,PRI, GIM

STIL COPȘA MICĂ NR. IA; S’LR. SĂNGERULUI NR. 23-27

0212205484

0212201651

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

1

PRI, GIM

S’J'IL BARBU LĂUTARU NR. 4

0212223072

0212234873

35,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ISP1RESCU"

1

■ 'Rf.GIM

STR, VASILE GMERGI IEL N1L 2

0212241163

02I2244834

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SE. NI COLA E"

1

PRI, GIM

S’J'IL LAINICI NIL 4-8

0212241846

0212241837

37

ȘCOAI ,z\ G1MN AZI AI .A " N1 COI .A 1 GR1GORESCU"

1

PRI-,PRI, GIM

Sl'IL CORALILOR NR, 1;ST1L HRISOVULUI NR. 24

0216671547

0216673815

0216672765

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178

1

PRI, GIM

STIL DR1DU NR. 2

0216670335

0216672050

0216675554

39

3COAI.A GIMNAZIALĂ NR. 179

1

PRI, GIM

SUL ARDEALULUI NIL 34

0216670247

0216674272

4<l

ȘCOAI .A G l MN AZI AI . N R, 181

1

l’RII, PRI, (.IM

STR NAZARCEA NIL 30

0213105599

0213105970

0213100533

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

COST ESC U"

1

PRI .PRI. GIM

STR, AMINTIRII NIL 26;

0216674540

42

ȘCOAI .A GIMNAZIALĂ NR. 183

1

GIM

STIL DL NICI NR. 1

0216673280

0216685383

43

ȘCOALA GIMAZIALÂ NR. 184

1

PRI .. PR1.CIM

STR. ȘTEFAN MAGI IERI NR. 13

0216672225

44

ȘCOA LA G. I MN AZI Al . " ELEN A VĂCÂRI • S(T’"

1

PRI. GIM

STR, STAN 1 SLAV Cil IOSCHI NR. 15

12131636311

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nit 192

1

PRI,GIM

STR. MUNTENIEI NR. 28

0216670296 0216671265

46

COLEGIUL NAȚIONAL "SFANȚUL SAVA"

1

LIC TEO

STR, G-RAL BERI! IELOT NR. 23

0213100773

0213126821

0213149294

0213144284

47

COLEGIUL NAȚIONAL "LL.CARAGI ALE"

1

GIM.LICTEO

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301021

0212302891

0212311107

0212302896

46

COLEGIUL NAȚIONAL Dl- INFORMATICĂ "TUDOR V1ANU"

GIM.LICTEO

STR. ARH. ION MINCU NR. 10

0212226670

49

COLEGIUL GERMAN "GOETI IE"

1

PRE.PRI.GIM, J.1CTEO

STR. STANISLAV CIHOSCI II NR. 17; STR. CI-IR1STIAN TELL NR.22

0212113425

0212101776

0212113040

50

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLA1CU"

1

LIC TEO,LI C VOC

STR. S.LUDWIG ROTI I NR. 1

0212242385

0212245018

51

COLEGIUL NAȚIONAL "ION NECULCE"

1

GIM.LICTEO

STR. ION NECULCE NR. 2

0212235555

0212224145

02t2224179

52

LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET"

1

PRE,PRI, GIM, LIC TEO

STR. JEAN MONNET NR. 2; CALEA FLOREASCA NR. 96

0212301401

0212305078

0212317400

0212304887

53

LICEUL TEORETIC "C-TIN BRĂNCOVEANU"

1

LIC TEO

STR. PAJURA NR. 9

0216670890

0216674295

0216670550

0216675910

54

LI CE UL TEORI iTI C "N1 COI .A E 1 ORGA"

1

PRI, GIM, LIC TEO

BD. ION MIHALACIIENR. 126

0212242026

0212232780

55

LICEUL TEORETIC BULGAR "1IRISTO BOTEV"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA GRI VIȚEI NR. 56

0213108473

0213173348

56

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAIIUȚĂ"

1

PRI.GIM, LIC TEO

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 5

0212305292

0212338277

57

LICEUL TEORETIC BILINGV "MIGUEL DE CERVANTES"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA PI.EVNEI NR. 38-40, STR. SE CONSTANTIN NR. 6

0213149312

0213125821

58

LICEUL DE A RTF: PLASTICI- "NI COLA E TON1TZA"

GIM, LIC VOC

STR. G-RAL BERTI-IELOT NR.56- 58; BD, IANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27

