Hotărârea nr. 58/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2017 privind constituirea unei comisii de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari precum şi de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de identificare şi negociere în vederea

 achiziţionării de la proprietari precum şi de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice,

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.81 alin.(2), lit. m)  şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se constituie comisia de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari precum şi de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane având următoarea componenţă:

-          Doamna Todea Steluța                - consilier local;

-          Domnul Damian George             - consilier local;

-          Domnul Neagu Marian Cristian  - consilier local;

-          Domnul Tudore Cristian Adrian - consilier local;

-          Doamna Ilinca Macarie               - consilier local;

-          Doamna Mădălina Veronica Haidemak - Director Direcţia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală ;

-          Doamna Anca Gagu- Şef Serviciu Juridic - ADP Sector 1;

 

Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi persoanele menţionate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10.03.2017.

 

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

       Alexandru-Ștefan Deaconu                                                                SECRETAR

                                                                                                       Mirona-Giorgiana Mureșan

 

 

 

Nr.:  58

Data:  10.03.2017