Hotărârea nr. 82/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 2017 privind aprobarea Documentului cadru pentru implementarea la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare și funționare pe termen mediu și lung a Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere:

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1;

-    Raportul de Specialitate comun Nr.D1389/27.03.2017 al Direcției de Investiții și al Direcției de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu.

Ținând seama de prevederile:

-    Legislației europene;

-    Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata și actualizată la 22 septembrie 2016;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu completările si modificările ulterioare;

Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, republicata, cu completările si modificările ulterioare (inclusiv Ordonanța de Urgență nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor);

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Ordonanță de Urgență 196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificările si completările ulterioare (actualizata în anul 2016 prin OUG 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu);

Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu completările si modificările ulterioare

Ordonanța de Urgența nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

-    Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României

Hotărârea Guvernului nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al

deșeurilor de baterii si acumulatori

»

Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020

Ordinul ANRSCE nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

Ordinul ANRSCE nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

Ordinul ANRSCE nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

Ordinul ANRSCE nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

Ordinul Nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeuri le rezultate din activități medicale.

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Adresa nr. 13352/MF/01.10.2014 a Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice referitoare la măsurile de diminuare a pulberilor în suspensie (PM10) la nivelul Municipiului București, ca urmare Deciziei Comisiei Europene de emitere a unui aviz motivat suplimentar în ceea ce privește încălcarea obligațiilor de stat membru referitoare la nivelul pulberilor în suspensie (PM10) în aerul înconjurător.

H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul Bucureși;

H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureși;

H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucureși;

-    H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării si igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureși, cu modificările si completările ulterioare;

-    H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind unele masuri si acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții si demolări din Municipiul Bucureși cu modificările si completările ulterioare;

-    H.C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele masuri de asigurare a salubrizării prin spalare cu jet de apa sub presiune a carosabilului si trotuarelor, cu modificările si completările ulterioare;

-    H.C.G.M.B. nr. 283/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în Municipiul Bucureși;

-    H.C.G.M.B. nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice;

-    H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza municipiului Bucureși;

-    H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul Bucureși;

-    H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separata a deșeurilor de către persoanele fizice si asociatile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureși;

-    H.C.G.M.B. nr. 12/2013 privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureși;

-    H.C.L.S.l nr. 178/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului București;

-    H.C.L.S.l nr. 357 /2007, nr. 358/2007, nr. 359/2007 și nr. 361/2007.

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. d) și e), art. 81, alin. (2), lit. c), h), j), m), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare și funționare pe termen mediu și lung a Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să ducă la îndeplinire solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului București, în baza art. 81, alin (4) din Legea 215 / 2001, privind delegarea către Sectorul 1 a următoarelor activități ce privesc serviciul public de salubrizare:

a)    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor [Legea 101 / 2006 art. 2, alin (3), litera c.], fără activitatea subsecventă de incinerare care reprezintă obiectiv al Strategiei MB;

b)    organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare [Legea 101 / 2006 art. 2, alin (3), litera i.].

Art.3 (1) Aparatul de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire prevederile Documentului Cadru de Implementare la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de dezvoltare și funționare pe termen mediu și lung a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04.04.2017.

PREȘEDIP    EDINȚĂ,Alexandru-ȘtefaifDeaconu


Nr.: 82

Data: 04.04.2017CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Mirona-Gipegiana MiyEșan


MUNICIPIUL BlttTJÎUyn

PRIMĂRIA' SECTORULUI .


MUNICIPIUL HUCURKȘ'II

PRIMĂRIA'

SECTORULUI


Document cadru


ANEXĂ LA HOTÂB&R’:4 CONSILIULUI loca: al sectorului 1

Nr.


32


o‘ APR 2017

REșeytNȚe,Privind implementarea la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de dezvoltare și funționarc termen mediu și lung a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București•/


1 Elemente introductive

La data de 28.04.2015, Consiliului General al Municipiului București a aprobat Hotărârea nr. 82 aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, publicată în Monitorul Oficial al Municipiului București Nr. 4 din aprilie 2015. Hotărârea CGMB nu a fost contrasemnată de Secretarul General al Municipiului București conform opiniei separate motivate, publicată în același Monitor Oficial.

Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București are are la baza principiul "Poluatorul plătește" si are ca scop “stabilirea direcțiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București în perioada 2014-2030”.

Acest document programatic, necesar, stabilește și reglementează modalitățile de gestionare a salubrizării la nivel de municipiu, cu impact implicit asupra reglementărilor aferente la nivel de sector.

La baza Strategiei emise de Municipiul București stă calitatea acestuia de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare depozitate în recipiente amplasate în Municipiul București (Art. 2, alin (9) din Legea 101 / 2006 Republicată și Actualizată la 22 septembrie 2016).

în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Legea nr. 99/2014), autoritățile deliberative ale Sectoarelor Municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată prin HCGMB.

2 Legislație aplicabilă și acte normative conexe

Cadrul legislativ aplicabil prezentului document este cel la data aprobării acestuia, actualizat în raport cu cel prevăzut de Strategie.

2.1 Cadru legislativ european privind managementul deșeurilor municipale, în vigoare

• Directiva nr. 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;


•    Regulamentul (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

•    Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

•    Directiva 2005/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivei 94/62/EC privind ambalajele si deșeurile de ambalaje;

•    Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/96/CE din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE);

•    Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE);

•    Directiva nr. 31 din 26/04/1999 privind rampele de gunoi;

•    Aprilie-2014 - întrebări frecvente privind Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) - document cu putere de lege a Comisiei Europene.

2.2 Cadrul legislativ național privind serviciul public de salubrizare, în vigoare

•    Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata și actualizată la 22 septembrie 2016;

•    Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu completările si modificările ulterioare;

•    Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, republicata, cu completările si modificările ulterioare (inclusiv Ordonanța de Urgență nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor);

•    Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

•    Ordonanță de Urgență 196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificările si completările ulterioare (actualizata în anul 2016 prin OUG 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu);

•    Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu completările si modificările ulterioare

•    Ordonanța de Urgența nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

•    Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare

• Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

MUNICinilL BUCUREȘTI

primAria-i SECTORULUI ±

•    Hotărârea Guvernului nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

•    Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori

•    Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020

•    Ordinul ANRSCE nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

•    Ordinul ANRSCE nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

•    Ordinul ANRSCE nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

•    Ordinul ANRSCE nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

•    Ordinul Nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

•    Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

•    Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

•    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

•    Adresa nr. 13352/MF/01.10.2014 a Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice referitoare la măsurile de diminuare a pulberilor în suspensie (PM10) la nivelul Municipiului București, ca urmare Deciziei Comisiei Europene de emitere a unui aviz motivat suplimentar în ceea ce privește încălcarea obligațiilor de stat membru referitoare la nivelul pulberilor în suspensie (PM10) în aerul înconjurător.

