Hotărârea nr. 52/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 52 / 2017 privind aprobarea unor măsuri de îmbunatatire a actului de transparență decizionala și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor măsuri de îmbunatatire a actului de transparență decizionala și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1

 

Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1, privind necesitatea adoptarii unor măsuri de îmbunatatire a actului de transparență decizionala și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, dar și a beneficiilor care se pot obține din implicarea cetățenilor în bunul mers al comunității locale, şi în baza prevederilor art.44 alin. (1) şi alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARASTE:

           

Art. 1. Aparatul de specialitate al Primarului și, după caz, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 au obligația de a publica pe pagina proprie de internet următoarele materiale:

1)             Documente în legătură cu achizițiile publice:

a)             În cazul procedurilor de achiziție care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), se va publica o înștiințare cuprinzând informații privind obiectul achiziției, numărul anunțului/invitației de participare din SEAP, documentația de atribuire și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii.

b)             În cazul procedurilor de achiziție care potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin SEAP, se vor publica invitația de participare, documentația de atribuire și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii.

c)             În cazul achizițiilor directe care se derulează potrivit art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016, se va publica o înștiințare privind achiziția efectuată, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 46, alin. 6 din același act normativ.

d)            În cazul achizițiilor directe care se derulează potrivit art. 43, alin. (3) din  Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016, se va publica o invitație de participare conținând cerințele solicitate de autoritatea contractantă precum și o înștiințare privind achiziția efectuată, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 46, alin. 6 din același act normativ.

e)             Toate contractele de achiziții publice/acordurile-cadru încheiate, grupate pe secțiuni anuale, inclusiv anexele și, după caz, actele adiționale ale acestora.

2)             Documente în legătură cu ocuparea funcțiilor publice:

a)             Toate anunțurile privind organizarea consursurilor de ocupare a funcțiilor publice.

b)             Toate rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice.

3)             Documente în legătură cu activitatea de urbanism:

a)             Lista certificatelor de urbanism și cea a autorizațiilor de construire eliberate de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, cu indicarea următoarelor informații: numărul și data actului, numele/ denumirea solicitantului, adresa la care se referă actul emis, scopul în care a fost emis actul.

b)             Toate anunțurile de intenție privind elaborarea planurilor urbanistice de detaliu (PUD), însoțite de planuri de încadrare în zonă și de reglementările aferente.

4)             Documente financiare în legătură cu bugetul de venituri și cheltuieli:

a)             Proiectul de buget

b)             Bugetul aprobat

c)             Toate rectificările bugetare aprobate

d)            Execuția bugetară

e)             Lista obiectivelor de investiții cu indicarea tuturor surselor de finanțare

5)             Materiale în legătură cu activitatea Consiliului local

a)             Convocatoarele ședințelor de Consiliu local

b)             Hotărârile adoptate de Consiliul local

c)             Înregistrările video ale ședințelor de Consiliu local

Art. 2. Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică va asigura modificarea meniului „Transparență” din cadrul portalului www.primariasector1.ro astfel încât noua structură să ofere acces facil la informații, acestea fiind organizate pe fiecare instituție și pe categoriile prevăzute la art. 1 (Achiziții publice, Concursuri de angajare, Informații financiare și, în cazul Primăriei Sectorului 1, Urbanism, și Activitatea Consiliului local). ”.

Art. 3. Materialele prevăzute la articolul 1 vor fi publicate în cadrul portalului www.primariasector1.ro, la meniul „Transparență” modificat potrivit articolului 2, cu respectarea următoarelor termene :

1)             Documentele privind achizițiile publice

a)             materialele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit a), în cel mult 3 zile lucrătoare de la publicarea lor în SEAP

b)             documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit b), în cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentației de atribuire potrivit legii

c)             documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit. c), în cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea achiziției directe

d)            documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit. d), în cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de achiziție (notă justificativă, caiet de sarcini/ specificații)

e)             documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit. e), în cel mult 7 zile lucrătoare de la semnarea acestora.

2)             Documentele privind anunțurile de ocupare a funcțiilor publice, prevăzute la art. 1, alin. 2), vor fi publicate în ziua emiterii acestora.

3)             Documentele privind activitatea de urbanism vor fi publicate astfel:

a)             Actualizarea listelor conținând certificatele de urbanism și autorizațiile de construire prevăzute la art. 1, alin. 3, lit. a)  se va realiza săptămânal astfel încât documentele respective să fie introduse în listă în cel mult 15 zile de la emitere.

b)             Documentele prevăzute la art. 1, alin. 3, lit. b) se vor publica în ziua emiterii, însoțite de precizarea conform căreia în termen de 15 zile de la publicare cetățenii pot formula observații și comentarii utilizând interfața de preluare a petițiilor.

4)             Documentele financiare în legătură cu bugetul de venituri și cheltuieli, prevăzute la art. 1, alin. 4),  vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestora

5)             Materialele privind activitatea Consiliului local, vor fi publicate astfel:

a)             Materialele prevăzute la prevăzute la art. 1, alin. 5), lit. a), în ziua transmiterii acestora către consilierii locali.

b)             Materialele prevăzute la prevăzute la art. 1, alin. 5), lit. b), în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

c)             Înregistrările video ale ședințelor de Consiliu local se vor transmite în timp real și se vor stoca astfel încât să poată fi vizionate pe portalul www.primariasector1.ro cel puțin ........ luni de la data la care au avut loc.

Art. 4. Instituțiile subordonate Consiliului local vor transmite Serviciului Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică documentele produse/ gestionate care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1, astfel încât publicarea acestora să se realizeze în termenele corepunzătoare prevăzute la art. 3.

Art. 5. Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data adoptării.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 1, toate compartimentele/ birourile/ serviciile/ direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale primarului și din cadrul instutțiilor subordoate Consiliului Local al Sectorului 1 care gestionează/ produc documente din categoria celor precizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  28.02.2017.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,

         Alexandru Ştefan Deaconu

                                                                                                              SECRETAR,

                                                                                                     Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

Nr.: 52    

Data: 28.02.2017