Hotărârea nr. 70/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi in structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreiinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi in structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate, precum și Referatul de aprobare întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de Direcția Management Economic - nr. 741/23.03.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde Armând în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 04.04.2017.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește costul mediul lunar de întreținere/beneficiar și costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul

Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, astfel:

pentru Complexul Social de Servicii Străulești:

a)    costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3285 lei, din care 1816 lei cheltuieli de personal și 1469 lei cheltuieli materiale;

b)    costul mediul lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere este stabilit la suma de 1045 lei.

pentru Complexul Social de Servicii Odăi:

a)    costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3403 lei, din care 1713 lei cheltuieli de personal și 1690 lei cheltuieli materiale;

b)    costul mediul lunar de întrețienere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere este stabilit la suma de 986 lei.

pentru componenta de protecție în regim de urgență din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi:

a) costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 1983 lei, din care 756 lei cheltuieli de personal și 1227 lei cheltuieli materiale.

Art.2. Aceste costuri medii nu vor fi folosite decât pentru decontări inter-instituții.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04.04.2017.

Nr.: 70

Data: 04.04.2017