2.3 Cadrul legislativ local privind serviciul public de salubrizare, în vigoare

•    H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul Bucureși;

•    H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureși;

• H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igieniș Municipiului Bucureși;


•    H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizării si igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureși, cu modificările si completările ulterioare;

•    H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind unele masuri si acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții si demolări din Municipiul Bucureși cu modificările si completările ulterioare;

•    H.C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele masuri de asigurare a salubrizării prin spalare cu jet de apa sub presiune a carosabilului si trotuarelor, cu modificările si completările ulterioare;

•    H.C.G.M.B. nr. 283/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în Municipiul Bucureși;

•    H.C.G.M.B. nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice;

•    H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza municipiului Bucureși;

•    H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul Bucureși;

•    H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separata a deșeurilor de către persoanele fizice si asociatile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureși;

•    H.C.G.M.B. nr. 12/2013 privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureși;

•    H.C.L.S.l nr. 178/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului București;

•    H.C.L.S.l nr. 357 /2007, nr. 358/2007, nr. 359/2007 și nr. 361/2007.

3 Scop si Obiective

3.1 Scopurile și Obiective la care contribuie Documentul Cadru de Implementare

Documentul cadru de implementare ia în considerare obiectivele generale ale Strategiei, cadrului legal specific cât și cadrului legal general, după cum urmează:

•    îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

•    Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

•    Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

•    Stimularea mecanismelor economiei de piață;

•    Dezvoltarea durabilă a serviciului;

•    Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate si eficiență;

•    Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

•    Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

•    Consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;


•    Adoptarea nomelor locale referitoare la organizarea și funcționarea precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

tMUNICinUL BUlXTRiyn

PRIMĂRIA'! SECTORULUI 1

•    Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare precum și asupra necesității înființării unor taxe speciale;

•    Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

Suplimentar față de obiectivele Strategiei si fără a încălca obligațiile prevăzute de lege în acest caz, se impun a fi luate în considerare și alte obiective, asa cum rezultă acestea din Strategia Națională de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HG nr. 870/2013 care la Art. 3 prevede: “Pentru obiectivele strategice și indicatorii de monitorizare prevăzuți în Strategia națională de gestionare a deșeurilor, instituțiile responsabile, conform atribuțiilor specifice, sunt autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, [...], autoritățile administrației publice locale.''

Obiectivele generale din Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 la care contribuie prezentul Document cadru:

•    îmbunătățirea calității mediului și protecția sănătății populației;

•    Sprijinirea activităților de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deșeurilor;

•    încurajarea investițiilor verzi;

•    Creșterea eficienței utilizării resurselor;

•    Gestionarea durabilă a deșeurilor;

•    Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deșeurilor cu cele privind schimbările climatice;

•    Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării și gestionării deșeurilor;

•    întărirea capacității instituționale;

Documentul cadru de implementare ia în considerare obiectivele specifice ale Strategiei,

serviciului public de salubrizare la nivelul Municipiului Bucureși:

•    Prevenirea și valorificarea deșeurilor (refolosire, reciclare, recuperare energetică), în conformitate cu ierarhia gestionării deșeurilor și cerințele Strategiei Europene a Deșeurilor; acest lucru va conduce la decuplarea creșterii cantităților de deșeuri de creșterea economică;

•    Eliminarea depozitării necontrolate;

•    îndeplinirea țintelor propuse, cu accent pe țintele referitoare la depozitarea deșeurilor biodegradabile. O atenție deosebită trebuie să se acorde în continuare țintelor referitoare la deșeurile de ambalaje și la deșeurile electrice și electronice si asigurarea de investiții pentru infrastructura necesară redirecționării deșeurilor biodegradabile de la depozitare;

•    îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la depozitele de deșeuri. Reducerea cantităților de deșeuri la depozitare trebuie realizată prin

măsuri de colectare separată și valorificare materială sau energetică;

• Colectarea separată și transportarea către instalațiile de valorificare a deșeurilor pe 4 fracții sau colectarea separată pe 2 fracții și transportarea către instalațiile de sortare [Art.2, alin (6) din Legea 101 / 2006]

Implementarea de sisteme de colectare separată la asociațiile de pi'oprietari/lo^t^yLBttCțy, individuale, ansamblurile rezidențiale, etc. Aceste sisteme vor fi specifice fiecțmșN'' ^ ljrx~ organizare (blocuri, case, vile, ansambluri rezidențiale).

-r .MUNICIPIUL BUCUREȘTI

rîn primări,

■t-> SECTORULUI ±

•    Modificări legislative necesare pentru îmbunătățirea calității serviciului public de salubrizare;

•    Serviciul de salubrizare integrat și unitar la nivel de sector și unitar Ia nivel de Municipiu București;

•    Stabilirea obligațiilor și drepturilor persoanelor fizice și juridice privind serviciul public de salubrizare;

•    Stabilirea condițiilor de desfășurare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

•    Conștientizarea și stimularea populației pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea lor;

•    Asigurarea activităților de salubrizare stradală, precum și activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului, pe toate arterele din Municipiul București.

Specific Sectorului 1 al Municipiului Bucureși, este relevantă introducerea următorului obiectiv:

•    Sprijinirea implementării sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul municipiului București prin derularea de investiții în domeniul managementului deșeurilor municipale, inclusiv prin preluarea la cerere și sub condiția aprobării CGMB a unor activități ce cuprind înființarea, organizarea, atribuirea și derularea unor componente ale serviciului de salubrizare care sunt în competența exclusivă a Municipiului București, conform Legii nr. 99/2014.

3.2 Ținte cu privire la gestionarea deșeurilor, conform cadrului legislativ aplicabil

Țintele pe care autoritatea publică locală a Sectorului 1 trebuie să le atingă sunt stabilite în cadrul legislației europene si naționale astfel:

•    să atingă, în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere. în vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, se va analiza din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului oportunitatea aplicării instrumentului economic «plătește pentru cât arunci» utilizat în majoritatea tarilor membre ale UE;

•    să atingă, în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări;

•    sa reducă anual cu 15% cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;

•    să colecteze separat biodeșeurile, în vederea compostării și fermentării acestora;

•    să trateze biodeșeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecție a mediului.

4 Activitățile Serviciului Public de Salubrizare ale Sectorului 1

9

Activitățile ce revin Sectorului 1 referitoare la serviciul public de salubrizare, sunt de două_ categorii:


• Conferite de lege, Art. IV din Legea 99 / 2014;

-r municipiul Rucunișn

A P RI M Ă RIA -1 w sEcroRi ii.ni 1

•    Delegate de CGMB, la cerere, în baza Art. 81, alin (4) din Legea 215 / 2001 Republicată cu modificările și completările ulterioare.

în prezent, Direcția Utilitati Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 derulează, în conformitate cu prevederile HCLS1 Nr. 178/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București, următoarele activități:

•    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera a.];

•    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera b.];

•    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera d.];

•    sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera e.];

•    măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera f.];

•    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera g.];

•    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera h.].

