Hotărârea nr. 49/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 pentru încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti – România şi Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

 

prin care se solicită  Consiliului General al Municipiului București

mandatarea  Consiliului Local al Sectorului 1 pentru  încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti – România şi Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”.

 

            Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de «Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte -  Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe Europene » ;

Ținând cont de avizele favorabile ale  Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept Internaţional şi Tratate, nr.H 2-1/4818/2016 şi H 2-1/5357/2017, precum și ale  Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene  nr. 105944/21.11.2016 și nr. 121272/10.01.2017,

 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(1), art.81, alin.(2) lit.p) şi art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se solicită Consiliul General al Municipiului București mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 pentru încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti din România şi Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”.

            Art.2 (1) Primarul Sectorului 1, Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe Europene  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           (2)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  28.02.2017.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

         Alexandru Ştefan Deaconu

                                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                                        Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

 

 

Nr.: 49    

Data: 28.02.2017