Hotărârea nr. 6/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. DRUMUL CAVNIC Nr. 33, Sectorul 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. DRUMUL CAVNIC NR. 33 , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 26/10.01.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 60/06.01.2016 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 22903 din 08.12.2015.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. e), art. 81, alin. (2) , lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. DRUMUL CAVNIC NR. 33, SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 60/06.01.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planșa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexa


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR,

Mirona-Giorfeiana Mureșan


Nr.: 6

Data: 31.01.2017

2

\n

Anexa 1municipiul


I. BUCURl-STI

O RULl


SECT

==www.pri mari ascc tor l ,ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate loan Sabin-Petrișor cu adresa în București, Șos. Vergului nr. 39, bl. 29D, sc. B, et. 4, ap. 56, Sector 2 înregistrată la nr. 2832 din 26.01.2016, completată cu nr. 44862 din 09.12.2016, în undi in ni laic i,-u |iii»i'njli‘rlilci Legii nr,

rc AN6X4    COMULUI


350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare AVIZ NR. .TC../T.C...CT


PENTRU

PUD - DRUMUL CAVNIC NR. 33, SECTOR 1, BUCUREȘTI Construire locuința unifamiliala - duplex P+l E


LOCAL AL SECTORULU11

Nr. I”-------------

£31 J AN 2017


PgEȘI-DiNTE Ot ȘEDINȚĂ >^QBrjeUter. r?riyatil conform


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 584,00 mp (584,00 mp din măsurători cădi mențiunilor Extrasul de Carte Funciara nr. 213333, eliberat la data de 18.08.2016.    /

INIȚIATOR:    IOAN SABIN-PETRIȘOR    <0^

PROIECTANT: S.C. CRIDO DESIGN ARHITECTURE PROJECT MENAGEMENȚȘlU ■    '

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. NICOLETA NICOLA (RUHj D2,E!)    ,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zonaț sfudiață Wib PUD ț învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație - Dfunitrl Căvnic; >

Cavnic nr.cadastral 213331; Vest-str. Drumul Cavnic nr.cadastral 213334;Sud- str. Drumul Cavnic nr cadastral 2L PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. Bpynr'eșt/i, uplaSamLăitul se înscrie in zona Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri având POTmax+45%, C&Tmaxim=0,9 (pentru înălțimi P+1E), 1,3 (pentru înălțimi P+2E), Hmax cornișă=10m; parcela este constribilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în anul 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2213/I22/D/31831 din 08.11.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax=45% si CUTmax=0.9 (pentru P+1E), CUTmax=l,3 (pentru P+2), H max cornisa= lOm. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Retragerea minimă față de aliniament - clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristica străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - se vor retrage fața de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară- retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta: min.3,00m; - stânga: min. 2,5m;

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 11,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschiinbare. Retregarile astfel definite sunt obligatorii - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Drumul Cavnic, in conformitate cu Aviz Comisia Tehnica de Circulație - PMB nr. 22903/08.12.2015 .

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, in conformitate cu Avizul Comisiei de Coordonare nr. 1393049/05.02.2016.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/31/09.02.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată0tf5râta de'VStțbilitate a certificatului de urbanism nr. 2213/122/D/31831 din 08.11.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Muniejpfuîbi BucuroșiiĂ/.’ie parcelele str. Drumul


Șef birou,

Raluca Mihaela Epifan

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITÂflI ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 ‘AEROQ


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registraturafg-primariasI.ro http://www.primari asectorl .ro


Anexa 2PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE DUPLEX P+1E

Drumul Cavnic nr. 33, sector 1, București

PROPUNERE REGLEMENTARI


SCARA 1/500


20 anexa la hotărârea consiliului

LOCALAL 5ECT0HULL!


LEGENDA

LIMITE

EEE

CIRCULAȚII


CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)

ZONA DE TEREN CE SE VA CEDA DOMENIULUI PUBLIC (CAUZA DE UTILITATE PUBLICA) PLATFORMA PARCARE

ALEE ACCES

FUNCȚIUNI

MP

%

ZONE FUNCȚIONALE

200

34,24%

1

LOCUINȚA

200

34 24%

CIRCULAȚII

31,2

5,34%

2

TROTUAR

9.2

1,57%

I 3

ALEE ACCES

9.5

1.63%

4

PARCARE

49.87

8.53%

SPATII VERZI AMENAJATE

315,43

54.01%

5

SPAȚIU VERDE

315.43

54.01%

TOTAL

584

100%

/


INDICATORI URBANISTICI

Steren =584,00 mp (conf. acte), 600,32mp Sconstr. parter = 200,0 mp;

Sdesf. propusa = 525,0 mp.

Hmax =P+1 E Hmax la cornișa -7,50m POTmax =45%

CUTmax=0,9 mp. ADC/mp. teren

RETRAGERI:

-    5.Om - fata de limita nord, resp. 4,5m fata de profil nou propus Drumul Cavnic
-11,00 m - fata de limita sudica, proprietate particulara cu nr. cad. 212345
-    2,5 m - fata de limita estica, proprietate particulara ,cu nr. cad. 213331
3,0 m - fata de limita vestica, proprietate particulara u nr. cad. 213334

5.0

4.5

J.5

3.5

3.5

15

10

0

PROFIL TRANSVERSAL PROPU DRUMUL CAVNICSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

A

SEF PROIECT

urb. NICOLETA NICOLA

1

PROIECTAT

urb. NICOLETA NICOLA

DESENAT

urb. NICOLETA NICOLA

j

SCARA:

1/2000

DATA:

07/2015


beneficiar:

IOAN SABIN-PETRISOR

PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE DUPLEX P+1E adresa. Drumul Cavnic nr 33. sector, București

PROIECT Nr./2015


FAZA

P.U.D


PLANȘA Nr. U05


PROPUNERE REGLEMENTARI