Potrivit art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, următoarele activități sunt reglementate si derulate, în mod exclusiv, de Municipiul București:

•    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera c.];

•    organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera i.j

•    administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera j.]

•    dezinsecția, dezinfecția și deratizarea [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera k.].

în conformitate cu Legea 215 / 2001 Republicată cu modificările și completările ulterioare, activitățile componente ale serviciului public de salubrizare [enumerate mai sus] ce reprezintă resort exclusiv al Municipiului București, pot fi delegate Sectorului 1 prin HCGMB, în conformitate cu Art. 81, alin (4) din legea mai sus menționată.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA

SECTORULUI

5 Măsuri

5.1    Preambul

Cu privire la salubrizare, Sectorul 1 are delegate prin lege anumite activități componente ale acestui serviciu public, descrise la capitolul anterior.

Politica Sectorului 1 cu privire la tarifarea / taxarea serviciului public de salubrizare se va îmbunătăți, după cum urmează:

•    Pentru utilizatorii persoane fizice (populație) cu referire la serviciile de colectare a deșeurilor municipale și similare, tarifele vor fi stabilite în funcție de modul în care sunt, sau nu, colectate selectiv;

•    Pentru celelalte categorii de utilizatori ai serviciului de colectare a deșeurilor municipale și similare (ICI - Instituți, Comerț, Industrie), Sectorul 1 percepe tarif prin operatorul delegat;

•    Costurile referitoare la celelalte activități ale serviciului de salubrizare [și anume 1. Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 2. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 3. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare] sunt suportate de la bugetul local.

Având în vedere, pe de o parte :

•    Politica publică adoptată de Sectorul 1 privind îmbunatatirea sistemului actual de finanțare din bugetul local a costurilor privind colectarea selectivă, sortarea, trasferul și transportul deșeurilor municipale și asimilate preovenite de la populație;

•    Obiectivele stabilite prin cadrul legal aplicabil, necesar a fi atinse, cuprinse la Capitolul 3;

•    Țintele referitoare le gestionarea deșeurilor stabilite prin lege, necesar a fi atinse, cuprinse la Capitolul 3,

iar pe de altă parte:

•    Principiul responsabilității bugetare din perspectiva eficienței utilizării fondurilor publice;

» Asumarea implicită a obligațiilor legale impuse prin acte normative eruopene, naționale cât și locale,

Sectorul 1 al Municipiului București este obligat la adoptarea unor măsuri atât de natură invetițională cât și de natură administrativă. Setul de măsuri se va organiza în două categorii: măsuri stabilite [ce intră în competența sa] și măsuri propuse [ce necesită în prealabil delegarea de competențe suplimentare din partea CGMB, conform legii].

5.2    Măsuri stabilite

5.2.1 Măsuri administrative

a) Cu privire la activitatea de colectare selectivă a deșeurilor municipale și asimilate inclusivcu privire la activitatea de colectare a deșeurilor generate din reamenajare și reabilitare ir exterioară a locuințelorAvând în vedere necesitatea ajustării costurilor aferente prestării serviciului public de colectare a deșeurilor municipale de la populație, în contextul obligațiilor legale referitoare la ținte și obiective, este necesară stabilirea unui mecanism administrativ de amendare și / sau în concurență cu un mecanism de stimulare a colectării selective, în vederea îmbunătățirii calității deșeurilor ce sunt transportate la stațiile de sortare / tratare cu impact direct asupra cantităților ce vor fi destinate reciclării / reutilizării / valorificării și implicit reducerii acestora de la eliminare prin depozitare.

Mecanismul administrativ va fi stabilit și aprobat prin intermediul unor Hotărâri de Consiliu Local, individuale sau de actualizare a Regulamentului de Salubrizare.

Acest mecanism va avea în vedere și obligația legală ca până în anul 2025, toate ghenele din interiorul imobilelor să fie desfințate.

în concordanță cu obiectivele ce trebuie atinse pe termen scurt și mediu, se vor stabili măsuri de natură administrativă prin actualizarea Regulamentului de Salubrizare cu privire la implementrea unor sisteme de colectare destinate, cu acces controlat cât și de măsurare continuă, inclusiv prin mijloace electronice și informatice, a cantităților de deșeuri colectate de la populație și ICI, a deșeurilor stradale, a deșeurilor provenite din reamenajări / reabilitări interioare sau exterioare a clădirilor și altele.

b)    Cu privire la activitatea de operare / administrare a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare și cu privire la activitatea de sortarea deșeurilor

Se va avea în vedere reglementarea [prin HCL] în concret a modalității de derulare a fiecărei activități în parte, prin analiza situației juridice, tehnice și economice existente și necesitatea ajustării (eventual) a acesteia în vederea conformării cu legislația aplicabilă.

De asemenea se va analiza și se vor adopta măsuri administrative cu privire la reglementarea concretă a fluxurilor de deșeuri și a veniturilor obținute prin valorificarea acestor deșeuri, având în vedere proprietatea asupra deșeurilor stabilită prin lege.

c)    Cu privire la activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

Se va avea în vedere reglementarea în concret a modalității de derulare a acestei activități, prin analiza situației existente și necesitatea ajustării (eventuale) a acesteia în vederea conformării cu legislația aplicabilă.

d)    Cu privire la activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice

Se vor avea în vedere reglementări concrete la nivel de Consiliu Local cu privire la modalitățile de măsurare efectivă a cantității și calității activității derulate, prin implementarea unor proceduri operaționale modeme, inclusiv prin sisteme de electronice / informatice.

Se vor impune, obligații privind eficientizarea activității prin stabilirea unei dotări specifice cu echipamente mecanizate moderne, treptat și după caz.

e) Cu privire la activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț    /"Ac ORf


Se vor avea în vedere reglementări concrete la nivel de Consiliu Local cu privire la implementarea unor metode / modalități eficiente de curățare a zăpezii, atât din perspectivă procedurală cât și din perspectiva dotărilor tehnice aferente.

