Hotărârea nr. 60/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 60 / 2017 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.54/03.03.2017 privind costurile de depozitare la depozitele ecologice a deșeurilor menajere colectate și transportate de operatorul de salubrizare de la populație

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                              

 

 

HOTĂRÂRE

de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.54/03.03.2017 privind costurile de depozitare la depozitele ecologice a deșeurilor menajere colectate și transportate de operatorul de salubrizare de la populație

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul comun de specialitate al Direcţiei Utilități Publice, Direcției Management Economic și Direcției Investiții;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și ale Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, 

În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. I. Se modifică şi se completează art.1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.54/03.03.2017 și va avea următorul cuprins:

Art. 1. Contravaloarea tarifului de tratare (depozitare) și sortare deșeuri menajere (de la populație) și din salubrizarea depozitelor necontrolate colectate și transportate de S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A la depozitele ecologice/stațiile de tratare/sortare deșeuri, în calitate de operator al serviciului public de salubrizare, constituie cost de operare al serviciului de salubrizare, delegat conform Contractului de delegare a gestiunii nr. J077/S/30.06.2008 și actelor adiționale subsecvente, care nu este inclus în tarif și care se decontează în mod distinct în continuare de Sectorul 1 al Municipiului București către operator, pe baza bonurilor de cântar eliberate de operatorii de depozite ecologice  și/sau  stații de tratare/sortare deșeuri, la tarifele în vigoare la data predării deșeurilor, stabilite conform legii”.  

Art. II. Se modifică şi se completează art.2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.54/03.03.2017 și va avea următorul cuprins:

Art. 2. Contravaloarea taxei de mediu pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, în măsura în care această taxă este achitată distinct de S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., în calitate de operator al serviciului public de salubrizare, pentru depozitarea la depozitele ecologice a deșeurilor menajere și din salubrizarea depozitelor necontrolate de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, constituie cost de operare al serviciului de salubrizare delegat conform Contractului de delegare a gestiunii nr. J077/S/30.06.2008 și actelor adiționale subsecvente, care nu este inclus în tarif și care se decontează în mod distinct de Sectorul 1 al Municipiului București către operator”. 

Art. III. După articolul  2 se introduce un nou articol, art 21 , cu următorul cuprins:

Art. 21  Contravaloarea taxei de mediu se aplică conform termenelor prevăzute în art. 9 alin. (1) lit. c), Anexa nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi în art. 16 din Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. „

Art. IV (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1, Direcţia Juridică, Direcția Management Economic și Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10.03.2017.

 

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

       Alexandru-Ștefan Deaconu                                                                SECRETAR

                                                                                                       Mirona-Giorgiana Mureșan

 

 

 

Nr.:  60

Data:  10.03.2017