Hotărârea nr. 59/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2013, cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor comerciale situate în pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                                              

 

HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2013, cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor comerciale situate în pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1

Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Referatul de aprobare  întocmit de cãtre Administraţia Pieţelor Sector,

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative,

Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile  cu altã destinaţie decãt aceea de locuinţa aflate în administrarea  Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.  51/2003 privind masuri de îmbunãtãţire  a activitãţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti;

În temeiul art.45 alin (3),  art.80, art.81 alin.(2), lit.o) si art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

Art.I.  Începand cu data aprobării prezentei,  se modificã art.2 alin.(2) din  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.230/2015, şi va avea următorul cuprins:

 “Durata maximã a unui contract de închiriere pentru spaţiile care fac obiectul prezentei proceduri nu va depãşi 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acte adiționale, pentru încã o perioadã cuprinsã între 1-3 ani”.

Art.II. Celelalte prevederi din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/2013 astfel cum au fost modificate si completate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 230/2015 îşi pãstreazã valabilitatea.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1,  Administraţia Pieţelor Sector 1, membrii comisiei de evaluare a ofertelor, membrii comisiei de solutionare a contestaţiilor  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10.03.2017.

 

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

       Alexandru-Ștefan Deaconu                                                                SECRETAR

                                                                                                       Mirona-Giorgiana Mureșan

 

 

Nr.:  59

Data:  10.03.2017