5.2.2 Măsuri investiționale

a) Cu privire la activitatea de colectare selectivă a deșeurilor municipale și asimilate inclusiv cu privire la activitatea de colectare a deșeurilor generate din reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor

Pentru toate zonele pretabile, destinate atât populației (locuințe colective și individuale) cât și ICI (în măsura respectării legii), colectarea selectivă a deșeurilor menajere și similare se va face prin puncte de colectare amplasate în subteran. Pentru zonele în care nu se pot construi astfel de puncte de colectare subterane, vor fi amenajate puncte de colectare clasice, modernizate. Toate punctele de colectare vor respecta următoarele condiții constructive și funcționale:

•    Vor respecta reglementările referitoare la sănătatea publică [OMS Nr. 119/ 04.2014]. în cazul punctelor subterane cu incinte speciale de depozitare și/sau incintelor similare (camera ghenelor) nu se aplică anumite condiții cum ar fi cele de distanță minimă de 10 m față de ferestrele locuințelor cât și, după caz cele referitoare la necesitatea unor rigole pentru apa pluvială, conectarea la canalizare / apă curentă;

•    Vor fi cu acces controlat și dedicat utilizatorului [persoană sau grup de persoane fizice, persoană juridică - ex: asociație de proprietari, ICI, altele dacă există] în vederea prevenirii utilizării (ară drept cât și în vederea eliminării cazurilor de vandalism și a cazurilor de furt al deșeurilor. Accesul controlat va determina posibilitatea inspecției recipientelor cu privire la tipurile de deșeuri generate de către utilizatorul destinat și implicit posibilitatea aplicării măsurilor administrative prevăzute în caz de nerespectare a selectării corecte la sursă;

•    Accesul uman la deșeuri va fi complet limitat, în afara momentului utilizării punctului de colectare de către operator / alte entități abilitate (Poliția, Poliția Locală, Inspectori de la diferite autorități, etc);

•    Prin soluția constructivă, accesul animal la deșeuri va fi complet limitat;

•    Vor fi dotate cu recipiente standardizate astfel încât parcul de camioane de colectare existent să fie compatibil pentru operațiile de ridicare / golire;

•    Recipientele standardizate utilizate în punctele de colectare clasice / supraterane vor fi cu capac / închise;

•    Recipientele standardizate vor respecta codul de culoare aferent fiecărei fracții de deșeuri pentru care sunt destinate și vor fi inscripționate corespunzător;

Soluția constructivă trebuie să respecte principiul de confort. Modalitatea de execuție, arhitectura cât și materialele utilizate trebuie să concure la un confort urban modern;


Suprafețele alocate punctelor de colectare selectivă trebuie să fie optimizate, în 1) de deservire și numărul utilizatorilor de destinație;

Cu privire la recipientele destinate colectării deșeurilor menajere și similare, de la populație și ICI, în termen de 2 ani de la adoptarea prezentului document, acestea vor fi dotate cu chip electronic de identificare în vederea creării unei baze statistice eficiente atât pentru stabilirea politicilor în domeniu cât și pentru aplicarea măsurilor administrative identificate anterior. De la data adoptării prezentului document, pe raza Sectorului 1 se vor achiziționa, în scop de înlocuire, completare, etc, doar recipiente compatibile cu montarea ulterioară a chip-ului de identificare.

Cu privire la camioanele de colectare, în termen de 2 ani de la adoptarea prezentului document, vor fi dotate cu sistem de citire a chip-ului electronic amplasat pe recipientele preluate/golite cât și

cu cântai' pe instalația de ridicare, astfel încât, pe lângă elementele de natură statistică sau

administrativă enunțate mai sus, să se poată implementa efectiv principiul PAYT — Pay as you

throw - plătești cât arunci. Camioanele de colectare vor fi destinate fracției de deșeuri pe care o colectează, astfel, parcul de camioane va fi dimensionat astfel încât să facă față cerințelor impuse. Pentru celelalte fluxuri de deșeuri (voluminoase, din reamenajari locuințe, construcții / demolări, DEEE, deșeuri periculoase, etc) un număr suficient de camioane, de diferite tipuri - în funcție de necesități, vor fi alocate.

în vederea reducerii generării deșeurilor, se va institui posibilitatea compostării la sursă a deșeurilor compostabile denumită și “compostare în curte”. în acest sens, doar la solicitarea utilizatorilor, Consiliul Local al Sectorului 1 va dota gratuit utilizatorii solicitanți persoane fizice și / sau asociații de proprietari cu recipiente speciale de compostare la sursă.

Punctele de colectare selectivă a deșeurilor, subterane și supraterane, vor fi construite / modernizate prin investiția Consiliului Local al Sectorului 1.

Recipientele aferente punctelor de colectare selectivă ce vor fi construite / modernizate vor fi achiziționate prin investiția Consiliului Local al Sectorului 1.

Recipientele speciale pentru compostarea în curte vor fi achiziționate prin investiția Consiliului Local al Sectorului 1.

La decizia Consiliului Local al Sectorului 1, camioanele de colectare pot să fie achiziționate de asemenea prin investiție proprie și operate prin grija operatorului, în condițiile legii și contractului de delegare existent.

f) Cu privire la activitatea de operare / administrare a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare și cu privire la activitatea de sortarea deșeurilor

Se va construi cel puțin o Stație de Transfer în incinta viitoarei Stații de Sortare, dacă transferul se va dovedi eficient din perspectiva financiară. Alte stații de transfer se pot construi pe raza Sectorului 1 în caz de determinare a necesității aferente, necesitate ce trebuie determinată atât din perspectivă financiară dar și din perspectivă operațională.

Stația de Sortare și Stația de Transfer din incinta acesteia vor fi construite prin investiția Consiliului Local al Sectorului 1. Activitatea de sortare, ce face obiectul unei componente a serviciului public de salubrizare trebuie gestionată în conformitate cu legea aplicatuiă=^sgt)pul Consiliului Local fiind de gestionare directă.    w-a’/1'Nu sunt prevăzute măsuri investiționale la acest moment pentru celelalte activități, deoarece operatorul delegat deține o bază materială suficientă.

5.3 Măsuri propuse (administrative și investiționale)

Luând în considerare

•    starea de fapt aferentă tratării deșeurilor municipale si asimilate și a unităților existente, calitatea instalațiilor existente cât și dreptul de prestare a activității unui serviciul public;

•    politica tarifară aferentă serviciului de salubrizare practicată de Sectorul 1;

•    constrângerile legislative aferente domeniului de salubrizare referitoare la țintele de colectare selectivă și sortare / tratare / reducere a cantităților la depozitare;

•    constrângerile legislative aferente domeniului de salubrizare referitoare la taxele semnificative ce trebuie suportate pentru cantitățile de deșeuri eliminate prin depozitare;

•    principiul bunei administrări și responsabilității bugetare,

în baza Art. 81, alin (4) din Legea 215 / 2001. Consiliul Local al Sectorului 1 solicită Consiliului

General al Municipiului București delegarea în suplimentar față de prevederile legii, a

următoarelor activități ce privesc serviciul public de salubrizare:

•    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor TLegea

101 / 2006 Art. 2. alin f3). litera c.l. fără activitatea subsecventă de incinerare care reprezintă

obiectiv al Strategiei MB;

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare ILegea

101 / 2006 Art. 2. alin (3). litera i.l

Solicitarea delegării acestor două activități suplimentare are ca scop posibilitatea organizării la nivelul Sectorului 1 a unui sistem pilot de gestionare a deșeurilor, sistem care să cuprindă întregul flux de colectare si prelucrare, astfel încât cantitățile reziduale ce vor fi eliminate prin

depozitare să fie cât mai reduse pe termen mediu si ..zero” pe termen mediu si lung”. In acest sens

Consiliul Local poate adopta inclusiv strategia „zero waste”.

