Hotărârea nr. 55/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 55 / 2017 privind aprobarea implementării programului „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                        HOTĂRÂRE

 

 

privind  aprobarea implementării programului „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

Văzând Expunerea de motive a grupului de consilieri PSD  privind  aprobarea implementării programului „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte şi raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

 Ţinând cont că programul „Grădiniţa pentru toţi”  a fost înaintat   către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, în data de 27.01.2017, în vederea elaborării Raportului de specialitate şi până la data de 27.02.2017 nu s-a primit documentul solicitat;

Având în vedere dispoziţiile :

a)      Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

b)      Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

c)      Ordinului nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale;

d)     OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

În conformitate  cu prevederile  Regulamentului  de organizare  si functionare  al  Consiliului  Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de amendamentul formulat  de domnul consilier Ionel-Florian Lixandru şi votat în cadrul şedinţei extraordinare din data de 10.03.2017;

 În temeiul dispozitiilor  art. 45 alin. (2),  art 81 alin. (2) lit. j), precum si art. 115 alin.(1)  lit.b) din Legea administratiei  publice  locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificarile  si completarile  ulterioare,

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea Programului „Grădiniţa pentru toţi”, pentru anul școlar 2017-2018,  la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr.1, respectiv nr. 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul sectorului 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea  prezentei hotărâri se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice- Sectorul 1.

(3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10.03.2017.

 

 

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

       Alexandru-Ștefan Deaconu                                                                 SECRETAR

                                                                                                         Mirona-Giorgiana Mureșan

 

 

Nr.:  55

Data:  10.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

\n

Anexa 1

 

Proiect  educațional

”Grădinţa pentru toţi”

 

Proiectul educațional ”Grădinţa pentru toţi”  şi îşi propune să contribuie, prin intermediul educaţiei formale si non, pe de o parte la atragerea copiilor in gradinite și menținerea copiilor în educație, iar pe de altă parte la ameliorarea rezultatelor acestora. Proiectul de adreseaza unui    număr de 5.150 preșcolari din cadrul unităților de învățământ prescolar de pe raza sectorului 1.

            În prima etapă se realizează informarea unităților de învățământ din sectorul 1 cu privire la acest proiect și susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritatea locală – Primăria sectorului 1, precum și a comunității educaționale a sectorului 1, părinții elevilor şi preşcolarilor, persoane publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional și selectarea școlilor pilot care vor implementa proiectul, realizată în baza analizei de nevoi.

    În a doua etapă, vor avea loc activitățile cu cei  cei 5.150 de preșcolari care frecventeaza cursurile gradinitelor de pe raza sectorului 1.

   

   Organizarea și realizarea Programului ”Grădinţa pentru toţi” vizeaza un număr de 5.150 de preşcolari din cadrul grădiniţelor de pe raza sectorului 1. În cadrul acestui program, copiii din toate unităţile de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 vor beneficia de  1-2 discipline opţionale conform planului cadru ( la grupa mică un optional „Limbă străină" cu două şedinţe pe săptămână iar la grupele mijlocie şi mare, două opţionale, un optional „Limbă străină"  şi un opţional „Dezvoltare personală” ambele cu câte două şedinţe pe săptămână ) suportate din bugetul Primăriei Sectorului 1. Proiectul se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant prescolar de stat de pe raza sectorului 1 conform Anexei nr.1.

 

1.    Scopul proiectului

 

Facilitarea accesului la educație si creșterea nivelului de educație inițială a preșcolarilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea si implementarea de instrumente/ soluții pentru prevenirea/ reducerea fenomenului de părăsire timpurie a scolii, promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la copii. Proiectul promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative de tipul ”Grădinița pentru toţi”, vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/ citit/ socotit), dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode alternative/creative de învățare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale alternative/inovative, care permit accesul grupului țintă la noi oportunități și participarea egală la educație. Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare. Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori participarea/ menținerea în învățământul obligatoriu a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse. Se va realiza o intervenție pilot folosind echipamentele informatice/ multimedia, existente în grădiniţele  pilot, pentru a explora noi abordări în educația școlară.

 

2.    Obiectivul general:

 

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului  educațional ”Grădinţa pentru toţi”, care va facilita participarea activă a maxim 5.150 preșcolari din învățământul preșcolar care învață în unitățile de învățământ de stat din Sectorul 1. Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru gradinitele din sectorul I, care, alături de educația formală, va crește valoare actului educațional.

 

3.    Obiective principale:

 

Ø  Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non formale, de zi, , pentru copii din sectorul I, de nivel european, care să conducă la reducerea abandonului școlar, menținerea elevilor din grupul țintă în educație, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora și să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.