0212302793

0212312890

0212302794

0213131216

59

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU**

1

PRI, GIM, LIC VOC

STR. Gl IEORGI IE MÂNU NR. 30

0213108870

0213108871

0213108890

6n

1.ICI • UL GRI -CO-CATOLIC "TI M( )TI • 1 CI PARI U"

I

PRE, PRI, GIM, LIC I'EOJ.IC VOC

STR. BUCEGI NR. 97

02I6678434 0216671682

61

LI CEL’ L TEORI -TI C ’’G 1 :org I •: CĂ L1N1 ■ SCU"

1

LIC TEO

STR. BISFR1CA AMZEI NR. 20-24

0213I78382

62

COLEGIUL ECONOMIC "V MADGEARU"

1

IJCTlIE

BD. DACIA NR 34

0212117256

0212110723

63

COLEGIU!. TEI IN IC "MEDIA"

1

LIC TEII, LIC TEO, LIC VOC, POS

S'JR.JIULUI NR. 16.3

0216675585

0216685867

64

COl.KGlUI.'lî-IHNIC MI-CANIC "GRIVIȚA"

COL TEII, LIC VOC

CALI-: A GRI VIȚEI NR. 363

0212240770 O21224O6O5

65

COLEGIUL TEI IN IC "Dl NI CU GOLI-.SCU"

î

LIC TI IE,LIC TEO, LIC VOC, PROE, POS

CALEA CIULEȘTI NR. 10

0216.370484

0216370494

66

COLEG IUL TEI IN IC DE ARI IITECTURĂ Șl LUCRĂRI PUBLICE "1OAN N SOCOLESCU"

1

LIC TEII, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. OCCIDENTULUI NR. 12

O213IO8958

O2I3IO8955

67

COLI-IGIUI. TEHNOLOG IC "V1ACESJ.AV

IIARNAJ"

1

I.IC TEII

BD FICUSULUI NR. 20-26

0212327165

0212332843

68

COLEGIUL TEHNIC DE AERON AUTICĂ "HENRI COANDĂ"

1

LIC TEI 1, LIC TEO

BD. FICUSULUI NR. 44

0212.323616

0212323552

0212.323734

60

COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

1

L1C TEI I, POS

STR. FEROVIARILOR NR. 37

0212242376

0212241955

7tl

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI 1"

1

GIM-SP, LIC THE, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. BUTUCENI NR. 10

0212207795

0212207750

71

LICEUL “D1MITRIEPACIUREA”

1

LIC THE, LIC VOC

STR. BÂIC.ULEȘTI NR. 29

0216670195

0216672326

0216670164

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7

1

PRI, GIM / SPE

STR. SURORILOR NR. 4

0216673995

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8

1

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. VICTOR DAIMACA NR. 2

0216675295

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 10

1

PRIM.GIM/SPE

STR. BUCUREȘTII NOI NR.122A

0213141030

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR.l

1

PRE,PRJ,GIM/SPE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 5

0216672090

76

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE “IOSIF SAVA"

1

GIM/AR

STR. CONSTANTIN DISSESCU NR. 37

0212312470

77

ȘCOALA "EUGEN BARBU"

1

PRE,GIM

STR.IVAN PETROVICI PAVLOV NR.2-4

0212240937

78

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 3

1

GIM/AR

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 101

0213142361

79

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1

1

LIC/SP

STR. ION MI1-IALACHE NR. 162

0212242230

8(1

CLUBUL COPIILOR SECTOR 1

1

GIM

STR. 1-IERMAN OBERTI-I NR. 2

0213112346

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 04.04.2017


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Alexandru Ștefan Deaconir /

REȚEAUA    ****

unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul București

în anul școlar 2017 - 2018

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

SECTOR 1

1

Grădinița „Cami”

■) ”

PRE

STR. CAROL KNAPPE

NR. 45

0723965995

2

Grădinița „Căsuța Piticilor”

PRE

STR. ELENA

CLUCEREASA NR. 57-61

0724245249

3

Grădinița „GE. CE. PIC (Englishkinder)”

PRE

STR. DOCENȚILOR NR. 3

0212225883

4

Grădinița „HANSEL UND GRETHEL”

PRE

STR. AV. ȘTEFAN

SANATESCU NR. 19

0212247704

5

Grădinița „Happy I<ids”

PRE

STR. CORNESCU NR. 4

0212305035

6

Grădinița „Karin's Kids Academy”

PRE

STR. HERMANN

OBERTH NR. 33

0212550005

7

Grădinița „Avenor”

PRE

STR. SCARLATESCU NR.