Solicitarea delegării acestor două activități nu vizează re-delegarea către un operator privat ci

gestiunea directă prin intermediul Serviciului Public înființat în subordinea Consiliului Local.

Gestiunea directă presupune de asemenea si construcția următoarelor facilități / instalații prin

investiția proprie a Sectorului 1 (lista exemplifîcativă): • Stație de Tratare Mecano-Biologică, destinată deșeurilor colectate pe raza Sectorului 1;

Stație de compostare a deșeurilor;

Instalație de pregătire pentru re-utilizare / reciclare / valorificare a deșeurilor voluminoase;

Instalație de concasare si sortare a deșeurilor provenite din amenajări locuințe și din construcții / demolări;


Instalație de producție material combustbil (RDF) din refuzul de ciur Mecano-Biologică / Stația de Sortare;

Alte instalații / utilaje / echipamente conexe


6 Rezultate urmărite

Modelul operațional adoptat prin prezentul document este implementat în majoritatea metropolelor europene (Viena, Copenhaga, Bruxelles, Zurich, Paris, etc), cel mai bun exemplu fiind cel din Viena.

6.1    Reducerea și controlul costurilor serviciului

Principalul rezultat urmărit prin măsurile adoptate, sub rezerva aprobării de către CGMB a delegării celor două activități suplimentar solicitate, este reprezentat de controlul efectiv asupra costurilor de operare a serviciului public de salubrizare cu impact direct asupra cantităților depozitate, creșterii gradului de reciclare și prin urmare eficientizării acestuia. Eficientizarea planului integrat de gestionare a deșeurilor se va face printr-un control strict al costurilor, control ce nu poate fi exercitat la operatorii privați ci doar prin gestiune directă. Operatorii privați, chiar cu respectarea integrală a legilor, în mod legitim iși vor reprezenta propriile interese financiare și

A

nu ale Sectorului 1, ori acest aspect ridică mari probleme de protecție a mediului în Sectorul 1. In acest context, este mai mult decât justificată adoptarea prezentului document de către Consiliul Local.

în prezent, începând de la activitatea de colectare, dar în special cu privire la activitățile de sortare și tratare, costurile pe care le suportă Sectorul 1 sunt semnificative, fără a avea vreun control asupra acestora și fără a avea vreun control asupra rezultatelor acestor procese.

Sistemul de gestionare, raportare și control a rezultatelor activităților serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 1 este incomplet pentru a oferi Sectorului și implicit Municipiului București o evaluare corectă cantităților de deșeuri produse, colectate, valorificate și depozitate, a costurilor adiacente acestor activități și determinarea cât mai exactă a responsabilităților pe fluxul deșeurilor astfel încât implementarea principiului "poluatorul plătește" să fie cât mai strict aplicat la nivel de utilizator.

Operațiunile de sortare / tratare, până la depozitare, executate in prezent de diverse societăți comerciale, respectiv rezultatele acestora nefiind în gestiunea si controlul municipiului București sau autorităților publice delegate de acesta, nu pot fi gestionate, monitorizate și controlate în mod eficient, deoarece nu au obiective specifice atribuite de autoriatea locala responsabilă potrivit legii iar acestea nu au ca obiectiv, sub niciun aspect, interesele financiare ale Sectorului 1 și nici politicile publice ce se doresc a fi aplicate de către Consiliul Local.

6.2    Operarea serviciului public în conformitate cu legea

Operarea investițiilor referitoare la instalațile de sortare, tratare, neutralizare, valorificare, activitati ce reprezintă componente ale unui serviciu public, va fi făcută cu respectarea cadrului legal, prin gestiune directă - proiect pilot.

în prezent, deși anumite activități sunt componente ale serviciului public de salubrizai^d-te-^n competența sectoarelor fie în competența Municipiului București, acestea sunt operatori privați ce nu dețin în mod direct un contract de delegare în acest sens.

prestafțf^gd^lț/i l i în afffe^^dndițiK


H —

MUNICIPIU! HUCUMșn

PRIMĂRIA

SECTORULUI

Sectorul 1 intenționează prin prezentul document cadru să reglementeze conform legii derularea

tuturor acestor activități cu scopul dezvoltării unui model de bune practici în domeniu.

6.3    Stabilizarea biologică a deșeurilor reziduale

Sectorul 1 se confruntă cu probleme extrem de grave privind mirosurile degajate de la depozitul de deșeuri, probleme ce au au generat cca 40.000 de plângeri din partea populației.

Prin procesarea deșeurilor, așa cum se prevede prin măsurile adoptate, deșeurile ce vor fi eliminate spre depozitare vor fi deșeuri stabilizate biologic și anume cu potențial extrem de redus în privința generării de gaze de fermentație - sursa mirosurilor. Soluționarea acestei probleme fundamentale (din anumite perspective chiar inacceptabilă), reprezintă o prioritate majoră pentru Consiliul Local al Sectorului 1. Prin prezentul document cadru de implementare, se propun măsuri care să conducă la rezolvarea acestei situații semnalate într-un interval de timp scurt.

6.4    Controlul cantităților si crearea unei baze statistice reale pentru politicile publice

Un alt rezultat extrem de important este reprezentat de creearea unei baze statistice detaliate și reale cu privire la generarea deșeurilor. în perspectiva existenței unei asemenea baze statistice reale se pot modela politicile publice viitoare, astfel încât acestea să fie eficiente, în raport strict cu determinările operaționale ce se vor realiza zilnic de această dată, la fiecare ridicare / golire de recipient.

7 Sistem integrat de gestionare a deșeurilor municipale

7.1 Deșeuri menajere provenite de la populație și ICI (Instituții, Comerț, Industrie)

7.1.1 Colectare, transfer și transport

In prezent, colectarea separată a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare se realizează pe două fracții: umedă și uscată. Sistemul de colectare general va rămâne pe două fracții, însă vor fi create, acolo unde este posibil și facilități de colectare selectivă pe 4 fracții [hârtie, mase plastice, metal și sticlă], în conformitate cu legislația incidență și cu Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București.

Colectarea pe două fracții, va fi dublată de o Stație de Sortare în vederea atingerii numărului de 4 fracții, conform legii.

Colectarea va trebui sa se realizeze separat în containere, prin puncte de colectare subterane în special dar și supraterane, acolo unde sunt întrunite condițiile de amplasare a acestora.

Ghenele vor fi utilizate numai pentru depozitarea deșeurilor care nu pot fi colectate în 2025, ghenele din imobilele de locuințe colective și nu numai, vor fi desljț conform Strategiei și obligațiilor legale aplicabile.Platformele supraterane necesare colectării deșeurilor vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și, în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanșe (care vor fi golite periodic prin grija operatorului).

Pentru deșeurile biodegradabile se vor identifica (în mod obligatoriu de către operatorul serviciului de salubrizare împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari) spații la parterul blocurilor ce vor fi amenajate pentru colectarea separată a acestora. Până în anul 2025 se va renunța la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor. Va putea rămâne în folosință numai camera de la parterul blocului, care va fi amenajată corespunzător.

Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor.

Ansamblurile noi de locuințe (blocuri, ansambluri rezidențiale) vor avea prevăzut, în mod obligatoriu, de la faza de proiect, un punct de colectare selectivă a deșeurilor cu amplasare în subteran cu o capacitate raportată la numărul de utilizatori arondați și la indicele de generare. în cazurile în care amplasarea subterană nu este posibilă din perspectivă tehnică, se vor accepta soluții pentru varianta supraterană care sa respecte toate impunerile legislative aplicabile și condițiile din prezentul document.

Toți agenții economici au obligația de a asigura, în incinta unde își desfășoară activitatea, un loc special amenajat pentru colectarea deșeurilor, în conformitate cu normele de igienă și cele sanitare.

în plus față de punctele de colectare ce vor fi realizate / modernizate, până în anul 2025, vor fi realizate în interiorul cartierelor „insule” de colectare separată a deșeurilor pe 4 fracții. Aceste „insule”, separate de punctele de colectare dedicate și cu acces controlat, vor fi subterane sau supraterane (după condițiile tehnice existente în teren).

Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere noi / modernizate cu recipiente /containere /pubele, se face inițial prin grija Sectorului 1. Dotarea cu saci /pungi necesare (marcate corespunzător) se face prin prin grija operatorului de salubritate iar costurile aferente se includ în tariful de salubrizare.

Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul administrativ al sectorului 1 se transportă către stația de sortare numai de către operatorul (licențiat A.N.R.S.C.), caruia i-a fost delegată gestiunea serviciului de salubrizare.

Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorul de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

7.1.2 Sortare / Tratare / Valorificare

După colectare, pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pcnt.rmefe^îVtf


gradului de recuperare, deșeurile municipale vor fi supuse procesului de sorlare/l interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale.    ,(


t MUNICIPIU! RUCURIȘTT

PRIMĂRIA*! SECTORULUI 1

Stațiile existente de sortare deșeuri din Municipiul București sunt menționate în Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin HCGMB Nr. 82/2015. Sortarea, ca activitate a serviciului public de salubrizare a Sectorului 1, trebuie să fie delegată conform legii, operatorilor ce o prestează. Aceștia vor trebui sa demonstreze baza legală în care desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor municipale colectate de pe raza Sectorului 1. De la data punerii în funcțiune a Stației de Sortare construite prin investiția Sectorului 1, activitatea de sortare va fi derulată exclusiv la acestă stație.

De asemenea, operatorii stațiilor de tratare trebuie să demonstreze faptul că activitatea derulată este făcută în baza unui contract de delegare semnat cu CGMB.

Sortarea deșeurilor de hârtie și carton, de plastic și metal, colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

In urma sortării, operatorii care asigură activitatea stațiilor de sortare au obligația valorificării întregii cantități de deșeuri sortate. Acești operatori au obligația să transporte către incineratorul ce va fi realizat de Municipiul București, cantitatea de deșeuri stabilită (cotă parte) rezultată în urma sortării, destinată valorificării energetice (în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare nu este realizat de operatorul de salubrizare în baza contractului de delegare a gestiunii).

Cantitatea minimă de deșeuri care dețin o putere calorica optimă funcționarii viitorului incinerator din municipiul Bucureși ( prevăzută în Planul de gestionare a deșeurilor în Municipiul Bucureși) pe care operatorul de salubritate trebuie să o asigure este de 56.000 t/an. Această condiție se va aplica de la data intrării în operare a incineratorului.

Pentru funcționarea incineratorului la parametrii optimi, neutralizarea deșeurilor prin alte tehnologii (ex: co-incinerare) se va face după ce se asigură de către operatorul de salubrizare cantitatea minimă de deșeuri la puterea calorica optimă.

Având în vedere că Sectorul 1 intenționează la costrucția si operarea directă a unei stații de sortare, la momentul în care aceasta va fi pusă în funcțiune, toate deșeurile colectate pe raza Sectorului 1 vor fi transportate la această stație.

7.1.3 Eliminare deșeuri reziduale


Deșeurile menajere, fracția umedă, se transportă la Stația de Tratare Mecano-Biologică ce va fi construită și operată în mod direct de către Setcorul 1 (sub condițiile prevăzute la capitolele anterioare). Produsul similar compostului ce va rezulta din tratarea mecano-biologică va fi transportat la depozitul de deșeuri si va fi utilizat pentru operațiile de închidere zilincă, fără ca acesta să fie considerat deșeu (în perspectiva modificărilor legislative ce vor urma) și implicit fără să fie percepută taxa de mediu impusă prin OUG 196 / 2005. Reziduu uscat de la Stația TMB va fi procesat prin Instalația de producție RDF (material combustibil), ce va fi construit și operat direct de către Sectorul 1 (sub condițiile prevăzute la capitolele anterioare).

8 Deșeuri voluminoase

9

Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

8.1.1 Colectare și transport

Deșeurile voluminoase trebuie colectate lunar, gratuit, de către operatorul serviciului de salubrizare, conform unui program întocmit de operator, aprobat de Sectorul 1 și comunicat populației și operatorilor economici.

în afara programului de colectare gratuită, deșeurile voluminoase trebuie transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite și amenajate în acest scop. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile trebuie aduse de deținător în alte locuri special stabilite Sectorul 1 sau la un depozit de deșeuri autorizat.

După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locurile din care sa realizat colectarea, prin măturare și spălare, după caz.

Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. în această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de Sectorul 1 al Municipiului București prin programul de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operațiunea de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase.

8.1.2 Sortare / Tratare / V alorificare

Chiar dacă operatorul de salubritate are interdicția de a proceda la depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale, nu exista la aceasta data prevederi legale privind sortarea / tratarea / valorificarea specifice. Pe termen mediu (2 ani) Sectorul 1 o facilitate de tratare / sortare / valorificare a deșeurilor voluminoase, iar de la


funcțiune a acestei facilități, operatorul va fi obligat la aducerea acestor deșeuri la i

r MUNICIPIlll BUOJIU^n

PR.IMĂRIA-1 > sectorului 1

8.1.3 Eliminare deșeuri reziduale

Deșeurile reziduale destinate eliminării prin depozitare din deșeurile voluminoase vor fi transportate la depozitul / depozitele de deșeuri ce derulează această activitate în mod legal.

8.2 Deșeuri din echipamente electrice, electronice, electrocasnice [DEEE]

Asigurarea și finanțarea colectării, tratării, valorificării și eliminării în condiții de protecție a mediului a DEEE provenite de la gospodăriile particulare precum și cele provenite de la alți utilizatori decât gospodăriile particulare și generate de produse introduse pe piață după data de 31 decembrie 2006 se asigură de către producători, conform legii.

8.2.1    Colectare și transport

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la utilizatori trebuie să se efectueze lunar, de către operatorul de colectare delegat, potrivit unui program de colectare aprobat de autoritățile Sectorului lși comunicat populației.