Ø  Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar, prin realizarea programelor „Grădinţa pentru toţi” şi ”Grădinița de vară”;

Ø  Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităţilor de comunicare verbală, para verbală şi nonverbală, pentru a acționa corespunzător normelor de comportament civilizat, în situaţii specifice de viață;

Ø  Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor, prin includerea acestora în unul din cele 3 programe educaționale;

Ø  Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;

Ø  Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a se integra în grup. de a accepta diversitatea etc.;

Ø  Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor şcolarului mic din familia prea ocupată/cu situație materială precară, aflat în situaţia de risc de a fi neglijat;

Ø  Identificarea propriilor puncte forte ( precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora

Ø  Stimularea şi - implicit - creşterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Ø  Ameliorarea intensităţii factorilor generatori de situaţii de risc;

 

4. Principiile care stau la baza activităţii proiectului  ”Grădiniţa pentru toţi”, sunt:

a)    respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

b)    asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

c)    respectarea demnităţii copilului;

d)    asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului

e)    asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;

f)     asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

g)    asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

h)    responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

 

4.1.Elementele educaţiei propuse în cadrul proiectului  „Grădiniţa pentru toţi”,  au la bază:

a)    Consultarea elevilor și a părinților în alegerea activităţilor;

b)    Organizarea adecvată a ambientului educativ;

c)    Flexibilitatea activităților desfășurate cu elevii, precum și a strategiilor de predare-învăţare.

 

5. Baza legală:

 

·         Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

·         Ordin nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale;

·         OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 

 

6.  Grupul ţintă/categorii de beneficiari

Grupul ţintă al proiectului/ beneficiari direcți ai proiectului este format din:

s maxim 5.150 de preşcolari din toate grădiniţele  de stat din Sectorul 1, care vor fi implicaţi în  Programul ”Grădiniţa pentru toţi”;

Grupul ţintă al proiectului/ beneficiari indirecți ai proiectului este format din:

s10.800 părinți/reprezentanți legali a ai copăillor din învăţământul preşcolar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1;

7.  Activităţile principale ale proiectului:

 

A 1: Organizarea campaniei de informare a parintilor asupra activitatilor proiectului;

A 2: Selectarea unităţilor şcolare pilot;

A 3: Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru preșcolarii din grupul țintă,

A 4: Stabilirea designului și a calendarului de activități, pe fiecare tip optional

A 5:  Informarea personalului din unitățile de învățământ pilot cu privire la scopul proiectului

A 6:  Informarea comunităţii asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul financiar al Primăriei sectorului 1;

A 7: Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşură activitatea profesională în cadrul serviciilor educaționale alternative nou create prin cele 3 programe;

A 8: Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

A 9: Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectorului1, Consiliului Local al sectorului 1,  Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităţilor școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administraţie, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanţilor Elevilor, în revistele  şcolilor şi pe site-urile şcolilor, în presă şi la TV;

A 10: Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor aplicate grupului ţintă de către echipa de implementare;

 

8. Perioada de implementare:

Programului educațional  ”Grădiniţa pentru toţi”se va desfășura pe durata anului școlar 2017-2018.

 

9.  Obligațiile părților:

 

9.1. Pentru unitățile de învățământ:

a)    Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea programului în condiții optime

b)    Să informeze părinții, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia;

c)    Să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea programului și evaluarea prescolarilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al acestora, inclusiv măsurile care trebuie să fie luate pentru remediere dificultăților de învățare;

d)    să selecteze cadre didactice profesioniste, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevii/prescolarii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul programului;

e)    să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile programului, precum și în afara unitatii scolare, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

f)     să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și serviciile care oferă serviciile educaționale alternative, prin acest proiect;

g)    să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii/preșcolarii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într0un raport de egalitate și respect reciproc;

h)    să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

i)      să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul activităților periodice și să îl pună în aplicare permanent;

j)      să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

k)    să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate, aprobate la nivelul instituțiilor școlare în cadrul proiectului;

l)     să încheie contracte de colaborare și parteneriate cu instituții /personal calificat care pot/poate să contribuie la desfășurarea în condiții optime, în beneficiul preșcolarilor/elevilor, a proiectului;

 

9.2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai copiilor din învăţământul preșcolar  din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1,

a)    să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;

b)    să-și asume primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

c)    să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența copiilor/elevilor la activitățile proiectului;

d)    să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul/copilul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în unitatea de invatamant , sau în afara acesteia, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

e)    să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

f)     să asigure frecvența zilnică, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevului/preșcolarului, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

g)    să informeze școala cu privire la orice aspect care ar putea contribui la îmbunătățirea Situației școlare a elevului/preșcolarului;

h)    să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul proiectului , ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp, măsurile necesare privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului/preșcolarului;

i)      se prezinte la gradinta, lunar, pentru a discuta cu cadrele didactice implicate în realizarea activităților proiectului cu privire la modul de implicare a preșcolarului în activitățile proiectului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev;

j)      să îi asigure preșcolarului, în măsura posibilităților de care aceștia dispun, materialele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect;

k)    să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu copiii, conducerea unități de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari,

l)      să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din gradinta, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte,  cu privire la retragerea preșcolarului din cadrul proiectului;

 

9.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului,  respectiv copiii din învăţământul preșcolar  din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1:

a)    să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice, precum și pe colegii ei;

b)    să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

c)    să participe la programul activităților proiectului, prevăzut în Calendarul de activități, zilnic,

d)    să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

e)    să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

f)     să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă

 

 

 

 

Grupul de consilieri P.S.D. – Consiliul Local Sector 1