30

0212232622

8

Grădinița „Mary Poppins”

PRE

STR. ARON COTRUS NR.

69E

0212333868

10

GRĂDINȚA”MINITERRA KINDERGARTEN”

PRE

INTRAREA MĂGURICEA NOUĂ NR.5

11

Grădinița „The Little Artist”

PRE

STR. INTR. ZABLOVSCHI

NR. 7

0732022475

12

Grădinița „Super Kids Center ODT”

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

0311060689

16

Grădinița „Ioanid”

PRE

STR. POLONA NR. 4

0212118290

17

Grădinița Teddybar 2

PRE

STR.Virgil PleȘoianu nr.l

0723950393

18

Școlii Posdiceală ”Henri Coandă”

PRE

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR.5

0314378113

19

Grădinița „Mami și Tați - Universul Copilăriei”

PRE

STR.GRIGORE

ALEXANDRESCU NR. 58

0311073467

20

Grădinița „Lui Matei”

PRE

STR.GHEORGHE

IONESCU SISESTI NR. 40

0748288899

0372877213

21

Grădinița „Zum-Zum”

PRE

STR.VESPASIAN NR. 37

213175105

-

22

Grădinița „Kinderakademie”

PRE

STR.SF.VOIEVOZINR. 28

311048863

23

Grădinița „Sf. Dumitru - Mavrogheni”

PRE

STR MONETAREI NR. 4

0213186471

24

Grădinița „Newton's Academy”

PRE

STR DORNEI NR. 79-81

0213807532

25

Grădinița lui David

PRE

INTRAREA CATEDREI

NR. 10

0212327733

0751103010

26

Grădinița „Christophori International”

PRE

STR.PUTUL CU PLOPI

NR.8

0721 369 354

27

Școala Gimnazială „Fridolin”

PRE,PRI,GIM

STR.FĂGĂRAȘ NR. 9-13

0723584872

28

Școala Primară „Litde Genius”

PRI

STR.CAROL KNAPPE NR.

95

729743305

29

Școala Primară „Teddybar”

PRE, PRI

STR.CAROL KNAPPE NR.

57

0723048602

0212224455

30

Școala Primară „Smart Kids”

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN

DOBROGEANU

GHEREA NR. 22A

0212328533

31

Școala Primară „Maria International School of Bucharest”

PRE, PRI

STRPIATA AMZEI NR. 6

0759016001

32

Școala Gimnazială "Liberă Waldorf'

PRE, PRI, GIM

STR. GENERAL HENRI

MATHIAS BERTHELOT

NR. 25

0212225275

33

Școala Gimnazială „Ioanid”

PRI, GIM

STR. NICOLAE IORGA

NR. 21

0316203697

34

Școala Gimnazială „Genesis”

PRE, PRI, GIM

STR. STRAULESTI NR.

89A

031450562

35

Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi”

PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40

0216370733

36

Școala Gimnazială „Avenor”

PRI, GIM

STR. DRUMUL PADUREA

PUSTNICU NR. 125A

0213860210

37

Școala Gimnazială „ALETHEEA”

PRI, GIM

STR. PISCUL MOȘULUI NR. 10

0314056501

38

Liceul Teoretic „Școala Mea”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. VALIUG NR. 12-18

0376203079

39

Liceul Teoretic „Școala Europeană București”

PRI, GIM, LIC TEO

STRBAICULESTI NR. 33/BDUL POLIGRAFIEI NR.69-71

0213117770

40

Liceul "FEG"

LIC TEO, LIC TEH

STR. WALTER MARACINEANU NR. 1-3,intrarea 2,etaj 2

0213111058

41

Liceul Particular „Onicescu-Mihoc”

LICTEH

CALEA GRTVTTEI NR. 56

0314252794

42

Liceul Teoretic National

5

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR BUZEȘTI NR 14-18

0314381224

43

Școala Postliceală FEG

POS

STR. WALTER

MARACINEANU NR 1-3,intrarea 2,etaj 2

0213111058

44

Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Europene București”

POS

B-DULIANCU DE

HUNEDOARA NR. 27

0212339045

45

Școala Gimnaziala ”ROSE MARY 2”

STR,BĂNEASA NR727

46

Grădinița Sofia

PRE

STR. SOFIA NR. 20

0721 006 006