Sectorul 1 trebuie să asigure existența și funcționarea centrelor fixe de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite din gospodăriile particulare care au obligația de a prelua toate DEEE de la deținători și distribuitori, în mod gratuit, și de a asigura evidența DEEE intrate și ieșite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredințate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităților specializate pentru desfășurarea acestei activități.

In conformitate cu OUG Nr. 5/2015, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureși trebuie să se construiască minim un centru de colectare DEEE la fiecare 50.000 locuitori.

Primele astfel de centre au fost înființate si aprobate prin H.C.G.M.B. Nr. 296/2006.

Sectorul 1 trebuie să informeze Primăria Municipiului București cu privire la locațiile pentru înființarea unor noi centre de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în termen de maxim 6 luni de la înființarea acestora.

8.2.2    Sortare / Tratare / V alorificare

Se execută de către operatori economici care au încheiat cu Primăria Municipiului Bucureși un ACORD VOLUNTAR privind prevenirea generării de deșeuri de ambalaj si de deșeuri de echipamente electrice și electronice precum și îmbunătățirea colectării și reciclării acestora de la

populație la nivelul Municipiului București”

8.2.3 Eliminare deșeuri reziduale

Deșeurile reziduale se elimina prin grija operatorilor economici specializați care dețin autorizație de mediu pentru aceste operații.8.3 Deșeuri provenite din construcții și amenajări

8.3.1    Colectare și transport

Deșeurile din amenajări interioare / exterioare provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate numai de către operatorul de salubrizare delegat, în baza unui contract de prestări servicii semnat cu deținătorul.

Deșeurile din construcții / demolări vor fi transportate la Stația de Concasare ce va fi construită prin investiția Sectorului 1, numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări, provenite din lucrări de infrastructură, de construcții și demolări, se poate face de către operatorul de salubrizare delegat, în baza unui contract de prestări servicii, sau de către societățile de construcții, pe baza „Acordului pentru evacuarea și transportul deșeurilor rezultate din activitatea proprie” emis de Primăria Municipiului București. Toate aceste deșeuri colectate pe raza Sectorului 1 vor fi transportate la Stația de Concasare ce va fi construită, de la data punerii în funcțiune a acesteia.

8.3.2    Sortare/Tratare/Valorificare

Se executa în instalațiile de concasare/sortare/valorificare autorizate. Sectorul 1 va construi o Stație de Concasare (tratare / valorificare) a tuturor tipurilor de deșeurilor provenite din construcții și amenajări, înafara deșeurilor periculoase. De la data punerii în funcțiune a acestei stații, atât operatorul cât și deținătorii de deșeuri vor fi obligați la aducerea deșeurilor specifice provenite de pe raza Sectorului 1 la această stație.

8.3.3 Eliminare deșeuri reziduale

Deșeurile reziduale destinate eliminării prin depozitare vor fi transportate la depozitul / depozitele de deșeuri ce derulează această activitate în mod legal și pot fi utilizate, conform legii, la operațiile de acoperire zilnică.

8.4 Deșeuri stradale

8.4.1 Colectare și transport

Se executa de către operatorul de salubritate.

Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a asigura coșuri pentru colectarea deșeurilor stradale pe toate arterele si coșuri stradale speciale, dotate cu saci/pungi, care să fie destinate colectării de către cetățeni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie.

Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual, întrețineri golirea coșurilor de deșeuri stradale, se va face în saci special inscripționați.


Sacii cu deșeurile stradale trebuie evacuați în timp util cu mijloace de transport adecvate. Deșeurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Deșeurile rezultate din măturatul mecanizat vor fi transportate la stația de sortare ce va fi construită de Sectorul 1 - după caz.

8.4.2    Sortare / Tratare / Valorificare

Nu se aplica decât în cazul în care deșeurile stradale sunt amestecate cu deșeurile municipale, caz în care se execută operațiile prevăzute pentru deșeurile municipale.

8.4.3    Eliminare deșeuri reziduale

Deșeurile reziduale destinate eliminării prin depozitare vor fi transportate la depozitul / depozitele de deșeuri ce derulează această activitate în mod legal.

8.5 Deșeuri din parcuri și piețe

8.5.1    Colectare și transport

în parcuri, deșeurile se colectează în coșuri special amplasate.

în zonele intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în apropierea marilor intersecții se prevede a fi dezvoltate sisteme îngropate privind colectarea separată a deșeurilor.

Deșeurile din parcuri, grădini și piețe au o componentă asimilată deșeurilor menajere și o componentă vegetală care trebuie în mod obligatoriu operată separat.

Deșeurile biodegradabile provenite din parcuri și grădini trebuie să fie colectate separat și transportate la stațiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. De la data punerii în funcțiune a Stațiilor TMB / compostare ce vor fi construite și operate de Sectorul 1, operatorul delegat pentru colectare este obligat la aducerea acestor deșeuri la aceste stați.

8.5.2    Sortare / Tratare / Valorificare

Procesele de sortare, reciclare, recuperare și de reducere a materiilor biodegradabile trimise spre eliminare finală, pot fi după cum urmează:

•    compostarea (degradare aerobă) cu producere de compost utilizabil;

•    fermentare (digestie) anaerobă cu producere de biogaz;

•    tratare termică;

tratare mecano-biologică (degradare aerobă) cu producere de deșeuri stabilizate, depozitabile.

8.5.3 Eliminare deșeuri reziduale

Deșeurile reziduale destinate eliminării prin depozitare vor fi transportate la depozitul / depozitele de deșeuri ce derulează această activitate în mod legal.

9 Sistem integrat de gestionare a deșeurilor periculoase

9.1    Deșeuri periculoase

9.1.1    Colectare și transport

Deșeurile menajere periculoase se colectează și sunt transportate de operatorul de salubritate.

Pentru colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase (de comun acord cu administrația blocurilor) în părțile comune se vor amplasa recipienți speciali de colectare a acestor deșeuri. Pentru gospodăriile individuale, pentru deșeurile menajere periculoase se vor utiliza saci de plastic (distribuiti de operatorul de salubritate) care vor fi colectați separat față de deșeurile menajere și cele similare din gospodărie.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase trebuie realizată cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea urmează a se realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Deșeurile menajere periculoase colectate trebuie sa fie transportate și stocate temporar în spații special amenajate în acest scop de către Sectorul 1. Preluarea și stocarea temporară a deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii, conform autorizației de mediu a operatorului de salubritate.

9.1.2    Sortare/Tratare/Valorificare

Sortare, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor periculoase se realizează în condițiile legii de către operatori specializați.

9.1.3 Eliminare deșeuri reziduale

Eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

9.2 Deșeuri din activitățile medicale și alte activități, conform legi

Deșeurile periculoase provenite din activități medicale și / sau de cosmetică, se colectează / tratează în conformitate cu legislația specială. Acestea nu fac obiectul fluxurilor reglementate prin prezentul document.

