Hotărârea nr. 440/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 440 din 21.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL TOCAU AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G3535/21.12.2017 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 97302/21.12.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind Decizia nr. 6381/20.12.2017 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București dc suplimentare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București (pentru Sectorul 1 al municipiului București cu 589 mii lei).

în temeiul art.45, alin.(2), lit. *’a” , art.81, alin.(2), lit. ”d” și art. 1 15, alin.(l), lit.”b” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 1.564.056,19 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

18.12.2017

BUGET

RECTIFICAT

21.12.2017

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.566.337,85

1.564.056,19

-2.281,66

Secțiunea de funcționare

1.248.820,51

1.246.538,85

-2.281,66

Secțiunea de dezvoltare

317.517,34

317.51 7,34

0,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

1.264.838,28

1.262.556,62

-2.281,66

Secțiunea de funcționare

1.227.066,31

| ??4 784,65

-2.281,66

Secțiunea de dezvoltare

37.771,97

37.771,97

0,00

VENITURILE BUGETULUI

21.970,70

21.970,70

0,00

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

21.754,20

21.754,20

0,00

Secțiunea de dezvoltare

216,50

216,50

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.264.838,28 mii lei se diminuează cu 2.281,66 mii lei, devenind 1.262.556,62 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 este în sumă de 21.970,70 mii lei, nerectificandu-se;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 în sumă de 239.998,00 mii lei nu se rectifica;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 în sumă de 39.530,87 mii lei nu se rectifica.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 1.737.445,16 mii lei se diminuează cu 2.281,66 mii lei, devenind 1.735.163,50 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

18.12.2017

BUGET

RECTIFICAT

21.12.2017

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.737.445,16

1.735.163,50

-2.281,66

cliunea de funcționare

1.253.132,73

1.250.851,07

-2.281,66

Secțiunea de dezvoltare

484.101,43

484.101,43

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.431.633,37

1.429.351,71

-2.281,66

Secțiunea de funcționare

1.227.066,31

1.224.784,65

-2.281,66

Secțiunea de dezvoltare

204.567,06

204.567,06

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

26.282,92

26.282,92

0,00

Secțiunea de funcționare

26.066,42

26.066,42

0,00

Secțiunea de dezvoltare

216,50

216,50

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

1.    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, completat și modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:

Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.431.633,37 mii lei se diminuează cu 2.281,66 mii lei, devenind 1.429.351,71 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.429.351,71 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.224.784,65 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 204.567,06 mii lei.

(2)    34.960,00 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 34.180,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 780,00 mii lei, nerectificandu-se;

(3)    32.521,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.824,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 697,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(4)    16.460,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.460,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(5)    616,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 516,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 100,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);

(6)    29.971,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 27.455,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.516,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(7)    575.299,54 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 517.557,48 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 57.742,06 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.1.1; 1.2.1.2.1.1.1; 1.2.1.2.1.1.2 ; 1.2.1.2.1.2; 1.2.1.2.1.2.1; 1.2.1.2.1.2.2; 1.2.1.2.1.2.3; 1.2.1.3.1.3; 1.2.1.2.1.4);

(8)    50.235,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.676,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 17.559,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(9)    122.921,92 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 110.884,92 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 12.037,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.3    (1.2.1.3.1 ; 1.2.1.3.2);

(9)    174.399,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 172.592,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.807,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(10)    203.231,10 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din

care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 93.159,10 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 110.072,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.4    (1.2.1.4.1);

(11)    169.785,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 169.452,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 333,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.5    (1.2.1.5.1);

(12)    18.952,15 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.028,15 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 924,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.6    (1.2.1.6.1);

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 este în sumă de 26.282,92 mii lei si este repartizat pe secțiuni astfel:

(1)    26.282,92 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 26.066,42 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, nerectificandu-se

(2)    15.549,92 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.333,42 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, nerectificandu-se.

(3)    10.733,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: - Secțiunea de funcționare este în sumă de 10.733,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii Iei;

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei,

nerectifîcandu-se;

(2)    239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, nerectifîcandu-se.

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectifîcandu-se;

(2) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 484.112,43 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

18.12.2017

BUGET

RECTIFICAT

21.12.2017

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

204.367,06

204.367,06

0,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

216,50

216,50

0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Art. 4.

(1)    Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor/direcțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de21.12.2017.


Nr.: 440 Data: 21.12.2017

5