Hotărârea nr. 432/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 432 din 18.12.2017 privind constituirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind constituirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publica și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/17.12.2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Dorina Luminița Bănișor; în temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.115 alin.(l) lit. b)

din Legea nr. 215/2010 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se constituie subcomisia de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Instituțiile publice din subordinea autorităților administrației publice de la nivelul Sectorului 1 vor întocmi, în regim de urgență, listele de inventariere a bunurilor publice pe care le dețin în administrare, liste cc vor fi transmise spre centralizare Comisiei menționate In art. 1.

(2) Listele de inventariere precizate la alin. (1) vor fi semnate de către conducătorul instituției, de către șeful serviciului/compartimentului juridic, precum și de către directorul economic/contabilul instituției.

Art. 3. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului București va fi structurat pe categoriile de bunuri prevăzute în Anexa nr. 3 la HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

Art. 4. - Listele de inventarier vor fi completate respectând modelul Anexei nr. 4 la HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

Art. 5. (1) Listele de inventariere centralizate de către Comisia menționată la art. 1 vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 1.

(2) Până la finalizarea operațiunii de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, subcomisia menționată la art. 1 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1, rapoarte trimestriale explicative privind stadiul operațiunii de inventariere.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.l, instituțiile publice aflate în subordinea Primarului Sectorului 1 și a Consiliului Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorității executive a administrației publice locale, persoanelor nominalizate la art. 1, instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 18.12.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-Ștefan Lh?nconu


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR


Mirona-Gibr&iana Mureșan


Nr.: 432 Data: 18.12.2017