Deșeurile medicale nepericuloase se colectează, se tratează și se elimină în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificările ulterioare și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997, cu modificările și completările ulterioare, respectiv sunt considerate deșeuri asimilabile deșeurilor municipale și vor fi colectate - transportate - eliminate în același circuit cu deșeurile municipale.


Producătorul de deșeuri medicale este răspunzător pentru gestionarea deșeurilor din activitatea sa.

9.2.1    Colectare și transport

Activitatea de colectare a deșeurilor medicale periculoase se executa în interiorul unității generatoare de deșeuri medicale în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Transportul deșeurilor medicale periculoase în afara unității sanitare în care au fost produse se face prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit legii și care se conformează prevederilor:

a)    Legii nr. 211/2011, cu modificările ulterioare;

b)    Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

c)    Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2007;

d)    Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 396/2009 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005 privind aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3;

e)    Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, cu care unitatea sanitară încheie un contract de prestări de servicii sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit legii;

f)    Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

g)    altor prevederi legale în domeniu.

Unitatea sanitară, în calitate de generator și expeditor de deșeuri, are obligația să se asigure că, pe toată durata gestionării deșeurilor, de la manipularea în incinta unității, încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportului, până la eliminarea finală, sunt respectate toate măsurile impuse de lege și de prevederile contractelor încheiate cu operatorii economici autorizați.

Conform legii, componenta de deșeuri periculoase necesar a fi incinerată, va fi transportată spre eliminare la un incinerator autorizat.

9.2.2    Sortare / Tratare / Valorificare

Unitatea sanitară, în calitate de deținător de deșeuri rezultate din activitățile medicale, are obligația:

a) să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase nepericuloase și să separe deșeurile în vederea eliminării acești


b)    să trateze deșeurile rezultate din activitățile medicale prin mijloace proprii în instalații de decontaminare termică la temperaturi scăzute sau să fie predate, pe bază de contract de prestări de servicii, unor operatori economici autorizați pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, după caz;

c)    să transporte și să elimine deșeurile rezultate din activitățile medicale prin predare, pe bază de contract de prestări de servicii, numai operatorilor economici autorizați pentru transportul și eliminarea deșeurilor medicale.

(1)    Metodele folosite pentru eliminarea deșeurilor medicale rezultate din activități medicale sunt:

a)    decontaminarea termică la temperaturi scăzute, urmată de mărunțire, deformare;

b)    incinerarea, pentru tipurile de deșeuri medicale pentru care este interzisă tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute urmată de mărunțire (de exemplu, deșeurile medicale: anatomopatologice, chimice, farmaceutice, citotoxice și citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale impuse de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

c)    depozitarea în depozitul de deșeuri, numai după tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările ulterioare, în baza unor buletine de analiză care se vor efectua pe încărcătura ce va fi transportată către depozit;

d)    în cazul în care buletinul de analiză prevăzut la lit. c) pune în evidență depășiri ale încărcării biologice conform standardelor/prevederilor în vigoare, deșeurile respective trebuie incinerate.

(2)    Deșeurile rezultate din instalațiile de tratare prin decontaminare termică trebuie să fie supuse procesării mecanice înainte de depozitare, astfel încât acestea să fie nepericuloase și de nerecunoscut. Instalațiile de decontaminare termică la temperaturi scăzute trebuie să fie prevăzute cu echipament de tocare-mărunțire a deșeurilor.

(3)    în depozitele de deșeuri nepericuloase nu sunt acceptate deșeuri medicale periculoase, adică deșeuri care au una din proprietățile definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare.

9.2.3 Eliminare deșeuri reziduale

Eliminarea deșeurilor medicale se realizează în condițiile legii.


9.3 Deșeuri periculoase din construcții

9.3.1    Col ectare și transport

Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material. Personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

Transportul deșeurilor periculoase din construcții se transporta de operatori specializați cu vehicole autorizate RAR pentru transport deșeuri periculoase, în condițiile legii.

9.3.2    Sortare / Tratare / Valorificare

Prin grija deținătorului și/sau operatorilor autorizați.

9.3.3    Eliminare

Prin grija deținătorului și/sau operatorilor autorizați.

10 Sistem integrat de monitorizare și raportare

în perspectiva reglementării serviciului de salubrizare în conformitate cu prezentul document cât și cu investițiile impuse operatorilor și / sau derulate prin grija Sectorului 1 (așa cum au fost descrise anterior) este necesar un sistem integrat de monitorizare operțional și cantitativ.

Acest sistem de gestionare, informatic, va centraliza integrat toate datele după cum urmează:

•    Rutele camioanelor de colectare, conform datelor GPS;

•    Cantitățile colectate pe tipuri de deșeuri;

•    Cantitățile intrate / ieșite de la sortare / tratare;

•    Cantitățile transportate spre depozitare finală;

•    Suprafețele temporar indisponibile activităților de salubrizare stradală, datorita execuției de lucrări și / sau modificării acestora;


•    Alte date și informații ce vor fi stabilite de Sectorul 1

t municipiul BUtuniyn P RI M Ă RIA-1

4' SECTORULUI ±

11 Aspecte referitoare Ia acțiunile de promovare și conștientizare a utilizatorilor serviciului public de salubrizare

11.1    Acțiuni de promovare

Sectorul 1 va aproba în prealabil planul de comunicare și promovare a campaniilor de colectare a deșeurilor voluminoase și ale DEEE, întocmit de către operatorul delegat. Acest plan nu se va limita la comunicate de presă ci va fi însoțit de materiale de promovare și susținut prin intermediul media (radio / tv).

11.2    Acțiuni de conștientizare

Sectorul 1 va elabora o Strategie de Promovare și Conștientizare a populației și agenților economici, utilizatori ai serviciului de salubrizare, ce va fi aplicată prin grija primăriei. Strategia va fi elaborată de Sectorul 1 si finalizată în termen maxim de 3 luni de la data si sub condiția

’    9    J

aprobării CGMB cu privire la delegarea activităților de salubrizare pe care Sectorul 1 le solictă (așa cum am prezentat mai anterior). Acțiunile prevăzute în cadrul Strategiei de Conștientizare vor fi demarate cel târziu la data punerii în funcțiune a noilor facilități construite și operate de Sectorul 1.

12 Etape de implementare

în urma solicitării adresate CGMB cu privire la delegarea către Sectorul 1 a activităților serviciului public de salubrizare referitoare la organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera c.], fără activitatea subsecventă de incinerare care reprezintă obiectiv al Strategiei MB și organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare [Legea 101 / 2006 Art. 2, alin (3), litera i.], Sectorul 1 va proceda la elaborarea unui Proiect de Implementare ce va cuprinde un Studiu de Fezabilitate, Strategia de Promovare și Conștientizare și Analiza legală și Instituțională a cadrului de desfășurare a serviciului pe raza Sectorului 1.

13 Revizuirea periodică a Documentului Cadru de Implementare